Fedezzen fel új perspektívákat és ötleteket a megalapozott elméleti kvalitatív kutatáson keresztül. Tudja meg, hogyan irányíthatja döntéseit a megfelelő irányba erőteljes meglátásokkal. A rengeteg információ korában nehéz lehet megtalálni az értelmet és értékes meglátásokat kinyerni. Az összetett jelenségek megértéséhez a megalapozott elmélet meggyőző megközelítést kínál.

A megalapozott elmélet módszere aprólékosan elemzi és értelmezi a kvalitatív adatokat, hogy feltárja a világ mögöttes mintáit, kapcsolatait és jelentéseit. Gondolkodásunkat és döntéshozatali folyamatainkat ez a módszer átalakíthatja a rejtett dimenziók feltárásával és új meglátások megszerzésével.

Jöjjön el egy lenyűgöző utazásra a megalapozott elméletű kvalitatív kutatáson keresztül. Tudja meg, hogyan működik ez a megközelítés a gyakorlatban, valós esettanulmányok, gyakorlati példák és szakértői nézőpontok segítségével. Készüljön fel arra, hogy megtapasztalja az árnyalt megfigyelések szépségét és a kvalitatív adatok gazdagságát, ami magabiztos döntések meghozatalához szükséges önbizalmat ad. Fedezzen fel új perspektívákat és fedezzen fel új dolgokat.

Mi a Grounded Theory kvalitatív?

A társadalmi jelenségek tanulmányozásának és megértésének megalapozott elméleten alapuló megközelítése szigorú és szisztematikus. Anselm Strauss és Barney Glaser az 1960-as években fejlesztette ki a megalapozott elméletet, hogy az empirikus adatokon alapuló elméleteket állítson fel, ne pedig előzetesen kialakított elképzeléseket.

Előre meghatározott hipotézisek vagy feltételezések nélkül indul, ellentétben a hagyományos deduktív kutatási megközelítésekkel. Inkább induktív érvelést használ az elméletek szerves kialakításához. A kvalitatív adatokban található minták, kategóriák és kapcsolatok felderítése érdekében a kutatók folyamatos összehasonlító elemzést végeznek.

A megalapozott elmélet szerint a társadalmi interakciókat szubjektív tapasztalatok és jelentések jellemzik. Az emberek viselkedését és hiedelmeit társadalmi folyamatok és kontextusok alakítják. A megalapozott elméleti kutatásban interjúk, megfigyelések és dokumentumelemzés egyaránt felhasználhatók.

A megalapozott elméletet alkalmazó kutatás új felismeréseket tárhat fel, és olyan empirikus bizonyítékokon alapuló elméleteket hozhat létre, amelyek tükrözik az emberi tapasztalatok összetettségét. A társadalomtudósok, pszichológusok, pedagógusok és menedzserek mind profitálhatnak ebből a megközelítésből a társadalmi jelenségek megértése és magyarázata során.

A megalapozott elmélet filozófiai alapjai Minőségelvű kvalitatív

A megalapozott elméleti kvalitatív kutatás módszertana és megközelítése a filozófiában gyökerezik. A kutatásban résztvevők aktívan konstruálják a tudást a kutatóval való interakciójuk eredményeként, ami a megalapozott elmélet központi tézise. E nézőpont szerint a valóság szubjektív, és többféle értelmezés lehetséges.

A megalapozott elmélet a pragmatizmusból is merít ihletet, hangsúlyozva a tudás gyakorlati alkalmazását. Az empirikusan megalapozott elmélet olyan elmélet, amelynek gyakorlati vonatkozásai vannak, és empirikus bizonyítékokon alapul. A megalapozott elméletnek a döntéshozatal eszközeként való használata biztosítja, hogy a kutatásból származó meglátásokat hatékonyan lehessen alkalmazni.

A megalapozott elmélet nagymértékben támaszkodik a szimbolikus interakcionizmusra. A jelentések és szimbólumok döntő szerepet játszanak az emberi viselkedés alakításában. A megalapozott elméletet alkalmazó kutatások az egyének és társadalmi környezetük kölcsönhatásait tárják fel.

E filozófiai alapok eredményeként a megalapozott elméleti kvalitatív kutatás lehetővé teszi a kutatók számára, hogy az emberi tapasztalatok összetettségének feltárásával olyan elméleteket hozzanak létre, amelyek rezonálnak a mindennapi élet gyakorlati valóságával.

A megalapozott elmélet előfeltétele minőségi

A megalapozott elméleten alapuló kutatás feltételezi, hogy a meglévő elméletek vagy hipotézisek helyett az adatok határozzák meg a feltárt ismereteket. A kvalitatív adatok szisztematikus elemzésével a vizsgált társadalmi jelenségek megértésére törekszik.

Az állandó összehasonlítások és az elméleti mintavétel révén a megalapozott elmélet lehetővé teszi, hogy az elméletek az adatokból származzanak, ellentétben a hagyományos deduktív kutatással, amely az elméleteket az adatokkal szemben teszteli. A kutatók elmerülnek az adatokban, aprólékosan kódolják és kategorizálják azokat, és fokozatosan elméleteket és fogalmakat építenek fel ezek alapján.

A kutatók empirikusan megalapozott elméleteket hozhatnak létre, miközben rejtett mintákat tárnak fel és új perspektívákat tárnak fel ezzel a megközelítéssel. Különböző tudományágak profitálhatnak a megalapozott elméletű kvalitatív kutatásból, amely új meglátásokat generálhat.

A megalapozott elmélet módszertana Minőségi

A Grounded Theory kvalitatív kutatási módszertan segítségével a kutatók mély betekintést nyerhetnek és elméletet hozhatnak létre az empirikus bizonyítékokból. Alapvetően a megalapozott elmélet a minták, fogalmak és kapcsolatok azonosításáról szól a kvalitatív adatokban szisztematikus elemzéssel. A kutatási folyamat részeként a kutatók folyamatosan gyűjtik, kódolják és elemzik az adatokat. Az iteratív folyamat témákat és kategóriákat hoz létre, amelyek az adatokon alapuló elméletekhez vezetnek.

Kódolás

A kódolás döntő szerepet játszik a megalapozott elméletű kvalitatív kutatás elemzésében és fejlesztésében. A megalapozott elmélet kódja a kvalitatív adatok kategorizálásával mintákat, fogalmakat és kapcsolatokat azonosít. A kutatók az adatokat úgy kódolják, hogy minden egyes információt gondosan megvizsgálnak, hogy értelmes egységeket vagy szegmenseket azonosítsanak. Az adatokat ezután leíró címkék vagy kódok szerint kategorizálják. A kódokat összehasonlítják, elemzik és összekapcsolják, ami a kódolási folyamat előrehaladtával témákat és kategóriákat eredményez. Az adatgyűjtés és a kódolás egyidejűleg történik a megalapozott elmélet kódolása során. Az adatvezérelt kódok és kategóriák megkönnyítik az elméletfejlesztést azáltal, hogy lehetővé teszik az adatalapú elméletek kidolgozását.

Memoing

A Grounded Theory kvalitatív kutatási módszertan részeként a memorizálás kulcsfontosságú lépés. Az adatelemzés során a gondolatok, reflexiók és meglátások dokumentálásra kerülnek. Az emlékeztetőkben a kutató rögzíti és rendszerezi az új ötleteket és értelmezéseket, amint azok az adatokból felmerülnek. A memók rengeteg olyan információt tartalmaznak, amelyek felhasználhatók a fogalmak és elméletek kidolgozásához. A memoárkészítés célja az adatok szegmensei közötti kapcsolatok feltárása, hipotézisek felállítása és az adatokból származó elméletek finomítása. Ezenkívül támogatja a kutatás megbízhatóságát és szigorát azáltal, hogy átlátható és ellenőrizhető feljegyzést biztosít az elemzési folyamatról. Ahogy a megalapozott elméletű kvalitatív kutatási folyamat előrehalad, a memók nélkülözhetetlen eszközként szolgálnak a kutatók fejlődő megértésének megragadásához és megőrzéséhez az adatokról.

Serendipity minta

Az adatelemzési folyamat során a váratlan és szerencsés felfedezés az alapozott elméleti kvalitatív kutatásban a szerencsés minta. Egy jelentős megállapítás akkor kerül felfedezésre, amikor valami váratlan vagy korábban észrevétlen dologra derül fény. Amikor a kutatók folyamatosan összehasonlítanak és kódolnak, szerendipity minták jelennek meg, lehetővé téve az adatok rugalmas és nyitott feltárását. Lehetőség nyílik új elméletek vagy perspektívák kialakítására ezen szerencsés felfedezések eredményeként, amelyek megkérdőjelezhetik a meglévő feltételezéseket. Azok a kutatók, akik elfogadják a szerendipitási mintákat, mélyebb megértést alakítanak ki a jelenségekről, elősegítve a váratlan felfedezések iránti fogékonyságot a megalapozott elméleti kutatásaikban.

Rendezés

A megalapozott elméleti kvalitatív kutatás kódolási és elemzési folyamatának egyik legfontosabb lépése a válogatás. A rendezési folyamat magában foglalja az adatok szegmenseinek megszervezését hasonlóságaik és különbségeik alapján, miután átírták és szegmentálták őket. A kutatók az adatok rendezésével és a bennük lévő minták és kapcsolatok azonosításával fogalmakat és elméleteket dolgozhatnak ki. Az adatokat szisztematikusan összehasonlítják és szembeállítják, kapcsolatokat teremtenek, és a kapcsolódó szegmenseket csoportosítják. Az adatok rendezésével a kutatók olyan kódolási keretet alakíthatnak ki, amely lehetővé teszi számukra az adatok további elemzését és értelmezését. Ebben az iteratív folyamatban az adatokat mélyebben elemzik, és elméleteket építenek.

Írás

Az elméletek kidolgozása és terjesztése nagymértékben támaszkodik az írásra. A kutatók az adatok folyamatos elemzése és kódolása során elméleti meglátásokat és fogalmakat hoznak létre. Ezen újonnan kialakuló elméletek dokumentálásával és artikulálásával a kutatók tovább finomíthatják és tovább vizsgálhatják ötleteiket. A megalapozott elméleti papírt úgy kell megírni, hogy gazdag leírásokon és elbeszéléseken keresztül megragadja az adatok árnyalatait és összetettségét. A kutatások világos, meggyőző írásmóddal hatékonyan kommunikálhatók a szélesebb közönség felé, hozzájárulva a tudás fejlődéséhez a saját területükön.

A már meglévő elmélet használata a megalapozott elméletben Minőségi kvalitatív

A megalapozott elméleti kvalitatív kutatás lenyűgöző és dinamikus aspektusa a már meglévő elmélet használata. Más, a hipotézisek tesztelésére vagy ellenőrzésére összpontosító kutatási módszertanokkal ellentétben a megalapozott elmélet az empirikus adatokon alapuló elmélet feltárását hangsúlyozza.

A megalapozott elmélet nem veti el a már létező elméleteket, hanem inkább a kutatáshoz szükséges értékes forrásként kezeli őket. Annak érdekében, hogy felfedezzék a mintákat, fogalmakat és kapcsolatokat az adatokban, a kutatók nyitott elmével kezdenek. A meglévő keretek finomítása, bővítése vagy akár megkérdőjelezése érdekében összehasonlítják a felmerülő fogalmakat a meglévő elméletekkel.

A már rendelkezésre álló gazdag ismeretanyagot a kutatók a már meglévő elméletek megalapozott elméletbe való integrálásával használhatják fel. A megközelítés megkönnyíti az újszerű felismerések azonosítását azáltal, hogy elősegíti a téma mély megértését. Ezenkívül ösztönzi a különböző diszciplináris perspektívák közötti együttműködést és innovációt.

A megalapozott elméleti kvalitatív tanulmány a már meglévő elméletet használja fel, hogy holisztikus megértést nyújtson a komplex jelenségekről, amely a tudás határait feszegeti. Az értelmes hozzájárulások létrehozásához a kutatóknak a meglévő ismeretekre kell építeniük, ami a kutatás dinamikus jellegét példázza.

A megalapozott elmélet módszertanának és módszereinek megosztottsága Minőségi elmélet

A megalapozott elméletű kvalitatív kutatás területén számos vita és megosztottság van, különösen a módszertan és a módszertani választások tekintetében. A megalapozó elméleti tanulmányokat a kutatók eltérően ítélik meg.

A deduktív és az induktív megközelítés két fő felosztás. A deduktív kutatásban a kutató egy már meglévő elméletből indul ki, és azt a kvalitatív adatelemzés alapján validálja vagy finomítja. Az induktív megközelítés ezzel szemben nyitott elmével indul, és lehetővé teszi, hogy az elmélet természetes módon alakuljon ki az adatokból.

Az adatgyűjtési és elemzési módszerek szintén vitatottak. A hagyományos megalapozott elméletben az adatokat kódolási technikák, állandó összehasonlítások és elméleti mintavételek segítségével kategorizálják. Alternatív módszereket is kidolgoztak, például a konstruktivista megalapozott elméletet, amely jobban összpontosít a reflexivitásra és a kutató bevonására.

Konstruktivista megalapozott elmélet

A megalapozott elméleti kvalitatív kutatásban a konstruktivista megalapozott elmélet (CGT) alternatív megközelítést képvisel. Azáltal, hogy hangsúlyozza a kutató aktív szerepét az elemzés alakításában, különbözik a hagyományos megalapozott elmélettől. A CGT révén az egyének feltárják szubjektív tapasztalataikat és a társadalmi valóság jelentéseit. A kutatási folyamat minden szakaszában a kutatók reflektálnak és reflektálnak az adatok értelmezésére gyakorolt hatásukra. A kutatók és a résztvevők közötti együttműködést a CGT segíti elő, amely elismeri a tudás társ-konstrukcióját. A társadalmi világ CGT-n keresztül történő megértése lehetővé teszi a kutatók számára, hogy olyan elméleteket dolgozzanak ki, amelyek megmagyarázzák az emberi tapasztalatok összetettségét és sokféleségét.

Kritikus realista

A kritikai realizmus perspektívája egyre nagyobb figyelmet kap a megalapozott elméletű kvalitatív kutatásokban. Miközben elismeri a társadalmi és kulturális tényezők hatását a valóságról alkotott képünkre, a kritikai realizmus elismeri, hogy létezik egy külső valóság, amely a mi érzékelésünktől függetlenül létezik. A kritikai realista kutató célja a társadalmi jelenségeket alakító mechanizmusok és struktúrák feltárása. Ahelyett, hogy kizárólag a felszíni megfigyelésekre összpontosítana, mélyebb ok-okozati összefüggések és kontextusok feltárására törekszik. A megalapozott elmélet keretein belül a kutatók a kritikai realizmus révén mélyebb megértést nyerhetnek a társadalmi valóságról.

A megalapozott elmélet használatának előnyei Minőségi

A megalapozott elméleti kvalitatív kutatás segítségével nagymértékben javíthatjuk megértési és döntéshozatali folyamatainkat. Egyedül az adatokból képes mély meglátásokat feltárni és új elméleteket generálni. Az összetett jelenségek megértéséhez a kvalitatív információkban való elmélyüléssel juthatunk. Néhány előnye a következő:

 • Új elméletek kidolgozása az adatok alapján, mély betekintést nyerve.
 • Rugalmas, iteratív megközelítés ösztönzése, amely lehetővé teszi az elméletek finomítását az új adatok alapján.
 • Többféle nézőpont és értelmezés figyelembevételével holisztikus perspektívát alakítson ki a kutatási témával kapcsolatban.
 • A kvalitatív adatok megragadják az emberi tapasztalatok gazdagságát, és felölelik az emberi természet összetettségét.
 • Az elmélet és a gyakorlat közötti szakadék áthidalása azáltal, hogy rendkívül releváns és alkalmazható betekintést nyújt.
 • Adjon a döntéshozóknak bizonyítékokon alapuló betekintést, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak.
 • A megalapozott elmélet alkalmazása a döntéshozatali folyamatok tájékoztatására hatékony módja a pozitív változás előmozdításának.
 • A legkülönbözőbb tudományágak komplex jelenségeinek megértése forradalmasításának küszöbén állunk.
 • Fontos, hogy fokozza a tárgy megértését és átfogó megértést biztosítson.

Amint ezek az előnyök mutatják, a megalapozott elméleti kvalitatív kutatás mély betekintést nyújthat, elősegítheti a rugalmasságot, elfogadhatja a sokszínűséget, megkönnyítheti a bizonyítékokon alapuló döntéshozatalt, és hozzájárulhat az értelmes fejlődéshez.

A megalapozott elmélet használatának korlátai Minőségi

A megalapozott elméleti kvalitatív kutatás hatékony és éleslátó módszertan, de megvannak a maga korlátai. Alkalmazhatóságának átfogó megértése e korlátok elismerésétől függ. Az alábbiakban felsorolunk néhányat az azonosított korlátozások közül:

 • Az adatgyűjtés, kódolás és elemzés a megalapozott elméletű kvalitatív kutatásban idő- és erőforrás-igényes.
 • A kvalitatív elemzésben a kutató elfogultsága befolyásolhatja az adatok értelmezését, ami a kutató előítéletei és perspektívái miatt veszélyeztetheti az objektivitást.
 • A megalapozott elmélet megállapításait nehéz lehet átvinni más környezetekre vagy populációkra, mivel a kontextus-specifikus jelenségekre összpontosít.
 • A megalapozott elméleti tanulmányokban a résztvevők száma gyakran alacsony, mivel a mélység elsőbbséget élvez a szélességgel szemben ezekben a tanulmányokban. Ezzel a megközelítéssel gazdag meglátások nyerhetők, de az általánosíthatóság és a statisztikai erő korlátozott lehet.

E korlátozások figyelembevételével a kutatók eldönthetik, hogy milyen összefüggéseket és megfontolásokat alkalmaznak a megalapozott elméletű kvalitatív kutatásra.

Hogyan végezzünk megalapozott elméleti kvalitatív kutatást?

Fontos, hogy a megalapozott elméleti kutatás során szisztematikus és iteratív folyamatot kövessünk. Kövesse az alábbi lépéseket a kezdéshez:

 1. A megalapozott elmélet alapelveinek, fogalmainak és technikáinak alapos megértése. Szánjon időt e módszertan úttörőinek, köztük Glaser és Strauss megismerésére.
 1. Válasszon egy Önt érdeklő kvalitatív kutatási témát. Az összetett társadalmi jelenségek tanulmányozásához vagy a kevéssé vizsgált területek feltárásához különösen hasznos a megalapozott elmélet.
 1. Az adatgyűjtés módszerei az interjúk, a megfigyelések és a dokumentumelemzés. A cél olyan gazdag, kvalitatív adatok gyűjtése, amelyek megragadják a résztvevők nézőpontját és tapasztalatait.
 1. Kódolja és kategorizálja az adatokat az elemzési folyamat megkezdése előtt. Hasonlítsa össze és állítsa szembe a kezdeti fogalmakat állandó összehasonlítással, nyílt kódolással. Elemezze a felmerülő témákat, mintákat és kapcsolatokat.
 1. Az adatokban lévő kapcsolatok és fogalmak azonosítása, és az elemzés során kategóriák és alkategóriák kialakítása, amelyek tükrözik ezeket a kapcsolatokat és fogalmakat. Ahelyett, hogy előre kialakított elképzeléseket erőltetne az adatokra, hagyja, hogy az elmélet szervesen kialakuljon.
 1. A kialakuló kategóriák és fogalmak validálása és finomítása érdekében folyamatosan gyűjtsön további adatokat. A kialakuló elméletnek megfelelően új résztvevők vagy források kiválasztása.
 1. Folyamatos elemzéssel folyamatosan elemezze és validálja az elméletet. Biztosítsa a kialakuló elmélet hitelességét és megbízhatóságát azáltal, hogy visszajelzést kér a kollégáktól, szakértőktől vagy résztvevőktől.
 1. Az utolsó lépés az eredmények dokumentálása egy kutatási jelentés megírásával, amelyben leírja, hogy mit tanult az adatokból. Adjon részletes leírást a kutatási folyamatról, az elemzésről és a kidolgozott elméleti keretről.

Az iteratív és reflexív folyamatok szerves részét képezik a megalapozott elméleti kutatásnak. A jelenség megértéséhez az adatgyűjtésnek, az elemzésnek és az elméletfejlesztésnek össze kell fonódnia.

Eszközök a megalapozott elméleti kutatáshoz

Bár a megalapozott elméleti kutatás elsősorban a kvalitatív adatelemzésre és -értelmezésre támaszkodik, számos eszköz segíthet a folyamat támogatásában és fokozásában. A leggyakrabban használt eszközök közül néhányat az alábbiakban sorolunk fel:

 • Szoftver a jegyzeteléshez: Az Evernote és a Microsoft OneNote nagyszerű eszközök a jegyzetek, interjúk átiratai, megfigyelések és emlékeztetők nyomon követésére. Az adatok elemzése ezekkel az eszközökkel rugalmas és egyszerű.
 • Minőségi adatelemző szoftverek használata: A kvalitatív adatok kezelésére és elemzésére olyan eszközök használhatók, mint az NVivo és a MAXQDA. Ezen eszközök eredményeként az adatok hatékonyan kódolhatók, kategorizálhatók és feltárhatók, lehetővé téve a minták azonosítását és az elméleti keretek kialakítását.
 • Keretek a kódoláshoz: Kódolási keretrendszerek használata az adatok szisztematikus kategorizálására és elemzésére. A kategóriák kezdeti listáját az adatokból lehet levezetni, vagy előre meghatározott kódokat lehet használni. A következetesség és a témaazonosítás könnyebbé válik a kódolási keretek segítségével.
 • Koncepciótérképező eszközök: A fogalmak és kategóriák közötti kapcsolatok, kapcsolatok és hierarchiák vizualizálása olyan fogalomtérképező eszközökkel végezhető el, mint például a Mind the Graph. Ezek az eszközök az elméleti keretrendszer és az adatok összetettségének vizuális ábrázolását biztosítják.
 • Ta kutatás irányításának eszközei: Kezelje a hivatkozásokat, idézeteket és irodalmi áttekintéseket olyan kutatáskezelő eszközökkel, mint a Zotero vagy a Mendeley. A források idézése és a releváns irodalom nyomon követése könnyebbé válik ezekkel az eszközökkel.
 • Az együttműködést megkönnyítő platformok: Az olyan eszközök, mint a Google Docs és a Microsoft Teams megkönnyítik a közös írást, szerkesztést és a kutatási dokumentumok kommentálását, ha csapatban dolgozunk. 

Elengedhetetlen, hogy az Ön kutatási igényeinek és preferenciáinak megfelelő kutatási eszközöket válasszon, miközben ezek az eszközök hasznosak lehetnek. A megalapozott elméleti kutatás lefolytatásának hatékonynak és eredményesnek kell lennie, miközben a kvalitatív elemzés integritása megmarad.

Növelje munkája hatását és tegye jelentősebbé azt.

A megalapozott elméleti kvalitatív kutatás részeként gazdag kvalitatív adatokat rögzítenek és értelmeznek. A vizuális ábrázolások megkönnyítik az információk megértését és elsajátítását. Gondosan megtervezett vizuális ábrázolásokkal javítjuk tudományos eredményeinek kommunikációját. A weboldalon Mind the Graph, hatékonyan tudja kommunikálni a megalapozott elméleti kutatását, lehetővé téve, hogy szélesebb közönség is megértse azt.

logo-subscribe

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Exkluzív, kiváló minőségű tartalom a hatékony vizuális
kommunikáció a tudományban.

- Exkluzív útmutató
- Tervezési tippek
- Tudományos hírek és trendek
- Oktatóanyagok és sablonok