När det gäller att tänka kritiskt och analysera idéer är det viktigt att vara medveten om de misstag som kan förvirra oss och göra vårt resonemang mindre effektivt. Ett av dessa fel, som kallas genetiskt felslut, letar sig ofta in i konversationer och debatter. 

Det genetiska felslutet lurar oss att avfärda argument bara på grund av var de kommer ifrån, istället för att fokusera på vad de faktiskt säger. Genom att förstå detta felslut och hur det påverkar vårt tänkande kan vi bli bättre på att bedöma argument och se till att våra resonemang är starka och logiska.

I denna Mind the Graph-artikel får läsarna möjlighet att utforska begreppet genetiskt felslut mer i detalj med hjälp av enkla exempel för att underlätta förståelsen.

Vad är genetiskt felslut?

Det genetiska felslutet är ett logiskt felslut som uppstår när giltigheten eller sanningshalten i ett påstående eller argument avfärdas enbart baserat på dess ursprung eller historia, snarare än att utvärdera de faktiska meriterna i själva påståendet. Detta felslut utgår felaktigt från att källan eller ursprunget till en idé automatiskt avgör dess riktighet eller värde.

Istället för att kritiskt analysera bevisen, resonemanget eller logiken bakom ett påstående, fokuserar det genetiska felslutet på dess ursprung, koppling eller hur det uppstod. Det antyder att om något härrör från en opålitlig eller tvivelaktig källa, måste det också vara opålitligt eller falskt.

Det är viktigt att notera att ett påståendes ursprung eller kopplingar inte nödvändigtvis ogiltigförklarar dess sanningsenlighet. Att utvärdera innehållet och bevisen i själva påståendet är avgörande för att göra en sund bedömning. Genom att enbart förlita sig på det genetiska felslutet kan man förbise giltiga argument eller idéer bara på grund av deras ursprung, vilket leder till bristfälliga resonemang och slutsatser.

Att förstå och identifiera det genetiska felslutet kan hjälpa individer att delta i mer rationella och logiska diskussioner genom att fokusera på de relevanta faktorerna snarare än att påverkas av irrelevanta aspekter som källan eller ursprunget till ett argument.

Varför anses genetiskt felslut inte alltid vara ett felslut?

Klassificeringen av det genetiska felslutet som ett felslut är allmänt accepterad inom området logik och kritiskt tänkande. Det finns dock olika perspektiv på denna fråga. Vissa argument utmanar den traditionella synen och antyder att det genetiska felslutet inte alltid är ett felslut.

Förespråkare för denna ståndpunkt hävdar att källan eller ursprunget till information ibland kan vara relevant för att bedöma dess trovärdighet eller tillförlitlighet. De hävdar att det finns vissa sammanhang eller fall där källan kan vara en giltig och legitim faktor vid bedömningen av ett argument.

Till exempel kan trovärdigheten hos en vetenskaplig studie ifrågasättas om det finns bevis för potentiell partiskhet eller en intressekonflikt. I sådana fall hävdar förespråkarna för detta synsätt att hänsyn till källan kan bidra till bedömningen av studiens tillförlitlighet.

Det är dock viktigt att notera att majoriteten inom ramen för logiskt och kritiskt tänkande fortfarande anser att det genetiska felslutet är ett felslut. Det ses som ett fel i resonemanget att avfärda ett argument enbart baserat på dess ursprung, snarare än att engagera sig i det innehåll, de bevis och den logik som presenteras i själva argumentet.

10 exempel på genetiska felslut

Här är tio exempel på genetiska felslut:

 1. Att avfärda en vetenskaplig teori för att forskaren som lade fram den har en kontroversiell personlig bakgrund.
 2. Att förkasta ett politiskt argument enbart på grund av det politiska parti eller den politiska tillhörighet som den person som framför argumentet har.
 3. Att misskreditera en nyhetsartikel bara för att den kommer från en tabloid- eller skvallertidning.
 4. Att ignorera de idéer som framförs i en bok på grund av att författaren är känd för att ha okonventionella eller impopulära åsikter.
 5. Avvisa en produktrekommendation enbart för att den kommer från en konkurrent eller ett konkurrerande företag.
 6. Att avfärda ett historiskt faktum för att det skrevs i en bok som gavs ut för många år sedan och anses vara föråldrad.
 7. Att förkasta ett filosofiskt argument eftersom det härrör från en religiös text och anta att det måste vara partiskt eller ologiskt.
 8. Att avfärda en idé eller ett förslag för att det härrör från en viss kultur eller etnisk grupp.
 9. Att misskreditera en vetenskaplig studie för att den finansierats av ett läkemedelsföretag, och anta att resultaten är vinklade.
 10. Att förkasta ett uttalande eller påstående bara för att det har gjorts av en person som är känd för att sprida felaktig information eller konspirationsteorier.

Hur undviker man genetiska felslut?

Följ dessa enkla tips för att undvika genetiska felslut:

 • Bedöm argumentet, inte källan: Istället för att avfärda ett argument baserat på var det kommer ifrån, fokusera på det faktiska innehållet och resonemanget som presenteras.
 • Leta efter logiska fel: Var uppmärksam på eventuella brister i argumentets resonemang eller bevis, snarare än att göra bedömningar baserade på dess ursprung.
 • Beakta olika perspektiv: Utforska olika källor och synvinklar för att få en bredare förståelse av frågan och undvik att förlita dig enbart på en källa.
 • Utvärdera bevisen: Bedöm kvaliteten och relevansen hos de bevis som läggs fram i argumentet, oavsett var de kommer ifrån.
 • Tänk kritiskt: Utveckla ditt kritiska tänkande så att du självständigt kan analysera argument utifrån deras logiska sammanhang och konsekvens.

Slutsats

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå och känna igen det genetiska felslutet för personer som vill skärpa sitt kritiska tänkande och undvika fel i sina resonemang. Det genetiska felslutet, som innebär att man avfärdar argument baserat på deras ursprung snarare än deras innehåll, har potential att vilseleda och hindra produktiva diskussioner.

Genom att prioritera fördelarna med ett argument, såsom dess bevis, resonemang och logiska sammanhang, kan individer säkerställa att deras bedömningar är grundade i sunda principer snarare än främmande faktorer. De exempel som ges illustrerar hur det genetiska felslutet kan manifesteras inom olika områden, inklusive politik, vetenskap och kulturella perspektiv.

Över 75 000 exakta vetenskapliga siffror för att öka din genomslagskraft

Öka din vetenskapliga genomslagskraft med Mind the Graph! Få tillgång till över 75.000 vetenskapligt korrekta siffror och skapa fantastiska bilder utan ansträngning. Anpassa grafik, diagram och tabeller med lätthet, även utan designkunskaper. Kommunicera komplex forskning med fängslande precision. Lyft din vetenskapliga kommunikation och gör ett oförglömligt intryck. Gå med i Mind the Graph nu och revolutionera hur du presenterar din forskning!

vetenskapliga illustrationer
logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar