Tikslus ir įtikinamas problemos formulavimas yra kertinis sėkmės akmuo bet kurioje problemų sprendimo srityje, nesvarbu, ar esate studentas, ar verslininkas, ar siekiate paveikių pokyčių.

Tyrinėjame meno ir mokslo aspektus, susijusius su a problemos teiginys disertacija Šiame tinklaraštyje paaiškinsime jo ribas, atskleisime iššūkio esmę ir sukursime prielaidas novatoriškiems sprendimams. Norėdami įvaldyti šį itin svarbų įgūdį, nagrinėsime metodus, patarimus ir pavyzdžius, suteikiančius aiškumo ir tikslo, kurių reikia sprendžiant sudėtingas problemas.

Nesvarbu, ar siekiate patobulinti procesus, ar generuojate naujas tyrimų idėjas, ar tiesiog norite patobulinti savo problemų sprendimo arsenalą, mūsų požiūris į įtikinamų, tikslių ir tikslingų problemos teiginys disertacija bus jūsų kelrodis. Atėjo laikas kartu leistis į šią kelionę ir išlaisvinti kompetencijos galią rašant probleminius teiginius.

Todėl pradėkime nagrinėti šį pagrindinį įgūdį, padedantį pasiekti puikių rezultatų ir paskatinti teigiamus pokyčius.

Problemos formuluotė

Sprendžiant problemą, problemos formuluotė yra kompasas, kuriuo vadovaujamasi. Aiškiai ir glaustai suformuluoti iššūkį ar problemą, kurią reikia spręsti, yra problemos formuluotės tikslas. Problemos apimties, konteksto ir svarbos apibrėžimas yra esminė problemos sprendimo proceso dalis.

Problemos nustatymas ir jos poveikio naudos gavėjams bei aplinkai apibūdinimas yra esminiai gerai parengto problemos aprašymo elementai. Taip sukuriamas pagrindas suprasti pagrindines priežastis ir galimus sprendimus.

Iš esmės problemos aprašymo tikslas - padėti asmenims ir komandoms orientuotis sudėtingoje problemų sprendimo vietovėje. Tai pagrindas kurti strategijas, kurti sprendimus ir vertinti pažangą. Suderinus pastangas, sutelkus išteklius ir tikslingai dirbant galima išspręsti iškilusią problemą. Pirmasis žingsnis siekiant reikšmingų rezultatų inovacijų ir sprendimų priėmimo srityje yra gerai apibrėžti problemos formuluotes.

Taip pat skaitykite: Kas yra problemos formuluotė ir kaip ji turėtų būti suformuluota?

Problemos pareiškimo sudedamosios dalys

Veiksmingas problemos sprendimo procesas prasideda nuo gerai struktūruoto problemos teiginio. Vadovaudamiesi juo galėsite užtikrinti, kad einate teisingu keliu, kad suprastumėte ir išspręstumėte problemą. Tvirtą problemos formuluotę sudaro šios sudedamosios dalys:

 1. Problemos apibrėžimas: Pradėkite nuo aiškaus ir glausto problemos apibrėžimo. Apibūdinkite problemą be nereikalingo žargono ar dviprasmiškumo, nurodydami, "kas" jūsų problemos formuluotėje.
 2. Kontekstas: Svarbu suprasti kontekstą. Aprašykite problemą gana išsamiai, taip pat nurodykite, kada ir kur ji pasireiškia. Taip jūsų auditorija galės geriau suprasti, kaip ir kodėl problema egzistuoja.
 3. Apimties apibrėžtis: Aiškiai nustatykite problemos ribas. Aiškiai apibrėžkite, ką jūsų teiginys apima ir ko ne. Taip siekiama išvengti nesusipratimų ir užtikrinti, kad visi būtų vieningos nuomonės.
 4. Problemos mastas arba poveikis: Paaiškinkite, kokio masto yra problema ir kokį poveikį ji daro bendruomenei. Ar ji daro poveikį atskiriems asmenims, organizacijoms, ar visai bendruomenei? Norint perteikti problemos rimtumą, naudinga kiekybiškai įvertinti jos poveikį.
 5. Suinteresuotųjų šalių nustatymas: Nustatykite, kurie pagrindiniai dalyviai dalyvauja. Kaip bus sprendžiama problema ir kam ji turės tiesioginės įtakos? Sprendžiant problemas bendradarbiaujant, būtina pripažinti suinteresuotąsias šalis.
 6. Tikslas: Paaiškinkite, ko tikitės pasiekti spręsdami problemą. Ką galiausiai tikitės pasiekti? Tai padarius, jūsų problemos sprendimo pastangos ir galimi sprendimai bus nukreipti tinkama linkme.
 7. Apribojimai arba apribojimai: Ar yra kokių nors apribojimų ar suvaržymų, į kuriuos reikia atsižvelgti? Gali būti taikomi išteklių, biudžeto ar laiko apribojimai. Kad planavimas būtų realistiškas, būtina pripažinti apribojimus.
 8. Galimų pagrindinių priežasčių analizė: Galimų pagrindinių priežasčių nustatymas gali būti įžvalgus, tačiau ne visada įtraukiamas. Supratimas, kodėl ir kaip kyla problema, padeda pagrindą veiksmingiems sprendimams.

Taip pat skaitykite: Nuo simptomų iki sprendimų: Pagrindinių priežasčių analizės menas

 1. Duomenys arba įrodymai: Būtinai pateikite visus duomenis ar įrodymus, kuriais pagrindžiate savo teiginius. Naudodami duomenis galite pagrįsti savo argumentą, kad problema egzistuoja ir yra reikšminga, ir padidinti savo argumentų patikimumą.
 2. Prioritetas: Kartais problemas reikia spręsti nedelsiant. Tokiu atveju turėtumėte pabrėžti skubumą. Jei visi supranta situacijos skubumą, užtikrinama, kad bus imtasi skubių veiksmų.

Naudodami šias sudedamąsias dalis savo problemos aprašyme, galėsite ne tik veiksmingai išskaidyti problemą, bet ir aiškiai perteikti ją kitiems, todėl bus lengviau rasti sprendimus ir stebėti pažangą. Tai planas, kurio reikia norint sėkmingai spręsti problemas.

Disertacijos rašymas

Stipraus problemos aprašymo rašymas yra neatsiejama disertacijos rašymo dalis. Gerai parašytą probleminį teiginį sudaro keli pagrindiniai elementai.

Pirmasis reikalavimas - aiškus ir tikslus pareiškimas. Užtikrinkite, kad tyrimo problema būtų iš karto suprantama, glaustai, be dviprasmybių ją apibūdindami. Be to, reikėtų pabrėžti problemos aktualumą ir svarbą. Kaip jos sprendimas prisideda prie esamų žinių ir kodėl ji verta mokslinio dėmesio?

Pagilinkite problemos teiginį aptardami galimas pasekmes. Pristatykite savo tyrimo svarbą ankstesniems tyrimams ir teorijoms, integruodami savo problemos teiginį į esamą literatūrą. Reikėtų pabrėžti jūsų tyrimo originalumą ir indėlį. Parodykite, kuo jūsų tyrimas yra unikalus ir suteikia naujų įžvalgų ar perspektyvų jūsų srityje. Jūsų požiūris į akademinį diskursą yra unikalus, taip pabrėžiant jo vertę. 

Įtraukiančio ir konkretaus problemos pareiškimo kūrimas 

Labai svarbu pirmiausia sukurti aiškų ir įtikinamą disertacijos problemos aprašymą. Pasirinkite tyrimo temą, kuri būtų susijusi su jūsų studijų sritimi ir iš tiesų jus sudomintų. Norint nustatyti esamos literatūros spragas ar neišspręstus klausimus, labai svarbu atlikti išsamią literatūros apžvalgą. Vartokite tikslią kalbą ir patrauklų toną, kad aiškiai apibrėžtumėte problemą, kurią norite tirti. 

Pabrėždami, kaip problemos sprendimas prisidės prie esamų žinių, paaiškinkite problemos svarbą tiek akademiniame, tiek praktiniame kontekste. Užtikrinkite tikslingumą ir aiškumą apibrėždami, ką jūsų tyrimas apima ir ko ne. 

Turėtų būti parengti su problemos formuluote tiesiogiai susiję tyrimo klausimai arba hipotezės. Įsitikinkite, kad vartojate kalbą, kuri būtų patraukli ir ekspertams, ir tiems, kurie turi mažai žinių apie temą. Būkite pasiruošę peržiūrėti savo teiginį, kai jūsų tyrimas bus tęsiamas, ir prašykite kolegų, mentorių ar konsultantų atsiliepimų. Galiausiai būtent problemos formuluotė yra jūsų tyrimo gairė ir skaitytojų susidomėjimo šaltinis, kuris yra jūsų disertacijos kertinis akmuo.

Atitinkamų teorinių klausimų nagrinėjimas

Disertacijos problemos formuluotėje turi būti nagrinėjami aktualūs teoriniai klausimai. Bet kokios problemos apibrėžimas ir kontekstualizavimas priklauso nuo teorinės sistemos, kuri yra bet kokio tyrimo pagrindas. Šiame kontekste aktualius teorinius klausimus svarbu nagrinėti dėl kelių priežasčių.

Pirmiausia, jis suteikia būtiną pagrindą suprasti teorinius problemos pagrindus. Jos pagalba galima nustatyti tyrimo modelius, teorijas ir koncepcijas, susijusias su tyrimo tema. Antra, šis tyrimas suteikia galimybę nustatyti esamų teorijų spragas, neatitikimus ir sritis, kuriose gali prireikti pakeitimų.

Išsamiai išnagrinėję teorinius klausimus, tyrėjai sugeba suformuluoti tikslius ir įdomius problemos teiginius. Problemos formuluotė taip pat turi būti integruota į platesnį akademinį diskursą, kad būtų užtikrintas tyrimo indėlis į šią sritį.

Nagrinėjant teorinius klausimus galima sukurti tvirtą teorinį pagrindą, kuris ne tik paremtų problemos formuluotę, bet ir padėtų disertacijai, prisidėtų prie patikimumo ir žinių plėtros.

Statistinės analizės įtraukimas į problemos aprašymą

Kiekybinių tyrimų atveju statistinės analizės įtraukimas į problemos formuluotę yra labai svarbus norint sukurti duomenimis pagrįstą tyrimo pagrindą. Norint tinkamai ištirti tyrimo klausimą, problemos formuluotė turi būti suderinta su statistiniais metodais ir priemonėmis.

Pirmiausia ji padeda apibrėžti aiškią ir patikrinamą problemą. Jame pabrėžiamas kiekybinis tyrimo pobūdis, aiškiai nurodant statistinės analizės naudojimą. Be to, taip padidinamas problemos formuluotės konkretumas ir aiškumas. Pareiškime skaitytojai supranta tyrimo metodologiją ir statistinius metodus, kurie bus taikomi, įskaitant regresinę analizę, hipotezių tikrinimą ar duomenų gavybą.

Dėl statistinės analizės įtraukimo į tyrimą dar labiau pabrėžiamas jo mokslinis griežtumas. Tyrimo rezultatai ir išvados bus patikimi, nes duomenys bus renkami ir analizuojami sistemingai.

Gerų disertacijos problemų formuluočių pavyzdys

"Energetikos sektorius susiduria su sudėtingu iššūkiu - pereiti prie atsinaujinančiosios energijos ir kartu išlaikyti tinklo patikimumą. Šio tyrimo tikslas - išanalizuoti techninius, ekonominius ir reguliavimo aspektus, susijusius su atsinaujinančiųjų energijos išteklių integravimu į esamus elektros tinklus. Tyrimo tikslas - nustatyti kliūtis ir galimybes integruojant atsinaujinančiąją energiją ir pasiūlyti sistemą, kuri padėtų maksimaliai padidinti integraciją."

 • Kontekstinės aplinkybės: "Energetikos sektorius susiduria su sudėtingu iššūkiu - pereiti prie atsinaujinančiosios energijos ir kartu išlaikyti tinklo patikimumą."
 • Tyrimo tikslas: "Šio tyrimo tikslas - išanalizuoti..."
 • Tikslai ir dėmesys: "...techniniai, ekonominiai ir reguliavimo aspektai, susiję su atsinaujinančiųjų energijos išteklių integravimu į esamus elektros tinklus."
 • Tyrimo tikslai: "Tyrimo tikslas - nustatyti kliūtis ir galimybes..."
 • Norimas rezultatas: "...ir pasiūlyti sistemą, kuri padėtų maksimaliai padidinti integraciją."

Pradedant kontekstinėmis aplinkybėmis, problemos formuluotėje apibūdinami svarbiausi energetikos sektoriaus iššūkiai. Toliau aprašomas tyrimo tikslas - išanalizuoti konkrečius atsinaujinančiosios energijos integravimo aspektus. Siekiant maksimaliai padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių integraciją į esamus elektros tinklus, tyrimu siekiama nustatyti kliūtis ir galimybes. Visi būtini komponentai yra šiame tobulame problemos aprašyme.

"Mind the Graph" vaizdinės priemonės "Power Of Visuals" duomenų vizualizavimą pakels į kitą lygį

Siekis geriau perteikti ir suprasti mokslinius atradimus keičia žaidimo taisykles. Tyrimus ir disertacijas galima palengvinti naudojant Mind the Graph. Mokslinis bendravimas bus iš naujo apibrėžtas, kai vaizdinė medžiaga bus sklandžiai integruota į jūsų projektus. Naudodamiesi galingomis Mind the Graph priemonėmis, galite vizualiai įtraukti auditoriją į sudėtingus duomenis, kad jiems būtų lengviau juos suprasti.

logotipas-užsisakyti

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Išskirtinis aukštos kokybės turinys apie veiksmingą vaizdinį
bendravimas mokslo srityje.

- Išskirtinis vadovas
- Dizaino patarimai
- Mokslo naujienos ir tendencijos
- Mokomosios medžiagos ir šablonai