Přesné a přesvědčivé vyjádření problému je základem úspěchu v jakékoli oblasti řešení problémů, ať už jste student, podnikatel nebo někdo, kdo se snaží o výraznou změnu.

Při zkoumání umění a vědy o definování problém prohlášení disertační práce v tomto blogu objasníme jeho hranice, zachytíme podstatu výzvy a připravíme půdu pro inovativní řešení. Pro zvládnutí této klíčové dovednosti prozkoumáme techniky, tipy a příklady, díky nimž získáte jasnost a cílevědomost, kterou potřebujete k řešení složitých problémů.

Nezáleží na tom, zda usilujete o zlepšení procesů, hledáte nové výzkumné nápady nebo jen chcete rozšířit svůj arzenál pro řešení problémů, náš přístup k definování přesvědčivých, přesných a cílených cílů je pro vás důležitý. problém prohlášení disertační práce bude vaším průvodcem. Je čas vydat se na tuto cestu společně a odhalit sílu dokonalosti v psaní problémových výroků.

Pojďme se tedy začít zabývat touto základní dovedností pro dosažení pozoruhodných výsledků a pozitivních změn.

Vyjádření problému

Při řešení problému slouží zadání problému jako kompas, který vede vaše úsilí. Jasné a výstižné vyjádření výzvy nebo problému, který je třeba řešit, je účelem prohlášení o problému. Definování rozsahu, kontextu a důležitosti problému je nezbytnou součástí procesu řešení problému.

Identifikace problému a popis jeho dopadu na příjemce a životní prostředí jsou základními prvky dobře formulovaného prohlášení o problému. V důsledku toho vytváří základ pro pochopení hlavních příčin a možných řešení.

Účelem zadání problému je v podstatě provést jednotlivce a týmy složitým terénem řešení problémů. Je to základ pro vytváření strategií, navrhování řešení a měření pokroku. Sladěním úsilí, soustředěním zdrojů a cílevědomou prací lze daný problém vyřešit. První krok k dosažení smysluplných výsledků v oblasti inovací a rozhodování spočívá v dobře definovaném zadání problému.

Přečtěte si také: Jaký je problém a jak by měl být formulován?

Součásti prohlášení o problému

Efektivní proces řešení problémů začíná dobře strukturovaným zadáním problému. Jeho dodržováním se ujistíte, že jste na správné cestě k pochopení a vyřešení problému. Pevné vyjádření problému obsahuje následující součásti:

 1. Definice problému: Začněte tím, že jasně a stručně definujete problém. Popište problém bez zbytečného žargonu nebo nejednoznačnosti v tom, "co" ve vašem vyjádření problému.
 2. Kontext: Je důležité pochopit souvislosti. Popište problém podrobně, včetně toho, kdy a kde se vyskytuje. Tímto způsobem může vaše publikum lépe pochopit, jak a proč problém existuje.
 3. Definice rozsahu: Jasně určete hranice problému. Jasně definujte, co vaše tvrzení zahrnuje a co ne. Účelem je předejít nedorozuměním a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
 4. Rozsah nebo dopad problému: Vysvětlete, o jak velký problém se jedná a jaký má dopad na komunitu. Dotýká se jednotlivců, organizací nebo celé komunity? Pro vyjádření závažnosti problému je užitečné kvantifikovat jeho dopad.
 5. Identifikace zúčastněných stran: Určete, kteří klíčoví hráči jsou zapojeni. Jak bude problém řešen a koho se přímo týká? Při společném řešení problémů je nezbytné vzít na vědomí zúčastněné strany.
 6. Cíl: Vysvětlete, čeho chcete řešením problému dosáhnout. Čeho chcete nakonec dosáhnout? Tímto postupem bude vaše úsilí o řešení problému a potenciální řešení vedeno správným směrem.
 7. Omezení nebo restrikce: Je třeba vzít v úvahu nějaká omezení nebo restrikce? Mohou se uplatnit omezení zdrojů, rozpočtová nebo časová omezení. Pro realistické plánování je nezbytné vzít omezení na vědomí.
 8. Analýza možných příčin: Identifikace možných kořenových příčin může být poučná, i když není vždy zahrnuta. Pochopení toho, proč a jak k problému dochází, vytváří základ pro účinná řešení.

Přečtěte si také: Od příznaků k řešení: Umění analýzy kořenových příčin

 1. Údaje nebo důkazy: Nezapomeňte uvést všechny údaje nebo důkazy, kterými svá tvrzení podložíte. Použitím údajů můžete podpořit své tvrzení, že problém existuje a je významný, a dodat svému argumentu důvěryhodnost.
 2. Priorita: Někdy je nutné řešit problémy okamžitě. V takovém případě byste měli zdůraznit naléhavost. To, že všichni chápou naléhavost situace, zajistí, že budou přijata rychlá opatření.

Použitím těchto složek v popisu problému budete nejen schopni problém efektivně rozdělit, ale také jej budete schopni jasně sdělit ostatním, což usnadní brainstorming řešení a sledování pokroku. To je plán, který potřebujete k úspěšnému řešení problémů.

Psaní disertační práce o problému

Nedílnou součástí psaní disertační práce je napsání silného vyjádření problému. Dobře napsaný problémový výrok tvoří několik klíčových prvků.

Prvním požadavkem je jasné a přesné vyjádření. Zajistěte okamžité pochopení výzkumného problému jeho stručným popisem bez dvojsmyslů. Kromě toho je třeba zdůraznit relevanci a význam problému. Jak jeho řešení přispívá k dosavadním znalostem a proč je hodno vědecké pozornosti?

Prohloubte svůj problém tím, že se budete zabývat jeho možnými důsledky. Představte význam svého výzkumu pro předchozí studie a teorie a propojte své vyjádření problému s existující literaturou. U vašeho výzkumu by měla být zdůrazněna jeho originalita a přínos. Ukažte, v čem je vaše studie jedinečná a nabízí nový pohled nebo perspektivu ve vašem oboru. Váš přístup k akademickému diskurzu je jedinečný, čímž podtrhnete jeho hodnotu. 

Vytvoření poutavého a konkrétního zadání problému 

V prvním kroku je nezbytné vytvořit jasné a přesvědčivé vyjádření problému vaší disertační práce. Vyberte si výzkumné téma, které rezonuje s vaším oborem studia a skutečně vás zaujme. Pro identifikaci mezer nebo nevyřešených otázek ve stávající literatuře je zásadní důkladný přehled literatury. Použijte přesný jazyk a poutavý tón, abyste jasně definovali problém, který chcete zkoumat. 

Zdůrazněte, jak jeho řešení přispěje ke stávajícím znalostem, a vysvětlete význam problému v akademickém i praktickém kontextu. Zajistěte zaměření a jasnost tím, že definujete, co váš výzkum zahrnuje a co vylučuje. 

Měly by být vypracovány výzkumné otázky nebo hypotézy, které přímo souvisejí s daným problémem. Dbejte na to, abyste používali jazyk, který osloví jak odborníky, tak i ty, kteří mají o tématu jen omezené znalosti. Buďte připraveni své prohlášení revidovat v průběhu výzkumu a požádejte o zpětnou vazbu kolegy, mentory nebo poradce. Nakonec je to právě vyjádření problému, které řídí váš výzkum a upoutá zájem čtenářů a slouží jako základní kámen vaší disertační práce.

Zkoumání relevantních teoretických otázek

Problém disertační práce musí zkoumat relevantní teoretické otázky. Vymezení a kontextualizace jakéhokoli problému závisí na teoretickém rámci, který slouží jako základ každého výzkumného úsilí. V této souvislosti je důležité zkoumat relevantní teoretické otázky z několika důvodů.

Na začátku poskytuje nezbytné zázemí pro pochopení teoretických základů problému. S jeho pomocí lze identifikovat výzkumné modely, teorie a koncepty relevantní pro zkoumané téma. Zadruhé, toto zkoumání poskytuje příležitost identifikovat mezery, nesrovnalosti a oblasti, v nichž může být nutné stávající teorie upravit.

Výzkumníci jsou schopni formulovat přesné a poutavé zadání problému po komplexním prozkoumání teoretických otázek. Vyjádření problému musí být také začleněno do širšího akademického diskurzu, aby bylo zajištěno, že výzkum přispěje k rozvoji oboru.

Prozkoumáním teoretických otázek lze vytvořit robustní teoretický rámec, který nejen podpoří vymezení problému, ale také povede disertační práci a přispěje k její důvěryhodnosti a rozšíření znalostí.

Začlenění statistické analýzy do zadání problému

U kvantitativních výzkumů je pro vytvoření výzkumného základu založeného na datech rozhodující zahrnutí statistické analýzy do zadání problému. Pro správné prozkoumání výzkumné otázky je třeba uvést zadání problému do souladu se statistickými metodami a nástroji.

Nejdříve je třeba připravit půdu pro definování jasného a testovatelného problému. Zdůrazňuje kvantitativní povahu studie tím, že výslovně zmiňuje použití statistické analýzy. Dále zvyšuje konkrétnost a jasnost zadání problému. Prohlášení poskytuje čtenářům představu o metodologii studie spolu se statistickými technikami, které budou použity, včetně regresní analýzy, testování hypotéz nebo dolování dat.

Díky začlenění statistické analýzy je výzkum dále zdůrazněn pro svou vědeckou přísnost. Výsledky a závěry výzkumu budou věrohodné, protože bude použit systematický sběr a analýza dat.

Příklad dobrého vyjádření problému pro disertační práci

"Energetický sektor čelí složité výzvě přechodu na obnovitelné zdroje energie při zachování spolehlivosti sítě. Cílem této studie je analyzovat technické, ekonomické a regulační aspekty integrace obnovitelných zdrojů energie do stávajících energetických sítí. Cílem výzkumu je identifikovat překážky a příležitosti při integraci obnovitelných zdrojů energie a navrhnout rámec pro maximalizaci integrace."

 • Souvislosti: "Energetický sektor čelí složitému úkolu přechodu na obnovitelné zdroje energie při zachování spolehlivosti sítě."
 • Účel studie: "Cílem této studie je analyzovat..."
 • Cíle a zaměření: "...technické, ekonomické a regulační aspekty integrace obnovitelných zdrojů energie do stávajících energetických sítí."
 • Cíle výzkumu: "Cílem výzkumu je identifikovat překážky a příležitosti..."
 • Požadovaný výsledek: "...a navrhnout rámec pro maximalizaci integrace."

Na začátku popisu problému jsou uvedeny obecné problémy v odvětví energetiky. Následuje popis cíle výzkumu, kterým je analýza konkrétních aspektů integrace obnovitelných zdrojů energie. Za účelem maximalizace integrace obnovitelných zdrojů energie do stávajících energetických sítí je cílem výzkumu identifikovat překážky a příležitosti. V tomto dokonalém zadání problému jsou obsaženy všechny potřebné komponenty.

Vizuální síla Mind the Graph posune vizualizaci dat na vyšší úroveň

Ve snaze o lepší komunikaci a pochopení vědeckých poznatků se blíží změna. Výzkum a disertační práce lze usnadnit pomocí Mind the Graph. Vědecká komunikace bude nově definována tak, jak ji známe, až budou vizuální prvky plynule začleněny do vašich návrhů. Prostřednictvím výkonných nástrojů Mind the Graph můžete své publikum vizuálně zaujmout složitými daty a usnadnit mu jejich pochopení.

logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony