Näyttöön perustuva tutkimus on systemaattinen ja objektiivinen lähestymistapa tieteellisen näytön löytämiseen, arviointiin ja käyttöön päätöksenteon ja käytäntöjen pohjana eri aloilla. Tämä lähestymistapa on ratkaisevan tärkeä parhaiden käytäntöjen edistämisessä, tulosten parantamisessa ja eri alojen toimien ja politiikkojen vaikutusten maksimoimisessa.

Tässä artikkelissa keskustelemme siitä, miten näyttöön perustuvaa tutkimusta voidaan käyttää päätöksenteon parantamiseen, vastuullisuuden edistämiseen, tieteellisen tietämyksen lisäämiseen, tehokkuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseen sekä turvallisuuden varmistamiseen. Tutustumme myös erilaisiin strategioihin, joita tutkijat voivat käyttää näyttöön perustuvan tutkimuksen tekemiseen. 

Mitä on näyttöön perustuva tutkimus?

Näyttöön perustuva tutkimus on eräänlainen tieteellinen tutkimus, jossa kerätään ja analysoidaan tietoja hypoteesin tai tutkimuskysymyksen tueksi tai kumoamiseksi. Tavoitteena on käyttää parasta saatavilla olevaa näyttöä tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi.

Näyttöön perustuvan tutkimuksen tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja pätevää näyttöä, jota voidaan käyttää sellaisten politiikkojen, käytäntöjen ja toimenpiteiden laatimiseen, jotka perustuvat pikemminkin tieteelliseen näyttöön kuin anekdoottisiin todisteisiin, henkilökohtaisiin kokemuksiin tai mielipiteisiin. Tähän lähestymistapaan kuuluu yleensä olemassa olevan kirjallisuuden perusteellinen tarkastelu, mukaan lukien satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset ja muun tyyppiset tutkimukset, jotta voidaan tunnistaa luotettavin ja pätevin saatavilla oleva näyttö.

Näyttöön perustuvassa tutkimuksessa käytettävät tiedot ja menetelmät valitaan huolellisesti niiden luotettavuuden, pätevyyden ja yleistettävyyden perusteella. Tähän liittyy huolellisten tutkimusasetelmien, kuten satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten tai meta-analyysien, käyttö harhojen minimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että tulokset ovat luotettavia ja luotettavia. Siihen kuuluu myös tilastollisten menetelmien ja muiden analyysitekniikoiden käyttö todistusaineiston vahvuuden ja laadun arvioimiseksi sekä sellaisten mahdollisten rajoitusten tai vääristymien tunnistamiseksi, jotka voivat vaikuttaa havaintojen pätevyyteen ja yleistettävyyteen.

Miksi näyttöön perustuva tutkimus on tärkeää?

Näyttöön perustuva tutkimus on tärkeää useista syistä:

Päätöksenteon laadun parantaminen

Tarjoaa ammattilaisille ja tutkijoille luotettavaa ja pätevää tietoa, jota voidaan käyttää tietoon perustuvien päätösten tekemiseen toimintalinjoista, interventioista ja käytännöistä.

Vastuullisuuden edistäminen

Edistää vastuullisuutta vaatimalla tutkijoita perustelemaan päätöksensä ja toimintansa tieteellisen näytön eikä henkilökohtaisten mielipiteiden tai uskomusten perusteella.

Tieteellisen tietämyksen edistäminen

Edistää tieteellistä tietämystä tuottamalla uusia näkemyksiä ja ideoita sekä tunnistamalla olemassa olevan tietämyksen puutteita.

Tehokkuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Tämä voi auttaa tunnistamaan tehokkaimmat, vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat toimet ja käytännöt, jolloin rajallisista resursseista saatava hyöty voidaan maksimoida.

Turvallisuuden varmistaminen

Osaa tunnistaa tiettyihin käytäntöihin ja toimenpiteisiin liittyvät mahdolliset riskit ja turvallisuusongelmat ja siten edistää turvallisuutta ja minimoida haitat.

Kaiken kaikkiaan näyttöön perustuva tutkimus on ratkaisevan tärkeää parhaiden käytäntöjen edistämiseksi, tulosten parantamiseksi ja eri alojen toimien ja politiikkojen vaikutusten maksimoimiseksi.

Mitä ovat näyttöön perustuvat tutkimusstrategiat?

Tutkijat käyttävät useita näyttöön perustuvia tutkimusstrategioita tehdäkseen järjestelmällisiä ja luotettavia tutkimuksia. Joitakin yleisiä strategioita ovat mm:

Satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset (RCT)

RCT-tutkimuksia pidetään kultaisena standardina interventioiden tehokkuuden arvioinnissa. RCT:ssä osallistujat jaetaan satunnaisesti joko hoito- tai kontrolliryhmään, ja tuloksia verrataan näiden kahden ryhmän välillä. Tämä lähestymistapa auttaa minimoimaan harhaa ja lisäämään tutkimuksen sisäistä validiteettia.

Järjestelmälliset katsaukset ja meta-analyysit

Niitä käytetään useiden tiettyä aihetta koskevien tutkimusten tulosten yhdistämiseen. Tämä lähestymistapa auttaa lisäämään analyysin tilastollista tehoa ja antaa kattavamman ja tarkemman kuvan todistusaineistosta.

Havaintotutkimukset

Käytetään muuttujien välisten suhteiden tutkimiseen luonnollisessa ympäristössä. Toisin kuin RCT-tutkimuksissa, havainnointitutkimuksissa ei manipuloida muuttujia vaan tarkkaillaan luonnossa esiintyviä ilmiöitä. Havainnointitutkimukset voivat olla hyödyllisiä silloin, kun RCT-tutkimukset eivät ole toteuttamiskelpoisia tai eettisesti hyväksyttäviä, mutta ne voivat olla alttiimpia vääristymille ja sekoittumiselle.

Laadullinen tutkimus

Käytetään monimutkaisten sosiaalisten ilmiöiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Tässä lähestymistavassa kerätään tietoja haastattelujen, kohderyhmien tai havainnointien avulla ja analysoidaan tietoja teemojen ja mallien löytämiseksi. Kvalitatiivinen tutkimus voi tarjota rikkaita ja syvällisiä näkemyksiä monimutkaisista ilmiöistä, mutta sen yleistettävyys voi olla heikompi kuin kvantitatiivisen tutkimuksen.

Kustannus-hyötyanalyysit

Käytetään interventioiden taloudellisten vaikutusten arviointiin. Tässä lähestymistavassa verrataan toimenpiteen kustannuksia sen hyötyihin ja määritetään, ovatko hyödyt suuremmat kuin kustannukset.

Näitä strategioita voidaan käyttää eri yhdistelminä tutkimuskysymyksen ja käytettävissä olevien tietojen mukaan. Näyttöön perustuvan tutkimuksen tavoitteena on käyttää tarkoituksenmukaisinta strategiaa tai strategioiden yhdistelmää luotettavan ja pätevän näytön saamiseksi päätöksenteon ja käytäntöjen pohjaksi.

Liity nopeasti kasvavaan yhteisöömme ja mullista tieteellinen viestintä

Mind the Graph on innovatiivinen alusta, jonka avulla tiedemiehet ja tutkijat voivat luoda korkealaatuisia tieteellisiä kuvituksia, infografiikoita ja graafisia tiivistelmiä tutkimusjulkaisujensa, esitystensä ja postereidensa visuaalisen vaikuttavuuden parantamiseksi. Liittymällä Mind the Graph yhteisön avulla tutkijat voivat mullistaa tavan, jolla he viestivät tutkimustuloksistaan, ja tehdä työstään helpommin lähestyttävää, kiinnostavampaa ja vaikuttavampaa laajemmalle yleisölle.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit