Ontdek nieuwe perspectieven en ideeën door middel van geaard kwalitatief theorieonderzoek. Ontdek hoe u uw beslissingen in de juiste richting kunt sturen met krachtige inzichten. Het kan moeilijk zijn om betekenis te vinden en waardevolle inzichten te verkrijgen in een tijdperk van overvloedige informatie. Om complexe fenomenen te begrijpen, biedt de grondtheorie een overtuigende aanpak.

De grounded theory methode analyseert en interpreteert kwalitatieve gegevens nauwgezet om de onderliggende patronen, relaties en betekenissen van de wereld te onthullen. Onze denk- en besluitvormingsprocessen kunnen door deze methode worden getransformeerd door verborgen dimensies te onthullen en nieuwe inzichten te verkrijgen.

Ga mee op een fascinerende reis door gegrond theoretisch kwalitatief onderzoek. Ontdek hoe deze benadering in de praktijk werkt aan de hand van praktijkvoorbeelden, praktische voorbeelden en deskundige perspectieven. Maak je klaar om de schoonheid van genuanceerde observaties en de rijkdom van kwalitatieve gegevens te ervaren, zodat je zelfverzekerd beslissingen kunt nemen. Verken nieuwe perspectieven en ontdek nieuwe dingen.

Wat is Grounded Theory Kwalitatief?

Een benadering voor het bestuderen en begrijpen van sociale fenomenen op basis van de 'grounded theory' is rigoureus en systematisch. Anselm Strauss en Barney Glaser ontwikkelden de grounded theory in de jaren 1960 om theorieën te produceren op basis van empirische gegevens in plaats van vooropgezette ideeën.

Het begint zonder vooraf bepaalde hypotheses of aannames, in tegenstelling tot traditionele deductieve onderzoeksbenaderingen. In plaats daarvan maakt het gebruik van inductief redeneren om theorieën organisch te ontwikkelen. Om patronen, categorieën en relaties in kwalitatieve gegevens te ontdekken, voeren onderzoekers een constante vergelijkende analyse uit.

Volgens de 'grounded theory' worden sociale interacties gekenmerkt door subjectieve ervaringen en betekenissen. Het gedrag en de overtuigingen van mensen worden gevormd door sociale processen en contexten. Interviews, observaties en documentanalyse kunnen allemaal gebruikt worden in grounded theory onderzoek.

Onderzoek dat gebruik maakt van 'grounded theory' kan nieuwe inzichten aan het licht brengen en theorieën creëren op basis van empirisch bewijs die de complexiteit van menselijke ervaringen weerspiegelen. Sociale wetenschappers, psychologen, onderwijskundigen en managers kunnen allemaal hun voordeel doen met deze benadering bij het begrijpen en verklaren van sociale fenomenen.

Filosofische onderbouwing van de kwalitatieve grondtheorie

De methodologie en aanpak van kwalitatief grounded theory onderzoek zijn geworteld in de filosofie. Onderzoeksdeelnemers construeren actief kennis als resultaat van hun interactie met de onderzoeker, wat de centrale stelling is van grounded theory. Volgens dit perspectief is de werkelijkheid subjectief en zijn er meerdere interpretaties mogelijk.

Een gefundeerde theorie is ook geïnspireerd op het pragmatisme, waarbij de nadruk ligt op de praktische toepassing van kennis. Een empirisch onderbouwde theorie is een theorie die praktische implicaties heeft en gebaseerd is op empirisch bewijs. Het gebruik van een grounded theory als hulpmiddel bij het nemen van beslissingen zorgt ervoor dat inzichten uit onderzoek effectief kunnen worden toegepast.

Grounded theory leunt zwaar op het symbolisch interactionisme. Betekenissen en symbolen spelen een cruciale rol bij het vormgeven van menselijk gedrag. Onderzoek dat gebruik maakt van grounded theory onderzoekt de interacties tussen individuen en hun sociale context.

Als gevolg van deze filosofische onderbouwing stelt gegrond theoretisch kwalitatief onderzoek onderzoekers in staat om theorieën te genereren die aansluiten bij de dagelijkse praktijk door de complexiteit van menselijke ervaringen te onderzoeken.

De vooronderstelling van de kwalitatieve grondtheorie

Onderzoek op basis van grounded theory gaat ervan uit dat gegevens, in plaats van bestaande theorieën of hypothesen, bepalen welke kennis wordt onthuld. Door het systematisch analyseren van kwalitatieve gegevens wordt geprobeerd om sociale fenomenen die worden onderzocht te begrijpen.

Door middel van voortdurende vergelijkingen en theoretische steekproeven kunnen theorieën uit gegevens voortkomen, in tegenstelling tot traditioneel deductief onderzoek, waarbij theorieën aan gegevens worden getoetst. De wetenschappers verdiepen zich in de gegevens, coderen en categoriseren ze nauwgezet en bouwen er geleidelijk theorieën en concepten op.

Onderzoekers kunnen met deze aanpak empirisch onderbouwde theorieën genereren, verborgen patronen blootleggen en nieuwe perspectieven verkennen. Diverse disciplines kunnen profiteren van kwalitatief onderzoek op basis van de 'grounded theory', dat nieuwe inzichten kan genereren.

Methodologie van Grounded Theory Kwalitatief

Met behulp van Grounded Theory Kwalitatieve onderzoeksmethodologie kunnen onderzoekers diepe inzichten blootleggen en theorie genereren uit empirisch bewijs. Fundamenteel gaat grounded theory over het identificeren van patronen, concepten en relaties in kwalitatieve gegevens door middel van systematische analyse. Als onderdeel van het onderzoeksproces verzamelen, coderen en analyseren onderzoekers voortdurend gegevens. Het iteratieve proces produceert thema's en categorieën die leiden tot theorieën op basis van gegevens.

Codering

Codering speelt een cruciale rol in de analyse en ontwikkeling van kwalitatief grounded theory onderzoek. Een grounded theory code identificeert patronen, concepten en relaties door kwalitatieve gegevens te categoriseren. Onderzoekers coderen gegevens door zorgvuldig elk stukje informatie te onderzoeken om betekenisvolle eenheden of segmenten te identificeren. Gegevens worden vervolgens gecategoriseerd volgens beschrijvende labels of codes. Codes worden vergeleken, geanalyseerd en met elkaar verbonden, wat resulteert in thema's en categorieën naarmate het coderingsproces vordert. Het verzamelen van gegevens en het coderen worden gelijktijdig uitgevoerd tijdens het coderen van de grondtheorie. Gegevensgestuurde codes en categorieën vergemakkelijken theorieontwikkeling door op gegevens gebaseerde theorieën te ontwikkelen.

Herinnering

Als onderdeel van de methodologie van Grounded Theory Kwalitatief Onderzoek is memoriseren een cruciale stap. Tijdens de data-analyse worden gedachten, reflecties en inzichten gedocumenteerd. In memo's legt een onderzoeker nieuwe ideeën en interpretaties vast en organiseert deze wanneer ze uit de gegevens naar voren komen. Memo's bieden een schat aan informatie die gebruikt kan worden om concepten en theorieën te ontwikkelen. Het doel van memo's is om verbanden tussen gegevenssegmenten te onderzoeken, hypotheses te genereren en theorieën te verfijnen die uit de gegevens naar voren komen. Bovendien ondersteunt het de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het onderzoek door een transparant en controleerbaar verslag van het analyseproces te leveren. Naarmate het kwalitatieve onderzoeksproces met de grondtheorie vordert, dienen memo's als een onmisbaar hulpmiddel om het voortschrijdend inzicht van onderzoekers in de gegevens vast te leggen en te bewaren.

Serendipity-patroon

Een onverwachte en toevallige ontdekking tijdens het data-analyseproces is het serendipiteitspatroon in kwalitatief grounded theory onderzoek. Een significante bevinding wordt ontdekt wanneer iets onverwachts of eerder onopgemerkt wordt herkend. Als onderzoekers voortdurend vergelijken en coderen, ontstaan er serendipiteitspatronen die een flexibele en onbevangen verkenning van de gegevens mogelijk maken. Er is een kans om nieuwe theorieën of perspectieven te ontwikkelen als gevolg van deze serendipitous ontdekkingen die bestaande aannames kunnen uitdagen. Onderzoekers die serendipiteitspatronen omarmen, ontwikkelen een dieper begrip van fenomenen en stimuleren een ontvankelijkheid voor onverwachte ontdekkingen in hun 'grounded theory'-onderzoek.

Sorteren

Een belangrijke stap in het coderings- en analyseproces van kwalitatief grounded theory onderzoek is sorteren. Het sorteren bestaat uit het organiseren van de gegevenssegmenten op basis van hun overeenkomsten en verschillen nadat ze zijn getranscribeerd en gesegmenteerd. Onderzoekers kunnen concepten en theorieën ontwikkelen door gegevens te sorteren en patronen en relaties te identificeren. Gegevens worden systematisch vergeleken en gecontrasteerd, er worden verbanden gelegd en gerelateerde segmenten worden gegroepeerd. Door gegevens te sorteren kunnen onderzoekers een coderingsraamwerk ontwikkelen waarmee ze de gegevens verder kunnen analyseren en interpreteren. In dit iteratieve proces worden gegevens dieper geanalyseerd en theorieën opgebouwd.

Schrijven

De ontwikkeling en verspreiding van theorieën is sterk afhankelijk van schrijven. Onderzoekers genereren voortdurend theoretische inzichten en concepten terwijl ze gegevens analyseren en coderen. Door deze opkomende theorieën te documenteren en te verwoorden, kunnen onderzoekers hun ideeën verder verfijnen en onderzoeken. Een 'grounded theory paper' moet geschreven worden op een manier die de nuances en complexiteit van de gegevens weergeeft door middel van rijke beschrijvingen en verhalen. Onderzoek kan effectief worden gecommuniceerd naar een breder publiek door het gebruik van duidelijke, boeiende teksten, die bijdragen aan de vooruitgang van kennis in hun vakgebied.

Gebruik van bestaande theorie in kwalitatieve grondtheorie

Een fascinerend en dynamisch aspect van kwalitatief grounded theory onderzoek is het gebruik van reeds bestaande theorie. In tegenstelling tot andere onderzoeksmethodologieën die gericht zijn op het testen of verifiëren van hypotheses, benadrukt de grounded theory de exploratie van empirische, op gegevens gebaseerde theorie.

Grounded theory gooit bestaande theorieën niet weg, maar behandelt ze eerder als waardevolle informatiebronnen voor onderzoek. Om patronen, concepten en relaties in gegevens te ontdekken, beginnen onderzoekers met een open geest. Om bestaande raamwerken te verfijnen, uit te breiden of zelfs uit te dagen, vergelijken ze opkomende concepten met bestaande theorieën.

De rijke hoeveelheid kennis die al beschikbaar is, kan door onderzoekers worden aangeboord door reeds bestaande theorieën te integreren in 'grounded theory'. De aanpak vergemakkelijkt de identificatie van nieuwe inzichten door een diepgaand begrip van het onderwerp te bevorderen. Bovendien stimuleert het samenwerking en innovatie tussen verschillende disciplinaire perspectieven.

Een kwalitatief onderzoek met een gefundeerde theorie maakt gebruik van bestaande theorie om een holistisch begrip te bieden van complexe fenomenen die de grenzen van kennis verleggen. Om zinvolle bijdragen te creëren, moeten onderzoekers voortbouwen op bestaande kennis, wat de dynamische aard van onderzoek illustreert.

Opsplitsing in methodologie en methoden van de kwalitatieve grondtheorie

Er zijn veel debatten en verdeeldheid binnen het veld van de grounded theory kwalitatief onderzoek, vooral met betrekking tot methodologie en methodologische keuzes. Grondtheoretische studies worden door onderzoekers verschillend bekeken.

Deductieve en inductieve benaderingen zijn twee belangrijke verdelingen. Bij deductief onderzoek begint de onderzoeker met een vooraf bestaande theorie en valideert of verfijnt deze op basis van kwalitatieve gegevensanalyse. Een inductieve benadering begint daarentegen met een open geest, waarbij de theorie op natuurlijke wijze uit de gegevens naar voren komt.

De methoden voor het verzamelen en analyseren van gegevens zijn ook een twistpunt. In de traditionele 'grounded theory' worden gegevens gecategoriseerd met behulp van coderingstechnieken, constante vergelijkingen en theoretische steekproeven. Er zijn ook alternatieve methoden ontwikkeld, zoals de constructivistische grounded theory, die zich meer concentreert op reflexiviteit en betrokkenheid van de onderzoeker.

Constructivistische Grondtheorie

In geaard theoretisch kwalitatief onderzoek vertegenwoordigt constructivistische geaarde theorie (CGT) een alternatieve benadering. Door de nadruk te leggen op de actieve rol van de onderzoeker bij het vormgeven van de analyse, verschilt het van de traditionele grounded theory. Door middel van CGT verkennen individuen hun subjectieve ervaringen en betekenissen van de sociale werkelijkheid. In elke fase van het onderzoeksproces reflecteren onderzoekers op hun invloed op de interpretatie van de gegevens. Samenwerking tussen onderzoekers en deelnemers wordt bevorderd door CGT, dat de co-constructie van kennis erkent. Inzicht in de sociale wereld door middel van CGT stelt onderzoekers in staat om theorieën te ontwikkelen die de complexiteit en diversiteit van de menselijke ervaring verklaren.

Kritisch Realist

Een kritisch realistisch perspectief heeft aandacht gekregen binnen het kwalitatief onderzoek op basis van de geaarde theorie. Hoewel kritisch realisme de invloed van sociale en culturele factoren op ons begrip van de werkelijkheid erkent, erkent het dat er een externe werkelijkheid bestaat die onafhankelijk van onze percepties bestaat. Een kritisch realistische onderzoeker wil de mechanismen en structuren blootleggen die sociale fenomenen vormgeven. In plaats van zich alleen te richten op oppervlakkige observaties, proberen ze diepere causale verbanden en contexten te onderzoeken. Binnen het kader van de 'grounded theory' kunnen onderzoekers door kritisch realisme een dieper inzicht krijgen in de sociale werkelijkheid.

Voordelen van het gebruik van een kwalitatieve grondtheorie

We kunnen ons begrip en onze besluitvormingsprocessen aanzienlijk verbeteren door gebruik te maken van kwalitatief onderzoek op basis van de grondtheorie. Het is in staat om alleen al op basis van data diepe inzichten bloot te leggen en nieuwe theorieën te genereren. Inzicht in complexe fenomenen kan worden verkregen door ons te verdiepen in kwalitatieve informatie. Enkele van de voordelen zijn

 • Ontwikkel nieuwe theorieën op basis van de gegevens zelf door diepe inzichten te ontdekken.
 • Stimuleer een flexibele, iteratieve aanpak, zodat theorieën kunnen worden verfijnd op basis van nieuwe gegevens.
 • Ontwikkel een holistisch perspectief op het onderzoeksonderwerp door meerdere perspectieven en interpretaties te overwegen.
 • Kwalitatieve gegevens vangen de rijkdom van menselijke ervaringen en omarmen de complexiteit van de menselijke natuur.
 • Door zeer relevante en toepasbare inzichten te bieden, wordt de kloof tussen theorie en praktijk overbrugd.
 • Geef besluitvormers op feiten gebaseerde inzichten, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen.
 • Het gebruik van grondtheorie om besluitvormingsprocessen te onderbouwen is een krachtige manier om positieve verandering te stimuleren.
 • We staan op het punt om een revolutie teweeg te brengen in het begrip van een groot aantal complexe fenomenen in een groot aantal disciplines.
 • Het is belangrijk om het begrip van de leerstof te vergroten en een volledig begrip ervan te geven.

Zoals deze voordelen aantonen, kan kwalitatief onderzoek met een grondtheorie diepe inzichten blootleggen, flexibiliteit bevorderen, diversiteit omarmen, op feiten gebaseerde besluitvorming vergemakkelijken en bijdragen aan zinvolle vooruitgang.

Beperkingen van het gebruik van Grounded Theory Kwalitatief

Kwalitatief onderzoek op basis van de grondtheorie is een effectieve en inzichtgevende methodologie, maar heeft ook zijn beperkingen. Een goed begrip van de toepasbaarheid ervan hangt af van de erkenning van deze beperkingen. Hieronder staan enkele van de beperkingen die zijn geïdentificeerd:

 • Het verzamelen, coderen en analyseren van gegevens in kwalitatief grounded theory onderzoek kost veel tijd en middelen.
 • Bij kwalitatieve analyse kan de vooringenomenheid van de onderzoeker de interpretatie van gegevens beïnvloeden, waardoor de objectiviteit in het gedrang kan komen door de vooroordelen en perspectieven van de onderzoeker.
 • Het kan moeilijk zijn om bevindingen uit de grounded theory over te brengen naar andere omgevingen of populaties, omdat deze zich richt op contextspecifieke fenomenen.
 • Het aantal deelnemers aan grounded theory-onderzoeken is vaak klein, omdat diepte voorrang heeft op breedte in deze onderzoeken. Het kan mogelijk zijn om met deze aanpak rijke inzichten te genereren, maar de generaliseerbaarheid en statistische kracht kunnen beperkt zijn.

Door deze beperkingen in overweging te nemen, kunnen onderzoekers beslissen welke contexten en overwegingen ze toepassen op kwalitatief onderzoek met een grondtheorie.

Hoe doe je Kwalitatief Onderzoek met Grondtheorie?

Het is belangrijk om een systematisch en iteratief proces te volgen bij het doen van grounded theory onderzoek. Volg deze stappen om te beginnen:

 1. Verwerf een grondig begrip van de principes, concepten en technieken van grounded theory. Neem de tijd om meer te leren over de pioniers van deze methodologie, waaronder Glaser en Strauss.
 1. Kies een kwalitatief onderzoeksonderwerp dat je interesseert. Voor het bestuderen van complexe sociale fenomenen of het verkennen van gebieden die nog onvoldoende bestudeerd zijn, is de 'grounded theory' bijzonder nuttig.
 1. Interviews, observaties en documentanalyse zijn methoden om gegevens te verzamelen. Het doel is om rijke, kwalitatieve gegevens te verzamelen die de perspectieven en ervaringen van de deelnemers vastleggen.
 1. Codeer en categoriseer de gegevens voordat je met het analyseproces begint. Oorspronkelijke concepten vergelijken en contrasteren door constante vergelijking met behulp van open codering. Analyseer opkomende thema's, patronen en verbanden.
 1. Identificeer relaties en concepten in de gegevens en ontwikkel categorieën en subcategorieën om die relaties en concepten weer te geven terwijl de analyse vordert. Laat de theorie organisch ontstaan in plaats van vooropgezette ideeën op te leggen aan de gegevens.
 1. Verzamel voortdurend aanvullende gegevens om opkomende categorieën en concepten te valideren en te verfijnen. Afhankelijk van de opkomende theorie worden nieuwe deelnemers of bronnen geselecteerd.
 1. Analyseer en valideer de theorie voortdurend door middel van doorlopende analyse. Zorg ervoor dat de opkomende theorie geloofwaardig en betrouwbaar is door feedback te vragen van collega's, experts of deelnemers.
 1. De laatste stap is het documenteren van je bevindingen door een onderzoeksrapport te schrijven waarin je beschrijft wat je van de gegevens hebt geleerd. Geef een gedetailleerde beschrijving van het onderzoeksproces, de analyse en het ontwikkelde theoretische kader.

Iteratieve en reflexieve processen maken integraal deel uit van grounded theory onderzoek. Om een fenomeen te begrijpen, moeten gegevensverzameling, analyse en theorieontwikkeling met elkaar verweven zijn.

Hulpmiddelen voor Grounded Theory-onderzoek

Hoewel 'grounded theory'-onderzoek voornamelijk gebaseerd is op de analyse en interpretatie van kwalitatieve gegevens, kunnen verschillende hulpmiddelen helpen bij het ondersteunen en verbeteren van het proces. Enkele van de meest gebruikte hulpmiddelen worden hieronder genoemd:

 • Software voor het maken van aantekeningen: Evernote en Microsoft OneNote zijn geweldige tools voor het bijhouden van notities, transcripties van interviews, observaties en memo's. Het analyseren van je gegevens met deze tools is flexibel en eenvoudig. Het analyseren van je gegevens met deze tools is flexibel en gemakkelijk.
 • Software voor kwalitatieve gegevensanalyse gebruiken: Tools zoals NVivo en MAXQDA kunnen gebruikt worden om kwalitatieve gegevens te beheren en te analyseren. Dankzij deze hulpmiddelen kunnen gegevens efficiënt worden gecodeerd, gecategoriseerd en onderzocht, waardoor patronen kunnen worden geïdentificeerd en theoretische kaders kunnen worden ontwikkeld.
 • Raamwerken voor codering: Gebruik coderingsraamwerken om gegevens systematisch te categoriseren en analyseren. Een initiële lijst van categorieën kan worden afgeleid uit de gegevens of er kan een set vooraf gedefinieerde codes worden gebruikt. Consistentie en thema-identificatie worden gemakkelijker met coderingskaders.
 • Hulpmiddelen voor concept-mapping: Het visualiseren van relaties, verbanden en hiërarchieën tussen concepten en categorieën kan worden gedaan met concept-mapping tools zoals Mind the Graph. Deze hulpmiddelen bieden visuele weergaven van het theoretische kader en de complexiteit van de gegevens.
 • Tools voor het beheren van onderzoek: Beheer referenties, citaten en literatuuroverzichten met tools voor onderzoeksbeheer zoals Zotero of Mendeley. Het citeren van bronnen en het bijhouden van relevante literatuur wordt eenvoudiger met deze tools.
 • Platforms die samenwerking vergemakkelijken: Tools zoals Google Docs en Microsoft Teams maken het mogelijk om in teamverband onderzoeksdocumenten te schrijven, te bewerken en van commentaar te voorzien. 

Het is noodzakelijk om de onderzoeksinstrumenten te kiezen die passen bij je onderzoeksbehoeften en -voorkeuren, terwijl deze instrumenten nuttig kunnen zijn. Het uitvoeren van grounded theory-onderzoek moet efficiënt en effectief zijn, terwijl de integriteit van de kwalitatieve analyse behouden blijft.

De impact van je werk vergroten en het meer betekenis geven

Als onderdeel van geaard kwalitatief theorieonderzoek worden rijke kwalitatieve gegevens verzameld en geïnterpreteerd. Visuele representaties maken informatie makkelijker te begrijpen en te leren. Wij verbeteren de communicatie van uw wetenschappelijke bevindingen door middel van zorgvuldig ontworpen visuele representaties. Met Mind the Graphkun je je grounded theory-onderzoek effectief communiceren, zodat een breder publiek het begrijpt.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen