När det gäller att skicka in ett manuskript för publicering i en tidskrift fokuserar många författare enbart på kvaliteten på sin forskning och tydligheten i sitt skrivande. Även om detta är viktiga faktorer är det lätt att förbise den roll som ett väl utformat personligt brev kan spela i inlämningsprocessen. Ett personligt brev kan vara nyckeln till att ditt manuskript uppmärksammas av redaktören och i slutändan accepteras för publicering. I den här artikeln går vi igenom vikten av ett personligt brev för tidskriftsinlämningar och ger tips på hur du utformar ett effektivt sådant.

Vad är ett följebrev till en tidskriftsansökan?

Ett följebrev för tidskriftsinlämning är ett dokument som medföljer ett manuskript när det lämnas in för publicering i en akademisk eller vetenskaplig tidskrift. Syftet med följebrevet är att presentera författaren och dennes arbete för tidskriftens redaktör samt att ge ytterligare information som kan vara relevant för manuskriptet eller inlämningsprocessen. Dessutom är syftet att presentera manuskriptet för redaktören och ge ytterligare information om forskningen och dess betydelse. Följebrevet ska vara kortfattat och fokuserat, vanligtvis inte mer än en sida.

Vad bör ingå i ett personligt brev?

Ett följebrev bör innehålla flera viktiga delar för att effektivt presentera ditt manuskript. Det är viktigt att anpassa brevet till den specifika tidskriften, använda en professionell ton och korrekturläsa noggrant för att upptäcka fel. För att säkerställa att ditt personliga brev är effektivt finns det flera viktiga element som du bör inkludera:

Adressatens uppgifter och datum för inlämnande

Ditt följebrev bör inledas med datum för inlämning, följt av namn och adress till den redaktör eller redaktion som kommer att granska ditt manuskript. Denna information ska vara aktuell och korrekt för att säkerställa att din ansökan skickas till rätt person.

Inledande hälsning

Den inledande hälsningen i ditt personliga brev bör vara professionell och artig och rikta sig till redaktören eller redaktionen med namn och börja med "Dear...". Glöm inte att ange titel och befattning för den redaktör du vänder dig till.

Syfte och administrativ information

Ditt personliga brev bör innehålla en tydlig redogörelse för syftet med din forskning och den tidskrift till vilken du skickar in ditt manuskript. Du bör också inkludera all administrativ information som krävs av tidskriften, t.ex. typ av manuskript (t.ex. originalforskning, översiktsartikel, fallrapport) och antal ord eller sidor.

Sammanfattning av de viktigaste forskningsresultaten och implikationerna

En av de viktigaste delarna i ditt personliga brev är en sammanfattning av de viktigaste resultaten och konsekvenserna av din forskning. Sammanfattningen ska vara kortfattad och fokuserad och lyfta fram de viktigaste aspekterna av din forskning och varför den är viktig för området.

Utlåtanden eller information som krävs av tidskriften

Många tidskrifter kräver att specifika uttalanden eller information ska inkluderas i följebrevet. Det kan t.ex. handla om ett uttalande om att manuskriptet inte har publicerats tidigare eller inte övervägs att publiceras någon annanstans, eller en lista över potentiella intressekonflikter eller finansieringskällor som kan ha påverkat forskningen.

Tidigare kontakt med tidskriften

Om du har haft tidigare kontakt med tidskriften, t.ex. skickat in ett tidigare manuskript eller deltagit i en konferens som sponsrats av tidskriften, är det viktigt att du nämner detta i ditt personliga brev. Denna information kan hjälpa till att skapa en kontakt mellan dig och redaktören, vilket kan öka chanserna för att ditt manuskript accepteras.

Intressekonflikter och finansiella upplysningar

Det är viktigt att uppge eventuella intressekonflikter eller ekonomiska upplysningar som kan ha påverkat forskningen. Denna information kan bidra till att säkerställa öppenhet och upprätthålla forskningens integritet.

Författarskap

Ditt följebrev bör innehålla ett uttalande om att alla författare har läst och godkänt manuskriptet och att arbetet är originellt och inte plagierat. Denna information kan hjälpa till att fastställa trovärdigheten i forskningen och integriteten i författarskapet.

Föreslagna granskare

Föreslagna granskare anses allmänt vara bästa praxis och rekommenderas ofta av tidskrifter. Att tillhandahålla en lista över föreslagna granskare kan bidra till att säkerställa att manuskriptet granskas av personer som har lämplig expertis och bakgrund för att utvärdera arbetet, och kan bidra till att påskynda granskningsprocessen genom att minska den tid som krävs för redaktören att identifiera potentiella granskare. Detta kan bidra till att påskynda granskningsprocessen och öka sannolikheten för att ditt manuskript accepteras.

Samtidiga/dubbla inlämningar

Ett viktigt övervägande när man skickar in ett manuskript för publicering är samtidiga eller dubbla inlämningar. Samtidiga inlämningar sker när ett manuskript lämnas in till mer än en tidskrift samtidigt. Dubbla inlämningar inträffar när ett manuskript lämnas in till samma tidskrift mer än en gång.

I följebrevet bör du tydligt ange om manuskriptet har lämnats in någon annanstans eller om det har publicerats tidigare. Om manuskriptet är under behandling någon annanstans ska du ange tidskriftens namn och datum för inlämning. Om manuskriptet har publicerats tidigare bör du ange referens för publikationen.

Avslutande hälsning

När du avslutar ett personligt brev för tidskriftsinlämning är det viktigt att hålla en professionell och artig ton. En vanlig avslutande hälsning är "Med vänlig hälsning" följt av ditt namn. Några alternativ som också är lämpliga är "Bästa hälsningar", "Tack för din tid och omtanke" eller "Respektfullt". Oavsett vilket tilltal du väljer, se till att det matchar tonen i ditt brev och förmedlar din uppskattning för redaktörens övervägande.

Begäran om att utesluta granskare

En begäran om att utesluta granskare är en vanlig del av ett följebrev för tidskriftsinlämning, särskilt i fall där författaren har farhågor om potentiella intressekonflikter eller partiskhet som kan påverka granskningsprocessen.

Vid en begäran om att utesluta granskare bör författaren ge en tydlig och kortfattad förklaring av skälen till begäran och ge specifika detaljer om eventuella intressekonflikter eller farhågor som de kan ha. Det är också viktigt att notera att vissa tidskrifter kan ha särskilda riktlinjer eller policyer för begäran om att utesluta granskare, och författare bör bekanta sig med dessa riktlinjer innan de gör en begäran.

I allmänhet rekommenderas att författarna anger minst tre till fem potentiella granskare som inte är knutna till författaren eller dennes institution, för att ge ett brett spektrum av expertis och perspektiv. Vid en begäran om att utesluta granskare är det också viktigt att ge alternativa förslag på potentiella granskare som skulle kunna övervägas i deras ställe.

Tips för att skriva ett följebrev till en tidskrift

Ett väl utformat följebrev kan hjälpa ditt manuskript att sticka ut och öka dina chanser att bli accepterad för publicering. Här är några tips på hur du skriver ett effektivt följebrev för tidskriftsinlämning.

Korrekturläsning

Ett av de viktigaste tipsen för att skriva ett personligt brev till en tidskrift är att korrekturläsa det noggrant. Typsnitt, stavfel och grammatiska misstag kan försämra den professionella bild du vill förmedla. Se till att läsa brevet flera gånger och låt någon annan läsa igenom det också för att fånga upp eventuella fel som du kan ha missat.

Var kortfattad i ditt personliga brev

Ett annat viktigt tips är att hålla följebrevet kort och koncist. Följebrevet bör innehålla en kort introduktion av manuskriptet och de viktigaste resultaten, samt all annan information som är nödvändig för att redaktören ska förstå vikten och relevansen av manuskriptet. Brevet bör inte vara längre än en sida.

Granska exempel på personliga brev

Det kan vara bra att granska exempel på personliga brev för tidskrifter för att få en uppfattning om vilken stil, ton och innehåll som är lämpligt. Du kan söka efter exempel på nätet eller fråga kollegor som har skickat in manuskript för publicering om råd. När du granskar exempel bör du vara uppmärksam på språket som används, detaljnivån och den övergripande organisationen och strukturen i brevet. Detta kan hjälpa dig att utforma ett personligt brev som är professionellt, informativt och effektivt.

Mall för följebrev för inlämning av artikel till tidskrift

Ett följebrev är en viktig del när du skickar in ett manuskript för publicering i en tidskrift. Om du använder en mall kan du se till att ditt personliga brev innehåller all nödvändig information och följer rätt format. Här följer en guide till hur du skapar en mall för ett följebrev till en artikel i en tidskrift.

Rubrik

Rubriken ska innehålla din kontaktinformation, inklusive namn, tillhörighet och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), datum för inlämning samt tidskriftens namn och adress.

Inledande stycke

Det inledande stycket ska ge en kort introduktion till manuskriptet och dess viktigaste resultat. Detta stycke bör också nämna syftet med manuskriptet och varför det är relevant för tidskriftens läsekrets. Du kanske också vill nämna eventuell tidigare korrespondens eller kontakt med tidskriften.

Stycken i brödtexten

Huvuddelen av följebrevet bör innehålla flera stycken som ger mer information om manuskriptet. Detta kan inkludera en sammanfattning av de metoder som använts, viktiga resultat och slutsatser samt implikationer för framtida forskning. Du kanske också vill nämna några anmärkningsvärda begränsningar eller utmaningar som uppstått under forskningsprocessen.

Det är också viktigt att ta upp eventuella särskilda krav eller önskemål från tidskriften, t.ex. ett särskilt format för tabeller eller figurer, eller särskild information som ska ingå i manuskriptet. Du bör också nämna eventuella finansieringskällor eller intressekonflikter som kan vara relevanta.

Avslutande stycke

Det avslutande stycket bör upprepa betydelsen av manuskriptet och dess bidrag till området. Du kanske också vill nämna eventuella granskare av manuskriptet eller föreslå granskare som skulle vara lämpliga. Slutligen bör du inkludera en artig och professionell avslutning, till exempel "Med vänlig hälsning" eller "Bästa hälsningar", följt av ditt namn och underskrift.

Vanliga uttryck för personliga brev

När du skriver ett personligt brev för en tidskriftsansökan är det viktigt att du använder ett lämpligt och professionellt språk. Här är några vanliga uttryck som kan användas i personliga brev:

"Vi har nöjet att överlämna vårt manuskript..."

"Den forskning som rapporteras i detta manuskript behandlar en betydande lucka i litteraturen..."

"Vi tror att detta manuskript kommer att vara av intresse för er läsekrets eftersom..."

"Våra resultat har viktiga konsekvenser för framtida forskning inom detta område."

"Vi vill tacka granskarna och redaktörerna för deras tid och överväganden."

"Vi ser fram emot att höra från dig angående statusen för vårt manuskript."

"Tack för din tid och ditt övervägande."

Dessa uttryck kan användas för att förmedla viktig information på ett professionellt och koncist sätt. När du använder dessa uttryck är det viktigt att anpassa dem till den specifika tidskriften och att se till att de är lämpliga för innehållet i ditt personliga brev.

Tips och tricks från experterna för att skicka in tidskrifter

Att skicka in en tidskriftsartikel kan vara en utmanande och ibland frustrerande process. Men genom att följa några tips och knep från experterna kan du öka dina chanser att lyckas. Här är några tips och knep som hjälper dig att skicka in din artikel till en tidskrift:

Välj rätt tidskrift

Innan du skickar in din artikel bör du se till att du väljer rätt tidskrift. Tänk på faktorer som tidskriftens omfattning, läsekrets och impact factor. Se till att din artikel passar med tidskriftens fokus och mål.

Läs riktlinjerna

Läs tidskriftens riktlinjer för inlämning noggrant och följ dem noga. Var uppmärksam på formatering, längd och andra krav. Om du inte följer riktlinjerna kan det leda till att din artikel avvisas utan granskning.

Få feedback

Innan du skickar in din artikel bör du få feedback från kollegor eller mentorer. Be dem läsa ditt manuskript och ge konstruktiv kritik. Detta kan hjälpa dig att identifiera potentiella svagheter och förbättra kvaliteten på din artikel.

Skriv ett starkt sammandrag

Ditt abstract är ofta det första som redaktörer och granskare läser. Se till att det är tydligt, koncist och ger en övertygande sammanfattning av din artikel. Lyft fram de viktigaste resultaten och konsekvenserna av din forskning.

Använd ett tydligt och koncist språk

Använd ett tydligt och koncist språk när du skriver din artikel. Undvik jargong, tekniska termer och komplicerat språk som kan vara svårt för läsarna att förstå. Skriv på ett sätt som är tillgängligt för en bred publik.

Adressera kommentarer från granskare

Om din artikel refuseras eller måste omarbetas ska du noga gå igenom alla kommentarer från granskarna. Var noggrann och professionell i dina svar. Detta kan öka dina chanser att bli godkänd i framtida granskningsomgångar.

Behåll register

Spara all korrespondens med tidskriften, inklusive inlämningsdatum, kommentarer från granskare och beslut. Detta kan hjälpa dig att hålla ordning och reda på hur det går med din artikel.

Hög genomslagskraft och större synlighet för ditt arbete

Mind the Graph är en innovativ plattform som hjälper forskare att skapa slagkraftiga bilder och öka synligheten för sitt arbete. Med sitt användarvänliga gränssnitt, anpassningsbara mallar och stora bibliotek med vetenskapliga illustrationer. Mind the Graph ger forskare ett kraftfullt verktyg som hjälper dem att kommunicera sin forskning mer effektivt.

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar