Precyzyjne i przekonujące określenie problemu jest kamieniem węgielnym sukcesu w każdej dziedzinie rozwiązywania problemów, niezależnie od tego, czy jesteś studentem, przedsiębiorcą, czy kimś, kto szuka wpływowych zmian.

Podczas gdy my badamy sztukę i naukę definiowania Rozprawa doktorska z opisem problemu Na tym blogu wyjaśnimy jego granice, uchwycimy istotę wyzwania i przygotujemy grunt pod innowacyjne rozwiązania. Aby opanować tę kluczową umiejętność, przyjrzymy się technikom, wskazówkom i przykładom, zapewniając jasność i cel, których potrzebujesz do rozwiązywania złożonych problemów.

Nie ma znaczenia, czy dążysz do usprawnienia procesów, burzy mózgów nad nowymi pomysłami badawczymi, czy po prostu chcesz ulepszyć swój arsenał rozwiązywania problemów, nasze podejście do definiowania atrakcyjnych, precyzyjnych i skoncentrowanych Rozprawa doktorska z opisem problemu będzie Twoim przewodnikiem. Nadszedł czas, aby odbyć tę podróż razem i odblokować moc doskonałości w pisaniu zestawień problemów.

Powiedziawszy to, rozpocznijmy naszą eksplorację tej podstawowej umiejętności osiągania niezwykłych wyników i napędzania pozytywnych zmian.

Zestawienie problemów

Podczas rozwiązywania problemu, określenie problemu służy jako kompas, który kieruje twoimi wysiłkami. Jasne i zwięzłe sformułowanie wyzwania lub kwestii, którą należy się zająć, jest celem określenia problemu. Określenie zakresu, kontekstu i znaczenia problemu jest istotną częścią procesu jego rozwiązywania.

Określenie problemu i opisanie jego wpływu na beneficjentów i środowisko to podstawowe elementy dobrze sformułowanego opisu problemu. W rezultacie stanowi to podstawę do zrozumienia przyczyn źródłowych i możliwych rozwiązań.

Zasadniczo, celem określenia problemu jest poprowadzenie jednostek i zespołów przez złożony teren rozwiązywania problemów. Jest to podstawa do budowania strategii, projektowania rozwiązań i mierzenia postępów. Wyrównując wysiłki, koncentrując zasoby i pracując celowo, można rozwiązać dany problem. Pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia znaczących wyników w zakresie innowacji i podejmowania decyzji jest dobrze zdefiniowany problem.

Czytaj także: Co to jest określenie problemu i jak powinno być sformułowane?

Składniki opisu problemu

Skuteczny proces rozwiązywania problemów rozpoczyna się od dobrze skonstruowanego opisu problemu. Postępując zgodnie z nim, będziesz w stanie upewnić się, że jesteś na właściwej drodze do zrozumienia i rozwiązania problemu. Solidny opis problemu zawiera następujące elementy:

 1. Definicja problemu: Zacznij od jasnego i zwięzłego zdefiniowania problemu. Opisz problem bez zbędnego żargonu lub dwuznaczności w określeniu "co".
 2. Kontekst: Ważne jest zrozumienie kontekstu. Opisz problem szczegółowo, w tym kiedy i gdzie występuje. W ten sposób odbiorcy mogą lepiej zrozumieć, jak i dlaczego problem istnieje.
 3. Definicja zakresu: Jasno określ granice problemu. Jasno określ, co obejmuje Twoje oświadczenie, a czego nie. Ma to na celu uniknięcie nieporozumień i zapewnienie, że wszyscy są na tej samej stronie.
 4. Rozmiar lub wpływ problemu: Wyjaśnij, jak duży jest problem i jak wpływa on na społeczność. Czy dotyczy on pojedynczych osób, organizacji czy całej społeczności? W celu przedstawienia powagi problemu, pomocne jest ilościowe określenie jego wpływu.
 5. Identyfikacja interesariuszy: Określ, którzy kluczowi gracze są zaangażowani. W jaki sposób problem zostanie rozwiązany i kogo bezpośrednio dotyczy? Podczas wspólnego rozwiązywania problemów, kluczowe jest uznanie interesariuszy.
 6. Cel: Wyjaśnij, co chcesz osiągnąć, rozwiązując ten problem. Co ostatecznie chcesz osiągnąć? W ten sposób wysiłki podejmowane w celu rozwiązania problemu i potencjalne rozwiązania zostaną skierowane we właściwym kierunku.
 7. Ograniczenia lub restrykcje: Czy istnieją jakieś ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę? Mogą mieć zastosowanie ograniczenia zasobów, budżetu lub czasu. Aby planowanie było realistyczne, konieczne jest uwzględnienie ograniczeń.
 8. Analiza możliwych przyczyn źródłowych: Identyfikacja możliwych przyczyn źródłowych może być wnikliwa, choć nie zawsze jest uwzględniana. Zrozumienie, dlaczego i w jaki sposób pojawia się problem, stanowi podstawę skutecznych rozwiązań.

Czytaj także: Od objawów do rozwiązań: Sztuka analizy przyczyn źródłowych

 1. Dane lub dowody: Pamiętaj, aby dołączyć wszelkie dane lub dowody na poparcie swoich twierdzeń. Używając danych, możesz wesprzeć swój argument, że problem istnieje i jest istotny, a także dodać wiarygodności swojemu argumentowi.
 2. Priorytet: Czasami konieczne jest natychmiastowe rozwiązanie problemów. W takim przypadku należy podkreślić pilność sprawy. Zrozumienie przez wszystkich pilności sytuacji gwarantuje podjęcie szybkich działań.

Używając tych elementów w swoim opisie problemu, nie tylko będziesz w stanie efektywnie podzielić problem, ale także będziesz w stanie jasno przekazać go innym, co ułatwi burzę mózgów i monitorowanie postępów. Jest to mapa drogowa potrzebna do skutecznego rozwiązywania problemów.

Pisanie rozprawy przedstawiającej problem

Napisanie solidnego opisu problemu jest integralną częścią pisania rozprawy doktorskiej. Kilka kluczowych elementów składa się na dobrze napisany opis problemu.

Jasny i precyzyjny opis jest pierwszym wymogiem. Należy zapewnić natychmiastowe zrozumienie problemu badawczego poprzez zwięzłe opisanie go bez dwuznaczności. Ponadto należy podkreślić znaczenie i wagę problemu. W jaki sposób jego rozwiązanie przyczynia się do poszerzenia istniejącej wiedzy i dlaczego jest on wart uwagi naukowców?

Dodaj głębi do stwierdzenia problemu, omawiając jego potencjalne konsekwencje. Przedstaw znaczenie swoich badań dla wcześniejszych badań i teorii, integrując swoje stwierdzenie problemu z istniejącą literaturą. Twoje badania powinny być podkreślone ze względu na ich oryginalność i wkład. Pokaż, w jaki sposób twoje badanie jest unikalne i oferuje nowy wgląd lub perspektywę w danej dziedzinie. Twoje podejście do dyskursu akademickiego jest unikalne, co podkreśla jego wartość. 

Tworzenie angażującego i konkretnego opisu problemu 

Pierwszym krokiem jest stworzenie jasnego i przekonującego opisu problemu dla swojej pracy doktorskiej. Wybierz temat badawczy, który współgra z Twoim kierunkiem studiów i naprawdę Cię interesuje. Aby zidentyfikować luki lub nierozwiązane kwestie w istniejącej literaturze, kluczowy jest dokładny przegląd literatury. Używaj precyzyjnego języka i angażującego tonu, aby jasno zdefiniować problem, który chcesz zbadać. 

Podkreślając, w jaki sposób jego rozwiązanie przyczyni się do poszerzenia istniejącej wiedzy, wyjaśnij znaczenie problemu zarówno w kontekście akademickim, jak i praktycznym. Zapewnij skupienie i jasność, definiując, co badanie obejmuje, a co wyklucza. 

Należy opracować pytania badawcze lub hipotezy bezpośrednio związane z postawionym problemem. Upewnij się, że używasz języka, który przemawia zarówno do ekspertów, jak i osób o ograniczonej wiedzy na dany temat. Przygotuj się na weryfikację swojego stwierdzenia w miarę postępu badań i szukaj informacji zwrotnych od rówieśników, mentorów lub doradców. Ostatecznie to właśnie sformułowanie problemu ukierunkowuje Twoje badania i wzbudza zainteresowanie czytelników, stanowiąc kamień węgielny Twojej dysertacji.

Badanie istotnych kwestii teoretycznych

Określenie problemu w pracy doktorskiej musi dotyczyć odpowiednich kwestii teoretycznych. Zdefiniowanie i kontekstualizacja każdej kwestii zależy od ram teoretycznych, które służą jako podstawa każdego przedsięwzięcia badawczego. Zbadanie istotnych kwestii teoretycznych w tym kontekście jest ważne z kilku powodów.

Po pierwsze, zapewnia niezbędne tło dla zrozumienia teoretycznych podstaw problemu. Z jego pomocą można zidentyfikować modele badawcze, teorie i koncepcje istotne dla tematu badania. Po drugie, badanie to daje możliwość zidentyfikowania luk, niespójności i obszarów, w których konieczne mogą być modyfikacje istniejących teorii.

Badacze są w stanie sformułować precyzyjne i angażujące stwierdzenia dotyczące problemu po kompleksowym zbadaniu kwestii teoretycznych. Stwierdzenie problemu musi być również zintegrowane z szerszym dyskursem akademickim, aby zapewnić, że badania przyczyniają się do rozwoju dziedziny.

Solidne ramy teoretyczne można skonstruować poprzez analizę zagadnień teoretycznych, które nie tylko wspierają stwierdzenie problemu, ale także kierują dysertacją, przyczyniając się do wiarygodności i rozwoju wiedzy.

Włączenie analizy statystycznej do opisu problemu

W przypadku badań ilościowych, uwzględnienie analizy statystycznej w opisie problemu ma kluczowe znaczenie dla stworzenia podstaw badawczych opartych na danych. Aby właściwie zbadać pytanie badawcze, problem musi być dostosowany do metod i narzędzi statystycznych.

Pierwszą rzeczą, jaką robi, jest przygotowanie sceny do zdefiniowania jasnego i testowalnego problemu. Podkreśla ilościowy charakter badania, wyraźnie wspominając o wykorzystaniu analizy statystycznej. Co więcej, zwiększa to szczegółowość i jasność stwierdzenia problemu. Oświadczenie zapewnia czytelnikom zrozumienie metodologii badania wraz z technikami statystycznymi, które zostaną zastosowane, w tym analizą regresji, testowaniem hipotez lub eksploracją danych.

W wyniku włączenia analizy statystycznej, badania są dodatkowo podkreślane ze względu na ich rygor naukowy. Wyniki badań i wnioski będą wiarygodne, ponieważ zastosowane zostanie systematyczne gromadzenie i analiza danych.

Przykład dobrego sformułowania problemu do pracy doktorskiej

"Sektor energetyczny stoi przed złożonym wyzwaniem przejścia na energię odnawialną przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności sieci. Celem tego badania jest analiza technicznych, ekonomicznych i regulacyjnych aspektów integracji odnawialnych źródeł energii z istniejącymi sieciami energetycznymi. Celem badania jest zidentyfikowanie barier i możliwości w integracji energii odnawialnej oraz zaproponowanie ram maksymalizacji integracji."

 • Kontekst: "Sektor energetyczny stoi przed złożonym wyzwaniem przejścia na energię odnawialną przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności sieci".
 • Cel badania: "Celem tego badania jest analiza..."
 • Cele i skupienie: "...techniczne, ekonomiczne i regulacyjne aspekty integracji odnawialnych źródeł energii z istniejącymi sieciami energetycznymi".
 • Cele badania: "Celem badań jest zidentyfikowanie barier i możliwości...".
 • Pożądany rezultat: "...i zaproponować ramy maksymalizujące integrację".

Zaczynając od kontekstu, w opisie problemu nakreślono nadrzędne wyzwania sektora energetycznego. Następnie opisano cel badań, którym jest analiza konkretnych aspektów integracji energii odnawialnej. Aby zmaksymalizować integrację odnawialnych źródeł energii z istniejącymi sieciami energetycznymi, badania mają na celu zidentyfikowanie barier i możliwości. Wszystkie niezbędne elementy są obecne w tym doskonałym opisie problemu.

Moc wizualizacji Mind the Graph przeniesie wizualizację danych na wyższy poziom

Nadchodzi przełom w dążeniu do lepszej komunikacji i zrozumienia odkryć naukowych. Badania i rozprawy mogą być łatwiejsze dzięki Mind the Graph. Komunikacja naukowa zostanie na nowo zdefiniowana, gdy wizualizacje zostaną płynnie zintegrowane z projektami. Dzięki potężnym narzędziom Mind the Graph możesz wizualnie zaangażować odbiorców w złożone dane, ułatwiając im ich zrozumienie.

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony