Tarkka ja vakuuttava ongelmanasettelu on menestyksen kulmakivi millä tahansa ongelmanratkaisun alalla, olitpa sitten opiskelija, yrittäjä tai joku, joka pyrkii vaikuttavaan muutokseen.

Kun tutkimme taidetta ja tiedettä, joka koskee määritellä ongelma selvitys väitöskirja Tässä blogissa selkiytämme sen rajoja, kuvaamme haasteen ytimen ja luomme pohjan innovatiivisille ratkaisuille. Tämän kriittisen taidon hallitsemiseksi tarkastelemme tekniikoita, vinkkejä ja esimerkkejä, joiden avulla saat selkeyttä ja tarkoituksenmukaisuutta, joita tarvitset monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen.

Ei ole väliä, pyritkö parantamaan prosesseja, ideoimaan uusia tutkimusideoita tai vain parantamaan ongelmanratkaisuarsenaaliasi, lähestymistapamme vakuuttavan, täsmällisen ja kohdennetun ongelma selvitys väitöskirja toimii ohjenuoranasi. On aika lähteä tälle matkalle yhdessä ja vapauttaa huippuosaamisen voima ongelmanasettelun kirjoittamisessa.

Aloitetaan siis tutustuminen tähän perustaitoon, jonka avulla saavutetaan merkittäviä tuloksia ja edistetään positiivista muutosta.

Ongelman selvitys

Ongelmaa käsiteltäessä ongelmanasettelua käytetään kompassina, joka ohjaa ponnisteluja. Ongelmailmoituksen tarkoituksena on ilmaista selkeästi ja ytimekkäästi haaste tai ongelma, johon on puututtava. Ongelman laajuuden, kontekstin ja merkityksen määrittely on olennainen osa ongelmanratkaisuprosessia.

Ongelman tunnistaminen ja sen vaikutusten kuvaaminen edunsaajiin ja ympäristöön ovat hyvin laaditun ongelmanasettelun olennaisia osia. Näin luodaan perusta perimmäisten syiden ja mahdollisten ratkaisujen ymmärtämiselle.

Ongelmanasettelun tarkoituksena on pohjimmiltaan opastaa yksilöitä ja ryhmiä ongelmanratkaisun monimutkaisessa maastossa. Tämä on perusta strategioiden rakentamiselle, ratkaisujen suunnittelulle ja edistymisen mittaamiselle. Kun ponnistelut sovitetaan yhteen, resurssit keskitetään ja työskentely on tarkoituksenmukaista, ongelma voidaan ratkaista. Ensimmäinen askel kohti mielekkäitä tuloksia innovoinnissa ja päätöksenteossa ovat hyvin määritellyt ongelmanasettelut.

Lue myös: Mikä on ongelmanasettelu, ja miten se tulisi muotoilla?

Ongelmanratkaisun osatekijät

Tehokas ongelmanratkaisuprosessi alkaa hyvin jäsennellystä ongelmanasettelusta. Sitä noudattamalla voit varmistaa, että olet oikealla tiellä kohti ongelman ymmärtämistä ja ratkaisemista. Vankka ongelmanasettelu sisältää seuraavat osat:

 1. Ongelman määrittely: Aloita määrittelemällä ongelma selkeästi ja ytimekkäästi. Kuvaile ongelma ilman tarpeetonta jargonia tai epäselvyyksiä ongelmanasettelun "mitä" -kohdassa.
 2. Konteksti: On tärkeää ymmärtää asiayhteys. Kuvaile ongelma yksityiskohtaisesti, myös milloin ja missä se ilmenee. Näin yleisösi saa paremman käsityksen siitä, miten ja miksi ongelma on olemassa.
 3. Soveltamisalan määritelmä: Määritä ongelman rajat selkeästi. Määrittele selkeästi, mitä lausuntosi kattaa ja mitä ei. Tällä pyritään välttämään väärinkäsityksiä ja varmistamaan, että kaikki ovat samalla sivulla.
 4. Ongelman laajuus tai vaikutus: Selitä, kuinka suuri ongelma on ja miten se vaikuttaa yhteisöön. Vaikuttaako se yksilöihin, organisaatioihin vai koko yhteisöön? Ongelman vakavuuden ymmärtämiseksi on hyödyllistä ilmaista sen vaikutus määrällisesti.
 5. Sidosryhmien tunnistaminen: Määritä, mitkä keskeiset toimijat ovat mukana. Miten ongelmaan puututaan ja keitä asia suoraan koskee? Kun ongelmia ratkaistaan yhteistyössä, on tärkeää tunnistaa sidosryhmät.
 6. Tavoite: Selitä, mitä toivot saavuttavasi ongelman ratkaisulla. Mitä toivot saavuttavasi loppujen lopuksi? Näin tekemällä ongelmanratkaisupyrkimyksesi ja mahdolliset ratkaisut ohjautuvat oikeaan suuntaan.
 7. Rajoitukset tai rajoitukset: Onko olemassa rajoituksia tai rajoituksia, jotka on otettava huomioon? Resurssirajoituksia, budjettirajoituksia tai aikarajoituksia voidaan soveltaa. Realistisen suunnittelun kannalta on olennaista tiedostaa rajoitukset.
 8. Mahdollisten syiden analyysi: Mahdollisten perimmäisten syiden tunnistaminen voi olla oivaltavaa, vaikka sitä ei aina oteta mukaan. Ymmärtäminen siitä, miksi ja miten ongelma ilmenee, luo pohjan tehokkaille ratkaisuille.

Lue myös: Oireista ratkaisuihin: Juurisyyanalyysin taito

 1. Tiedot tai todisteet: Muista liittää mukaan kaikki väitteitäsi tukevat tiedot tai todisteet. Käyttämällä tietoja voit tukea väitettäsi siitä, että ongelma on olemassa ja merkittävä, ja lisätä uskottavuutta väitteeseesi.
 2. Prioriteetti: Joskus on tarpeen puuttua ongelmiin välittömästi. Silloin on syytä korostaa asian kiireellisyyttä. Kun kaikki ymmärtävät tilanteen kiireellisyyden, varmistetaan, että toimiin ryhdytään nopeasti.

Käyttämällä näitä osatekijöitä ongelmanasettelussasi pystyt paitsi pilkkomaan ongelman tehokkaasti, myös välittämään sen selkeästi muille, mikä helpottaa ratkaisujen ideointia ja edistymisen seurantaa. Tämä on etenemissuunnitelma, jota tarvitset ongelmien onnistuneeseen ratkaisemiseen.

Kirjoittaminen ongelma selvitys väitöskirja

Vahvan ongelmanasettelun kirjoittaminen on olennainen osa väitöskirjan kirjoittamista. Hyvin kirjoitettu ongelmanasettelu koostuu useista keskeisistä elementeistä.

Ensimmäinen vaatimus on selkeä ja täsmällinen lausuma. Varmista tutkimusongelman välitön ymmärrettävyys kuvaamalla se ytimekkäästi ilman epäselvyyksiä. Lisäksi on korostettava ongelman relevanssia ja merkitystä. Miten sen ratkaiseminen edistää olemassa olevaa tietoa ja miksi se on tieteellisen huomion arvoinen?

Syvennä ongelmanasettelua käsittelemällä sen mahdollisia seurauksia. Esittele tutkimuksesi merkitys aiempiin tutkimuksiin ja teorioihin ja yhdistä ongelmanasettelusi olemassa olevaan kirjallisuuteen. Tutkimuksesi omaperäisyyttä ja panosta on korostettava. Osoita, miten tutkimuksesi on ainutlaatuinen ja tarjoaa uutta tietoa tai näkökulmaa alallesi. Lähestymistapasi akateemiseen keskusteluun on ainutlaatuinen, mikä korostaa sen arvoa. 

Sitouttavan ja täsmällisen ongelmanasettelun laatiminen 

Ensimmäisenä askeleena on tärkeää laatia selkeä ja vakuuttava ongelmanasettelu väitöskirjaa varten. Valitse tutkimusaihe, joka vastaa alaa, jolla opiskelet, ja joka todella kiinnostaa sinua. Perusteellinen kirjallisuuskatsaus on ratkaisevan tärkeää, jotta voit tunnistaa olemassa olevassa kirjallisuudessa olevat aukot tai ratkaisemattomat kysymykset. Käytä täsmällistä kieltä ja mukaansatempaavaa sävyä määritelläksesi selkeästi ongelman, jota haluat tutkia. 

Selitä ongelman merkitys sekä akateemisessa että käytännöllisessä kontekstissa korostamalla, miten sen ratkaisu edistää olemassa olevaa tietämystä. Varmista keskittyminen ja selkeys määrittelemällä, mitä tutkimuksesi sisältää ja mitä ei. 

On kehitettävä tutkimuskysymyksiä tai hypoteeseja, jotka liittyvät suoraan ongelmanasetteluun. Varmista, että käytät kieltä, joka vetoaa sekä asiantuntijoihin että niihin, joilla on vain vähän tietoa aiheesta. Varaudu tarkistamaan lausuntoasi tutkimuksen edetessä ja pyydä palautetta vertaisilta, ohjaajilta tai neuvonantajilta. Ongelmanasettelu on viime kädessä se, joka ohjaa tutkimustasi ja herättää lukijoiden mielenkiinnon, ja se toimii väitöskirjasi kulmakivenä.

Merkityksellisten teoreettisten kysymysten tarkastelu

Väitöskirjan ongelmanasettelussa on tarkasteltava asiaankuuluvia teoreettisia kysymyksiä. Minkä tahansa kysymyksen määrittely ja kontekstualisointi riippuu teoreettisesta viitekehyksestä, joka toimii minkä tahansa tutkimustyön perustana. Tässä yhteydessä on tärkeää tarkastella asiaankuuluvia teoreettisia kysymyksiä useista syistä.

Aluksi se tarjoaa tarvittavan taustan ongelman teoreettisen perustan ymmärtämiseksi. Sen avulla voidaan tunnistaa tutkimusaiheen kannalta olennaiset tutkimusmallit, teoriat ja käsitteet. Toiseksi tarkastelu tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa aukkoja, epäjohdonmukaisuuksia ja alueita, joilla olemassa olevissa teorioissa voi olla tarpeen tehdä muutoksia.

Tutkijat pystyvät muotoilemaan täsmällisiä ja kiinnostavia ongelmanasetteluja teoreettisten kysymysten kattavan tarkastelun jälkeen. Ongelmanasettelu on myös integroitava laajempaan akateemiseen keskusteluun, jotta voidaan varmistaa, että tutkimus edistää alan kehitystä.

Teoreettisia kysymyksiä tarkastelemalla voidaan rakentaa vankka teoreettinen viitekehys, joka ei ainoastaan tue ongelmanasettelua vaan myös ohjaa väitöskirjaa ja edistää uskottavuutta ja tiedon lisäämistä.

Tilastollisen analyysin sisällyttäminen ongelmanasetteluun

Kvantitatiivisen tutkimuksen osalta tilastollisen analyysin sisällyttäminen ongelmanasetteluun on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan rakentaa tietoon perustuva tutkimusperusta. Jotta tutkimuskysymystä voidaan tutkia asianmukaisesti, ongelmanasettelun on oltava linjassa tilastollisten menetelmien ja välineiden kanssa.

Ensimmäiseksi se luo pohjan selkeän ja testattavan ongelman määrittelylle. Siinä korostetaan tutkimuksen kvantitatiivista luonnetta mainitsemalla nimenomaisesti tilastollisen analyysin käyttö. Lisäksi se lisää ongelmanasettelun spesifisyyttä ja selkeyttä. Lausuma antaa lukijoille käsityksen tutkimuksen metodologiasta sekä sovellettavista tilastollisista tekniikoista, kuten regressioanalyysistä, hypoteesin testauksesta tai tiedonlouhinnasta.

Tilastollisen analyysin sisällyttämisen ansiosta tutkimuksen tieteellistä tarkkuutta korostetaan entisestään. Tutkimustulokset ja johtopäätökset ovat uskottavia, koska tietojen keruu ja analysointi on järjestelmällistä.

Esimerkki hyvästä ongelmanasettelusta väitöskirjaa varten

"Energia-alalla on edessään monitahoinen haaste, kun on siirryttävä uusiutuviin energialähteisiin ja säilytettävä samalla verkon luotettavuus. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida teknisiä, taloudellisia ja lainsäädännöllisiä näkökohtia, jotka liittyvät uusiutuvien energialähteiden integroimiseen nykyisiin sähköverkkoihin. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa uusiutuvan energian integroinnin esteet ja mahdollisuudet ja ehdottaa puitteita integroinnin maksimoimiseksi."

 • Tausta: "Energia-alalla on edessään monitahoinen haaste, kun on siirryttävä uusiutuvaan energiaan ja säilytettävä samalla verkon luotettavuus."
 • Tutkimuksen tarkoitus: "Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida..."
 • Tavoitteet ja painopiste: "...tekniset, taloudelliset ja sääntelyyn liittyvät näkökohdat, jotka liittyvät uusiutuvien energialähteiden integroimiseen nykyisiin sähköverkkoihin."
 • Tutkimuksen tavoitteet: "Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa esteitä ja mahdollisuuksia..."
 • Haluttu tulos: "...ja ehdottaa puitteita integraation maksimoimiseksi."

Taustatiedoista alkaen ongelmanasettelussa hahmotellaan energia-alan yleiset haasteet. Tämän jälkeen kuvataan tutkimuksen tarkoitus, joka on uusiutuvien energialähteiden integroinnin erityispiirteiden analysointi. Jotta uusiutuvien energialähteiden integrointi nykyisiin sähköverkkoihin voitaisiin maksimoida, tutkimuksessa pyritään tunnistamaan esteet ja mahdollisuudet. Kaikki tarvittavat osatekijät ovat läsnä tässä täydellisessä ongelmanasettelussa.

Mind the Graph:n Power Of Visuals vie datan visualisoinnin seuraavalle tasolle.

Tieteellisten tutkimustulosten parempaa välittämistä ja ymmärtämistä koskeva peli on muuttumassa. Tutkimus ja väitöskirjat voidaan tehdä helpommiksi seuraavilla välineillä Mind the Graph. Tieteellinen viestintä määritellään uudelleen sellaisena kuin me sen tunnemme, kun visuaaliset elementit sisällytetään saumattomasti luonnoksiisi. Mind the Graph:n tehokkaiden työkalujen avulla voit sitouttaa yleisösi visuaalisesti monimutkaiseen tietoon, jolloin sen ymmärtäminen helpottuu.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit