Oletko koskaan miettinyt, miten tutkijat saavat nopean tilannekuvan väestön ominaisuuksista tai käyttäytymisestä? No, juuri siinä kohtaa poikkileikkaustutkimukset tulevat kuvaan mukaan! 

Ne ovat kuin tilannekuvia ajasta, jotka antavat meille kurkistuksen siitä, mitä tietyssä ryhmässä tapahtuu tiettynä hetkenä. Se on kuin ottaisi juhlissa pikakuvan, josta näkee, kenellä on siistimmät asut tai kuka tanssii kuin kukaan ei katsoisi.

Olitpa sitten utelias lukija tai aloitteleva tutkija, tässä artikkelissa käydään läpi seuraavat asiat. poikkileikkaustutkimuksen edut ja haitat ja niiden reaalimaailman sovellukset. 

Mikä on poikkileikkaustutkimus?

Poikkileikkaustutkimus on eräänlainen tutkimusasetelma, jota käytetään tietojen keräämiseen ja analysointiin tietyllä hetkellä. Siinä kerätään tietoja erilaiselta yksilöiden tai koehenkilöiden ryhmältä, joka edustaa eri väestöryhmiä, ikäryhmiä tai muita asiaankuuluvia luokkia.
Poikkileikkaustutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja kuvata tiettyjen ominaisuuksien, käyttäytymistapojen tai olosuhteiden yleisyyttä valitun väestön keskuudessa.

Tutkijat keräävät tietoja yleensä kyselytutkimusten, haastattelujen tai havainnointien avulla, jolloin saadaan tilannekuva osallistujien kokemuksista, mielipiteistä tai terveydentilasta tiettynä ajanjaksona.
Koska poikkileikkaustutkimuksissa tutkitaan samanaikaisesti suurta joukkoa yksilöitä, saadaan arvokasta tietoa kiinnostavien muuttujien ja niiden jakautumisen välisestä suhteesta eri ryhmissä.

Tämäntyyppinen tutkimus on erityisen hyödyllinen arvioitaessa sairauksien, käyttäytymismallien tai asenteiden esiintyvyyttä ja tunnistettaessa eri tekijöiden välisiä malleja tai yhteyksiä. 

Poikkileikkaustutkimusten ominaispiirteet:

Poikkileikkaustutkimuksilla on useita erityispiirteitä, jotka erottavat ne muista tutkimusasetelmista. Seuraavassa esitetään joitakin poikkileikkaustutkimusten keskeisiä ominaisuuksia:

 1. Hetkikuva ajassa: Poikkileikkaustutkimuksissa kerätään tietoja tiettynä ajankohtana, jolloin saadaan tilannekuva tutkittavasta väestöstä. Kerätyt tiedot edustavat poikkileikkausta väestöstä kyseisellä hetkellä.
 2. Havainnollinen luonto: Poikkileikkaustutkimukset ovat luonteeltaan ensisijaisesti havainnointitutkimuksia. Tutkijat havainnoivat ja keräävät tietoa kiinnostuksen kohteena olevista muuttujista manipuloimatta tai puuttumatta tutkimukseen osallistujien ympäristöön.
 3. Esiintyvyyden arviointi: Näitä tutkimuksia käytetään usein tietyn ominaisuuden, käyttäytymisen tai tilan esiintyvyyden määrittämiseen väestössä. Keräämällä tietoja erilaisesta ryhmästä tutkijat voivat arvioida tutkittavan muuttujan yleisyyttä tai jakaumaa.
 4. Samanaikainen tiedonkeruu: Tiedot kerätään tutkimukseen osallistujilta yhden jakson aikana, yleensä kyselytutkimusten, haastattelujen tai havainnoinnin avulla. Näin tutkijat voivat kerätä tietoja eri henkilöiltä samaan aikaan.
 5. Useita muuttujia: Poikkileikkaustutkimuksissa tutkitaan usein useita muuttujia samanaikaisesti. Tutkijat voivat tutkia eri tekijöiden välisiä suhteita, assosiaatioita tai malleja tutkimuspopulaatiossa.
 6. Nopea ja kustannustehokas: Poikkileikkaustutkimukset ovat suhteellisen nopeita ja kustannustehokkaita verrattuna pitkittäistutkimuksiin. Ne vaativat vähemmän resursseja ja ne voidaan toteuttaa tehokkaasti, minkä vuoksi ne soveltuvat suurten väestöryhmien tutkimiseen.

Poikkileikkaustutkimusten tyypit

 1. Kuvaileva poikkileikkaustutkimus: Tämäntyyppisessä tutkimuksessa pyritään kuvaamaan tiettyjen ominaisuuksien, käyttäytymistapojen tai olosuhteiden yleisyyttä ja jakautumista väestössä. Tutkijat keräävät tietoja useista kiinnostuksen kohteena olevista muuttujista ja analysoivat havaittuja frekvenssejä ja malleja.
 2. Analyyttinen poikkileikkaustutkimus: Analyyttiset poikkileikkaustutkimukset menevät esiintyvyyden kuvaamista pidemmälle ja syventyvät eri muuttujien välisten yhteyksien tai suhteiden tutkimiseen. Tutkijat tutkivat muuttujien välisiä mahdollisia yhteyksiä ymmärtääkseen tietyn lopputuloksen esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä.
 3. Vertaileva poikkileikkaustutkimus: Vertailevissa poikkileikkaustutkimuksissa verrataan eri väestöjä tai väestöryhmiä keskenään tiettyjen ominaisuuksien tai olosuhteiden esiintyvyyden tai jakautumisen vaihteluiden selvittämiseksi. Tämäntyyppinen tutkimus auttaa tutkijoita ymmärtämään ryhmien välisiä eroja tai yhtäläisyyksiä ja tutkimaan mahdollisia tekijöitä, jotka vaikuttavat näihin eroihin.
 4. Yhteisöpohjainen poikkileikkaustutkimus: Yhteisöpohjaisissa poikkileikkaustutkimuksissa keskitytään tiettyihin yhteisöihin tai maantieteellisiin alueisiin. Tutkijat keräävät tietoja näissä yhteisöissä ymmärtääkseen tiettyjen sairauksien, riskitekijöiden tai terveyteen liittyvien käyttäytymismallien yleisyyttä, joka on ominaista kyseisessä ympäristössä.

Poikkileikkaustutkimuksen hyvät ja huonot puolet

 1. Poikkileikkaustutkimusten edut
TehokkuusPoikkileikkaustutkimukset ovat tyypillisesti nopeampia toteuttaa verrattuna pitkittäistutkimuksiin, koska tiedot kerätään yhdellä ajankohdalla. Tämän vuoksi ne ovat kustannustehokkaita ja tehokkaita erityisesti silloin, kun tutkitaan suuria väestöryhmiä.
Useiden muuttujien tutkiminenTutkijat voivat tutkia useita muuttujia samanaikaisesti poikkileikkaustutkimuksessa. Näin voidaan tutkia eri tekijöiden välisiä yhteyksiä, malleja tai suhteita tutkittavassa väestössä.
KustannustehokkuusPoikkileikkaustutkimukset ovat tyypillisesti kustannustehokkaampia kuin pitkittäistutkimukset, koska ne vaativat vähemmän resursseja, lyhyemmän ajan eikä seuranta-arviointeja tarvita.
KäytännöllisyysNämä tutkimukset ovat käytännöllisiä, kun tutkitaan aiheita, jotka edellyttävät kertaluonteista arviointia tai kun pitkäaikainen seuranta ei ole mahdollista tai tarpeellista.
SaavutettavuusPoikkileikkaustutkimukset ovat suhteellisen helppokäyttöisiä, ja tutkijat, joilla on eritasoista asiantuntemusta, voivat tehdä niitä. Ne ovat hyödyllinen väline sekä aloitteleville että kokeneille tutkijoille väestötason ilmiöiden tutkimiseen.
 1. Poikkileikkaustutkimusten haitat
Rajoitettu syy-yhteysPoikkileikkaustutkimuksilla ei voida osoittaa muuttujien välisiä syy-yhteyksiä. Koska tiedot kerätään yhtenä ajankohtana, on haastavaa määrittää tapahtumien ajallinen järjestys tai varmistaa, vaikuttaako tietty muuttuja suoraan toiseen muuttujaan.
Recall BiasPoikkileikkaustutkimuksiin osallistujat saattavat luottaa muistiinsa kertoessaan aiemmista käyttäytymisistä tai kokemuksista. Tämä aiheuttaa muistiharhan mahdollisuuden, jolloin osallistujilla voi olla vaikeuksia muistaa tai raportoida tarkasti tiettyjä tietoja, mikä johtaa epätarkkuuksiin tiedoissa.
MittausvirheetPoikkileikkaustutkimukset riippuvat kiinnostavien muuttujien tarkasta mittaamisesta. Mittausvirheitä voi kuitenkin esiintyä esimerkiksi itseraportointivirheiden, kysymysten väärintulkinnan tai tiedonkeruumenetelmien epäjohdonmukaisuuksien vuoksi, mikä saattaa vaikuttaa tutkimustulosten pätevyyteen ja luotettavuuteen.
ValintavirhePoikkileikkaustutkimukset voivat olla alttiita valintavirheille, jolloin tutkimuksen otoksen ominaisuudet tai käyttäytyminen eivät välttämättä edusta koko kohdejoukkoa.
Ajallisen järjestyksen puutePoikkileikkaustutkimusten ajallisen järjestyksen puuttuminen rajoittaa mahdollisuutta määrittää tapahtumien ajallinen järjestys, mikä on välttämätöntä syy-seuraussuhteiden määrittämiseksi.

Poikkileikkaustutkimukset vs. pitkittäistutkimukset

PoikkileikkaustutkimuksetPitkittäistutkimukset
Poikkileikkaustutkimukset ovat havainnointitutkimuksia, joissa kerätään tietoja erilaisista yksilöistä tai koehenkilöistä tiettynä ajankohtana.Pitkittäistutkimuksissa osallistujia seurataan pidemmän ajanjakson ajan, jolloin tietoja kerätään useina ajankohtina.
Tiedot kerätään yhdellä ajankohdalla, jolloin saadaan tilannekuva perusjoukosta.Tietoja kerätään usein väliajoin, mikä mahdollistaa muutosten ja suuntausten tarkastelun ajan myötä.
Näissä tutkimuksissa pyritään ensisijaisesti kuvaamaan muuttujien esiintyvyyttä, jakautumista tai niiden välisiä suhteita tutkittavassa väestössä.Näillä tutkimuksilla pyritään ymmärtämään muuttujien välisiä malleja, kehityskulkuja ja syy-yhteyksiä niiden kehittyessä ajan myötä.
Poikkileikkaustutkimuksissa ei voida osoittaa syy-yhteyttä, koska ajallinen järjestys puuttuu. Niissä voidaan tunnistaa yhteyksiä, mutta ei määrittää syy-seuraussuhteita.Pitkittäistutkimuksilla on paremmat mahdollisuudet osoittaa syy-yhteyksiä, koska niissä voidaan arvioida tapahtumien ajallista järjestystä.
Ne eivät anna tietoa ajan myötä tapahtuvista muutoksista, ja niihin saattaa liittyä muistutusvirheitä ja valintavirheitä.Pitkittäistutkimukset ovat resursseja vaativampia, niissä voi esiintyä osallistujien poistumaa, ja ne vaativat huolellista suunnittelua, jotta voidaan minimoida vääristymät ja ylläpitää osallistujien sitoutumista.

Poikkileikkaustutkimusten suunnitteluun liittyvät kysymykset

Poikkileikkaustutkimusten suunnittelu edellyttää huolellista harkintaa kerättyjen tietojen pätevyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Seuraavassa esitetään joitakin yleisiä kysymyksiä poikkileikkaustutkimuksia suunniteltaessa:

 1. Näytteenotto: Edustava otos on ratkaisevan tärkeä, jotta tutkimuksen tulokset voidaan yleistää kohdejoukkoon. Sellaiset seikat kuin vastaamatta jättäminen, vajaakattavuus tai otanta muista kuin satunnaisista lähteistä voivat vaikuttaa otoksen edustavuuteen ja aiheuttaa harhaa.
 2. Kyselyväline: Hyvin suunnitellun kyselyvälineen kehittäminen on olennaisen tärkeää. Huonosti muotoillut tai epäselvät kysymykset voivat johtaa vastaajien hämmennykseen tai väärintulkintaan, mikä johtaa epätarkkoihin tietoihin. On tärkeää testata kyselyväline pilottitestauksella mahdollisten ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi.
 3. Vastausharha: Vastaajat voivat antaa epätarkkoja tai puolueellisia vastauksia, jotka johtuvat sosiaalisesta suotavuudesta, muistamisesta tai itse kertomiseen liittyvistä vääristymistä. Tutkijoiden olisi käytettävä tekniikoita, kuten anonymiteetin varmistamista, neutraalia kieltä ja johdattelevien kysymysten välttämistä, vastausten vääristymien lieventämiseksi.
 4. Ei vastausta: Vastaamatta jättäminen tapahtuu, kun valitut osallistujat kieltäytyvät osallistumasta tutkimukseen tai eivät vastaa siihen. Suuri vastauskato voi aiheuttaa valinnanvapautta ja heikentää otoksen edustavuutta. Tutkijat voivat puuttua tähän ongelmaan tehokkaalla viestinnällä, muistutuksilla ja kannustimilla, joilla kannustetaan osallistumaan.
 5. Näytteen koko: Riittävä otoskoko on ratkaisevan tärkeä tilastollisen luotettavuuden ja tarkkuuden kannalta. Riittämätön otoskoko voi johtaa pieneen tilastolliseen tehoon, mikä rajoittaa kykyä havaita merkityksellisiä yhteyksiä tai eroja. Tutkijoiden tulisi laskea sopiva otoskoko halutun tarkkuuden tason ja odotetun vaikutuksen koon perusteella.
 6. Tiedonkeruumenetelmä: Tiedonkeruumenetelmän valinta (esim. verkkokyselyt, puhelinhaastattelut, henkilökohtaiset haastattelut) voi vaikuttaa vastausprosenttiin ja tietojen laatuun. Eri menetelmillä on omat etunsa ja rajoituksensa, ja tutkijoiden olisi valittava sopivin menetelmä tutkimusjoukon ja tutkimustavoitteiden perusteella.

Poikkileikkaustutkimuksen rajoitukset

 1. Ajallisen suhteen puuttuminen: Poikkileikkaustutkimuksissa arvioidaan muuttujia yhtenä ajankohtana, jolloin tapahtumien ajallisen järjestyksen määrittäminen on vaikeaa. Tämä rajoitus estää syy-seuraussuhteiden määrittämisen tai sen määrittämisen, tapahtuiko altistuminen vai lopputulos ensin.
 2. Käänteisen kausaalisuuden mahdollisuus: Poikkileikkaustutkimuksissa muuttujien välisiin havaittuihin yhteyksiin voi vaikuttaa käänteinen kausaalisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosmuuttuja saattaa itse asiassa aiheuttaa muutoksia ennustemuuttujassa eikä päinvastoin.
 3. Harha ja sekoittavat tekijät: Poikkileikkaustutkimukset ovat alttiita vääristymille, kuten valinnan, muistamisen ja raportoinnin vääristymille. Nämä vääristymät voivat vaikuttaa tutkimustulosten tarkkuuteen ja pätevyyteen. Lisäksi sekoittavat muuttujat, joita ei ole otettu huomioon, voivat vaikuttaa havaittuihin muuttujien välisiin yhteyksiin.
 4. Kyvyttömyys arvioida muutoksia ajan myötä: Poikkileikkaustutkimukset eivät anna tietoa yksilöiden tai populaatioiden sisäisistä muutoksista tai suuntauksista ajan kuluessa. Tämä rajoitus rajoittaa ymmärrystä muuttujien vakaudesta tai vaihtelusta ja niiden pitkän aikavälin malleista.
 5. Rajoitettu yleistettävyys: Poikkileikkaustutkimusten tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä koko väestöön mahdollisten valintavirheiden ja otantaan liittyvien rajoitusten vuoksi. Tutkimuksen otos ei välttämättä edusta tarkasti laajempaa väestöä, mikä rajoittaa tulosten ulkoista pätevyyttä.

Poikkileikkaustutkimusten soveltaminen ja milloin niitä käytetään

 1. Kuvaileva epidemiologia: Poikkileikkaustutkimukset ovat arvokkaita kuvattaessa sairauksien, olosuhteiden tai käyttäytymisen yleisyyttä ja jakautumista väestössä. Niistä saadaan arvioita tiettyjen terveysongelmien aiheuttamasta taakasta, ja ne voivat auttaa tunnistamaan riskiryhmiä tai väestöryhmiä.
 2. Kansanterveysvalvonta: Poikkileikkaustutkimuksia käytetään yleisesti kansanterveysseurannassa sairauksien tai riskitekijöiden esiintyvyyden seuraamiseksi ajan mittaan. Niiden avulla voidaan seurata terveysindikaattoreissa tapahtuvia muutoksia, tiedottaa kansanterveyssuunnittelusta ja arvioida toimenpiteiden vaikutusta.
 3. Terveyspalvelujen tutkimus: Poikkileikkaustutkimuksia voidaan käyttää terveyspalvelujen tutkimuksessa terveydenhuollon käytön, saatavuuden ja hoidon laadun arvioinnissa. Tutkijat voivat tutkia esimerkiksi terveydenhuollon eroja, potilastyytyväisyyttä tai terveydenhuollon tuloksia tietyssä väestössä.
 4. Hypoteesien luominen: Poikkileikkaustutkimuksia käytetään usein hypoteesien muodostamiseen jatkotutkimuksia varten. Tunnistamalla muuttujien välisiä yhteyksiä tai suhteita tutkijat voivat laatia tutkimuskysymyksiä ja suunnitella syvällisempiä tutkimuksia, kuten pitkittäistutkimuksia tai kokeellisia tutkimuksia, syy-yhteyksien selvittämiseksi.
 5. Politiikan suunnittelu ja arviointi: Poikkileikkaustutkimukset tuottavat tietoja näyttöön perustuvaa politiikan suunnittelua ja arviointia varten. Ne auttavat poliittisia päättäjiä ymmärtämään tiettyjen kysymysten nykytilaa, määrittelemään ensisijaiset toiminta-alueet ja arvioimaan toteutettujen politiikkojen tai toimenpiteiden tehokkuutta.

Milloin käytetään poikkileikkaustutkimuksia

 • Kun tutkitaan tiettyjen ominaisuuksien, sairauksien tai käyttäytymistapojen yleisyyttä ja jakautumista väestössä.
 • Kun tutkitaan kiinnostavien muuttujien välisiä yhteyksiä tai suhteita.
 • Kun tutkitaan eri ryhmien tai väestöryhmien välisiä eroja tai yhtäläisyyksiä.
 • Kun aika ja resurssit ovat rajalliset verrattuna pitkittäistutkimuksiin tai kokeellisiin tutkimusasetelmiin.
 • Kun luodaan hypoteeseja lisätutkimusta tai poliittisia päätöksiä varten.
 • Kun pyritään kuvaamaan tietyn asian tai tilan nykytilaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että poikkileikkaustutkimuksilla on keskeinen asema eri tutkimusaloilla, sillä ne antavat arvokasta tietoa muuttujien yleisyydestä, jakautumisesta ja yhteyksistä väestössä. 

Ymmärtämällä poikkileikkaustutkimuksen hyvät ja huonot puolet tutkijat voivat maksimoida näiden tutkimusten hyödyn väestön ominaisuuksien kuvaamisessa, terveysindikaattoreiden seurannassa ja kansanterveydellisten toimien suunnittelussa.

Paranna papereidesi vaikutusta ja näkyvyyttä laadukkaan visuaalisen viestinnän avulla.

Entä jos kertoisimme, että voit parantaa paperiesi vaikuttavuutta ja näkyvyyttä laadun avulla? visuaalinen viestintä, haluaisitko tietää lisää? Jos suhtaudut vakavasti tutkimukseesi ja haluat levittää tutkimusaiheesi kohderyhmäsi keskuudessa, haluat varmasti. Joten tässä tulee meidän salaisuutemme - Mind the Graph. Se on työkalu, jonka avulla voit tehostaa tutkimusasiakirjojasi, postereitasi ja esityksiäsi infografiikoilla ja tehdä niistä helposti ymmärrettäviä. Rekisteröidy nyt ja tutustu visuaaliseen aineistoon ja ässäytä tutkimusmatkasi.

Kartoitus nykyhetkestä: Exploring Cross-Sectional Study Pros and Cons
logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit