Velkommen til vår guide om IMRaD-artikler, et viktig format for vitenskapelig skriving. I denne artikkelen forklarer vi hva en IMRaD-artikkel er, hvordan den er bygd opp, og gir deg et eksempel på en IMRaD-artikkel som hjelper deg å forstå hvordan du organiserer og presenterer vitenskapelig forskning på en effektiv måte. Uansett om du er student, forsker eller aspirerende forsker, vil det å beherske IMRaD-formatet gjøre deg bedre i stand til å kommunisere funnene dine klart og tydelig.

Hva er en IMRaD-rapport?

IMRaD står for Introduksjon, metoder, resultater og diskusjon. Det er et mye brukt format for å strukturere vitenskapelige forskningsartikler. Ved å følge eksemplet på IMRaD-artikkelen nedenfor vil du se at IMRaD-formatet gir en logisk flyt av informasjon, slik at leserne kan forstå konteksten, metodene, resultatene og tolkningen av studien på en systematisk måte.

IMRaD-strukturen følger den vitenskapelige metoden, der forskere foreslår en hypotese, utformer og gjennomfører eksperimenter, analyserer data og trekker konklusjoner. Ved å følge IMRaD-formatet kan forskere presentere arbeidet sitt på en standardisert måte, noe som muliggjør effektiv kommunikasjon og letter formidlingen av vitenskapelig kunnskap.

Strukturen i en IMRaD-rapport

  • Innledning: Introduksjonsdelen gir en oversikt over forskningstemaet, presenterer forskningsspørsmålet eller hypotesen og skisserer betydningen av og begrunnelsen for studien. Den bør inneholde bakgrunnsinformasjon, en litteraturgjennomgang og en tydelig angivelse av forskningens mål og hensikt.
  • Metoder: Metodedelen beskriver det eksperimentelle designet, materialene og prosedyrene som er brukt i studien. Den skal være så detaljert at andre forskere kan gjenskape studien. Denne delen skal inneholde informasjon om utvalget eller deltakerne, datainnsamlingsmetoder, målinger og statistiske analyseteknikker som er brukt.
  • Resultater: Resultatdelen presenterer funnene i studien på en klar og konsis måte. Den bør fokusere på å rapportere de empiriske dataene fra eksperimentene eller analysene som er gjennomført. Resultatene presenteres vanligvis i form av tabeller, figurer eller grafer og bør ledsages av relevante statistiske analyser. Unngå tolkning eller diskusjon av resultatene i denne delen.
  • Diskusjon: Diskusjonsdelen tolker resultatene, relaterer dem til forskningsspørsmålet eller hypotesen og setter dem i sammenheng med eksisterende kunnskap. Den gir en analyse av funnene, diskuterer implikasjonene av dem og tar opp eventuelle begrensninger eller svakheter ved studien. Diskusjonsdelen kan også peke på områder for fremtidig forskning eller foreslå alternative forklaringer på resultatene.

Følg dette eksemplet på en IMRaD-rapport

Effekten av trening på kognitiv funksjon hos eldre mennesker

Innledning

The introduction section will begin by providing a comprehensive overview of the importance of cognitive function in aging populations. It would discuss the prevalence of cognitive decline and its impact on quality of life. Additionally, it would highlight the potential role of exercise in maintaining cognitive health and improving cognitive function. The introduction would present relevant theories or previous studies supporting the hypothesis that regular exercise can positively affect cognitive function in elderly adults. Finally, it would clearly state the research question: “Does regular exercise improve cognitive function in elderly adults?”

Metoder

Metodekapittelet skal inneholde en detaljert beskrivelse av studiens design, rekrutteringsprosessen og intervensjonen. Den skal spesifisere inklusjons- og eksklusjonskriteriene for deltakerne, for eksempel aldersgruppe og helsetilstand. I tillegg beskrives de kognitive testene som brukes for å måle kognitiv funksjon, med informasjon om deres reliabilitet og validitet. Avsnittet skal gi en detaljert beskrivelse av treningsprogrammet, inkludert type, varighet, hyppighet og intensitet av treningsøktene. Det skal også redegjøres for eventuelle kontrollgrupper eller sammenligningsbetingelser. Etiske hensyn, som innhenting av informert samtykke og ivaretakelse av deltakernes konfidensialitet, vil bli tatt opp i denne delen.

Resultater

Resultatdelen skal presentere funnene i studien på en oversiktlig og organisert måte. Den skal inneholde statistiske analyser av de innsamlede dataene, for eksempel t-tester eller ANOVA, for å fastslå betydningen av eventuelle observerte effekter. Resultatene presenteres ved hjelp av tabeller, figurer eller grafer, noe som gjør det enkelt å tolke og sammenligne dem. Avsnittet vil gi en oppsummering av hovedfunnene knyttet til effekten av trening på kognitiv funksjon, inkludert eventuelle statistisk signifikante forbedringer som er observert.

Diskusjon

The discussion section would interpret the results in light of the research question and relevant literature. It would discuss the implications of the findings, considering both the strengths and limitations of the study. Any unexpected or contradictory results would be addressed, and potential explanations or alternative interpretations would be explored. The section would also highlight the theoretical and practical implications of the study’s findings, such as the potential for exercise interventions to be implemented in geriatric care settings. Finally, the discussion would conclude with suggestions for future research directions, such as investigating the long-term effects of exercise on cognitive function or examining the impact of different exercise modalities on specific cognitive domains.

Tydelig formidling av vitenskapelig forskning

An IMRaD paper follows a standardized structure that enables clear communication of scientific research. By understanding the purpose and content of each section—innledning, metoder, resultater og diskusjon—you can effectively organize and present your own research findings. Remember that the example provided is a simplified representation, and actual IMRaD papers may vary in length and complexity depending on the study and the specific journal requirements.

Dine kreasjoner, klare i løpet av få minutter

Mind the Graph er en nettbasert plattform som gir forskere og vitenskapsmenn et brukervennlig verktøy for å skape visuelt tiltalende vitenskapelige presentasjoner, plakater og grafiske sammendrag. Det tilbyr et bredt utvalg av maler, forhåndsdesignede ikoner og illustrasjoner som forskere kan bruke til å lage flotte bilder som effektivt kommuniserer forskningsresultatene sine.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler