Систематичният преглед и мета-анализът са два важни инструмента за синтезиране и обобщаване на наличните доказателства по даден изследователски въпрос. И двата метода изискват строг и прозрачен процес и трябва да бъдат докладвани по ясен и изчерпателен начин.

Ако не знаете каква е разликата между систематичен преглед и мета-анализ, в тази статия ще ви обясним какво представляват те и ще ви помогнем да разберете как да ги подготвите и как могат да се използват в изследванията. 

Снимка от medicalnewstoday.com

Какво представлява систематичният преглед?

Систематичният преглед е пълна и прозрачна оценка на наличните доказателства за конкретни изследвания, като се използва строг и предварително определен процес за идентифициране, подбор и критична оценка на съответните проучвания. Целта на систематичния преглед е да предостави обобщение на текущото състояние на знанията по дадена тема и да идентифицира пропуските в съществуващата литература.

Процесът обикновено включва цялостно търсене в множество бази данни с публикувани и непубликувани проучвания, ясен и предварително определен критерий за подбор и критична оценка на качеството на включените проучвания. Резултатът е обобщение на съществуващите доказателства, което осигурява основа за вземане на информирани решения или по-нататъшни изследвания.

Снимка от pubrica.com

Какво представлява мета-анализът?

Мета-анализът е статистическа техника, която комбинира резултатите от множество проучвания, за да се получи единна оценка. Метаанализите често се провеждат след извършването на систематичен преглед, тъй като изискват достатъчен брой проучвания със сходни проекти и резултати. Основното предимство на метаанализа е, че той увеличава точността и силата на констатациите чрез обединяване на информацията от множество проучвания.

При мета-анализа размерите на ефекта от отделните проучвания се комбинират, като се използва среднопретеглена стойност въз основа на размера на извадката и точността на оценката на ефекта. Комбинирането на резултатите от множество проучвания може да помогне за решаване на проблеми като малкия размер на извадката и липсата на статистическа мощ в отделните проучвания, а също така може да осигури по-цялостен преглед на изследванията по конкретна тема.

Важно е да се отбележи, че не всички систематични прегледи включват мета-анализ. Решението за включване на метаанализ зависи от хетерогенността на проучванията, наличието на данни и пригодността на методите за обединяване на резултатите.

Как да подготвите систематичен преглед и мета-анализ?

По-долу ще предоставим инструкции стъпка по стъпка за това как да подготвите систематичен преглед и мета-анализ. Независимо дали сте изследовател, студент или клиницист, тези стъпки ще ви помогнат с инструментите и знанията, необходими за провеждане на методите.

За да се подготви систематичен преглед, трябва да се следват следните стъпки:

  • Определете въпроса на изследването си: Ясно дефинирайте проблема, който искате да изследвате, и се уверете, че той е конкретен и важен.
  • Проведете цялостно търсене на литература: Използвайте множество бази данни и търсачки, за да идентифицирате всички подходящи проучвания.
  • Преглед на проучванията за допустимост: Прегледайте резюметата и пълните текстове на статиите, за да определите дали те отговарят на критериите за включване във вашия систематичен преглед.
  • Извличане и обобщаване на данни: Извлечете съответната информация от всяко допустимо проучване, като например дизайн на проучването, размер на извадката, интервенции, резултати и резултати.
  • Оценка на качеството на доказателствата: Оценете качеството на доказателствата, като използвате предварително определени критерии, като например риск от отклонение, и обобщете резултатите в таблица или фигура.

За да се подготви мета-анализ, трябва да се следват следните стъпки:

  • Определете въпроса на изследването: Започнете с определянето на изследователския въпрос или хипотезата, на която искате да отговорите чрез мета-анализа.
  • Търсене на литература: Извършете цялостно търсене в литературата, за да идентифицирате всички съответни проучвания, които отговарят на вашия изследователски въпрос. Използвайте множество бази данни и търсачки и се уверете, че сте включили както публикувани, така и непубликувани проучвания.
  • Подбор на проучването: Преценете допустимостта на всяко проучване за включване в метаанализа въз основа на специфични критерии, като например размер на извадката, дизайн на проучването и крайни мерки.
  • Извличане на данни: Извличане на данни от допустимите проучвания, включително размери на ефектите, размери на извадките и друга подходяща информация. Тази информация трябва да бъде записана по стандартизиран начин, за да може да се използва в метаанализа.
  • Статистически анализ: Използвайте подходящи статистически методи, за да обедините данните от избраните проучвания и да изчислите общите размери на ефекта и мерките за променливост.

Разгърнете силата на инфографиките с Mind the Graph

Mind the Graph е платформа, която помага на учените да представят визуално резултатите от своите изследвания. Тя позволява лесното създаване на висококачествени графики и презентации. Независимо дали става въпрос за подробни инфографики или за увлекателни презентации, Mind the Graph дава възможност на учените да комуникират ефективно своята работа.

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони