Evidence-based research is een systematische en objectieve benadering voor het vinden, evalueren en gebruiken van wetenschappelijk bewijs om besluitvorming en praktijk op verschillende gebieden te onderbouwen. Deze aanpak is essentieel voor het bevorderen van de beste praktijken, het verbeteren van resultaten en het maximaliseren van de impact van interventies en beleid op verschillende gebieden.

In dit artikel bespreken we hoe evidence-based onderzoek kan worden gebruikt om besluitvorming te verbeteren, verantwoording te bevorderen, wetenschappelijke kennis te bevorderen, efficiëntie en kosteneffectiviteit te verhogen en veiligheid te garanderen. We gaan ook in op de verschillende strategieën die onderzoekers kunnen gebruiken om evidence-based onderzoek uit te voeren. 

Wat is evidence-based onderzoek?

Evidence-based research is een soort wetenschappelijk onderzoek waarbij gegevens worden verzameld en geanalyseerd om een hypothese of onderzoeksvraag te ondersteunen of te weerleggen. Het doel is om het beste beschikbare bewijs te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.

Het doel van evidence-based onderzoek is om betrouwbaar en valide bewijs te leveren dat kan worden gebruikt om beleid, praktijken en interventies te informeren die zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs in plaats van op anekdotisch bewijs, persoonlijke ervaring of mening. Deze benadering omvat meestal een grondige beoordeling van bestaande literatuur, waaronder gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken en andere soorten onderzoeken, om het meest betrouwbare en valide beschikbare bewijs te identificeren.

Bij evidence-based onderzoek worden de gebruikte gegevens en methoden zorgvuldig gekozen op basis van hun betrouwbaarheid, geldigheid en generaliseerbaarheid naar de populatie van belang. Dit omvat het gebruik van zorgvuldige onderzoeksontwerpen, zoals gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken of meta-analyses, om vertekeningen te minimaliseren en ervoor te zorgen dat de bevindingen betrouwbaar en betrouwbaar zijn. Er worden ook statistische methoden en andere analysetechnieken gebruikt om de kracht en kwaliteit van het bewijs te evalueren en om mogelijke beperkingen of vooroordelen te identificeren die de geldigheid en generaliseerbaarheid van de bevindingen kunnen beïnvloeden.

Waarom is evidence-based onderzoek belangrijk?

Evidence-based onderzoek is om verschillende redenen belangrijk:

De kwaliteit van de besluitvorming verbeteren

Biedt praktijkmensen en onderzoekers betrouwbare en valide informatie die gebruikt kan worden om weloverwogen beslissingen te nemen over beleid, interventies en praktijken.

Verantwoordelijkheid bevorderen

Bevordert verantwoordingsplicht door van onderzoekers te eisen dat ze hun beslissingen en acties rechtvaardigen op basis van wetenschappelijk bewijs in plaats van persoonlijke meningen of overtuigingen.

Wetenschappelijke kennis bevorderen

Draagt bij aan de vooruitgang van wetenschappelijke kennis door nieuwe inzichten en ideeën te genereren en door hiaten in bestaande kennis te identificeren.

Efficiëntie en kosteneffectiviteit verhogen

Dit kan helpen bij het identificeren van interventies en praktijken die het meest effectief, efficiënt en kosteneffectief zijn, waardoor de voordelen van beperkte middelen worden gemaximaliseerd.

Veiligheid garanderen

Kan potentiële risico's en veiligheidsproblemen in verband met bepaalde praktijken en interventies identificeren, waardoor de veiligheid wordt bevorderd en schade wordt geminimaliseerd.

In het algemeen is wetenschappelijk onderzoek van cruciaal belang voor het bevorderen van de beste praktijken, het verbeteren van de resultaten en het maximaliseren van de impact van interventies en beleid op verschillende gebieden.

Wat zijn evidence-based onderzoeksstrategieën?

Onderzoekers gebruiken verschillende evidence-based onderzoeksstrategieën om systematische en betrouwbare studies uit te voeren. Enkele veelgebruikte strategieën zijn:

Gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's)

RCT's worden beschouwd als de gouden standaard voor het evalueren van de effectiviteit van interventies. In een RCT worden deelnemers willekeurig toegewezen aan de behandelgroep of de controlegroep en worden de uitkomsten tussen de twee groepen vergeleken. Deze aanpak helpt bias te minimaliseren en de interne validiteit van het onderzoek te vergroten.

Systematische reviews en meta-analyses

Worden gebruikt om de resultaten van meerdere onderzoeken over een bepaald onderwerp samen te vatten. Deze aanpak helpt om de statistische kracht van de analyse te vergroten en geeft een uitgebreider en nauwkeuriger beeld van het bewijs.

Waarnemingsstudies

Worden gebruikt om de relatie tussen variabelen in een natuurlijke omgeving te onderzoeken. In tegenstelling tot RCT's worden bij observationele onderzoeken variabelen niet gemanipuleerd, maar worden natuurlijk voorkomende verschijnselen geobserveerd. Waarnemingsstudies kunnen nuttig zijn als RCT's niet haalbaar of ethisch verantwoord zijn, maar ze kunnen vatbaarder zijn voor vertekening en verwarring.

Kwalitatief onderzoek

Wordt gebruikt om complexe sociale fenomenen te onderzoeken en te begrijpen. Bij deze aanpak worden gegevens verzameld door middel van interviews, focusgroepen of observaties en worden de gegevens geanalyseerd op thema's en patronen. Kwalitatief onderzoek kan rijke en diepgaande inzichten bieden in complexe fenomenen, maar is mogelijk minder generaliseerbaar dan kwantitatief onderzoek.

Kosten-batenanalyses

worden gebruikt om de economische impact van interventies te evalueren. Bij deze aanpak worden de kosten van een interventie vergeleken met de baten en wordt bepaald of de baten opwegen tegen de kosten.

Deze strategieën kunnen in verschillende combinaties worden gebruikt, afhankelijk van de onderzoeksvraag en de beschikbare gegevens. Het doel van evidence-based onderzoek is om de meest geschikte strategie of combinatie van strategieën te gebruiken om betrouwbaar en valide bewijs te verkrijgen dat de besluitvorming en praktijk kan informeren.

Word lid van onze snelgroeiende gemeenschap om wetenschappelijke communicatie te revolutioneren

Mind the Graph is een innovatief platform waarmee wetenschappers en onderzoekers hoogwaardige wetenschappelijke illustraties, infographics en grafische samenvattingen kunnen maken om de visuele impact van hun onderzoekspublicaties, presentaties en posters te vergroten. Door lid te worden van Mind the Graph gemeenschap kunnen wetenschappers een revolutie veroorzaken in de manier waarop ze hun onderzoeksresultaten communiceren, waardoor hun werk toegankelijker, boeiender en impactvoller wordt voor een breder publiek.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen