Evidensbaserad forskning är en systematisk och objektiv metod för att hitta, utvärdera och använda vetenskapliga bevis för att informera beslutsfattande och praxis inom olika områden. Detta tillvägagångssätt är avgörande för att främja bästa praxis, förbättra resultaten och maximera effekterna av interventioner och policyer inom olika områden.

I den här artikeln kommer vi att diskutera hur evidensbaserad forskning kan användas för att förbättra beslutsfattandet, främja ansvarsskyldighet, utveckla vetenskaplig kunskap, öka effektiviteten och kostnadseffektiviteten samt garantera säkerheten. Vi kommer också att undersöka de olika strategier som forskare kan använda för att bedriva evidensbaserad forskning. 

Vad är evidensbaserad forskning?

Evidensbaserad forskning är en typ av vetenskaplig undersökning som innebär att man samlar in och analyserar data för att stödja eller motbevisa en hypotes eller forskningsfråga. Syftet är att använda bästa tillgängliga bevis för att fatta välgrundade beslut.

Målet med evidensbaserad forskning är att tillhandahålla tillförlitliga och giltiga bevis som kan användas för att informera om policyer, praxis och interventioner som baseras på vetenskapliga bevis snarare än på anekdotiska bevis, personlig erfarenhet eller åsikter. Detta tillvägagångssätt innebär vanligtvis en grundlig genomgång av befintlig litteratur, inklusive randomiserade kontrollerade försök och andra typer av forskningsstudier, för att identifiera de mest tillförlitliga och giltiga bevis som finns tillgängliga.

I evidensbaserad forskning väljs de data och metoder som används noggrant utifrån deras tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet till den population som är av intresse. Detta innebär användning av noggranna forskningsdesigner, såsom randomiserade kontrollerade försök eller metaanalyser, för att minimera partiskhet och säkerställa att resultaten är tillförlitliga och trovärdiga. Det innebär också att man använder statistiska metoder och andra analytiska tekniker för att utvärdera bevisens styrka och kvalitet, samt för att identifiera eventuella begränsningar eller fördomar som kan påverka resultatens giltighet och generaliserbarhet.

Varför är evidensbaserad forskning viktig?

Evidensbaserad forskning är viktig av flera skäl:

Förbättra kvaliteten på beslutsfattandet

Förser praktiker och forskare med tillförlitlig och giltig information som kan användas för att fatta välgrundade beslut om policyer, interventioner och praxis.

Främja ansvarsskyldighet

Främjar ansvarsskyldighet genom att kräva att forskare motiverar sina beslut och åtgärder baserat på vetenskapliga bevis snarare än personliga åsikter eller övertygelser.

Att främja vetenskaplig kunskap

Bidra till utvecklingen av vetenskaplig kunskap genom att generera nya insikter och idéer och genom att identifiera luckor i befintlig kunskap.

Ökad effektivitet och kostnadseffektivitet

Detta kan bidra till att identifiera de insatser och metoder som är mest effektiva och kostnadseffektiva, och därmed maximera nyttan av begränsade resurser.

Säkerställande av säkerhet

Kan identifiera potentiella risker och säkerhetsproblem i samband med vissa metoder och ingrepp och därigenom främja säkerhet och minimera skador.

Sammantaget är evidensbaserad forskning avgörande för att främja bästa praxis, förbättra resultaten och maximera effekterna av insatser och policyer inom olika områden.

Vad är evidensbaserade forskningsstrategier?

Forskare använder flera evidensbaserade forskningsstrategier för att genomföra systematiska och tillförlitliga studier. Några vanliga strategier är

Randomiserade kontrollerade studier (RCT)

RCT anses vara guldstandarden för utvärdering av interventioners effektivitet. I en RCT tilldelas deltagarna slumpmässigt antingen behandlingsgruppen eller kontrollgruppen, och resultaten jämförs mellan de två grupperna. Detta tillvägagångssätt bidrar till att minimera partiskhet och öka studiens interna validitet.

Systematiska översikter och metaanalyser

Används för att sammanfatta resultaten från flera studier om ett visst ämne. Detta tillvägagångssätt bidrar till att öka den statistiska styrkan i analysen och ger en mer omfattande och korrekt bild av bevisen.

Observationsstudier

Används för att undersöka förhållandet mellan variabler i en naturlig miljö. Till skillnad från RCT innebär observationsstudier inte att variabler manipuleras, utan snarare att naturligt förekommande fenomen observeras. Observationsstudier kan vara användbara när RCT inte är genomförbart eller etiskt försvarbart, men de kan vara mer benägna att ge upphov till snedvridningar och förväxlingar.

Kvalitativ forskning

Används för att utforska och förstå komplexa sociala fenomen. Denna metod innebär att man samlar in data genom intervjuer, fokusgrupper eller observationer och analyserar data för teman och mönster. Kvalitativ forskning kan ge rika och djupgående insikter i komplexa fenomen men kan vara mindre generaliserbar än kvantitativ forskning.

Kostnads- och intäktsanalyser

Används för att utvärdera den ekonomiska effekten av insatser. Detta tillvägagångssätt innebär att man jämför kostnaderna för en intervention med dess fördelar och fastställer om fördelarna uppväger kostnaderna.

Dessa strategier kan användas i olika kombinationer beroende på forskningsfrågan och tillgängliga data. Målet med evidensbaserad forskning är att använda den lämpligaste strategin eller kombinationen av strategier för att få fram tillförlitliga och giltiga bevis som kan ligga till grund för beslutsfattande och praxis.

Gå med i vår snabbväxande gemenskap för att revolutionera vetenskaplig kommunikation

Mind the Graph är en innovativ plattform som ger forskare möjlighet att skapa högkvalitativa vetenskapliga illustrationer, infografik och grafiska sammanfattningar för att förbättra den visuella effekten av sina forskningspublikationer, presentationer och affischer. Genom att gå med i Mind the Graph kan forskare revolutionera sitt sätt att kommunicera forskningsresultat och göra sitt arbete mer tillgängligt, engagerande och verkningsfullt för en bredare publik.

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar