Ar teko kada nors susidurti su moksliniu darbu ir kraipyti galvą dėl sudėtingų sinonimų ir nepažįstamų terminų? Tai vargina, nes tenka imti žodyną ir vartyti jį, kad surastumėte terminų reikšmę.

Kad to išvengtumėte, išskirtinis skyrius, vadinamasTerminų apibrėžimas mokslinių tyrimų knygoje", kuriame pateikiamos straipsnyje vartojamų terminų apibrėžtys. Plačiau apie tai sužinosime šiame straipsnyje.

Kas yra "terminų apibrėžimas" mokslinių tyrimų knygoje?

Mokslinio darbo terminų apibrėžimo skyriuje aiškiai ir glaustai paaiškinamos tyrime vartojamos pagrindinės sąvokos, kintamieji ir terminai. 

Terminų apibrėžimo skyriuje tyrėjai paprastai pateikia tikslius konkrečių techninių terminų, akronimų, žargono ir kitų jų darbe naudojamų specifinių terminų apibrėžimus. Šis skyrius pagerina bendrą tyrimo kokybę ir griežtumą, nes sukuria tvirtą pagrindą bendravimui ir supratimui.

Terminų apibrėžimo mokslinių tyrimų knygoje tikslas

Šiuo skyriumi siekiama užtikrinti, kad skaitytojai vienodai suprastų tyrime vartojamus terminus, išvengti painiavos ir užtikrinti aiškumą. Pateiktos apibrėžtys skaitytojams yra atskaitos taškas, leidžiantis suprasti tyrimo kontekstą ir apimtį. Jais siekiama kelių svarbių tikslų:

  • Aiškumo didinimas
  • Bendros kalbos kūrimas
  • Atskaitos taškas
  • Apimties ir konteksto nustatymas
  • Nuoseklumo užtikrinimas

Terminų apibrėžimo nauda mokslinių tyrimų knygoje

Sąvokų apibrėžimo skyrius moksliniame darbe turi keletą privalumų, kurie prisideda prie bendros tyrimo kokybės ir veiksmingumo. Šie privalumai yra šie:

Aiškumas ir supratimas

Aiškios apibrėžtys leidžia skaitytojams suprasti konkrečias tyrime naudojamų pagrindinių terminų, sąvokų ir kintamųjų reikšmes. Taip skatinamas aiškumas ir gerinamas supratimas, užtikrinant, kad skaitytojai galėtų lengviau sekti tyrimo argumentus, metodus ir išvadas.

Nuoseklumas ir tikslumas

Apibrėžtys suteikia nuoseklią terminų vartojimo sistemą visame tiriamajame darbe. Aiškiai apibrėždami terminus, tyrėjai sukuria standartinį žodyną, sumažina dviprasmybių ir galimų nesusipratimų skaičių. Toks tikslumas padidina tyrimo rezultatų tikslumą ir patikimumą.

Bendras supratimas

Sąvokų apibrėžimo skyrius padeda pasiekti, kad skaitytojai, įskaitant skirtingų sričių atstovus ar skirtingai susipažinusius su tema, suprastų, kas tai yra. Taip užtikrinama, kad skaitytojai į tyrimą žvelgtų turėdami bendrą žinių bazę, o tai palengvina veiksmingą bendravimą ir rezultatų aiškinimą.

Išvengti neteisingų interpretacijų

Nesant aiškių apibrėžčių, skaitytojai gali skirtingai interpretuoti terminus ir sąvokas, todėl tyrimo rezultatai gali būti klaidingai interpretuojami. Pateikdami aiškius apibrėžimus, tyrėjai sumažina nesusipratimų riziką ir užtikrina, kad skaitytojai supras tyrime vartojamų terminų prasmę.

Prieinamumas įvairioms auditorijoms

Mokslinių tyrimų straipsnius dažnai skaito įvairūs asmenys, įskaitant mokslininkus, studentus, politikos formuotojus ir specialistus. Mokslinio tyrimo darbe pateikiamos sąvokų apibrėžtys padeda įvairiai auditorijai geriau suprasti sąvokas ir priimti tinkamus sprendimus. 

Apibrėžčių tipai

Atsižvelgiant į tyrimo kontekstą ir pobūdį, yra keletas apibrėžimų, kuriuos tyrėjai gali naudoti moksliniame darbe. Štai keletas dažniausiai pasitaikančių apibrėžčių tipų:

Leksikos apibrėžtys

Leksinės apibrėžtys pateikia termino reikšmę žodyne arba visuotinai priimtą termino reikšmę. Juose pateikiamas glaustas ir plačiai pripažintas žodžio ar sąvokos paaiškinimas. Leksinės apibrėžtys yra naudingos norint nustatyti pagrindinį termino supratimą, ypač kai kalbama apie kasdienę kalbą ar netechninius terminus.

Veiklos apibrėžtys

Operacinės apibrėžtys apibrėžia terminą ar sąvoką, kaip ji matuojama ar stebima tyrime. Šiuose apibrėžimuose nurodomos procedūros, priemonės ar kriterijai, naudojami abstrakčiai ar teorinei sąvokai operacionalizuoti. Operacinės apibrėžtys padeda užtikrinti duomenų rinkimo ir matavimo aiškumą ir nuoseklumą.

Sąvokų apibrėžtys

Konceptualiose apibrėžtyse pateikiamas abstraktus arba teorinis termino ar sąvokos supratimas konkrečiame mokslinių tyrimų kontekste. Juose dažnai pateikiamas išsamesnis ir subtilesnis paaiškinimas, nagrinėjant pagrindinius principus, teorijas ar modelius, kuriais grindžiama sąvoka. Konceptualios apibrėžtys yra naudingos kuriant teorinį pagrindą ir skatinant gilesnį supratimą.

Aprašomosios apibrėžtys

Aprašomosios apibrėžtys apibūdina terminą ar sąvoką, nurodydamos su ja susijusias charakteristikas, savybes ar požymius. Šiuose apibrėžimuose daugiausia dėmesio skiriama esminėms terminą apibūdinančioms savybėms ar elementams apibūdinti. Aprašomosios apibrėžtys padeda skaitytojams suvokti sąvokos pobūdį ir aprėptį, nes išsamiai apibūdina vaizdą.

Teorinės apibrėžtys

Teorinės apibrėžtys paaiškina terminą ar sąvoką, remdamosi nustatytomis teorijomis ar konceptualiomis sistemomis. Juose sąvoka pateikiama platesniame teoriniame kontekste, susiejant ją su atitinkama literatūra ir esamomis žiniomis. Teorinės apibrėžtys padeda tyrėjams nustatyti savo tyrimo teorinius pagrindus ir suteikia pagrindą tolesnei analizei.

Taip pat skaitykite: Supratimas, kas yra teorinė sistema

Terminų tipai

Moksliniuose darbuose galima išskirti įvairių rūšių terminus, atsižvelgiant į jų pobūdį ir vartojimą. Štai keletas dažniausiai pasitaikančių terminų tipų:

Pagrindinis terminas

Pagrindinė sąvoka - tai sąvoka, kuri yra labai svarbi arba atlieka lemiamą vaidmenį mokslinio darbo kontekste. Tai terminas, apimantis pagrindinę sąvoką, idėją ar kintamąjį, kuris yra esminis tyrimui. Pagrindiniai terminai dažnai yra labai svarbūs norint suprasti tyrimo tikslus, metodiką, rezultatus ir išvadas.

Techninis terminas

Techniniai terminai - tai specializuotas žodynas arba terminija, vartojama konkrečioje mokslo srityje. Šie terminai dažnai yra tikslūs ir turi konkrečią reikšmę atitinkamose disciplinose. Pavyzdžiui, "alelis", "hipotezės tikrinimas" arba "algoritmas".

Teisės terminai - tai specifinis žodynas, vartojamas teisės srityje sąvokoms, principams ir nuostatoms apibūdinti. Šie terminai teisiniame kontekste turi konkrečias reikšmes. Pavyzdžiui, "atsakovas", "ieškovas", "tinkamas procesas" arba "jurisdikcija".

Apibrėžiamoji sąvoka

Apibrėžtinis terminas - tai žodis ar frazė, kurią reikia aiškiai apibrėžti, kad būtų užtikrintas aiškumas ir supratimas konkrečiame kontekste. Šie terminai gali būti techniniai, abstraktūs arba gali būti aiškinami įvairiai.

Karjeros privatumo terminas

Karjeros privatumo terminas reiškia sąvoką ar idėją, susijusią su asmenų privatumu jų profesinės ar profesinės veiklos kontekste. Jis apima asmeninės informacijos ir konfidencialių duomenų apsaugą bei teisę kontroliuoti jautrios su karjera susijusios informacijos atskleidimą. 

Platus terminas

Plačioji sąvoka - tai sąvoka, apimanti daugybę susijusių sąvokų, idėjų ar objektų. Jis turi platesnę taikymo sritį ir gali apimti kelias subkategorijas arba konkrečius pavyzdžius.

Taip pat skaitykite: Raktiniai žodžiai moksliniame darbe: Kuo svarbus teisingas pasirinkimas

Terminų apibrėžimų rašymo žingsniai

Rašydami mokslinių tyrimų darbo terminų apibrėžimo skyrių, galite vadovautis šiais veiksmais, kad užtikrintumėte aiškumą ir tikslumą:

1 žingsnis: nustatyti pagrindinius terminus

Peržiūrėkite savo tyrimo dokumentą ir nustatykite pagrindinius terminus, kuriuos reikia apibrėžti. Šie terminai paprastai yra pagrindiniai jūsų tyrime, būdingi jūsų sričiai ar temai arba gali būti skirtingai interpretuojami.

2 žingsnis: atlikite tyrimą

Atlikite išsamų kiekvieno pagrindinio termino tyrimą, kad suprastumėte jo visuotinai priimtą apibrėžtį, vartoseną ir visus variantus ar niuansus konkrečiame tyrimo kontekste. Remkitės autoritetingais šaltiniais, pavyzdžiui, akademiniais žurnalais, knygomis ar patikimais interneto šaltiniais.

3 veiksmas: sukurkite glaustas apibrėžtis

Remdamiesi tyrimu, parengkite glaustas kiekvieno pagrindinio termino apibrėžtis. Siekite aiškumo, tikslumo ir tinkamumo. Apibrėžkite terminą taip, kad jis atspindėtų jo reikšmę jūsų tyrime ir būtų suprantamas skaitytojui.

4 žingsnis: naudokite savo žodžius

Kad išvengtumėte plagijavimo ir išlaikytumėte akademinį sąžiningumą, perfrazuokite apibrėžimus savais žodžiais. Nors galite pasisemti įkvėpimo iš esamų apibrėžčių, perfrazuokite jas taip, kad jos atspindėtų jūsų supratimą ir rašymo stilių. Venkite tiesiogiai kopijuoti iš šaltinių.

5 žingsnis: pateikite pavyzdžių arba paaiškinimų

Apsvarstykite galimybę pateikti apibrėžtų terminų pavyzdžių, paaiškinimų ar konteksto, kad skaitytojas geriau juos suprastų. Tai gali padėti parodyti, kaip terminas taikomas jūsų tyrime, arba paaiškinti jo praktinę reikšmę.

6 veiksmas: užsakymas ir formatas

Nuspręskite, kokia tvarka pateiksite apibrėžtis. Galite laikytis abėcėlinės tvarkos arba išdėstyti juos pagal jų svarbą ar reikšmę jūsų tyrimui. Naudokite nuoseklų formatavimą, pavyzdžiui, paryškintą ar pasvirusį šriftą, kad apibrėžimus išskirtumėte iš likusio teksto.

7 veiksmas: peržiūrėkite ir patobulinkite

Peržiūrėkite apibrėžtis, kad jos būtų aiškios, nuoseklios ir tikslios. Įsitikinkite, kad jie atitinka jūsų tyrimo tikslus ir yra pritaikyti konkrečiam tyrimui. Siekite gauti kolegų, mentorių ar savo srities ekspertų atsiliepimų, kad galėtumėte toliau tikslinti ir tobulinti apibrėžtis.

8 žingsnis: įtraukite tinkamas citatas

Jei idėjų ar informacijos sėmėtės iš išorinių šaltinių, nepamirškite jų tinkamai nurodyti. Taip parodysite akademinį sąžiningumą ir pripažinsite originalo autorius.

9 žingsnis: įtraukite skyrių į savo dokumentą

Įtraukite terminų apibrėžimo skyrių į savo tiriamąjį darbą, paprastai kaip ankstyvą skyrių po įvado. Įsitikinkite, kad jis sklandžiai dera su likusia darbo dalimi ir suteikia tvirtą pagrindą tolesnio turinio supratimui.

Laikydamiesi šių nurodymų galite sukurti gerai parengtą ir informatyvų terminų apibrėžimo skyrių, kuris padidins jūsų mokslinio darbo aiškumą ir suprantamumą.

Apibendrinant galima teigti, kad terminų apibrėžimas moksliniame darbe atlieka labai svarbų vaidmenį, nes suteikia aiškumo, padeda nustatyti bendrą supratimą ir pagerina skaitytojų bendravimą. Sąvokų apibrėžimo skyrius yra esminis komponentas, kuris prisideda prie bendros mokslinių tyrimų darbo kokybės, griežtumo ir veiksmingumo.

Taip pat skaitykite: Už pagrindinio teksto ribų: Mokslinio tyrimo knygos priedo vertė: Pagrindinės teksto dalys: Pagrindinės teksto dalys: Pagrindinės teksto dalys: Pagrindinės teksto dalys.

Prisijunkite prie mūsų sparčiai augančios vartotojų bendruomenės ir pakeiskite mokslinį bendravimą!

Kiekvienam žmogui reikia bendruomenės, kurioje jis galėtų mokytis, augti ir puoselėti savo pomėgius, aistras ir įgūdžius. Tačiau kai esate mokslininkas, tampa sunku rasti tinkamą bendruomenę, kuri atitiktų jūsų tikslus, turėtų bendraminčių profesionalų ir suprastų abipusį bendradarbiavimą. 

Jei esate mokslininkas ir ieškote puikios bendruomenės, Mind the Graph yra čia. Prisijunkite prie mūsų sparčiai augančios naudotojų bendruomenės, kad pakeistumėte mokslinį bendravimą ir sukurtumėte sveiką bendradarbiavimą. Užsiregistruokite nemokamai.

moksliškai tikslūs plakatai
logotipas-užsisakyti

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Išskirtinis aukštos kokybės turinys apie veiksmingą vaizdinį
bendravimas mokslo srityje.

- Išskirtinis vadovas
- Dizaino patarimai
- Mokslo naujienos ir tendencijos
- Mokomosios medžiagos ir šablonai