Előfordult már, hogy egy kutatási dokumentummal találkozott, és azon kapta magát, hogy a bonyolult szinonimák és ismeretlen kifejezések miatt vakarja a fejét? Kellemetlen, hiszen elő kell vennie egy szótárt, majd átfésülni, hogy megtalálja a kifejezések jelentését.

Ennek elkerülése érdekében egy exkluzív szekció, a 'A fogalmak meghatározása egy kutatási tanulmányban' bevezetésre kerül, amely tartalmazza a dolgozatban használt fogalmak meghatározását. Tudjunk meg többet erről ebben a cikkben.

Mi a "fogalmak meghatározása" egy kutatási tanulmányban?

A kutatási tanulmányban a fogalmak meghatározása szakasz világos és tömör magyarázatot ad a tanulmányban használt kulcsfogalmakról, változókról és terminológiáról. 

A fogalommeghatározás szakaszban a kutatók általában pontos meghatározásokat adnak a munkájukban használt konkrét szakkifejezésekre, rövidítésekre, szakkifejezésekre és bármely más, a területre jellemző szókincsre. Ez a szakasz a kommunikáció és a megértés szilárd alapjának megteremtésével javítja a kutatás általános minőségét és szigorúságát.

A fogalmak meghatározásának célja egy kutatási dokumentumban

Ennek a szakasznak az a célja, hogy az olvasók közösen értelmezzék a kutatásban használt terminológiát, kiküszöbölve a félreértéseket és elősegítve az egyértelműséget. A megadott meghatározások hivatkozási pontként szolgálnak az olvasók számára, lehetővé téve számukra, hogy megértsék a tanulmány kontextusát és hatályát. Több fontos célt szolgál:

  • Az egyértelműség fokozása
  • Közös nyelv kialakítása
  • Referenciapont biztosítása
  • A hatály és a kontextus meghatározása
  • A következetesség biztosítása

A fogalmak meghatározásának előnyei egy kutatási dokumentumban

A fogalmak meghatározása szakasz egy kutatási tanulmányban számos előnnyel jár, amelyek hozzájárulnak a tanulmány általános minőségéhez és hatékonyságához. Ezek az előnyök a következők:

Világosság és megértés

A világos definíciók lehetővé teszik az olvasók számára, hogy megértsék a kutatásban használt kulcsfontosságú kifejezések, fogalmak és változók konkrét jelentését. Ez elősegíti az egyértelműséget és javítja a megértést, biztosítva, hogy az olvasók könnyebben követni tudják a tanulmány érveit, módszereit és megállapításait.

Következetesség és pontosság

A fogalommeghatározások egységes keretet biztosítanak a terminológia használatához az egész kutatási dokumentumban. A kifejezések egyértelmű meghatározásával a kutatók egységes szókincset hoznak létre, csökkentve a kétértelműséget és a lehetséges félreértéseket. Ez a pontosság növeli a tanulmány megállapításainak pontosságát és megbízhatóságát.

Közös megértés

A fogalmak meghatározása szakasz segít a közös megértésben az olvasók között, beleértve a különböző tudományágakból érkező vagy a témával különböző szinten ismerkedő olvasókat is. Biztosítja, hogy az olvasók közös tudásbázisról közelítsenek a kutatáshoz, megkönnyítve ezzel a hatékony kommunikációt és az eredmények értelmezését.

A félreértelmezés elkerülése

Egyértelmű meghatározások nélkül az olvasók eltérően értelmezhetik a kifejezéseket és fogalmakat, ami a kutatási eredmények félreértelmezéséhez vezethet. Az egyértelmű definíciók megadásával a kutatók minimalizálják a félreértések kockázatát, és biztosítják, hogy az olvasók megértsék a tanulmányban használt terminológia szándékolt jelentését.

Hozzáférhetőség a különböző közönségek számára

A kutatási tanulmányokat gyakran a legkülönfélébb személyek olvassák, köztük kutatók, diákok, politikai döntéshozók és szakemberek. Ha egy kutatási tanulmányban szerepel a fogalmak meghatározása, az segít a sokféle közönségnek jobban megérteni a fogalmakat, és megfelelő döntéseket hozni. 

A meghatározások típusai

A kutatók a tanulmány kontextusától és jellegétől függően többféle definíciót alkalmazhatnak egy kutatási tanulmányban. Íme néhány gyakori definíciótípus:

Lexikai meghatározások

A lexikális definíciók egy kifejezés szótári vagy általánosan elfogadott jelentését adják meg. Egy szó vagy fogalom tömör és széles körben elismert magyarázatát nyújtják. A lexikális definíciók hasznosak egy kifejezés alapértelmezésének kialakításához, különösen akkor, ha a mindennapi nyelvhasználatról vagy nem technikai kifejezésekről van szó.

Működési fogalommeghatározások

Az operatív definíciók meghatározzák egy kifejezés vagy fogalom meghatározását arról, hogy azt hogyan mérik vagy figyelik meg a tanulmányban. Ezek a definíciók meghatározzák azokat az eljárásokat, eszközöket vagy kritériumokat, amelyeket egy absztrakt vagy elméleti fogalom operacionalizálására használnak. A működési meghatározások segítenek az adatgyűjtés és a mérés egyértelműségének és következetességének biztosításában.

Fogalmi meghatározások

A fogalmi meghatározások egy kifejezés vagy fogalom absztrakt vagy elméleti megértését biztosítják egy adott kutatási kontextusban. Gyakran részletesebb és árnyaltabb magyarázatot tartalmaznak, feltárva a fogalom alapjául szolgáló alapelveket, elméleteket vagy modelleket. A fogalmi meghatározások hasznosak az elméleti keret létrehozásához és a mélyebb megértés elősegítéséhez.

Leíró meghatározások

A leíró definíciók egy kifejezést vagy fogalmat úgy írnak le, hogy megadják a hozzá kapcsolódó jellemzőket, tulajdonságokat vagy attribútumokat. Ezek a definíciók a fogalmat meghatározó alapvető tulajdonságok vagy elemek felvázolására összpontosítanak. A leíró definíciók részletes képet festve segítenek az olvasóknak megragadni egy fogalom természetét és terjedelmét.

Elméleti meghatározások

Az elméleti definíciók egy kifejezést vagy fogalmat magyaráznak meg a bevett elméletek vagy fogalmi keretek alapján. A fogalmat egy tágabb elméleti kontextusba helyezik, és összekapcsolják a vonatkozó szakirodalommal és a meglévő ismeretekkel. Az elméleti meghatározások segítenek a kutatóknak a tanulmányuk elméleti alapjainak megállapításában, és alapot nyújtanak a további elemzéshez.

Olvassa el: Annak megértése, hogy mi az elméleti keretrendszer

A kifejezések típusai

A kutatási dokumentumokban a kifejezések különböző típusait jellegük és használatuk alapján lehet azonosítani. Az alábbiakban néhány gyakori kifejezéstípust mutatunk be:

Kulcsfogalom

A kulcskifejezés olyan kifejezés, amely jelentős jelentőséggel bír vagy döntő szerepet játszik egy kutatási tanulmány kontextusában. Olyan kifejezés, amely egy olyan központi fogalmat, ötletet vagy változót foglal magában, amely a tanulmány szempontjából központi jelentőségű. A kulcsfogalmak gyakran elengedhetetlenek a kutatási célok, a módszertan, az eredmények és a következtetések megértéséhez.

Műszaki kifejezés

A szakkifejezések egy adott szakterületen használt szakszókincsre vagy terminológiára utalnak. Ezek a kifejezések gyakran pontosak és sajátos jelentéssel bírnak az adott tudományágon belül. Ilyen például az "allél", a "hipotézisvizsgálat" vagy az "algoritmus".

A jogi szakkifejezések a jogi szakterületen belül a fogalmak, elvek és szabályozások leírására használt szókincs. Ezek a kifejezések a jogi kontextusban sajátos jelentéssel bírnak. Ilyen például az "alperes", a "felperes", a "megfelelő eljárás" vagy a "joghatóság".

Meghatározó kifejezés

A definíciós kifejezés olyan szóra vagy kifejezésre utal, amely kifejezett meghatározást igényel az egyértelműség és a megértés biztosítása érdekében egy adott kontextusban. Ezek a kifejezések lehetnek technikai, elvont vagy többféleképpen értelmezhetőek.

Karrier Adatvédelem kifejezés

A szakmai adatvédelem kifejezés az egyének magánéletével kapcsolatos fogalom vagy elképzelés, amely az egyének szakmai vagy foglalkozási tevékenységével összefüggésben áll fenn. Magában foglalja a személyes információk és bizalmas adatok védelmét, valamint a karrierrel kapcsolatos érzékeny adatok nyilvánosságra hozatalának ellenőrzéséhez való jogot. 

Általános kifejezés

A tág fogalom olyan kifejezés, amely összefüggő fogalmak, ötletek vagy tárgyak széles körét foglalja magában. Szélesebb körű, és több alkategóriát vagy konkrét példát is magában foglalhat.

Olvassa el: Kulcsszavak egy kutatási dokumentumban: A helyes választás fontossága

Lépések a fogalmak meghatározásainak megírásához

Amikor a fogalmak meghatározása részt írja egy kutatási tanulmányhoz, az alábbi lépéseket követheti az egyértelműség és a pontosság biztosítása érdekében:

1. lépés: A kulcsfogalmak azonosítása

Tekintse át a kutatási dokumentumot, és határozza meg a meghatározást igénylő kulcsfogalmakat. Ezek a kifejezések jellemzően a tanulmánya szempontjából központi jelentőségűek, az Ön szakterületére vagy témájára jellemzőek, vagy különböző értelmezésekkel bírhatnak.

2. lépés: Kutatás végzése

Végezzen alapos kutatást az egyes kulcsfogalmakról, hogy megértse azok általánosan elfogadott definícióját, használatát, valamint az Ön konkrét kutatási kontextusán belüli változásokat vagy árnyalatokat. Konzultáljon hiteles forrásokkal, például tudományos folyóiratokkal, könyvekkel vagy jó hírű online forrásokkal.

3. lépés: Fogalmazza meg a tömör definíciókat

A kutatás alapján készítsen tömör definíciókat az egyes kulcsfogalmakra. Törekedjen az egyértelműségre, pontosságra és relevanciára. Definiálja a kifejezést úgy, hogy az tükrözze annak jelentőségét a kutatásában, és biztosítsa az olvasó számára a megértést.

4. lépés: Használja a saját szavait

A plágium elkerülése és a tudományos integritás megőrzése érdekében a definíciókat saját szavaival parafrazálja. Bár inspirálódhat a meglévő definíciókból, fogalmazza át azokat úgy, hogy tükrözzék a saját megértését és írói stílusát. Kerülje a forrásokból való közvetlen másolást.

5. lépés: Adjon példákat vagy magyarázatokat

Fontolja meg, hogy példákat, magyarázatokat vagy kontextust adjon a meghatározott kifejezésekhez, hogy az olvasó jobban megértse azokat. Ez segíthet bemutatni, hogyan alkalmazzák a kifejezést a kutatáson belül, vagy tisztázni annak gyakorlati vonatkozásait.

6. lépés: Sorrend és formátum

Döntse el, hogy milyen sorrendben mutatja be a definíciókat. Követheti az ábécé sorrendet, vagy rendezheti őket a kutatás szempontjából való fontosságuk vagy relevanciájuk alapján. Használjon következetes formázást, például félkövér vagy dőlt betűt, hogy megkülönböztesse a definiált kifejezéseket a szöveg többi részétől.

7. lépés: Felülvizsgálat és finomítás

Tekintse át a definíciókat az egyértelműség, a koherencia és a pontosság szempontjából. Győződjön meg arról, hogy azok összhangban vannak a kutatási célokkal, és az Ön konkrét tanulmányához igazodnak. A definíciók további finomítása és javítása érdekében kérjen visszajelzést társaitól, mentoroktól vagy a terület szakértőitől.

8. lépés: Megfelelő hivatkozások feltüntetése

Ha külső forrásból merített ötleteket vagy információkat, ne feledje, hogy ezeket a forrásokat megfelelően idézze. Ez a tudományos integritás bizonyítéka és az eredeti szerzők elismerése.

9. lépés: A szakasz beépítése a dolgozatba

A fogalmak meghatározása részt építse be a kutatási dolgozatába, jellemzően a bevezetést követő első szakaszként. Győződjön meg róla, hogy ez a rész zökkenőmentesen illeszkedik a dolgozat többi részéhez, és szilárd alapot biztosít a későbbi tartalom megértéséhez.

Ha ezeket a lépéseket követi, akkor egy jól megírt és informatív fogalommeghatározás részt hozhat létre, amely növeli a kutatási tanulmánya egyértelműségét és érthetőségét.

Összefoglalva, a fogalmak meghatározása egy kutatási tanulmányban kritikus szerepet játszik azáltal, hogy egyértelműséget biztosít, közös értelmezést hoz létre, és javítja az olvasók közötti kommunikációt. A fogalmak meghatározása szakasz olyan lényeges elem, amely hozzájárul a kutatási dolgozat általános minőségéhez, szigorúságához és hatékonyságához.

Olvassa el: A főszövegen túl: A kutatási tanulmány függelékének értéke

Csatlakozzon gyorsan növekvő felhasználói közösségünkhöz, hogy forradalmasítsa a tudományos kommunikációt!

Minden egyénnek szüksége van egy közösségre, ahol tanulhat, fejlődhet és ápolhatja hobbijait, szenvedélyeit és készségeit. Ha azonban tudós vagy, akkor nehéz megtalálni a megfelelő közösséget, amely összhangban van a céljaiddal, hasonlóan gondolkodó szakemberekkel rendelkezik, és megérti a kölcsönös együttműködést. 

Ha tudós vagy, és egy nagyszerű közösséget keresel, Mind the Graph itt van. Csatlakozzon gyorsan növekvő felhasználói közösségünkhöz, hogy forradalmasítsuk a tudományos kommunikációt és egészséges együttműködést alakítsunk ki. Regisztráljon ingyenesen.

tudományosan pontos poszterek
logo-subscribe

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Exkluzív, kiváló minőségű tartalom a hatékony vizuális
kommunikáció a tudományban.

- Exkluzív útmutató
- Tervezési tippek
- Tudományos hírek és trendek
- Oktatóanyagok és sablonok