Kas olete kunagi puutunud kokku uurimistööga ja leidnud end kratsimas keeruliste sünonüümide ja tundmatute terminite üle? See on tülikas, sest peate võtma sõnaraamatu ja siis seda läbi kobama, et leida terminite tähendus.

Selle vältimiseks on loodud eksklusiivne sektsioon nimegaMõistete määratlus uurimistöödes', mis sisaldab dokumendis kasutatud mõistete määratlusi. Saame selles artiklis sellest rohkem teada.

Mis on "terminite määratlus" uurimistöös?

Uurimistöö mõistete määratluse osa annab selge ja lühikese selgituse uuringu käigus kasutatud põhimõistete, muutujate ja terminoloogia kohta. 

Terminite määratluse osas esitavad teadlased tavaliselt konkreetsete tehniliste terminite, akronüümide, žargooni ja muu nende töös kasutatava valdkondliku sõnavara täpsed määratlused. See osa parandab uuringu üldist kvaliteeti ja rangust, luues kindla aluse kommunikatsioonile ja mõistmisele.

Mõistete määratlemise eesmärk uurimistöös

Selle osa eesmärk on tagada, et lugejad mõistaksid ühiselt uuringus kasutatud terminoloogiat, et vältida segadust ja edendada selgust. Esitatud mõisted on lugejatele võrdlusalus, mis võimaldab neil mõista uuringu konteksti ja ulatust. Sellel on mitu olulist eesmärki:

  • Selguse suurendamine
  • Ühise keele loomine
  • Võrdluspunkti pakkumine
  • Reguleerimisala ja konteksti määramine
  • Järjepidevuse tagamine

Mõistete määratlemise eelised uurimistöös

Mõistete määratlemise osa kasutamine uurimistöös pakub mitmeid eeliseid, mis aitavad kaasa uuringu üldisele kvaliteedile ja tõhususele. Need eelised hõlmavad järgmist:

Selgus ja arusaamine

Selged määratlused võimaldavad lugejatel mõista uuringus kasutatud põhiterminite, mõistete ja muutujate konkreetseid tähendusi. See soodustab selgust ja parandab arusaadavust, tagades, et lugejad saavad uuringu argumente, meetodeid ja järeldusi kergemini jälgida.

Järjepidevus ja täpsus

Määratlused loovad järjepideva raamistiku terminoloogia kasutamiseks kogu uurimistöö raames. Mõisteid selgelt määratledes loovad teadlased standardse sõnavara, vähendades mitmetähenduslikkust ja võimalikke arusaamatusi. Selline täpsus suurendab uuringu tulemuste täpsust ja usaldusväärsust.

Ühine arusaam

Mõistete määratlemise osa aitab luua ühise arusaama lugejate vahel, sealhulgas nende vahel, kes on eri erialade esindajad või kes on teemaga erineval tasemel kursis. See tagab, et lugejad lähenevad uuringule ühise teadmistebaasiga, mis hõlbustab tõhusat teabevahetust ja tulemuste tõlgendamist.

Vääritõlgenduste vältimine

Ilma selgete määratlusteta võivad lugejad tõlgendada termineid ja mõisteid erinevalt, mis võib viia uurimistulemuste valesti tõlgendamiseni. Selgete määratluste esitamisega vähendavad teadlased vääritimõistmise riski ja tagavad, et lugejad mõistavad uuringus kasutatud terminoloogia kavandatud tähendust.

Ligipääsetavus eri sihtrühmadele

Teadusuuringuid loevad sageli väga erinevad isikud, sealhulgas teadlased, üliõpilased, poliitikakujundajad ja spetsialistid. Mõistete määratlemine uurimistöös aitab erinevatel sihtrühmadel mõistetest paremini aru saada ja asjakohaseid otsuseid teha. 

Määratluste tüübid

On olemas mitut liiki määratlusi, mida teadlased võivad uurimistöös kasutada, sõltuvalt uuringu kontekstist ja olemusest. Järgnevalt on esitatud mõned levinud määratluste tüübid:

Leksikaalsed määratlused

Leksikaalsed definitsioonid annavad termini sõnaraamatu või üldtunnustatud tähenduse. Need pakuvad lühikest ja laialdaselt tunnustatud selgitust sõnale või mõistele. Leksikaalsed määratlused on kasulikud, et luua terminist arusaamine, eriti kui tegemist on igapäevakeele või mittetehniliste terminitega.

Operatiivsed määratlused

Operatiivdefinitsioonid määratlevad mõiste või kontseptsiooni selle kohta, kuidas seda uuringus mõõdetakse või vaadeldakse. Need määratlused täpsustavad menetlusi, vahendeid või kriteeriume, mida kasutatakse abstraktse või teoreetilise mõiste operatsionaliseerimiseks. Operatiivdefinitsioonid aitavad tagada selguse ja järjepidevuse andmete kogumisel ja mõõtmisel.

Mõisteline määratlus

Kontseptuaalsed määratlused annavad abstraktse või teoreetilise arusaama mõistest või kontseptsioonist konkreetses uurimiskontekstis. Need hõlmavad sageli üksikasjalikumat ja nüansirikkamat selgitust, milles uuritakse mõiste aluseks olevaid põhimõtteid, teooriaid või mudeleid. Kontseptuaalsed määratlused on kasulikud teoreetilise raamistiku loomiseks ja sügavama mõistmise edendamiseks.

Kirjeldavad määratlused

Kirjeldavad määratlused kirjeldavad terminit või mõistet, esitades sellega seotud omadused, tunnused või atribuudid. Need määratlused keskenduvad mõistet määratlevate oluliste omaduste või elementide kirjeldamisele. Kirjeldavad määratlused aitavad lugejatel mõistet mõista, maalides üksikasjaliku pildi mõiste olemusest ja ulatusest.

Teoreetilised määratlused

Teoreetilised määratlused selgitavad terminit või mõistet väljakujunenud teooriate või kontseptuaalsete raamistike alusel. Nad paigutavad mõiste laiemasse teoreetilisse konteksti, sidudes selle asjakohase kirjanduse ja olemasolevate teadmistega. Teoreetilised määratlused aitavad teadlastel luua oma uuringu teoreetilise aluse ja annavad aluse edasiseks analüüsiks.

Loe ka: Mõistmine, mis on teoreetiline raamistik

Tingimuste tüübid

Uurimistöödes võib nende olemuse ja kasutuse põhjal eristada eri tüüpi termineid. Siin on mõned levinud terminitüübid:

Võtmetermin

Võtmetermin on termin, mis on uurimistöö kontekstis olulise tähtsusega või millel on oluline roll. See on termin, mis hõlmab uuringu jaoks keskset mõistet, ideed või muutujat. Võtmeterminid on sageli olulised uurimuse eesmärkide, metoodika, tulemuste ja järelduste mõistmiseks.

Tehniline termin

Tehnilised terminid viitavad erialasõnavarale või terminoloogiale, mida kasutatakse konkreetses õppevaldkonnas. Need terminid on sageli täpsed ja omavad oma erialal spetsiifilist tähendust. Näiteks "alleel", "hüpoteeside testimine" või "algoritm".

Õigusterminid on konkreetne sõnavara, mida kasutatakse õigusvaldkonnas mõistete, põhimõtete ja õigusnormide kirjeldamiseks. Nendel terminitel on õiguslikus kontekstis konkreetne tähendus. Näiteks "kostja", "hageja", "nõuetekohane menetlus" või "kohtualluvus".

Määratletud mõiste

Määratlusmõiste viitab sõnale või fraasile, mis vajab selget määratlust, et tagada selgus ja arusaamine konkreetses kontekstis. Need terminid võivad olla tehnilised, abstraktsed või mitmeti tõlgendatavad.

Karjääri privaatsuse mõiste

Karjääriprivaatsuse mõiste viitab mõistele või ideele, mis on seotud üksikisikute eraelu puutumatusega nende töö- või kutsetegevuse kontekstis. See hõlmab isikliku teabe ja konfidentsiaalsete andmete kaitset ning õigust kontrollida tundlike karjääriga seotud üksikasjade avalikustamist. 

Lai mõiste

Laia mõiste on mõiste, mis hõlmab suurt hulka omavahel seotud mõisteid, ideid või objekte. Sellel on laiem ulatus ja see võib hõlmata mitmeid alamkategooriaid või konkreetseid näiteid.

Loe ka: Võtmesõnad uurimistöödes: Õigete valikute tähtsus

Mõistete määratluste kirjutamise sammud

Uurimistöö terminite määratluse osa kirjutamisel võite järgida järgmisi samme, et tagada selgus ja täpsus:

1. samm: võtmeterminite tuvastamine

Vaadake läbi oma uurimistöö ja tehke kindlaks põhiterminid, mis vajavad määratlust. Need terminid on tavaliselt teie uurimuse jaoks kesksed, teie valdkonna või teema jaoks spetsiifilised või võivad olla erineva tõlgendusega.

2. samm: uuringute läbiviimine

Uurige põhjalikult iga võtmeterminit, et mõista selle üldtunnustatud määratlust, kasutust ja kõiki variante või nüansse teie konkreetses uurimiskontekstis. Vaadake autoriteetseid allikaid, näiteks akadeemilisi ajakirju, raamatuid või mainekaid veebipõhiseid ressursse.

3. samm: koostage kokkuvõtlikud määratlused

Tuginedes oma uurimistööle, koostage iga võtmeterminile lühike definitsioon. Püüdke selguse, täpsuse ja asjakohasuse poole. Defineerige mõiste nii, et see kajastaks selle tähtsust teie uurimuses ja tagaks lugeja arusaamise.

4. samm: kasuta oma sõnu

Parafraseerige määratlused oma sõnadega, et vältida plagiaati ja säilitada akadeemilist terviklikkust. Kuigi võite ammutada inspiratsiooni olemasolevatest määratlustest, sõnastage need ümber nii, et need peegeldaksid teie arusaamist ja kirjutamisstiili. Vältige allikatest otsest kopeerimist.

5. samm: Esitage näiteid või selgitusi

Kaaluge, kas pakkuda näiteid, selgitusi või konteksti määratletud mõistete kohta, et parandada lugeja arusaamist. See võib aidata illustreerida, kuidas terminit teie uuringus kasutatakse, või selgitada selle praktilist mõju.

6. samm: tellimus ja vorming

Otsustage, millises järjekorras te määratlused esitate. Võite järgida tähestikulist järjekorda või järjestada need vastavalt nende tähtsusele või asjakohasusele teie uurimuse jaoks. Kasutage järjepidevat vormingut, näiteks paksus või kursiivis, et eristada määratletud mõisteid ülejäänud tekstist.

7. samm: Kontrollida ja täiustada

Vaadake määratlused selguse, sidususe ja täpsuse osas läbi. Veenduge, et need on kooskõlas teie uuringu eesmärkidega ja kohandatud teie konkreetsele uuringule. Otsige tagasisidet kolleegidelt, mentoritelt või oma valdkonna ekspertidelt, et määratlusi veelgi täpsustada ja parandada.

Samm 8: Lisage nõuetekohased tsitaadid

Kui olete kasutanud ideid või teavet välistest allikatest, ärge unustage, et esitate nende allikate kohta nõuetekohased viited. See näitab akadeemilist ausust ja tunnustab algseid autoreid.

9. samm: Sisestage lõik oma töösse

Integreerige terminite määratluse osa oma uurimistööle, tavaliselt sissejuhatusele järgneva varajase osana. Veenduge, et see liigub sujuvalt kokku ülejäänud tööga ja annab kindla aluse järgneva sisu mõistmiseks.

Järgides neid samme, saate luua hästi koostatud ja informatiivse terminimääratluse osa, mis suurendab teie uurimistöö selgust ja arusaadavust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et terminite määratlusel on uurimistöös oluline roll, sest see tagab selguse, loob ühise arusaama ja parandab lugejate vahelist suhtlust. Mõistete määratluse osa on oluline osa, mis aitab kaasa uurimistöö üldisele kvaliteedile, rangusele ja tõhususele.

Loe ka: Põhitekstist kaugemale: Uurimisdokumendi lisa väärtus

Liitu meie kiiresti kasvava kasutajaskonnaga, et muuta teaduslik kommunikatsioon revolutsiooniliseks!

Iga inimene vajab kogukonda, et õppida, areneda ja edendada oma hobisid, kirgi ja oskusi. Kuid kui olete teadlane, on raske leida õiget kogukonda, mis on kooskõlas teie eesmärkidega, kus on sarnaste mõtetega professionaalid ja mis mõistab vastastikust koostööd. 

Kui olete teadlane, kes otsib suurepärast kogukonda, Mind the Graph on siin. Liituge meie kiiresti kasvava kasutajaskonnaga, et muuta teaduslik suhtlus revolutsiooniliseks ja luua tervislik koostöö. Registreeru tasuta.

teaduslikult-korrektsed-postrid
logo-subscribe

Tellige meie uudiskiri

Eksklusiivne kvaliteetne sisu tõhusa visuaalse
teabevahetus teaduses.

- Eksklusiivne juhend
- Disaini näpunäited
- Teaduslikud uudised ja suundumused
- Juhendid ja mallid