Для розуміння складних явищ, розкриття багатих наративів і занурення в глибини людського досвіду якісні дослідження є потужним інструментом. Однак великий обсяг якісних даних часто може бути непосильним, що ускладнює аналіз. 

У цих випадках кодекс діє як дороговказний компас, пропонуючи дослідникам систематизовану структуру для набуття сенсу, виявлення закономірностей та отримання інсайтів з їхніх якісних даних. Дослідники можуть успішно отримати доступ до таємних дорогоцінних каменів, похованих у їхніх даних, якщо зрозуміють мету, побудову та застосування кодексів.

У цій статті розглядається роль кодексів у якісних дослідженнях і те, як вони допомагають розвивати аналітичні навички дослідників. 

2Кодекс з якісного аналізу підсумкової рефлексії асистентів викладачів (АП).
Moy, Magdalene та Hammrich, Penny та Kabnick, Karen. (2019). Розробка багаторівневої моделі наставництва для асистентів викладачів, які проводять дослідницькі експерименти на основі курсів. Журнал викладання природничих наук у коледжах. 48. 59. - Доступно на ResearchGate

Вступ до якісних досліджень Codebook

Систематичний підхід до організації, класифікації та інтерпретації даних, що використовується в якісному аналізі даних, відомий як "кодекс якісного дослідження". Кодекс - це детальний посібник або набір інструкцій, що описує процес пошуку, класифікації та організації тем, закономірностей і концепцій у якісних даних.

За допомогою цього кропіткого процесу дослідники можуть організувати та інтерпретувати зібрані ними багаті якісні дані. Кодекс містить низку кодів, які є ярликами або тегами, наданими певним сегментам даних, що позначають важливі ідеї, концепції або предмети. Ці коди можуть походити безпосередньо з даних, отриманих за допомогою індуктивного підходу, з дослідницьких запитань або існуючої літератури.

Процес створення кодбуку складається з багатьох етапів. Дослідники повністю занурюються в дані, знайомляться з їхнім контекстом і змістом, і це початкове занурення допомагає створити попередні коди, які узагальнюють дані. Згодом коди уточнюються, комбінуються або групуються в більш загальні категорії або теми в міру продовження аналізу. Кодифікатор змінюється і повторюється в міру виявлення нових закономірностей у даних і отримання глибшого розуміння.

Використання кодексів дозволяє гарантувати надійність та узгодженість між кількома дослідниками, підвищити прозорість процесу аналізу та сприяти отриманню цінних висновків.

Мета Кодексу поведінки

Кодекс якісного дослідження слугує систематизованою та добре організованою основою для аналізу та інтерпретації якісних даних. Здебільшого кодекс використовується з таких причин:

 • Організація та структура: Кодифікатор пропонує структуровану основу для кодування та категоризації даних, яка допомагає дослідникам організувати якісні дані. Він встановлює точні специфікації та інструкції для кодування сегментів даних, забезпечуючи узгодженість та одноманітність протягом усього процесу аналізу.
 • Стандартизація та надійність: Стандартизація забезпечує надійність, особливо в дослідженнях за участю кількох дослідників. Вона сприяє тому, що різні кодувальники однаково розуміють і присвоюють коди сегментам даних, мінімізуючи потенційну похибку і підвищуючи точність дослідження.
 • Дослідження та інтерпретація даних: Кодекс пропонує спосіб розпізнавання та класифікації важливих тем, понять і закономірностей, що полегшує вивчення та інтерпретацію якісних даних. Методичний аналіз і порівняння дослідниками закодованих сегментів даних дає змогу глибше зрозуміти предмет дослідження та сформувати важливі висновки.
 • Ітеративний розвиток: Кодекс заохочує до використання ітеративного методу при аналізі даних. Кодекс може потребувати оновлення, модифікації або розширення в міру того, як дослідники взаємодіятимуть з даними і поглиблюватимуть їх розуміння. Завдяки цьому ітеративному методу Кодекс буде розвиватися і адаптуватися, щоб включати нові теми або концепції.
 • Сприяння командній співпраці: Сприяння ефективній командній роботі в середовищі спільних досліджень стає можливим завдяки кодексу, який діє як спільний ресурс. Він уможливлює дискусії та заохочує уніфікацію рішень щодо кодування, водночас дозволяючи дослідникам узгоджувати своє розуміння та інтерпретацію даних.

Компоненти Кодексу поведінки

Кілька важливих компонентів, які слугують загальною основою для аналізу та інтерпретації якісних даних, складають кодекс якісного дослідження. 

 • Визначення кодів: У кодексі подано детальний перелік кодів, а також визначення кожного коду. Кожен код позначає певну концепцію, предмет або ідею, яку дослідники виявили в якісних даних. Для забезпечення послідовної інтерпретації та застосування, визначення кодів дають стислий, зрозумілий опис того, що означає кожен код.
 • Ієрархія або структура коду: При роботі зі складними або багаторівневими системами кодування кодова книга може пояснювати ієрархічні зв'язки між кодами. Ця ієрархія пропонує впорядковану структуру для організації та аналізу даних і допомагає дослідникам зрозуміти зв'язки та взаємодію між різними кодами, категоріями або темами.
 • Застосування кодів до сегментів даних: Книга кодів містить інструкції щодо застосування кодів до сегментів даних. Він описує вимоги або обставини, за яких певний код має бути застосований до певного сегмента. 
 • Приклади кодування: Кодова книга може містити приклади кодування, застосовані до реальних сегментів даних. Ці приклади показують кодувальникам, як визначати та застосовувати коди до різних типів якісних даних, і слугують для них керівництвом. 
 • Інструкції або процедури для кодування: Кодифікатор може містити детальні інструкції або настанови щодо кодування. Він описує точні процедури, яких слід дотримуватися під час класифікації якісних даних, зокрема, як досліджувати та сегментувати дані, присвоювати коди та фіксувати рішення щодо кодування. 
 • Зауваження щодо перегляду кодексів: Кодекс може переглядатися, розширюватися або вдосконалюватися в міру проведення аналізу. Окремий розділ кодексу може бути присвячений документуванню цих оновлень, можливо, з нотатками чи зауваженнями щодо змін у кодах, визначеннях чи ієрархіях. 

Крок за кроком до створення Кодексу

Щоб забезпечити структурований і надійний підхід до кодування та аналізу якісних даних, необхідно розробити кодекс у декілька етапів. Процес створення кодового збірника описаний у наведених нижче кроках:

Визначення змінних та категорій

 • Визначте цілі та питання для дослідження: Визначте точні цілі дослідження та питання, на які намагатиметься відповісти кодекс. 
 • Визначте змінні: Вирішіть, які ключові змінні або поняття будуть досліджуватися в якісних даних.
 • Розробляйте категорії: Створіть набір категорій, що представляють основні теми або концепції, які вас цікавлять, на основі виявлених змінних.

Розробка системи кодування

 • Розробка початкових кодів: Детально перегляньте дані, щоб відчути себе комфортно з їхнім змістом. Розробіть початкові коди, які ефективно виражають суть сегментів даних, пов'язаних із зазначеними категоріями.
 • Організація кодів: Якщо необхідно, згрупуйте пов'язані коди разом і розробіть ієрархію кодування для встановлення взаємозв'язків між різними кодами та категоріями.
 • Визначте дескриптори кодів: Запропонуйте кожному коду в кодексі точне визначення або опис. Якщо необхідно, використовуйте приклади, щоб продемонструвати, як використовується кожен код.

Тестування надійності коду

 • Проведіть пілотне кодування: Виберіть підгрупу якісних даних і попросіть кількох кодувальників незалежно кодувати одні й ті самі дані, використовуючи кодифікатор.
 • Оцінка надійності інтеркодерів: Щоб оцінити послідовність та узгодженість рішень кодувальників, порівняйте результати їхнього кодування. Надійність інтеркодера можна виміряти статистично, використовуючи каппа Коена або відсоток узгодженості.
 • Усувайте розбіжності: Обговоріть будь-які розбіжності або відмінності в рішеннях кодувальників щодо кодування. Якщо потрібно, перегляньте інструкції або описи кодів, щоб підвищити точність.
 • Ітерація та доопрацювання: Кодекс слід переглядати та допрацьовувати за необхідності, щоб покращити його чіткість, послідовність та надійність на основі відгуків та ідей, отриманих під час пілотного кодування.

Інструменти для створення кодексу якісного дослідження

Щоб допомогти дослідникам у створенні кодексу якісного дослідження, існує багато інструментів. Нижче перераховані деякі типові інструменти:

Програмне забезпечення для роботи з електронними таблицями 

Для створення та управління кодовим довідником можна використовувати такі програми, як Microsoft Excel та Google Таблиці. Вони дозволяють організувати сегменти даних у рядки та стовпці для кодів, категорій та описів.

Програмне забезпечення для якісного аналізу даних

Спеціалізовані інструменти для створення та управління кодовими книгами включають NVivo, ATLAS.ti та MAXQDA. Завдяки таким можливостям, як ієрархії кодування, текстовий пошук, інструменти візуалізації та варіанти запитів до коду, ці інструменти пропонують специфічний інтерфейс для якісного аналізу.

Інструменти обробки текстів 

Кодекси можна організувати у форматі документа за допомогою текстових процесорів, таких як Microsoft Word і Google Docs. Дослідники можуть спілкуватися з членами команди та форматувати визначення кодів, категорії та інструкції. Однак, коли йдеться про великі набори даних або складні процеси кодування, можливості текстових процесорів можуть бути обмежені. 

Відійди.

Dedoose - це веб-інструмент для якісних досліджень, який включає в себе можливості для управління та створення кодових книг. Він дозволяє розробляти коди, їх ієрархічну організацію та присвоювати коди сегментам даних. Крім того, Dedoose пропонує інструменти для візуалізації даних та спільної роботи.

Відійди.

Високий ефект та більша видимість вашої роботи

Візуальний контент має тенденцію привертати увагу ефективніше, ніж просто текст. Включаючи візуально привабливі елементи у свою роботу, використовуючи Mind the GraphЗа допомогою цієї програми вчені можуть зацікавити читачів, учасників конференцій та колег-дослідників приголомшливими візуальними ефектами, які покращують їхній якісний аналіз даних.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони