Vai esat kādreiz saskāries ar pētniecisku darbu un saskrāpējis galvu par sarežģītiem sinonīmiem un nepazīstamiem terminiem? Tas ir apgrūtinoši, jo jums ir jāķeras pie vārdnīcas un pēc tam jāšķirstās tajā, lai atrastu terminu nozīmi.

Lai no tā izvairītos, ir izveidota ekskluzīva sadaļaTerminu definīcija pētnieciskajā darbā", kurā iekļautas dokumentā lietoto terminu definīcijas. Uzzināsim par to vairāk šajā rakstā.

Kas ir "terminu definīcija" pētnieciskajā darbā?

Pētnieciskā darba terminu definīciju sadaļā ir sniegts skaidrs un kodolīgs skaidrojums par galvenajiem jēdzieniem, mainīgajiem lielumiem un terminoloģiju, kas izmantota pētījumā. 

Terminu definīciju sadaļā pētnieki parasti sniedz precīzas definīcijas konkrētiem tehniskiem terminiem, akronīmiem, žargonvārdiem un jebkurai citai savā darbā lietotajai terminoloģijai, kas saistīta ar konkrēto jomu. Šī sadaļa uzlabo pētījuma vispārējo kvalitāti un precizitāti, radot stabilu pamatu saziņai un izpratnei.

Terminu definīcijas mērķis pētnieciskajā darbā

Šīs sadaļas mērķis ir nodrošināt lasītājiem vienotu izpratni par pētījumā izmantoto terminoloģiju, novērst neskaidrības un veicināt skaidrību. Sniegtās definīcijas kalpo kā atsauces punkts lasītājiem, ļaujot viņiem izprast pētījuma kontekstu un darbības jomu. Tās kalpo vairākiem svarīgiem mērķiem:

  • Skaidrības uzlabošana
  • Kopīgas valodas izveide
  • Atsauces punkta nodrošināšana
  • Darbības jomas un konteksta noteikšana
  • Konsekvences nodrošināšana

Priekšrocības, ko sniedz terminu definīcija pētnieciskajā darbā

Terminu definīcijas sadaļa pētnieciskajā darbā sniedz vairākas priekšrocības, kas veicina pētījuma vispārējo kvalitāti un efektivitāti. Šie ieguvumi ir šādi:

Skaidrība un izpratne

Skaidras definīcijas ļauj lasītājiem izprast pētījumā izmantoto galveno terminu, jēdzienu un mainīgo īpašās nozīmes. Tas veicina skaidrību un uzlabo izpratni, nodrošinot, ka lasītāji var vieglāk sekot pētījuma argumentiem, metodēm un secinājumiem.

Konsekvence un precizitāte

Definīcijas nodrošina konsekventu sistēmu terminoloģijas lietojumam visā pētnieciskajā darbā. Skaidri definējot terminus, pētnieki izveido standarta vārdu krājumu, samazinot neskaidrības un iespējamos pārpratumus. Šī precizitāte uzlabo pētījuma rezultātu precizitāti un ticamību.

Kopīga izpratne

Terminu definīciju sadaļa palīdz veidot vienotu izpratni starp lasītājiem, tostarp tiem, kas pārstāv dažādas disciplīnas vai ir dažādi pazīstami ar šo tematu. Tā nodrošina, ka lasītāji pētījumam pievēršas ar vienotu zināšanu bāzi, veicinot efektīvu saziņu un rezultātu interpretāciju.

Izvairīšanās no nepareizas interpretācijas

Ja nav skaidru definīciju, lasītāji var dažādi interpretēt terminus un jēdzienus, tādējādi nepareizi interpretējot pētījuma rezultātus. Sniedzot skaidras definīcijas, pētnieki samazina pārpratumu risku un nodrošina, ka lasītāji saprot pētījumā izmantotās terminoloģijas paredzēto nozīmi.

Pieejamība dažādām auditorijām

Pētniecības darbus bieži lasa plašs personu loks, tostarp pētnieki, studenti, politikas veidotāji un profesionāļi. Terminu definīcija pētnieciskajā darbā palīdz daudzveidīgajai auditorijai labāk izprast jēdzienus un pieņemt atbilstošus lēmumus. 

Definīciju veidi

Ir vairāki definīciju veidi, ko pētnieki var izmantot pētnieciskajā darbā atkarībā no pētījuma konteksta un rakstura. Šeit ir daži izplatītākie definīciju veidi:

Leksikas definīcijas

Leksikālās definīcijas sniedz vārdnīcas vai vispārpieņemto termina nozīmi. Tās sniedz īsu un plaši atzītu vārda vai jēdziena skaidrojumu. Leksikālās definīcijas ir noderīgas, lai noteiktu termina pamata izpratni, jo īpaši, ja runa ir par ikdienas valodu vai netehniskajiem terminiem.

Darbības definīcijas

Operatīvās definīcijas definē terminu vai jēdzienu par to, kā tas tiek mērīts vai novērots pētījumā. Šīs definīcijas precizē procedūras, instrumentus vai kritērijus, ko izmanto, lai operacionalizētu abstrakto vai teorētisko jēdzienu. Operatīvās definīcijas palīdz nodrošināt skaidrību un konsekvenci datu vākšanā un mērījumos.

Konceptuālās definīcijas

Konceptuālās definīcijas sniedz abstraktu vai teorētisku izpratni par terminu vai jēdzienu konkrētā pētniecības kontekstā. Tās bieži vien ietver detalizētāku un niansētāku skaidrojumu, pētot pamatprincipus, teorijas vai modeļus, kas ir jēdziena pamatā. Konceptuālās definīcijas ir noderīgas, lai izveidotu teorētisko sistēmu un veicinātu dziļāku izpratni.

Aprakstošās definīcijas

Aprakstošās definīcijas apraksta terminu vai jēdzienu, norādot ar to saistītās īpašības, iezīmes vai atribūtus. Šajās definīcijās galvenā uzmanība tiek pievērsta būtisko īpašību vai elementu izklāstam, kas definē terminu. Aprakstošās definīcijas palīdz lasītājiem izprast jēdziena būtību un darbības jomu, sniedzot detalizētu priekšstatu.

Teorētiskās definīcijas

Teorētiskās definīcijas izskaidro terminu vai jēdzienu, pamatojoties uz iedibinātām teorijām vai konceptuāliem ietvariem. Tās iekļauj jēdzienu plašākā teorētiskā kontekstā, saistot to ar attiecīgo literatūru un esošajām zināšanām. Teorētiskās definīcijas palīdz pētniekiem izveidot pētījuma teorētisko pamatojumu un nodrošina pamatu turpmākai analīzei.

Lasiet arī: Izpratne par to, kas ir teorētiskais ietvars

Terminu veidi

Pētnieciskajos darbos var identificēt dažādus terminu veidus, pamatojoties uz to raksturu un lietojumu. Šeit ir minēti daži biežāk sastopamie terminu veidi:

Galvenais termins

Atslēgas termins ir termins, kuram ir būtiska nozīme vai kuram ir izšķiroša nozīme pētnieciskā darba kontekstā. Tas ir termins, kas ietver galveno jēdzienu, ideju vai mainīgo lielumu, kas ir pētījuma centrālais elements. Atslēgas termini bieži ir būtiski, lai izprastu pētījuma mērķus, metodoloģiju, secinājumus un secinājumus.

Tehniskais termins

Tehniskie termini attiecas uz specializētu leksiku vai terminoloģiju, ko izmanto konkrētā studiju jomā. Šie termini bieži ir precīzi, un tiem ir specifiskas nozīmes attiecīgajās disciplīnās. Piemēram, "alēle", "hipotēžu pārbaude" vai "algoritms".

Juridiskie termini ir specifiska leksika, ko lieto tiesību jomā, lai aprakstītu jēdzienus, principus un noteikumus. Šiem terminiem ir īpašas nozīmes juridiskajā kontekstā. Piemēram, "atbildētājs", "prasītājs", "pienācīgs process" vai "jurisdikcija".

Definīcijas termins

Definējošs termins attiecas uz vārdu vai frāzi, kam nepieciešama skaidra definīcija, lai nodrošinātu skaidrību un izpratni konkrētā kontekstā. Šie termini var būt tehniski, abstrakti vai ar vairākām interpretācijām.

Karjeras konfidencialitātes termiņš

Termins "karjeras privātums" attiecas uz jēdzienu vai ideju, kas saistīta ar personu privātumu viņu profesionālās vai profesionālās darbības kontekstā. Tas ietver personiskās informācijas un konfidenciālu datu aizsardzību, kā arī tiesības kontrolēt ar karjeru saistītas sensitīvas informācijas izpaušanu. 

Plašs termins

Plašs termins ir termins, kas ietver plašu saistītu jēdzienu, ideju vai objektu loku. Tam ir plašāka darbības joma, un tas var ietvert vairākas apakškategorijas vai konkrētus piemērus.

Lasiet arī: Atslēgas vārdi pētnieciskajā darbā: Kāda nozīme ir pareizai izvēlei?

Terminu definīciju rakstīšanas soļi

Rakstot pētnieciskā darba terminu definīcijas sadaļu, varat ievērot šos soļus, lai nodrošinātu skaidrību un precizitāti:

1. solis: Nosakiet galvenos terminus

Pārskatiet savu pētniecisko darbu un identificējiet galvenos terminus, kuriem nepieciešama definīcija. Šie termini parasti ir jūsu pētījuma centrālie, specifiski jūsu jomai vai tēmai, vai arī tiem var būt dažādas interpretācijas.

2. solis: Veiciet izpēti

Veiciet rūpīgu izpēti par katru galveno terminu, lai izprastu tā vispārpieņemto definīciju, lietojumu un jebkādas variācijas vai nianses jūsu konkrētā pētījuma kontekstā. Iepazīstieties ar autoritatīviem avotiem, piemēram, akadēmiskiem žurnāliem, grāmatām vai cienījamiem tiešsaistes resursiem.

3. solis: Izstrādājiet kodolīgas definīcijas

Pamatojoties uz veikto izpēti, izstrādājiet kodolīgas definīcijas katram galvenajam jēdzienam. Centieties panākt skaidrību, precizitāti un atbilstību. Definējiet terminu tā, lai atspoguļotu tā nozīmi jūsu pētījumā un nodrošinātu lasītāja izpratni.

4. solis: izmantojiet savus vārdus

Pārfrāzējiet definīcijas ar saviem vārdiem, lai izvairītos no plaģiātisma un saglabātu akadēmisko integritāti. Lai gan varat smelties iedvesmu no esošajām definīcijām, pārfrāzējiet tās, lai atspoguļotu savu izpratni un rakstīšanas stilu. Izvairieties no tiešas kopēšanas no avotiem.

5. solis: sniedziet piemērus vai skaidrojumus

Apsveriet iespēju sniegt piemērus, skaidrojumus vai kontekstu definētajiem terminiem, lai uzlabotu lasītāju izpratni. Tas var palīdzēt ilustrēt, kā termins tiek izmantots jūsu pētījumā, vai izskaidrot tā praktisko nozīmi.

6. solis: secība un formāts

Izlemiet, kādā secībā pasniegt definīcijas. Jūs varat ievērot alfabētisko secību vai sakārtot tās, pamatojoties uz to nozīmīgumu vai atbilstību jūsu pētījumam. Izmantojiet konsekventu formatējumu, piemēram, treknrakstā vai slīprakstā, lai nošķirtu definētos terminus no pārējā teksta.

7. posms: Pārskatiet un pilnveidojiet

Pārbaudiet definīcijas, lai tās būtu skaidras, saskanīgas un precīzas. Pārliecinieties, ka tās atbilst jūsu pētījuma mērķiem un ir pielāgotas jūsu konkrētajam pētījumam. Meklējiet atsauksmes no kolēģiem, mentoriem vai savas jomas ekspertiem, lai vēl vairāk precizētu un uzlabotu definīcijas.

8. solis: iekļaujiet pareizas atsauces

Ja idejas vai informāciju esat smēlies no ārējiem avotiem, atcerieties, ka šie avoti ir pienācīgi jācitē. Tas apliecina akadēmisko godprātību un norāda uz oriģinālo autoru atzinību.

9. solis: Iekļaut sadaļu savā dokumentā

Integrējiet terminu definīcijas sadaļu savā pētnieciskajā darbā, parasti kā agrīnu sadaļu pēc ievada. Pārliecinieties, ka tā vienmērīgi iekļaujas pārējā darba daļā un nodrošina stabilu pamatu turpmākā satura izpratnei.

Ievērojot šos soļus, jūs varat izveidot labi izstrādātu un informatīvu terminu definīcijas sadaļu, kas palielina jūsu pētnieciskā darba skaidrību un saprotamību.

Nobeigumā jāsecina, ka terminu definīcijai pētnieciskajā darbā ir izšķiroša nozīme, jo tā nodrošina skaidrību, veido vienotu izpratni un uzlabo komunikāciju starp lasītājiem. Terminu definīcijas sadaļa ir būtiska sastāvdaļa, kas veicina pētnieciskā darba vispārējo kvalitāti, stingrību un efektivitāti.

Lasiet arī: Ārpus galvenā teksta: Pētnieciskā darba pielikuma vērtība

Pievienojieties mūsu strauji augošajai lietotāju kopienai, lai revolucionizētu zinātnisko komunikāciju!

Katram cilvēkam ir nepieciešama kopiena, kurā mācīties, augt un attīstīt savus hobijus, kaislības un prasmes. Taču, ja esat zinātnieks, kļūst grūti atrast pareizo kopienu, kas atbilst jūsu mērķiem, kurā ir līdzīgi domājoši profesionāļi un kas izprot savstarpēju sadarbību. 

Ja esat zinātnieks un meklējat lielisku kopienu, Mind the Graph ir šeit. Pievienojieties mūsu strauji augošajai lietotāju kopienai, lai revolucionizētu zinātnisko komunikāciju un veidotu veselīgu sadarbību. Reģistrējieties bez maksas.

zinātniski precīzi plakāti
logotipa abonements

Abonēt mūsu biļetenu

Ekskluzīvs augstas kvalitātes saturs par efektīvu vizuālo
komunikācija zinātnē.

- Ekskluzīvs ceļvedis
- Dizaina padomi
- Zinātnes jaunumi un tendences
- Mācību pamācības un veidnes