Tervetuloa IMRaD-oppaaseen, joka on tieteellisen kirjoittamisen olennainen muoto. Tässä artikkelissa selvitämme, mikä IMRaD-artikkeli on, keskustelemme sen rakenteesta ja annamme esimerkin IMRaD-artikkelista, jotta ymmärrät, miten tieteellinen tutkimus voidaan järjestää ja esittää tehokkaasti. Olitpa sitten opiskelija, tutkija tai aloitteleva tiedemies, IMRaD-formaatin hallitseminen parantaa kykyäsi kertoa tuloksistasi selkeästi ja ytimekkäästi.

Mikä on IMRaD-paperi?

IMRaD tarkoittaa Johdanto, menetelmät, tulokset ja keskustelu. Se on laajalti käytetty muoto tieteellisten tutkimusasiakirjojen jäsentämiseen. Seuraamalla alla olevaa IMRaD-esimerkkiä huomaat, että IMRaD-muoto tarjoaa loogisen tiedonkulun, jonka avulla lukijat voivat ymmärtää tutkimuksen kontekstin, menetelmät, tulokset ja tulkinnan järjestelmällisesti.

IMRaD-rakenne noudattaa tieteellistä menetelmää, jossa tutkijat esittävät hypoteesin, suunnittelevat ja suorittavat kokeita, analysoivat tietoja ja tekevät johtopäätöksiä. Kun tutkijat noudattavat IMRaD-muotoa, he voivat esittää työnsä standardoidulla tavalla, mikä mahdollistaa tehokkaan viestinnän ja helpottaa tieteellisen tiedon levittämistä.

IMRaD-asiakirjan rakenne

  • Johdanto: Johdanto-osassa luodaan yleiskatsaus tutkimusaiheeseen, esitellään tutkimuskysymys tai hypoteesi ja hahmotellaan tutkimuksen merkitys ja perustelut. Siinä olisi annettava taustatietoja, esitettävä kirjallisuuskatsaus ja esitettävä selkeästi tutkimuksen tavoitteet ja päämäärät.
  • Menetelmät: Menetelmät-osassa kuvataan tutkimuksessa käytetyt koejärjestelyt, materiaalit ja menettelyt. Siinä on esitettävä riittävästi yksityiskohtia, jotta muut tutkijat voivat toistaa tutkimuksen. Tässä osiossa olisi annettava tietoja otoksesta tai osallistujista, tiedonkeruumenetelmistä, mittauksista ja käytetyistä tilastollisista analyysimenetelmistä.
  • Tulokset: Tulososassa esitellään tutkimuksen tulokset selkeästi ja tiiviisti. Siinä olisi keskityttävä raportoimaan suoritetuista kokeista tai analyyseistä saadut empiiriset tiedot. Tulokset esitetään yleensä taulukoiden, kuvioiden tai kaavioiden avulla, ja niihin olisi liitettävä asiaankuuluvat tilastolliset analyysit. Vältä tulosten tulkintaa tai keskustelua tässä jaksossa.
  • Keskustelu: Keskusteluosassa tulkitaan tuloksia, suhteutetaan ne tutkimuskysymykseen tai hypoteesiin ja sijoitetaan ne olemassa olevan tiedon yhteyteen. Siinä analysoidaan tuloksia, pohditaan niiden vaikutuksia ja käsitellään tutkimuksen mahdollisia rajoituksia tai heikkouksia. Keskusteluosassa voidaan myös korostaa tulevia tutkimusalueita tai ehdottaa vaihtoehtoisia selityksiä tuloksille.

Seuraa tätä IMRaD-paperin esimerkkiä

Liikunnan vaikutus kognitiiviseen toimintaan iäkkäillä aikuisilla

Johdanto

Johdanto-osassa luodaan aluksi kattava katsaus kognitiivisten toimintojen merkitykseen ikääntyvässä väestössä. Siinä käsitellään kognitiivisen heikkenemisen yleisyyttä ja sen vaikutusta elämänlaatuun. Lisäksi siinä korostetaan liikunnan mahdollista merkitystä kognitiivisen terveyden ylläpitämisessä ja kognitiivisten toimintojen parantamisessa. Johdannossa esitellään asiaankuuluvia teorioita tai aiempia tutkimuksia, jotka tukevat hypoteesia, jonka mukaan säännöllinen liikunta voi vaikuttaa myönteisesti ikääntyneiden aikuisten kognitiivisiin toimintoihin. Lopuksi esitettäisiin selkeästi tutkimuskysymys: "Parantaako säännöllinen liikunta ikääntyneiden aikuisten kognitiivisia toimintoja?".

Menetelmät

Menetelmiä koskevassa osassa kuvataan yksityiskohtaisesti tutkimussuunnitelma, osallistujien rekrytointiprosessi ja toimenpiteen yksityiskohdat. Siinä määriteltäisiin osallistujien sisäänotto- ja poissulkemisperusteet, kuten ikähaarukka ja terveydentila. Lisäksi siinä hahmotellaan kognitiivisten toimintojen mittaamiseen käytetyt kognitiiviset arvioinnit ja annetaan tietoa niiden luotettavuudesta ja pätevyydestä. Osiossa esitettäisiin yksityiskohtainen kuvaus harjoitusohjelmasta, mukaan lukien harjoituskertojen tyyppi, kesto, tiheys ja intensiteetti. Siinä selostettaisiin myös käytetyt kontrolliryhmä- tai vertailuolosuhteet. Tässä jaksossa käsitellään eettisiä näkökohtia, kuten tietoon perustuvan suostumuksen hankkimista ja osallistujien luottamuksellisuuden säilyttämistä.

Tulokset

Tulososassa esitellään tutkimuksen tulokset selkeästi ja jäsennellysti. Se sisältää kerättyjen tietojen tilastollisia analyysejä, kuten t-testejä tai ANOVA-analyysejä, jotta voidaan määrittää havaittujen vaikutusten merkittävyys. Tulokset esitettäisiin taulukoiden, kuvioiden tai kaavioiden avulla, mikä mahdollistaisi helpon tulkinnan ja vertailun. Jaksossa esitetään yhteenveto tärkeimmistä havainnoista, jotka liittyvät liikunnan vaikutukseen kognitiivisiin toimintoihin, mukaan lukien havaitut tilastollisesti merkittävät parannukset.

Keskustelu

Keskusteluosassa tulkitaan tuloksia tutkimuskysymyksen ja asiaa koskevan kirjallisuuden valossa. Siinä pohdittaisiin tulosten seurauksia ja otettaisiin huomioon sekä tutkimuksen vahvuudet että rajoitukset. Mahdollisia odottamattomia tai ristiriitaisia tuloksia käsitellään ja mahdollisia selityksiä tai vaihtoehtoisia tulkintoja tutkitaan. Jaksossa korostettaisiin myös tutkimuksen tulosten teoreettisia ja käytännöllisiä vaikutuksia, kuten mahdollisuuksia toteuttaa liikuntainterventioita vanhustenhoitoympäristössä. Lopuksi keskustelu päättyisi ehdotuksiin tulevista tutkimussuunnista, kuten liikunnan pitkäaikaisvaikutusten tutkimisesta kognitiivisiin toimintoihin tai eri liikuntamuotojen vaikutuksen tutkimisesta tiettyihin kognitiivisiin osa-alueisiin.

Tieteellisen tutkimuksen selkeä viestintä

IMRaD-julkaisu noudattaa standardoitua rakennetta, joka mahdollistaa tieteellisen tutkimuksen selkeän viestinnän. Ymmärtämällä kunkin osion tarkoitus ja sisältö -johdanto, menetelmät, tulokset ja keskustelu-osaat organisoida ja esittää omat tutkimustuloksesi tehokkaasti. Muista, että annettu esimerkki on yksinkertaistettu esitys, ja todelliset IMRaD-asiakirjat voivat vaihdella pituudeltaan ja monimutkaisuudeltaan tutkimuksesta ja lehden erityisvaatimuksista riippuen.

Luomuksesi, valmiina muutamassa minuutissa

Mind the Graph on verkkoalusta, joka tarjoaa tutkijoille helppokäyttöisen työkalun visuaalisesti houkuttelevien tieteelliset esitykset, julisteita ja graafiset tiivistelmät. Se tarjoaa laajan valikoiman malleja, valmiiksi suunniteltuja kuvakkeita ja kuvituksia, joita tutkijat voivat käyttää luodakseen upeita visuaalisia esityksiä, joilla he voivat tehokkaasti kertoa tutkimustuloksistaan.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit