Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako výskumníci získavajú rýchly prehľad o charakteristikách alebo správaní populácie? No práve tu prichádzajú na rad prierezové štúdie! 

Sú ako snímka v čase, ktorá nám umožňuje nahliadnuť do diania v konkrétnej skupine v konkrétnom okamihu. Je to ako rýchla fotografia na večierku, na ktorej vidíme, kto má na sebe najúžasnejšie oblečenie alebo kto tancuje, akoby sa nikto nepozeral.

Či už ste zvedavý čitateľ alebo začínajúci výskumník, tento článok vás prevedie výhody a nevýhody prierezovej štúdie a ich reálne aplikácie. 

Čo je prierezová štúdia?

Prierezová štúdia je typ výskumného dizajnu, ktorý sa používa na zber informácií a analýzu údajov v určitom časovom bode. Zahŕňa zber údajov od rôznorodej skupiny jednotlivcov alebo subjektov, ktorí predstavujú rôzne populácie, vekové skupiny alebo iné relevantné kategórie.
Cieľom prierezovej štúdie je pochopiť a opísať prevalenciu určitých charakteristík, správania alebo podmienok vo vybranej populácii.

Výskumníci zvyčajne zbierajú údaje prostredníctvom prieskumov, rozhovorov alebo pozorovaní, pričom zachytávajú stručný obraz o skúsenostiach, názoroch alebo zdravotnom stave účastníkov počas určitého obdobia.
Prierezové štúdie, ktoré súčasne skúmajú širokú škálu jednotlivcov, poskytujú cenné poznatky o vzťahu medzi premennými, ktoré sú predmetom záujmu, a ich rozdelením v rôznych skupinách.

Tento typ štúdie je obzvlášť užitočný na hodnotenie prevalencie chorôb, správania alebo postojov a na identifikáciu vzorcov alebo asociácií medzi rôznymi faktormi. 

Charakteristika prierezových štúdií:

Prierezové štúdie majú niekoľko charakteristických znakov, ktoré ich odlišujú od iných výskumných modelov. Tu je niekoľko kľúčových charakteristík prierezových štúdií:

 1. Snímka v čase: Prierezové štúdie zachytávajú údaje v určitom časovom okamihu, čím poskytujú prehľad o skúmanej populácii. Zozbierané údaje predstavujú prierez populácie v danom okamihu.
 2. Pozorovacia povaha: Prierezové štúdie majú predovšetkým pozorovací charakter. Výskumníci pozorujú a zhromažďujú informácie o premenných, ktoré ich zaujímajú, bez toho, aby manipulovali alebo zasahovali do prostredia účastníkov štúdie.
 3. Hodnotenie prevalencie: Tieto štúdie sa často používajú na určenie prevalencie určitej charakteristiky, správania alebo stavu v populácii. Zberom údajov od rôznorodej skupiny môžu výskumníci odhadnúť frekvenciu alebo distribúciu skúmanej premennej.
 4. Súbežný zber údajov: Údaje sa zbierajú od účastníkov štúdie počas jedného obdobia, zvyčajne prostredníctvom prieskumov, rozhovorov alebo pozorovaní. To umožňuje výskumníkom zbierať informácie od rôznych osôb v rovnakom čase.
 5. Viaceré premenné: Prierezové štúdie často skúmajú viacero premenných súčasne. Výskumníci môžu skúmať vzťahy, asociácie alebo vzorce medzi rôznymi faktormi v rámci skúmanej populácie.
 6. Rýchle a nákladovo efektívne: Prierezové štúdie sú v porovnaní s longitudinálnymi štúdiami relatívne rýchle a nákladovo efektívne. Vyžadujú si menej zdrojov a môžu sa vykonávať efektívne, vďaka čomu sú vhodné na skúmanie veľkých populácií.

Typy prierezových štúdií

 1. Deskriptívna prierezová štúdia: Cieľom tohto typu štúdie je opísať prevalenciu a distribúciu špecifických charakteristík, správania alebo podmienok v rámci populácie. Výskumníci zbierajú údaje o viacerých premenných, ktoré ich zaujímajú, a analyzujú zistené frekvencie a vzorce.
 2. Analytická prierezová štúdia: Analytické prierezové štúdie presahujú rámec opisu prevalencie a skúmajú asociácie alebo vzťahy medzi rôznymi premennými. Výskumníci skúmajú potenciálne súvislosti medzi premennými, aby pochopili faktory ovplyvňujúce výskyt konkrétneho výsledku.
 3. Porovnávacia prierezová štúdia: Porovnávacie prierezové štúdie zahŕňajú porovnávanie rôznych populácií alebo skupín v rámci populácie s cieľom zistiť rozdiely v prevalencii alebo distribúcii určitých charakteristík alebo podmienok. Tento typ štúdie pomáha výskumníkom pochopiť rozdiely alebo podobnosti medzi skupinami a preskúmať potenciálne faktory, ktoré prispievajú k týmto rozdielom.
 4. Prierezová štúdia na úrovni komunity: Prierezové štúdie založené na komunite sa zameriavajú na konkrétne komunity alebo geografické oblasti. Výskumníci zbierajú údaje v týchto komunitách, aby pochopili prevalenciu určitých stavov, rizikových faktorov alebo správania súvisiaceho so zdravím, ktoré sú pre dané prostredie jedinečné.

Prierezová štúdia Výhody a nevýhody

 1. Výhody prierezových štúdií
ÚčinnosťPrierezové štúdie sa v porovnaní s longitudinálnymi štúdiami zvyčajne vykonávajú rýchlejšie, pretože údaje sa zbierajú v jednom časovom bode. To ich robí nákladovo efektívnymi a účinnými, najmä pri skúmaní veľkých populácií.
Skúmanie viacerých premennýchVýskumníci môžu v prierezovej štúdii skúmať viacero premenných súčasne. To umožňuje skúmať súvislosti, vzorce alebo vzťahy medzi rôznymi faktormi v rámci skúmanej populácie.
Nákladová efektívnosťPrierezové štúdie sú zvyčajne nákladovo efektívnejšie ako longitudinálne štúdie, pretože si vyžadujú menej zdrojov, kratší časový rámec a žiadne následné hodnotenia.
PraktickosťTieto štúdie sú praktické pri skúmaní tém, ktoré si vyžadujú jednorazové posúdenie alebo keď nie je možné alebo potrebné dlhodobé sledovanie.
PrístupnosťPrierezové štúdie sú relatívne dostupné a môžu ich vykonávať výskumníci s rôznou úrovňou odborných znalostí. Slúžia ako užitočný nástroj pre začínajúcich aj skúsených výskumníkov na skúmanie javov na úrovni populácie.
 1. Nevýhody prierezových štúdií
Obmedzená kauzalitaPrierezové štúdie nedokážu stanoviť kauzálne vzťahy medzi premennými. Keďže údaje sa zbierajú v jednom časovom bode, je náročné určiť časovú postupnosť udalostí alebo zistiť, či určitá premenná priamo ovplyvňuje inú.
Predpojatosť pri odvolávaníÚčastníci prierezových štúdií sa môžu spoliehať na svoju pamäť pri uvádzaní minulého správania alebo skúseností. To prináša možnosť skreslenia spomienok, keď môžu mať účastníci problémy s presným spomínaním alebo uvádzaním určitých informácií, čo vedie k nepresnostiam v údajoch.
Chyby meraniaPrierezové štúdie závisia od presného merania premenných, ktoré sú predmetom záujmu. Chyby merania sa však môžu vyskytnúť v dôsledku problémov, ako je skreslenie vlastného vykazovania, nesprávna interpretácia otázok alebo nedôslednosť metód zberu údajov, čo môže mať vplyv na platnosť a spoľahlivosť výsledkov štúdie.
Predpojatosť pri výberePrierezové štúdie môžu byť náchylné na skreslenie výberu, keď charakteristiky alebo správanie skúmanej vzorky nemusia byť reprezentatívne pre celú cieľovú populáciu.
Nedostatok časového poriadkuChýbajúca časová postupnosť v prierezových štúdiách obmedzuje možnosť stanoviť časovú postupnosť udalostí, ktorá je potrebná na určenie príčinných vzťahov.

Prierezové vs. longitudinálne štúdie

Prierezové štúdieLongitudinálne štúdie
Prierezové štúdie sú observačné štúdie, ktoré zhromažďujú údaje od rôznorodej skupiny jednotlivcov alebo subjektov v určitom časovom okamihu.Longitudinálne štúdie sledujú účastníkov počas dlhšieho obdobia a zbierajú údaje vo viacerých časových bodoch.
Údaje sa zbierajú v jednom časovom bode, čím sa získava prehľad o populácii.Údaje sa zbierajú vo viacerých intervaloch, čo umožňuje skúmať zmeny a trendy v čase.
Cieľom týchto štúdií je predovšetkým opísať prevalenciu, distribúciu alebo vzťahy medzi premennými v rámci skúmanej populácie.Cieľom týchto štúdií je pochopiť zákonitosti, trajektórie a kauzálne vzťahy medzi premennými, ktoré sa vyvíjajú v čase.
Prierezové štúdie nemôžu stanoviť kauzalitu z dôvodu chýbajúcej časovej postupnosti. Môžu identifikovať asociácie, ale nie určiť vzťahy príčiny a následku.Longitudinálne štúdie majú väčšiu schopnosť stanoviť kauzálne vzťahy, pretože môžu posúdiť časovú postupnosť udalostí.
Neposkytujú prehľad o zmenách v priebehu času a existuje možnosť skreslenia pri spomínaní a výberu.Longitudinálne štúdie sú náročnejšie na zdroje, môžu čeliť problémom s úbytkom účastníkov a vyžadujú si starostlivé plánovanie na minimalizáciu skreslenia a udržanie zapojenia účastníkov.

Problémy pri navrhovaní prierezových prieskumov

Navrhovanie prierezových prieskumov si vyžaduje dôkladné zváženie, aby sa zabezpečila platnosť a spoľahlivosť zozbieraných údajov. Tu sú uvedené niektoré bežné problémy pri navrhovaní prierezových prieskumov:

 1. Odber vzoriek: Reprezentatívna vzorka je rozhodujúca pre zovšeobecnenie výsledkov prieskumu na cieľovú populáciu. Problémy, ako je skreslenie odpovede, nedostatočné pokrytie alebo výber vzorky z iných ako náhodných zdrojov, môžu ovplyvniť reprezentatívnosť vzorky a spôsobiť skreslenie.
 2. Nástroj prieskumu: Vypracovanie dobre navrhnutého nástroja prieskumu je nevyhnutné. Zle formulované alebo nejednoznačné otázky môžu viesť k zmätku alebo nesprávnej interpretácii respondentov, čo môže viesť k nepresným údajom. Je dôležité pilotne otestovať nástroj prieskumu, aby sa identifikovali a vyriešili všetky potenciálne problémy.
 3. Predpojatosť reakcie: Respondenti môžu poskytovať nepresné alebo skreslené odpovede v dôsledku sociálnej žiaducnosti, spomienok alebo skresleného sebavyjadrenia. Výskumníci by mali používať techniky, ako je zabezpečenie anonymity, používanie neutrálneho jazyka a vyhýbanie sa navádzajúcim otázkam, aby zmiernili skreslenie odpovedí.
 4. Neodpovedanie: Neodpovedanie nastáva vtedy, keď vybraní účastníci odmietnu účasť alebo na prieskum neodpovedajú. Vysoká miera neodpovedí môže spôsobiť výberové skreslenie a ohroziť reprezentatívnosť vzorky. Výskumníci môžu tento problém riešiť prostredníctvom účinnej komunikácie, pripomienok a stimulov na podporu účasti.
 5. Veľkosť vzorky: Primeraná veľkosť vzorky je rozhodujúca pre štatistickú spoľahlivosť a presnosť. Nedostatočná veľkosť vzorky môže viesť k nízkej štatistickej sile, čo obmedzuje schopnosť odhaliť významné asociácie alebo rozdiely. Výskumníci by mali vypočítať vhodnú veľkosť vzorky na základe požadovanej úrovne presnosti a očakávanej veľkosti účinku.
 6. Metóda zberu údajov: Výber metódy zberu údajov (napr. online prieskumy, telefonické rozhovory, osobné rozhovory) môže ovplyvniť mieru odpovedí a kvalitu údajov. Rôzne metódy majú svoje výhody a obmedzenia a výskumníci by mali vybrať najvhodnejšiu metódu na základe populácie štúdie a cieľov výskumu.

Obmedzenia prierezovej štúdie

 1. Chýbajúci časový vzťah: Prierezové štúdie hodnotia premenné v jednom časovom bode, čo sťažuje určenie časovej postupnosti udalostí. Toto obmedzenie znemožňuje stanoviť vzťahy príčiny a následku alebo určiť, či expozícia alebo výsledok nastali ako prvé.
 2. Možnosť reverznej kauzality: V prierezových štúdiách môžu byť pozorované súvislosti medzi premennými ovplyvnené reverznou kauzalitou. To znamená, že výsledná premenná môže v skutočnosti spôsobovať zmeny v prediktívnej premennej, a nie naopak.
 3. Predpojatosť a zmätok: Prierezové štúdie sú náchylné na skreslenie vrátane skreslenia výberu, skreslenia pri spomínaní a skreslenia pri podávaní správ. Tieto skreslenia môžu ovplyvniť presnosť a platnosť výsledkov štúdie. Okrem toho môžu pozorované súvislosti medzi premennými ovplyvniť mätúce premenné, ktoré nie sú zohľadnené.
 4. Nemožnosť posúdiť zmeny v priebehu času: Prierezové štúdie neposkytujú informácie o zmenách alebo trendoch v čase v rámci jednotlivcov alebo populácií. Toto obmedzenie obmedzuje pochopenie stability alebo variability premenných a ich dlhodobých vzorcov.
 5. Obmedzená zovšeobecniteľnosť: Zistenia prierezových štúdií sa nemusia dať zovšeobecniť na celú populáciu z dôvodu možného skreslenia výberu a obmedzení výberu vzorky. Vzorka štúdie nemusí presne reprezentovať širšiu populáciu, čo obmedzuje vonkajšiu platnosť zistení.

Uplatnenie prierezových štúdií a kedy ich použiť

 1. Deskriptívna epidemiológia: Prierezové štúdie sú cenné na opis prevalencie a distribúcie chorôb, stavov alebo správania v rámci populácie. Poskytujú odhady zaťaženia špecifickými zdravotnými problémami a môžu pomôcť identifikovať vysoko rizikové skupiny alebo populácie.
 2. Dozor nad verejným zdravím: Prierezové štúdie sa bežne používajú pri dohľade nad verejným zdravím na monitorovanie výskytu chorôb alebo rizikových faktorov v priebehu času. Pomáhajú sledovať zmeny zdravotných ukazovateľov, informovať o plánovaní v oblasti verejného zdravia a hodnotiť vplyv intervencií.
 3. Výskum zdravotníckych služieb: Prierezové štúdie možno použiť vo výskume zdravotníckych služieb na hodnotenie využívania zdravotnej starostlivosti, prístupu k nej a jej kvality. Výskumníci môžu skúmať faktory, ako sú rozdiely v zdravotnej starostlivosti, spokojnosť pacientov alebo výsledky zdravotnej starostlivosti v rámci konkrétnej populácie.
 4. Vytváranie hypotéz: Prierezové štúdie sa často používajú na vytváranie hypotéz pre ďalší výskum. Identifikovaním asociácií alebo vzťahov medzi premennými môžu výskumní pracovníci vytvárať výskumné otázky a navrhovať hlbšie štúdie, napríklad longitudinálne alebo experimentálne štúdie, na skúmanie kauzálnych vzťahov.
 5. Plánovanie a hodnotenie politiky: Prierezové štúdie poskytujú údaje pre plánovanie a hodnotenie politík založené na dôkazoch. Pomáhajú tvorcom politík pochopiť súčasný stav konkrétnych problémov, identifikovať prioritné oblasti intervencie a hodnotiť účinnosť realizovaných politík alebo intervencií.

Kedy používať prierezové štúdie

 • Pri skúmaní prevalencie a distribúcie špecifických charakteristík, chorôb alebo správania v rámci populácie.
 • Pri skúmaní asociácií alebo vzťahov medzi premennými záujmu.
 • Pri skúmaní rozdielov alebo podobností medzi rôznymi skupinami alebo populáciami.
 • Ak sú čas a zdroje obmedzené v porovnaní s longitudinálnymi alebo experimentálnymi štúdiami.
 • Pri vytváraní hypotéz pre ďalší výskum alebo pri prijímaní politických rozhodnutí.
 • Ak sa snažíte opísať aktuálny stav konkrétneho problému alebo stavu.

Na záver možno konštatovať, že prierezové štúdie zohrávajú kľúčovú úlohu v rôznych oblastiach výskumu, pretože poskytujú cenné poznatky o prevalencii, distribúcii a asociáciách premenných v rámci populácie. 

Pochopením výhod a nevýhod prierezových štúdií môžu výskumníci maximalizovať užitočnosť týchto štúdií pri popise charakteristík populácie, monitorovaní zdravotných ukazovateľov a informovaní o intervenciách v oblasti verejného zdravia.

Zlepšite vplyv a viditeľnosť svojich dokumentov prostredníctvom kvalitnej vizuálnej komunikácie

Čo keby sme vám povedali, že môžete zlepšiť vplyv a viditeľnosť svojich dokumentov prostredníctvom kvalitnej vizuálnej komunikácie, chceli by ste sa dozvedieť viac? Ak to so svojím výskumom myslíte vážne a radi by ste svoju výskumnú tému rozšírili medzi cieľovú skupinu, určite áno. Takže tu je naše tajomstvo - Mind the Graph. Je to nástroj, ktorý pomáha rozšíriť vaše výskumné práce, plagáty a prezentácie o infografiky a uľahčuje ich pochopenie. Zaregistrujte sa teraz, aby ste mohli preskúmať vizualizácie a zdokonaliť svoju výskumnú cestu.

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny