Vítejte v naší příručce o dokumentech IMRaD, základním formátu pro vědecké psaní. V tomto článku se seznámíme s tím, co je to dokument IMRaD, probereme jeho strukturu a uvedeme příklad dokumentu IMRaD, který vám pomůže pochopit, jak efektivně uspořádat a prezentovat svůj vědecký výzkum. Ať už jste student, výzkumný pracovník nebo začínající vědec, zvládnutí formátu IMRaD zvýší vaši schopnost jasně a stručně sdělovat svá zjištění.

Co je to dokument IMRaD?

IMRaD znamená Úvod, metody, výsledky a diskuse. Jedná se o široce používaný formát pro strukturování vědeckých výzkumných prací. Podle níže uvedeného příkladu článku IMRaD uvidíte, že formát IMRaD poskytuje logický tok informací a umožňuje čtenářům systematicky pochopit kontext, metody, výsledky a interpretaci studie.

Struktura IMRaD se řídí vědeckou metodou, kdy výzkumníci navrhují hypotézy, navrhují a provádějí experimenty, analyzují data a vyvozují závěry. Dodržováním formátu IMRaD mohou výzkumní pracovníci prezentovat svou práci standardizovaným způsobem, což umožňuje efektivní komunikaci a usnadňuje šíření vědeckých poznatků.

Struktura dokumentu IMRaD

  • Úvod: Úvodní část poskytuje přehled o tématu výzkumu, představuje výzkumnou otázku nebo hypotézu a nastiňuje význam a zdůvodnění studie. Měla by obsahovat základní informace, přehled literatury a jasně stanovit cíle a záměry výzkumu.
  • Metody: V části o metodách je popsán experimentální plán, materiály a postupy použité ve studii. Měla by být dostatečně podrobná, aby umožnila dalším výzkumníkům studii zopakovat. Tato část by měla obsahovat informace o vzorku nebo účastnících, metodách sběru dat, měřeních a použitých technikách statistické analýzy.
  • Výsledky: V části výsledků jsou jasně a stručně uvedena zjištění studie. Měla by se zaměřit na uvedení empirických údajů získaných z provedených experimentů nebo analýz. Výsledky jsou obvykle prezentovány prostřednictvím tabulek, obrázků nebo grafů a měly by být doplněny příslušnými statistickými analýzami. V této části se vyhněte interpretaci nebo diskusi výsledků.
  • Diskuse: V části diskuse se interpretují výsledky, vztahují se k výzkumné otázce nebo hypotéze a zasazují se do kontextu stávajících poznatků. Poskytuje analýzu zjištění, diskutuje jejich důsledky a zabývá se případnými omezeními nebo slabými stránkami studie. Část věnovaná diskusi může také upozornit na oblasti pro budoucí výzkum nebo navrhnout alternativní vysvětlení výsledků.

Postupujte podle tohoto příkladu IMRaD Paper

"Vliv cvičení na kognitivní funkce u starších osob"

Úvod

V úvodní části bude podán ucelený přehled o významu kognitivních funkcí u stárnoucí populace. Bude se zabývat prevalencí kognitivního úpadku a jeho dopadem na kvalitu života. Dále by zdůraznila potenciální úlohu cvičení při udržování kognitivního zdraví a zlepšování kognitivních funkcí. V úvodu by byly představeny příslušné teorie nebo předchozí studie podporující hypotézu, že pravidelné cvičení může pozitivně ovlivnit kognitivní funkce u starších dospělých. Nakonec by byla jasně formulována výzkumná otázka: "Zlepšuje pravidelné cvičení kognitivní funkce u starších dospělých?".

Metody

V části věnované metodám bude podrobně popsán návrh studie, proces náboru účastníků a podrobnosti o intervenci. Budou zde uvedena kritéria pro zařazení a vyloučení účastníků, například věkové rozmezí a zdravotní stav. Dále by zde byla popsána kognitivní hodnocení použitá k měření kognitivních funkcí a uvedeny informace o jejich spolehlivosti a platnosti. Oddíl by poskytoval podrobný popis cvičebního programu, včetně typu, trvání, frekvence a intenzity cvičení. Rovněž by vysvětlovala všechny použité kontrolní skupiny nebo srovnávací podmínky. V této části budou řešeny etické aspekty, jako je získání informovaného souhlasu a zachování důvěrnosti účastníků.

Výsledky

V části věnované výsledkům budou přehledně a uspořádaně prezentovány výsledky studie. Bude obsahovat statistické analýzy shromážděných údajů, jako jsou t-testy nebo ANOVA, aby se určila významnost všech pozorovaných účinků. Výsledky by byly prezentovány pomocí tabulek, obrázků nebo grafů, což by umožnilo snadnou interpretaci a srovnání. Oddíl by poskytoval shrnutí hlavních zjištění týkajících se vlivu cvičení na kognitivní funkce, včetně všech pozorovaných statisticky významných zlepšení.

Diskuse

V části věnované diskusi budou výsledky interpretovány ve světle výzkumné otázky a příslušné literatury. Diskutovalo by se o důsledcích zjištění s ohledem na silné stránky i omezení studie. Zabývala by se případnými neočekávanými nebo rozporuplnými výsledky a zkoumala by možná vysvětlení nebo alternativní interpretace. V této části by byly rovněž zdůrazněny teoretické a praktické důsledky zjištění studie, jako je například možnost implementace cvičebních intervencí v prostředí geriatrické péče. Nakonec by diskuse končila návrhy na budoucí směry výzkumu, jako je zkoumání dlouhodobých účinků cvičení na kognitivní funkce nebo zkoumání dopadu různých způsobů cvičení na konkrétní kognitivní oblasti.

Jasná komunikace vědeckého výzkumu

Článek IMRaD má standardizovanou strukturu, která umožňuje jasné sdělení vědeckého výzkumu. Pochopením účelu a obsahu jednotlivých oddílů...úvod, metody, výsledky a diskuse-umíte efektivně uspořádat a prezentovat výsledky vlastního výzkumu. Nezapomeňte, že uvedený příklad je zjednodušené znázornění a skutečné práce IMRaD se mohou lišit v délce a složitosti v závislosti na studii a konkrétních požadavcích časopisu.

Vaše výtvory připravené během několika minut

Mind the Graph je online platforma, která vědcům a výzkumníkům poskytuje snadno použitelný nástroj pro vytváření vizuálně atraktivních aplikací. vědecké prezentace, plakáty a grafické abstrakty. Nabízí širokou škálu šablon, předpřipravených ikon a ilustrací, které mohou výzkumní pracovníci použít k vytvoření úžasných vizuálních materiálů, které účinně zprostředkují výsledky jejich výzkumu.

IMRaD Paper Example: Průvodce pro pochopení vědeckého psaní
logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony