Ste že kdaj naleteli na raziskovalno delo in se praskali po glavi zaradi zapletenih sinonimov in neznanih izrazov? To je neprijetno, saj morate poiskati slovar in ga prebirati, da bi našli pomen izrazov.

Da bi se temu izognili, je bil za ta namen oblikovan ekskluzivni razdelek z imenomOpredelitev izrazov v raziskovalnem dokumentu', ki vsebuje opredelitve pojmov, uporabljenih v dokumentu. Več o tem bomo izvedeli v tem članku.

Kaj je "opredelitev pojmov" v raziskovalnem delu?

Poglavje o opredelitvi pojmov v raziskovalnem članku vsebuje jasno in jedrnato razlago ključnih pojmov, spremenljivk in terminologije, uporabljenih v študiji. 

V razdelku z opredelitvijo pojmov raziskovalci običajno navedejo natančne opredelitve posebnih tehničnih izrazov, kratic, žargona in drugega besedišča, ki ga uporabljajo pri svojem delu. Ta razdelek izboljša splošno kakovost in strogost raziskave, saj vzpostavlja trdne temelje za komunikacijo in razumevanje.

Namen opredelitve pojmov v raziskovalnem dokumentu

Namen tega poglavja je zagotoviti, da bodo bralci enotno razumeli terminologijo, uporabljeno v raziskavi, ter tako odpraviti zmedo in spodbuditi jasnost. Navedene opredelitve služijo bralcem kot referenčna točka, ki jim omogoča razumevanje konteksta in obsega študije. Služijo več pomembnim namenom:

  • Povečanje jasnosti
  • Vzpostavitev skupnega jezika
  • Zagotavljanje referenčne točke
  • Določitev področja uporabe in konteksta
  • Zagotavljanje doslednosti

Prednosti opredelitve pojmov v raziskovalnem dokumentu

Razdelek z opredelitvijo pojmov v raziskovalnem delu prinaša več prednosti, ki prispevajo k splošni kakovosti in učinkovitosti študije. Te prednosti vključujejo:

Jasnost in razumevanje

Jasne opredelitve bralcem omogočajo razumevanje posebnih pomenov ključnih izrazov, konceptov in spremenljivk, uporabljenih v raziskavi. To spodbuja jasnost in izboljšuje razumevanje, saj bralci lažje sledijo argumentom, metodam in ugotovitvam študije.

Doslednost in natančnost

Opredelitve zagotavljajo dosleden okvir za uporabo terminologije v celotnem raziskovalnem delu. Z jasno opredelitvijo izrazov raziskovalci vzpostavijo standardni besednjak, kar zmanjša dvoumnost in morebitne nesporazume. Ta natančnost povečuje natančnost in zanesljivost ugotovitev študije.

Skupno razumevanje

Razdelek z opredelitvijo pojmov pomaga vzpostaviti skupno razumevanje med bralci, tudi tistimi, ki prihajajo iz različnih strok ali so različno dobro seznanjeni s temo. Zagotavlja, da bralci k raziskavi pristopajo s skupnim znanjem, kar olajša učinkovito komunikacijo in razlago rezultatov.

Izogibanje napačni razlagi

Brez jasnih opredelitev si lahko bralci različno razlagajo izraze in pojme, kar lahko privede do napačne razlage rezultatov raziskave. Z navedbo jasnih opredelitev raziskovalci zmanjšajo tveganje nesporazumov in zagotovijo, da bralci razumejo predvideni pomen terminologije, uporabljene v študiji.

Dostopnost za raznoliko občinstvo

Raziskovalne članke pogosto berejo številni posamezniki, vključno z raziskovalci, študenti, oblikovalci politik in strokovnjaki. Opredelitev pojmov v raziskovalnem članku pomaga raznolikemu občinstvu bolje razumeti pojme in sprejemati ustrezne odločitve. 

Vrste opredelitev

Obstaja več vrst opredelitev, ki jih lahko raziskovalci uporabijo v raziskovalnem delu, odvisno od konteksta in narave študije. Tukaj je nekaj najpogostejših vrst opredelitev:

Leksikalne opredelitve

Leksikalne opredelitve podajajo slovarski ali splošno sprejeti pomen izraza. Ponujajo jedrnato in splošno priznano razlago besede ali pojma. Leksikalne opredelitve so koristne za vzpostavitev osnovnega razumevanja izraza, zlasti kadar gre za vsakdanji jezik ali netehnične izraze.

Operativne opredelitve

Operativne opredelitve opredeljujejo izraz ali koncept glede tega, kako se meri ali opazuje v študiji. Te opredelitve določajo postopke, instrumente ali merila, ki se uporabljajo za operacionalizacijo abstraktnega ali teoretičnega koncepta. Operativne opredelitve pomagajo zagotoviti jasnost in doslednost pri zbiranju in merjenju podatkov.

Pojmovne opredelitve

Konceptualne opredelitve zagotavljajo abstraktno ali teoretično razumevanje pojma ali koncepta v določenem raziskovalnem kontekstu. Pogosto vključujejo podrobnejšo in bolj razčlenjeno razlago, ki raziskuje temeljna načela, teorije ali modele, na katerih temelji koncept. Konceptualne opredelitve so koristne za vzpostavitev teoretičnega okvira in spodbujanje globljega razumevanja.

Opisne opredelitve

Opisne opredelitve opisujejo izraz ali pojem z navedbo značilnosti, lastnosti ali atributov, povezanih z njim. Te opredelitve se osredotočajo na opis bistvenih lastnosti ali elementov, ki opredeljujejo pojem. Opisne opredelitve pomagajo bralcem razumeti naravo in obseg pojma, saj ga podrobno predstavijo.

Teoretične opredelitve

Teoretične opredelitve pojasnjujejo izraz ali pojem na podlagi uveljavljenih teorij ali konceptualnih okvirov. Koncept umeščajo v širši teoretični kontekst ter ga povezujejo z ustrezno literaturo in obstoječim znanjem. Teoretične opredelitve pomagajo raziskovalcem vzpostaviti teoretične temelje njihove študije in zagotavljajo podlago za nadaljnjo analizo.

Preberite tudi: Razumevanje, kaj je teoretični okvir

Vrste izrazov

V raziskovalnih člankih je mogoče opredeliti različne vrste izrazov glede na njihovo naravo in uporabo. Tukaj je nekaj najpogostejših vrst izrazov:

Ključni izraz

Ključni izraz je izraz, ki je zelo pomemben ali ima ključno vlogo v okviru raziskovalnega dela. Gre za izraz, ki vsebuje ključni koncept, idejo ali spremenljivko, ki je osrednjega pomena za študijo. Ključni izrazi so pogosto bistveni za razumevanje ciljev, metodologije, ugotovitev in zaključkov raziskave.

Tehnični izraz

Tehnični izrazi se nanašajo na specializirano besedišče ali terminologijo, ki se uporablja na določenem študijskem področju. Ti izrazi so pogosto natančni in imajo specifične pomene znotraj svojih področij. Primeri so "alel", "preverjanje hipoteze" ali "algoritem".

Pravni izrazi so specifično besedišče, ki se na pravnem področju uporablja za opis pojmov, načel in predpisov. Ti izrazi imajo v pravnem kontekstu poseben pomen. Primeri so "toženec", "tožnik", "pravdni postopek" ali "pristojnost".

Opredelitveni izraz

Opredelitveni izraz se nanaša na besedo ali besedno zvezo, ki zahteva izrecno opredelitev, da se zagotovita jasnost in razumevanje v določenem kontekstu. Ti izrazi so lahko tehnični, abstraktni ali imajo več razlag.

Poklicna zasebnost Termin

Izraz poklicna zasebnost se nanaša na koncept ali idejo, povezano z zasebnostjo posameznikov v okviru njihovih poklicnih ali strokovnih dejavnosti. Vključuje zaščito osebnih informacij in zaupnih podatkov ter pravico do nadzora nad razkrivanjem občutljivih podrobnosti, povezanih s poklicno kariero. 

Splošni rok

Široki pojem je pojem, ki zajema široko paleto sorodnih pojmov, idej ali predmetov. Ima širše področje uporabe in lahko zajema več podkategorij ali posebnih primerov.

Preberite tudi: Ključne besede v raziskovalnem delu: Pomembnost pravilne izbire

Koraki za pisanje opredelitev pojmov

Pri pisanju razdelka z opredelitvijo pojmov v raziskovalnem članku lahko upoštevate naslednje korake, da zagotovite jasnost in natančnost:

Korak 1: Določite ključne izraze

Preglejte svoje raziskovalno delo in določite ključne izraze, ki jih je treba opredeliti. Ti izrazi so običajno osrednji za vašo študijo, specifični za vaše področje ali temo ali pa imajo lahko različne razlage.

Korak 2: Izvedite raziskavo

Opravite temeljito raziskavo o vsakem ključnem izrazu, da bi razumeli njegovo splošno sprejeto opredelitev, uporabo in morebitne spremembe ali odtenke v vašem specifičnem raziskovalnem kontekstu. Uporabite verodostojne vire, kot so akademske revije, knjige ali ugledni spletni viri.

Korak 3: Pripravite kratke opredelitve

Na podlagi raziskave pripravite kratke opredelitve za vsak ključni izraz. Prizadevajte si za jasnost, natančnost in ustreznost. Pojem opredelite na način, ki odraža njegov pomen v vaši raziskavi in zagotavlja razumevanje bralca.

Korak 4: Uporabite lastne besede

Definicije parafrazirajte s svojimi besedami, da se izognete plagiatorstvu in ohranite akademsko integriteto. Navdih lahko črpate iz obstoječih opredelitev, vendar jih preoblikujte tako, da odražajo vaše razumevanje in slog pisanja. Izogibajte se neposrednemu prepisovanju iz virov.

5. korak: Navedite primere ali pojasnila

Razmislite o tem, da za boljše razumevanje opredeljenih izrazov navedete primere, razlage ali kontekst. To lahko pomaga prikazati, kako se izraz uporablja v vaši raziskavi, ali pojasniti njegove praktične posledice.

Korak 6: Naročilo in oblika

Odločite se, v kakšnem vrstnem redu boste predstavili definicije. Lahko jih razvrstite po abecednem vrstnem redu ali glede na njihov pomen ali pomembnost za vašo raziskavo. Uporabite dosledno oblikovanje, na primer krepko ali poševno pisavo, da se opredeljeni izrazi razlikujejo od preostalega besedila.

Korak 7: Popravljanje in izpopolnjevanje

Preverite jasnost, skladnost in točnost opredelitev. Prepričajte se, da so usklajene z vašimi raziskovalnimi cilji in da so prilagojene vaši posebni študiji. Poiščite povratne informacije pri kolegih, mentorjih ali strokovnjakih s svojega področja, da opredelitve še bolj izpopolnite in izboljšate.

Korak 8: Vključite ustrezne navedbe

Če ste ideje ali informacije črpali iz zunanjih virov, jih ne pozabite ustrezno navesti. S tem dokažete akademsko integriteto in priznate izvirne avtorje.

Korak 9: Vključite oddelek v svoj dokument

Razdelek z opredelitvijo pojmov vključite v svoje raziskovalno delo, običajno kot zgodnje poglavje po uvodu. Prepričajte se, da se gladko pretaka s preostalim delom in zagotavlja trdno podlago za razumevanje nadaljnje vsebine.

Z upoštevanjem teh korakov lahko ustvarite dobro oblikovan in informativen razdelek z opredelitvijo pojmov, ki bo povečal jasnost in razumljivost vašega raziskovalnega dela.

Opredelitev izrazov v raziskovalnem delu ima ključno vlogo, saj zagotavlja jasnost, vzpostavlja skupno razumevanje in izboljšuje komunikacijo med bralci. Poglavje o opredelitvi pojmov je bistvena sestavina, ki prispeva k splošni kakovosti, strogosti in učinkovitosti raziskovalnega dela.

Preberite tudi: Izven glavnega besedila: Vrednost dodatka k raziskovalnemu delu

Pridružite se naši hitro rastoči skupnosti uporabnikov in spremenite znanstveno komunikacijo!

Vsak posameznik potrebuje skupnost, v kateri se lahko uči, raste in neguje svoje hobije, strasti in spretnosti. Toda ko ste znanstvenik, je težko najti pravo skupnost, ki se ujema z vašimi cilji, ima podobno misleče strokovnjake in razume vzajemno sodelovanje. 

Če ste znanstvenik in iščete odlično skupnost, Mind the Graph je tukaj. Pridružite se naši hitro rastoči skupnosti uporabnikov, da bi korenito spremenili znanstveno komunikacijo in vzpostavili zdravo sodelovanje. Prijavite se brezplačno.

znanstveno natančni plakati
logotip-odjava

Naročite se na naše novice

Ekskluzivna visokokakovostna vsebina o učinkovitih vizualnih
komuniciranje v znanosti.

- Ekskluzivni vodnik
- Nasveti za oblikovanje
- Znanstvene novice in trendi
- Učni listi in predloge