Je hebt ongetwijfeld het meest geavanceerde onderzoeksidee tot nu toe, ondersteund door een solide methodologie en een geloofwaardige uitleg die de relevantie ervan bewijst! Er zijn duizenden onderzoeksideeën die de wereld zouden kunnen veranderen met vele nieuwe ideologieën.

De waarheid is dat dit alles niets zou uitmaken zonder steun. Het kan ontmoedigend, uitdagend en onzeker zijn om financiering voor een onderzoeksproject te krijgen. Nog meer als het niet goed doordacht, geschetst en met alle details onderbouwd is.

Een effectieve oplossing om uw project te presenteren of financiering aan te vragen, is om namens u een onderzoeksvoorstel te doen aan potentiële investeerders of financiers.

Het is cruciaal om te begrijpen dat een perfect voorstel uw kansen op een succesvolle onderzoekspositie drastisch zal verbeteren. Uw onderzoeksvoorstel kan ertoe leiden dat het onderzoeksprobleem niet volledig wordt bestudeerd als het onvoldoende is opgebouwd of onvolledig is.

Daarom hebben wij een uitstekende gids samengesteld die alles behandelt wat u moet weten over het schrijven van een onderzoeksvoorstel, en nuttige tips bevat om uw voorstel professioneel te presenteren en de kans op aanvaarding te vergroten!

Wat is een onderzoeksvoorstel?

In het algemeen is een onderzoeksvoorstel een goed opgesteld, formeel document dat een grondige uitleg geeft van wat u van plan bent te onderzoeken. Dit omvat een motivering waarom het de moeite van het onderzoeken waard is, en een methode om het te onderzoeken.

Het schrijven van onderzoeksvoorstellen in de hedendaagse academische omgeving is een uitdagende onderneming gezien de voortdurende verschuiving in onderzoeksmethodologie en het streven naar integratie van wetenschappelijke doorbraken.

Een schets van het plan of het stappenplan voor de studie is het voorstel, en zodra het voorstel klaar is, zou alles soepel moeten verlopen. Het komt nog steeds voor dat postdoctorale evaluatiepanels en financieringsaanvragen ondermaatse voorstellen indienen.

Door zijn aard zelf dient het onderzoeksvoorstel als een instrument om de promotor, de commissie of de universiteit ervan te overtuigen dat het voorgestelde onderzoek past binnen de reikwijdte van het programma en haalbaar is gezien de beschikbare tijd en middelen.

Een onderzoeksvoorstel moet de persoon die jouw onderzoek gaat sanctioneren overtuigen, of anders gezegd, je moet hen ervan overtuigen dat jouw onderzoeksidee het beste is.

Als het hen niet overtuigt dat het redelijk en adequaat is, moet u het uiteraard herzien en opnieuw indienen. Daardoor verliest u veel tijd, waardoor uw onderzoek vertraging oploopt of wordt ingekort, wat niet goed is.

Een goed onderzoeksvoorstel moet de volgende structuur hebben

Een onderzoeksvoorstel voor een proefschrift of scriptie kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de universiteit, maar over het algemeen bevat een onderzoeksvoorstel de volgende elementen:

 • Titels of titelpagina's die een beschrijving geven van het onderzoek
 • Gedetailleerd uitleg van het voorgestelde onderzoek en de achtergrond ervan
 • Schets van het onderzoeksproject
 • Een overzicht van belangrijke onderzoeken in het veld
 • Beschrijving van de voorgestelde onderzoeksdesign (benadering)

Dus als je al deze elementen opneemt, heb je een algemene opzet. Laten we eens nader bekijken hoe je ze schrijft en wat je in elk element moet opnemen, zodat het onderzoeksvoorstel even degelijk is als het idee zelf.

Een stap-voor-stap handleiding voor het schrijven van een onderzoeksvoorstel

#1 Inleiding

Onderzoekers die subsidie willen krijgen voor een project schrijven vaak een voorstel wanneer zij financiering zoeken voor een op onderzoek gebaseerd postdoctoraal programma, of om goedkeuring te krijgen voor het afronden van een proefschrift of promotie. Hoewel dit slechts een korte inleiding is, moeten we het beschouwen als het begin van een inzichtelijke discussie over het belang van een onderwerp dat aandacht verdient.

Je lezers moeten begrijpen wat je probeert te bereiken nadat ze je inleiding hebben gelezen. Bovendien moeten ze je enthousiasme voor het onderwerp en een oprechte interesse in het mogelijke resultaat van het onderzoek kunnen waarnemen.

Overweeg als inleiding deze vragen in drie tot vier alinea's te beantwoorden:

 • Op welke wijze wordt in de studie het hoofdprobleem aangepakt?
 • Valt dat onderwerp onder het domein van dat studiegebied?
 • Welke methode moet worden gebruikt om dat probleem te onderzoeken?
 • Wat is het belang van deze studie?
 • Wat zijn de gevolgen voor de academische wereld en de samenleving in het algemeen?
 • Wat zijn de mogelijke implicaties van het voorgestelde onderzoek voor iemand die het voorstel beoordeelt?

Voor de meeste academische departementen en financieringsbronnen is het niet nodig om een samenvatting of samenvatting op te nemen voor de inleiding. Toch moet u de vereisten van uw instelling bevestigen.

#2 Achtergrond en belang

In dit deel worden de beweegredenen voor een onderzoeksvoorstel en de betekenis ervan toegelicht. Het verdient de voorkeur dit deel te scheiden van de inleiding, zodat het verhaal naadloos in elkaar overgaat.

Dit deel moet worden benaderd in de veronderstelling dat de lezers weinig tijd hebben, maar een algemeen overzicht van de hele studie en de onderzoeksvraag willen.

Houd er rekening mee dat dit geen uitputtend essay is dat elk detail van uw voorgestelde onderzoek bevat, maar een beknopt document dat de belangstelling voor uw voorstel zal wekken.

Hoewel u moet proberen rekening te houden met de volgende factoren wanneer u het belang van uw voorgestelde studie bepaalt, zijn er geen strikte regels.

 • Geef een gedetailleerde toelichting op het doel en het probleem van de studie. Multidimensionale of interdisciplinaire onderzoeksproblemen vereisen dit vaak.
 • Schets het doel van je voorgestelde onderzoek en beschrijf de voordelen van de uitvoering van het onderzoek.
 • Schets de belangrijkste kwesties of problemen die moeten worden besproken. Deze kunnen de vorm aannemen van vragen of opmerkingen.
 • Zorg ervoor dat u benadrukt hoe uw onderzoek bijdraagt aan bestaande theorieën die betrekking hebben op het probleem van de studie.
 • Beschrijf hoe uw studie zal worden uitgevoerd, met inbegrip van de gegevensbron en de analysemethode.
 • Om een gevoel van richting te geven aan uw studie, bepaalt u de reikwijdte van uw voorstel.
 • Het verdient aanbeveling zo nodig sleutelbegrippen of -termen te definiëren.

De stappen naar een perfect onderzoeksvoorstel worden allemaal specifieker naarmate we verder gaan om het concept van het onderzoek te versterken. In dit geval wordt het belangrijk ervoor te zorgen dat uw promotor of uw financier elk aspect van uw onderzoek goed begrijpt.

#3 Evaluatie van eerdere literatuur en studies

Het doel van deze paragraaf is de context en het belang van uw studie vast te stellen, met inbegrip van een overzicht van de relevante literatuur.

Dit deel is bedoeld om uw voorgestelde studie goed te situeren binnen het grotere geheel van wat wordt onderzocht, en tegelijkertijd de vernieuwing en originaliteit van uw voorgestelde werk aan te tonen.

Bij het schrijven van een literatuuroverzicht is het van groot belang dat je een goede opmaak hebt, omdat het vaak uitgebreide informatie bevat waarmee je je belangrijkste onderzoeksbeweringen ten opzichte van andere geleerden kunt aantonen.

Het scheiden van de literatuur volgens grote categorieën of conceptuele kaders is een uitstekende manier om dit te doen. Dit is een effectievere methode dan elke studie één voor één in chronologische volgorde op te sommen.

Om het overzicht van bestaande relevante studies op een efficiënte manier te ordenen, wordt een literatuurstudie vaak geschreven aan de hand van de volgende vijf criteria:

 • Zorg ervoor dat u uw eerdere studies aanhaalt, zodat de focus op de onderzoeksvraag blijft liggen. Raadpleeg voor meer informatie onze gids over hoe schrijf je een onderzoeksdocument.
 • De methoden, resultaten, hypothesen en conclusies van de literatuur bestuderen. Herken de verschillende perspectieven van de auteurs.
 • Vergelijk en contrasteer de verschillende thema's, argumenten, methodologieën en perspectieven die in de literatuur worden besproken. Verklaar de belangrijkste geschilpunten.
 • De literatuur evalueren. Overtuigende argumenten van wetenschappers identificeren. Kies de meest betrouwbare, geldige en geschikte methodologieën.
 • Ga na hoe de literatuur betrekking heeft op uw onderzoeksgebied en uw onderwerp. Ga na of je onderzoeksvoorstel de bestaande literatuur weerspiegelt, afwijkt van de bestaande literatuur, een synthese vormt of er op een bepaalde manier iets aan toevoegt.

#4 Onderzoeksvragen en -doelstellingen

De volgende stap is het ontwikkelen van uw onderzoeksdoelstellingen zodra u uw onderzoeksfocus hebt bepaald.

Als je lezers je voorstel lezen, wat wil je dan dat ze leren? Probeer je doelstellingen zo mogelijk in één zin op te schrijven. Besteed tijd en aandacht aan de juiste formulering.

Door een doel voor uw onderzoek te stellen, blijft u op koers en raakt u niet op een zijspoor.

Elk studievoorstel moet de volgende vragen behandelen, ongeacht het onderwerp of probleem:

 • Wat hoopt u met het onderzoek te bereiken? Wanneer u het onderwerp van de studie en uw onderzoeksvraag beschrijft, wees dan kort en bondig.
 • Wat is het doel van het onderzoek? Er moet ook een overtuigend argument worden gegeven om je keuze van het onderwerp te ondersteunen.
 • Welke onderzoeksmethoden gaat u gebruiken? Het is essentieel om een duidelijke, logische strategie te schetsen voor het voltooien van je studie en ervoor te zorgen dat deze uitvoerbaar is.

Sommige auteurs nemen dit deel op in de inleiding, waar het meestal aan het eind van het hoofdstuk wordt geplaatst.

#5 Opzet en methoden van onderzoek

Het is belangrijk om dit deel correct te schrijven en logisch te organiseren, ook al begin je nog niet aan het onderzoek. Dit moet de lezers het gevoel geven dat het onderwerp de moeite waard is.

Daartoe moet u uw lezer ervan overtuigen dat uw onderzoeksopzet en -procedures de problemen van de studie adequaat zullen aanpakken. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de gebruikte methoden in staat zijn de waarschijnlijke studieresultaten efficiënt te interpreteren.

U moet uw onderzoek zo opzetten dat het rechtstreeks verband houdt met uw doelstellingen.

Door uw onderzoeksopzet te illustreren met voorbeelden uit uw literatuuronderzoek, zet u uw onderzoeksopzet doeltreffend op. U moet de goede praktijken van andere onderzoekers volgen.

Besteed aandacht aan de methoden die u zult gebruiken om gegevens te verzamelen, de analyses die u zult uitvoeren en de methoden om de geldigheid van uw resultaten te meten.

Als u de methoden beschrijft die u zult gebruiken, zorg er dan voor dat u de volgende punten opneemt:

 • Ontwikkel een plan voor het uitvoeren van je onderzoek en hoe je de bevindingen denkt te interpreteren op basis van de doelstellingen van het onderzoek.
 • Wanneer u uw doelstellingen met de gekozen technieken beschrijft, is het belangrijk om ook uw plannen uit te werken.
 • Dit onderdeel bevat niet alleen een lijst van gebeurtenissen. Als je de strategie hebt gekozen, zorg er dan voor dat je uitlegt waarom het een goede manier is om je studievraag te analyseren. Geef duidelijke uitleg.
 • Last but not least, plan vooruit om eventuele uitdagingen die u tijdens de uitvoering van uw onderzoeksopzet kunt tegenkomen te overwinnen.

Als u de beste praktijken die in relevante studies worden beschreven nauwgezet volgt en uw selectie rechtvaardigt, bent u voorbereid op eventuele vragen of problemen.

We hebben een geweldig artikel dat je alles geeft wat je moet weten over onderzoeksdesign.

#6 Kennisbijdrage en relevantie

In dit deel beschrijft u uw theorie over hoe uw studie zal bijdragen aan de kennis over het onderwerp van uw studie, deze zal uitbreiden of veranderen.

U dient de implicaties van uw onderzoek voor toekomstige studies, toepassingen, concepten, beslissingen en procedures te bespreken. Het is gebruikelijk om de onderzoeksresultaten vanuit een conceptueel, analytisch of wetenschappelijk perspectief te benaderen.

Als u uw onderzoeksvoorstel opstelt, kunnen deze richtvragen u helpen:

 • Hoe kunnen de resultaten worden geïnterpreteerd in het kader van de betwisting van de premissen van de studie?
 • Kunnen de verwachte studieresultaten leiden tot voorstellen voor verder onderzoek?
 • Komt het door u voorgestelde onderzoek de mensen ten goede?
 • Zal het resultaat gevolgen hebben voor personen in hun werkomgeving?
 • Op welke wijze zal de voorgestelde studie de levenskwaliteit beïnvloeden of verbeteren?
 • Zullen de resultaten van de studie gevolgen hebben voor interventievormen, -technieken of -beleid?
 • Welke potentiële commerciële, maatschappelijke of andere voordelen kunnen uit de resultaten worden afgeleid?
 • Zullen de beleidsbeslissingen worden beïnvloed door de resultaten?
 • Kunnen zij bij de uitvoering ervan tot nieuwe inzichten of doorbraken leiden?

In dit gedeelte zult u onopgeloste vragen of onderzoekshiaten in de bestaande literatuur identificeren. Als de studie wordt uitgevoerd zoals voorgesteld, is het belangrijk aan te geven hoe het onderzoek zal bijdragen tot een beter begrip van de aard van het onderzoeksprobleem.

#7 Naleving van de ethische beginselen

Wat de wetenschappelijke schrijfstijl betreft, wordt geen bepaalde stijl algemeen erkend als meer of minder doeltreffend. Het doel is gewoon relevante inhoud te verschaffen die op een gestandaardiseerde manier is opgemaakt om de communicatie te verbeteren.

Er zijn verschillende publicatiestijlen in verschillende wetenschappelijke disciplines. Daarom is het essentieel dat u het protocol volgt van de instelling of organisatie waarop u zich richt.

Alle wetenschappelijk onderzoek en schrijven wordt echter geleid door ethische gedragscodes. Het doel van ethische richtlijnen, als ze worden gevolgd, is om drie dingen te bereiken:

1) Behoud van het intellectuele eigendomsrecht;

2) De rechten en het welzijn van de deelnemers aan het onderzoek waarborgen;

3) De nauwkeurigheid van de wetenschappelijke kennis handhaven.

Geleerden en schrijvers die deze idealen aanhangen, houden zich aan reeds lang bestaande normen binnen hun beroepsgroep.

Een bijkomend ethisch beginsel van de APA benadrukt het belang van het behoud van wetenschappelijke validiteit. Een observatie vormt de kern van de standaard wetenschappelijke methode, en is verifieerbaar en herhaalbaar door anderen.

Van wetenschappers wordt verwacht dat zij in hun onderzoek geen gegevens vervalsen of fabriceren. Onderzoekers moeten ook afzien van het wijzigen van de resultaten van hun studies om een bepaalde theorie te ondersteunen of om onovertuigende gegevens uit hun verslag te weren in een poging een overtuigende theorie te creëren.

#8 De begroting

De noodzaak van een gedetailleerde begrotingsplanning wordt niet door alle universiteiten geëist bij het bestuderen van historisch materiaal of academische literatuur, hoewel sommige dat wel doen. In het geval van een beursaanvraag moet u waarschijnlijk een uitgebreide begroting opnemen waarin de kosten van elk belangrijk onderdeel worden uitgesplitst.

Zorg ervoor dat het financieringsprogramma of de organisatie de vereiste kosten zal dekken, en neem alleen de noodzakelijke items op. Voor elk van de posten dient u het volgende op te nemen.

 • Hoeveel geld zou u nodig hebben om het onderzoek in zijn geheel te voltooien?
 • Bespreek de beweegredenen voor een dergelijke begrotingspost voor het voltooien van onderzoek.
 • De bron van het bedrag - beschrijf hoe het is vastgesteld.

Bij een studie kun je geen ingrediënten kopen zoals je normaal zou doen. Als er aan zoveel artikelen geen prijskaartje hangt, hoe kun je dan een budget maken? Houd rekening met het volgende:

 • Vereist uw project toegang tot softwareprogramma's of oplossingen? Moet u een technologisch hulpmiddel installeren of trainen?
 • Hoeveel tijd besteedt u aan uw onderzoek? Moet je vrij nemen van je werk om je onderzoek te doen?
 • Moet u naar bepaalde locaties reizen om respondenten te ontmoeten of gegevens te verzamelen? Tegen welke kosten?
 • Zoekt u onderzoeksassistenten voor de studie die u voorstelt? In welke hoedanigheid en tegen welke vergoeding? Welke andere aspecten bent u van plan uit te besteden?

Het is mogelijk een budget te berekenen en tegelijkertijd in te schatten hoeveel geld je nog nodig hebt in geval van nood.

#9 Tijdlijn

Een realistisch en beknopt onderzoeksschema is ook belangrijk om in gedachten te houden. Je moet je studieplan kunnen afronden binnen de toegewezen tijd, zoals je studieprogramma of de academische kalender.

Je moet een tijdlijn opnemen met een reeks doelstellingen die je moet voltooien om aan alle eisen voor je wetenschappelijk onderzoek te voldoen. Het proces begint met vooronderzoek en eindigt met eindredactie. Voor elke stap is een voltooiingsdatum vereist.

Daarnaast moet men vermelden welke ontwikkeling men heeft doorgemaakt. Het verdient ook aanbeveling om andere relevante onderzoeksgebeurtenissen te vermelden, bijvoorbeeld papier of posterpresentaties. Bovendien moet een onderzoeker de tijdlijn regelmatig bijwerken, indien nodig, aangezien dit geen statisch document is.

#10 Een slotverklaring

Het presenteren van enkele verwachte resultaten van uw onderzoeksvoorstel is een effectieve manier om uw voorstel af te sluiten.

In de laatste fase van het proces moet je de conclusie en de redenering die je verwacht te bereiken onthullen. Gezien het onderzoek dat u tot nu toe hebt gedaan, weet uw lezer dat dit verwachte resultaten zijn, die zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen zodra het hele onderzoek is afgerond.

In ieder geval moet u de begeleiders of opdrachtgevers laten weten welke implicaties hieruit kunnen worden getrokken. Het zal voor hen gemakkelijker zijn om de betrouwbaarheid en de relevantie van uw onderzoek te beoordelen.

Het toont ook uw zorgvuldigheid, aangezien u de mogelijke gevolgen van uw onderzoek hebt voorzien en in aanmerking genomen.

Het aanhangsel is vereist door sommige financieringsbronnen en academische instellingen. Dit is extra informatie die niet in het hoofdargument van het voorstel staat, maar de gemaakte punten lijkt te versterken.

Zo kunnen gegevens in de vorm van tabellen, toestemmingsformulieren, klinische/onderzoeksrichtsnoeren en procedures voor gegevensverzameling in dit document worden opgenomen.

Sjabloon voor onderzoeksvoorstel

Nu je alles weet over elk element waaruit een ideaal onderzoeksvoorstel bestaat, is hier een extra hulp: een kant-en-klaar onderzoeksvoorstel-voorbeeld. Klik op de knop hieronder, maak een kopie van het document en ga aan de slag!

Vermijd deze veelgemaakte fouten

In een tijdperk waarin het afwijzingspercentage voor prestigieuze tijdschriften kan oplopen tot 90 procent, moet u de volgende veelgemaakte fouten vermijden bij het indienen van een voorstel:

 • Te lange voorstellen. Blijf ter zake wanneer u onderzoeksvoorstellen schrijft. Maak je document beknopt en specifiek. Zorg ervoor dat je niet afdwaalt in discussies die buiten het onderwerp vallen.
 • Te veel onderzoekstijd in beslag nemen. Veel studenten hebben moeite om de context van hun studie af te bakenen, ongeacht het onderwerp, het tijdstip of de locatie. Om de methodologie van de studie duidelijk aan de lezer uit te leggen, moet het voorstel duidelijk aangeven waar de studie zich op zal richten.
 • Het weglaten van belangrijke werken uit een literatuurstudie. Hoewel alles in het voorstel tot een minimum moet worden beperkt, moeten belangrijke onderzoeken worden opgenomen. Om de omvang en de groei van het onderwerp te begrijpen, moeten de voorstellen gebaseerd zijn op significante studies.
 • Belangrijke onderwerpen worden te weinig besproken en er wordt te veel aandacht besteed aan kleine details. Om een studie overtuigend te beargumenteren, moet een voorstel zich richten op slechts enkele belangrijke onderzoeksvragen. Kleine details moeten worden opgemerkt, maar mogen het proefschrift niet overschaduwen.
 • Het voorstel heeft geen overtuigend en goed onderbouwd argument. Om te bewijzen dat een studie moet worden goedgekeurd of gefinancierd, moet het onderzoeksvoorstel het doel ervan schetsen.
 • Een typefout, slechte grammatica of slordige schrijfstijl. Ook al schetst een onderzoeksvoorstel een deel van een groter project, het moet voldoen aan academische schrijfnormen en richtlijnen.

Een laatste opmerking

We zijn aan het einde gekomen van onze onderzoeksvoorstel gids. We hopen echt dat je alle informatie hebt gevonden die je nodig hebt. Wij wensen u succes met het onderzoek.

Wij van Mind the Graph maken illustraties van hoge kwaliteit voor onderzoekspapers en posters om je werk te verfraaien. Bekijk ons hier.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen