Forskning er et kraftfullt verktøy for å få innsikt i verden rundt oss. Enten det er i akademia, næringslivet eller offentlig sektor, kan forskningsstudier bidra til beslutningstaking, innovasjon og økt forståelse av komplekse fenomener. Verdien av forskning ligger imidlertid ikke bare i dataene som samles inn, men også i tolkningen av resultatene. Å tolke forskningsresultatene riktig er avgjørende for å få meningsfull innsikt, trekke nøyaktige konklusjoner og informere om fremtidige forskningsretninger. 

In this Mind the Graph article, you’ll understand the basic concept of interpretation of results in research. The article will go over the right procedure for checking, cleaning, and editing your data as well as how to organize it effectively to aid interpretation.

Hvordan tolker man forskningsresultater?

Prosessen med å tolke og gi mening til data som produseres i en forskningsstudie, kalles tolkning av forskningsresultater. Det innebærer å studere mønstre, trender og korrelasjoner i dataene for å utvikle pålitelige funn og trekke meningsfulle konklusjoner.  

Tolkning er et viktig steg i forskningsprosessen, ettersom det hjelper forskere med å avgjøre relevansen av resultatene, relatere dem til eksisterende kunnskap og forme videre forskningsmål. En grundig tolkning av forskningsresultater kan bidra til å garantere at funnene er legitime og pålitelige, og at de bidrar til kunnskapsutviklingen på et bestemt område. 

Tolkning av forskningsresultater krever flere trinn, blant annet kontroll, rensing og redigering av data for å sikre at de er nøyaktige, og riktig organisering for å forenkle tolkningen. For å undersøke data og utlede pålitelige funn må forskerne bruke egnede statistiske metoder. I tillegg må de vurdere de større konsekvensene av resultatene og hvordan de kan brukes i hverdagen. 

Det er viktig å huske på at det å komme frem til presise konklusjoner og samtidig generere meningsfulle slutninger er en iterativ prosess som krever grundige undersøkelser. 

Prosessen med å kontrollere, rense og redigere data.

Prosessen med kontroll, rensing og redigering av data kan deles inn i tre faser: screening, diagnostikk og behandling. Hvert trinn har et eget mål og et sett med oppgaver for å verifisere dataenes nøyaktighet og pålitelighet. 

Screeningfasen

The screening process consists of a first inspection of the data to find any errors or anomalies. Running basic descriptive statistics, reviewing data distributions, and discovering missing values may all be part of this. This phase’s goal is to discover any concerns with the data that need to be investigated further.

Diagnostisk fase

The diagnostic phase entails a more extensive review of the data to identify particular concerns that must be addressed. Identifying outliers, investigating relationships between variables, and spotting abnormalities in the data are all examples of this. This phase’s goal is to identify any problems with the data and propose suitable treatment options.

Behandlingsfase

Behandlingsfasen innebærer å iverksette tiltak for å løse eventuelle problemer som ble oppdaget i diagnosefasen. Dette kan innebære å eliminere ekstremverdier, fylle inn manglende verdier, transformere data og redigere data. Målet med denne fasen er å sikre at dataene er pålitelige, presise og i riktig format for analyse.

Forskere kan garantere at dataene er av høy kvalitet og akseptable for analyse ved å bruke en strukturert tilnærming til kontroll, rensing og redigering av data.

Hvordan organisere visning og beskrivelse av data?

Organisering av datavisning og -beskrivelse er et annet viktig trinn i prosessen med å analysere studieresultater. Formatet dataene presenteres i, har stor betydning for hvor raskt de kan forstås og tolkes. Nedenfor finner du noen eksempler på beste praksis for organisering av datapresentasjon og -beskrivelse.

Beste praksis for kvalitative data inkluderer følgende:

 • Bruk sitater og anekdoter: Bruk sitater og anekdoter fra deltakerne til å illustrere sentrale temaer og mønstre i dataene.
 • Grupper lignende svar: Svar som ligner hverandre, bør grupperes for å finne hovedtemaer og mønstre i dataene.
 • Bruk tabeller: Tabeller for å ordne og oppsummere de viktigste temaene, kategoriene eller underkategoriene som dataene har avdekket.
 • Bruk tall: Figurer, for eksempel diagrammer eller grafer, kan hjelpe deg med å visualisere data og oppdage mønstre eller trender.
 • Gi kontekst: Forklar forskningsprosjektets tema eller hypotese som undersøkes, samt viktig bakgrunnsinformasjon, før du presenterer funnene.
 • Bruk et enkelt og direkte språk: Bruk et klart og kortfattet språk for å beskrive dataene som gis.

Beste praksis for kvantitative data inkluderer følgende:

 • Bruk relevante diagrammer og grafer: Velg riktig diagram eller graf for dataene som skal presenteres. Et søylediagram kan for eksempel være ideelt for kategoriske data, mens et spredningsdiagram kan være hensiktsmessig for kontinuerlige data.
 • Merk aksene og legg til en tegnforklaring: Merk aksene i diagrammet eller grafen, og legg til en forklaring av eventuelle symboler eller farger som er brukt. Dette gjør det enklere for leserne å forstå informasjonen.
 • Gi kontekst: Sett dataene som presenteres, inn i en sammenheng. Dette kan omfatte en kort oppsummering av problemstillingen eller hypotesen som vurderes, samt relevant bakgrunnsinformasjon.
 • Bruk et klart og konsist språk: Bruk et klart og konsist språk for å beskrive dataene som presenteres. Unngå å bruke teknisk sjargong eller komplisert språk som kan være vanskelig å forstå for leserne.
 • Fremhev viktige funn: Fremhev bemerkelsesverdige funn i dataene. Et eksempel kan være å identifisere trender, mønstre eller betydelige forskjeller mellom grupper.
 • Opprett en oppsummeringstabell: Oppgi en oppsummeringstabell som forklarer dataene som leveres. Nøkkeldata som gjennomsnitt, median og standardavvik kan inkluderes.

3 Tips for tolkning av forskningsresultater

Her er noen viktige tips du bør ha i bakhodet når du tolker forskningsresultater:  

 1. Ha forskningsspørsmålet ditt i bakhodet: Det viktigste rådet når du skal tolke resultatene, er å ha forskningsspørsmålet i bakhodet. Tolkningen bør fokusere på å besvare forskningsspørsmålet, og hele analysen bør rettes inn mot dette.
 2. Vurder alternative forklaringer: Det er viktig å tenke på alternative forklaringer på resultatene. Spør deg selv om det er andre forhold som kan påvirke funnene dine, og vurder dem nøye. Dette kan bidra til å sikre at tolkningen din er basert på evidens og ikke på antakelser eller fordommer. 
 3. Kontekstualiser resultatene: Sett resultatene i perspektiv ved å sammenligne dem med tidligere forskning på det aktuelle temaet. Dette kan bidra til å identifisere trender, mønstre eller avvik som du ellers ville ha gått glipp av, i tillegg til å danne et grunnlag for videre forskning. 

Ved å følge disse tre tipsene kan du bidra til å sikre at tolkningen av data er korrekt, nyttig og relevant for forskningstemaet ditt og den bredere konteksten for forskningsfeltet ditt.

Profesjonell og tilpasset design for dine publikasjoner

Mind the Graph is a sophisticated tool that provides professional and customizable research publication designs. Enhance the visual impact of your research by using eye-catching visuals, charts, and graphs. With Mind the Graph, you can simply generate visually appealing and informative publications that captivate your audience and successfully explain the research’s findings.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler