Výskum je mocným nástrojom na získavanie poznatkov o svete okolo nás. Či už ide o akademickú obec, priemysel alebo verejný sektor, výskumné štúdie môžu byť podkladom pre rozhodovanie, poháňať inovácie a zlepšovať naše chápanie zložitých javov. Hodnota výskumu však nespočíva len v zozbieraných údajoch, ale aj v interpretácii výsledkov. Správna interpretácia výsledkov výskumu je rozhodujúca pre získanie zmysluplných poznatkov, vyvodenie presných záverov a informovanie o budúcich smeroch výskumu. 

V tomto článku Mind the Graph pochopíte základný koncept interpretácie výsledkov vo výskume. V článku sa preberie správny postup kontroly, čistenia a úpravy údajov, ako aj to, ako ich efektívne usporiadať, aby ste uľahčili interpretáciu.

Aká je interpretácia výsledkov výskumu?

Proces interpretácie a tvorby významu údajov získaných vo výskumnej štúdii sa nazýva interpretácia výsledkov výskumu. Zahŕňa štúdium vzorcov, trendov a korelácií údajov s cieľom vypracovať spoľahlivé zistenia a urobiť zmysluplné závery.  

Interpretácia je kľúčovým krokom v procese výskumu, pretože pomáha výskumníkom určiť relevantnosť ich výsledkov, prepojiť ich s existujúcimi poznatkami a formovať ďalšie ciele výskumu. Dôkladná interpretácia výsledkov výskumu môže pomôcť zaručiť, že zistenia sú legitímne a dôveryhodné a že prispievajú k rozvoju poznatkov v danej oblasti výskumu. 

Interpretácia výsledkov výskumu si vyžaduje viacero krokov vrátane kontroly, čistenia a úpravy údajov, aby sa zabezpečila ich presnosť, a ich správneho usporiadania s cieľom zjednodušiť interpretáciu. Na preskúmanie údajov a získanie spoľahlivých zistení musia výskumní pracovníci použiť vhodné štatistické metódy. Okrem toho musia zvážiť širšie dôsledky svojich výsledkov a ich uplatnenie v každodenných scenároch. 

Je veľmi dôležité mať na pamäti, že vyvodzovanie presných záverov a vytváranie zmysluplných záverov je opakujúci sa proces, ktorý si vyžaduje dôkladné skúmanie. 

Proces kontroly, čistenia a úpravy údajov

Proces kontroly, čistenia a úpravy údajov možno rozdeliť do troch fáz: skríning, diagnostika a liečba. Každý krok má osobitný cieľ a súbor úloh na overenie presnosti a spoľahlivosti údajov. 

Skríningová fáza

Proces skríningu pozostáva z prvej kontroly údajov s cieľom nájsť prípadné chyby alebo anomálie. Súčasťou môže byť vykonanie základnej popisnej štatistiky, preskúmanie rozdelenia údajov a zistenie chýbajúcich hodnôt. Cieľom tejto fázy je odhaliť všetky problémy s údajmi, ktoré je potrebné ďalej skúmať.

Diagnostická fáza

Diagnostická fáza zahŕňa rozsiahlejšie preskúmanie údajov s cieľom identifikovať konkrétne problémy, ktoré je potrebné riešiť. Príkladom je identifikácia odľahlých hodnôt, skúmanie vzťahov medzi premennými a zistenie abnormalít v údajoch. Cieľom tejto fázy je identifikovať všetky problémy s údajmi a navrhnúť vhodné možnosti liečby.

Fáza liečby

Fáza liečby zahŕňa prijatie opatrení na vyriešenie akýchkoľvek ťažkostí zistených počas diagnostickej fázy. To môže zahŕňať odstránenie odľahlých hodnôt, doplnenie chýbajúcich hodnôt, transformáciu údajov a úpravu údajov. Cieľom tejto fázy je zaručiť, že údaje sú spoľahlivé, presné a vo vhodnom formáte na analýzu.

Výskumníci môžu zaručiť, že ich údaje sú kvalitné a prijateľné na analýzu, ak použijú štruktúrovaný prístup ku kontrole, čisteniu a úprave údajov.

Ako usporiadať zobrazenie a popis údajov?

Organizácia zobrazenia a opisu údajov je ďalšou dôležitou fázou v procese analýzy výsledkov štúdie. Formát, v ktorom sú údaje prezentované, má významný vplyv na to, ako rýchlo môžu byť pochopené a interpretované. Nižšie sú uvedené niektoré osvedčené postupy pre zobrazenie a organizáciu opisu údajov.

Medzi osvedčené postupy pre kvalitatívne údaje patria tieto:

 • Používajte citáty a anekdoty: Použite citáty a anekdoty účastníkov na ilustráciu kľúčových tém a vzorcov v údajoch.
 • Zoskupte podobné odpovede: Podobné odpovede by sa mali zoskupiť, aby sa v údajoch našli hlavné témy a vzory.
 • Používajte tabuľky: Tabuľky na usporiadanie a zhrnutie hlavných tém, kategórií alebo podkategórií, ktoré odhalili údaje.
 • Používajte čísla: Čísla, ako sú grafy alebo diagramy, vám môžu pomôcť vizualizovať údaje a rozpoznať vzory alebo trendy.
 • Poskytnite kontext: Pred prezentáciou zistení vysvetlite tému alebo hypotézu skúmaného výskumného projektu, ako aj všetky dôležité základné informácie.
 • Používajte jednoduchý a priamy jazyk: Na opis poskytovaných údajov používajte jasný a stručný jazyk.

Medzi osvedčené postupy pre kvantitatívne údaje patria tieto:

 • Používajte relevantné tabuľky a grafy: Vyberte správny graf alebo tabuľku pre prezentované údaje. Napríklad stĺpcový graf by mohol byť ideálny pre kategorické údaje, ale graf rozptylu by mohol byť vhodný pre spojité údaje.
 • Označte osi a uveďte legendu: Označte osi grafu alebo diagramu a pripojte legendu, ktorá vysvetľuje všetky použité symboly alebo farby. Čitatelia tak ľahšie pochopia ponúkané informácie.
 • Poskytnite kontext: Uveďte kontext uvádzaných údajov. To môže zahŕňať stručné zhrnutie skúmaného výskumného problému alebo hypotézy, ako aj všetky relevantné základné informácie.
 • Používajte jasný a stručný jazyk: Na opis poskytovaných údajov používajte jasný a stručný jazyk. Vyhnite sa používaniu odborného žargónu alebo zložitého jazyka, ktorý by čitatelia mohli ťažko pochopiť.
 • Zdôraznite významné zistenia: Zdôraznite pozoruhodné zistenia v poskytnutých údajoch. Jedným z príkladov je identifikácia akýchkoľvek trendov, vzorcov alebo podstatných rozdielov medzi skupinami.
 • Vytvorte súhrnnú tabuľku: Uveďte súhrnnú tabuľku, ktorá vysvetľuje poskytnuté údaje. Môžu sa uviesť kľúčové údaje, ako sú priemerné hodnoty, mediány a štandardné odchýlky.

3 Tipy pre interpretáciu výsledkov výskumu

Tu je niekoľko kľúčových tipov, ktoré treba mať na pamäti pri interpretácii výsledkov výskumu:  

 1. Majte na pamäti svoju výskumnú otázku: Najdôležitejšou radou pri interpretácii výsledkov je mať na pamäti svoju výskumnú otázku. Vaša interpretácia by mala byť zameraná na riešenie vašej výskumnej otázky a celá vaša analýza by mala smerovať týmto smerom.
 2. Zvážte alternatívne vysvetlenia: Je veľmi dôležité premýšľať o alternatívnych vysvetleniach vašich výsledkov. Položte si otázku, či vaše zistenia neovplyvňujú nejaké ďalšie okolnosti, a starostlivo ich zhodnoťte. To môže pomôcť zaručiť, že vaša interpretácia je založená na dôkazoch a nie na predpokladoch alebo predsudkoch. 
 3. Uveďte výsledky do súvislostí: Výsledky porovnajte s predchádzajúcim výskumom v danej oblasti. To môže pomôcť pri identifikácii trendov, vzorcov alebo nezrovnalostí, ktoré by ste inak mohli prehliadnuť, ako aj poskytnúť základ pre ďalší výskum. 

Dodržiavaním týchto troch tipov môžete pomôcť zaručiť, že vaša interpretácia údajov bude správna, užitočná a relevantná pre vašu výskumnú tému a širší kontext vašej oblasti výskumu.

Profesionálne a vlastné návrhy pre vaše publikácie

Mind the Graph je sofistikovaný nástroj, ktorý poskytuje profesionálne a prispôsobiteľné návrhy výskumných publikácií. Zvýšte vizuálny účinok svojho výskumu pomocou pútavých vizuálov, tabuliek a grafov. Pomocou Mind the Graph môžete jednoducho vytvárať vizuálne príťažlivé a informatívne publikácie, ktoré zaujmú vaše publikum a úspešne vysvetlia výsledky výskumu.

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny