Akademiniai rašiniai yra platforma, kurioje galima dalytis žiniomis, dalyvauti kritiniame diskurse ir prisidėti prie nuolat besiplečiančio mokslinio darbo. Tobulindami esė rašymo įgūdžius ne tik pagerinsite savo akademinius rezultatus, bet ir išsiugdysite esminius gebėjimus, kuriuos galima pritaikyti įvairiose asmeninio ir profesinio gyvenimo srityse.

Šiame išsamiame vadove aptarsime įvairius akademinio rašinio rašymo aspektus - nuo jo apibrėžimo iki gramatikos, skyrybos ir tinkamo šaltinių citavimo.

Kas yra akademinis esė?

Akademinis rašinys - tai oficialus rašto darbas, kuriame pateikiamas gerai struktūruotas argumentas ar analizė konkrečia tam tikros akademinės disciplinos tema. Tai mokslinis darbas, reikalaujantis kritinio mąstymo, tyrimų ir įrodymais pagrįstos argumentacijos, kuria pagrindžiami autoriaus teiginiai ir tvirtinimai.

Skirtingai nuo kitų rašymo formų, akademiniams rašiniams būdinga tai, kad juose daugiausia dėmesio skiriama intelektualiniam tyrimui, loginiam organizavimui ir akademinių konvencijų laikymuisi. Jie paprastai rašomi bendraamžių, dėstytojų ar šios srities mokslininkų auditorijai, siekiant prisidėti prie esamų žinių kaupimo, plėsti supratimą ar dalyvauti kritiniame diskurse.

Akademiniai rašiniai atlieka svarbų vaidmenį akademiniame pasaulyje, nes studentams padeda įrodyti, kad jie supranta temą, atlieka kritinę analizę ir veiksmingai perteikia savo idėjas. Jie prisideda prie platesnio akademinio pokalbio, skatina intelektualinį augimą ir gilina žinias tam tikroje studijų srityje.

Akademinių esė tipai

Yra keletas akademinių rašinių tipų, kurių kiekvienas turi savitą tikslą, struktūrą ir požiūrį į informacijos bei argumentų pateikimą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad esė tipai yra bendrosios kategorijos, o kai kuriuose esė gali būti derinami skirtingų tipų elementai. Be to, kiekviename tipe gali būti variantų ir porūšių, priklausomai nuo konkrečių užduoties ar akademinės disciplinos reikalavimų. Suprasdami kiekvieno esė tipo paskirtį ir konvencijas, galėsite pasirinkti tinkamą rašinio rašymo būdą ir struktūrą.

Panagrinėkime keturis dažniausiai pasitaikančius akademinių esė tipus:

Pasakojimo esė

Pasakojamojoje esė pasakojama istorija arba pasakojama asmeninė patirtis. Jis įtraukia skaitytoją gyvai aprašydamas įvykius, veikėjus ir aplinką, dažnai pasitelkdamas jutimines detales ir pasakojimo būdus. Pasakojamosios esė tikslas - sudominti, sukelti emocijas arba perteikti pamoką ar moralą. Jie gali būti naudojami tokiuose dalykuose kaip literatūra, kūrybinis rašymas ar asmeninis tobulėjimas.

Aprašomasis esė

Aprašomuosiuose rašiniuose daugiausia dėmesio skiriama išsamiam asmens, vietos, daikto ar įvykio aprašymui. Naudojant jausmingą kalbą ir ryškius vaizdinius, aprašomuosiuose rašiniuose sukuriamas ryškus vaizdas skaitytojo sąmonėje. Tikslas - padėti skaitytojui patirti ir įsivaizduoti aprašomą objektą. Aprašomieji rašiniai dažniausiai naudojami tokiuose dalykuose kaip literatūra, geografija ar vaizduojamasis menas.

Ekspozicinis esė

Aiškinamojo rašinio tikslas - paaiškinti, informuoti arba aprašyti tam tikrą temą ar sąvoką. Jame pateikiama subalansuota temos analizė, pateikiama faktinė informacija, apibrėžimai, paaiškinimai arba žingsnis po žingsnio atliekami procesai. Aiškinamuosiuose rašiniuose reikia kruopštaus tyrimo ir aiškaus idėjų išdėstymo, paaiškinimams pagrįsti dažnai pasitelkiant įrodymus ir pavyzdžius. Jie dažniausiai naudojami tokiuose dalykuose kaip istorija, gamtos ar socialiniai mokslai.

Įtikinamasis esė

Įtikinamuoju rašiniu siekiama įtikinti skaitytoją priimti tam tikrą požiūrį, imtis konkrečių veiksmų arba pakeisti savo įsitikinimus ar elgesį. Jame pateikiami argumentai ir įrodymai, pagrindžiantys tam tikrą poziciją, naudojant įtikinimo metodus, tokius kaip loginis argumentavimas, emociniai apeliavimai ar apeliavimas į autoritetą. Įtikinamojo pobūdžio rašiniuose reikia išsamių tyrimų, stiprios retorikos ir veiksmingo įrodymų naudojimo, kad skaitytojo nuomonė būtų pakeista. Jie dažniausiai naudojami tokiuose dalykuose kaip sociologija, politikos mokslai ar komunikacija.

Geros akademinės esė temos

Renkantis gerą akademinio rašinio temą svarbu pasirinkti įdomią, su jūsų studijų sritimi susijusią temą, kurią būtų galima nuodugniai analizuoti ir aptarti. Štai keletas gerų akademinių esė temų pavyzdžių įvairiose disciplinose:

 • Psichologija: Vaikystės traumos poveikis suaugusiesiems.
 • Sociologija: Socialinės žiniasklaidos poveikis tarpasmeniniams santykiams.
 • Ekonomika: Pajamų nelygybė ir jos poveikis ekonomikos augimui.
 • Aplinkos mokslas: Kaip naudoti atsinaujinančiąją energiją kovojant su klimato kaita.
 • Istorija: Antrojo pasaulinio karo poveikis.
 • Literatūra: Lyčių vaidmenų ir lūkesčių vaizdavimas Džeinės Ostin knygoje.
 • Politikos mokslai: Populizmo iškilimo šiuolaikinėje politikoje analizė.
 • Sveikatos mokslai: Genų redagavimo technologijų etiniai aspektai.
 • Verslo valdymas: Organizacinės kultūros poveikis darbuotojų veiklos rezultatams.
 • Išsilavinimas: Švietimo internetu veiksmingumo tyrimas.

Tinkamas akademinio rašinio formatas

Kai kalbama apie akademinį rašymą, norint užtikrinti darbo aiškumą, organizuotumą ir profesionalumą, labai svarbu laikytis tinkamo formato. Nors konkretūs formatavimo reikalavimai gali skirtis priklausomai nuo jūsų institucijos ir rašomo dokumento tipo. Pateikiame keletą bendrų tinkamo akademinio rašto darbo formato gairių:

Antraštinis puslapis

 • Nurodykite darbo pavadinimą, savo vardą ir pavardę, kurso / dėstytojo vardą ir pavardę, instituciją ir pateikimo datą.
 • Laikykitės institucijos pateiktų konkrečių antraštinio puslapio gairių.

Šriftas ir paraštės

 • Naudokite įskaitomą šriftą, pavyzdžiui, "Times New Roman" arba "Arial".
 • Nustatykite 12 punktų šrifto dydį.
 • Visose puslapio pusėse naudokite standartines 1 colio paraštes.

Tarpai tarp eilučių

 • Visame dokumente, įskaitant pagrindinį tekstą, citatas, išnašas ir nuorodas, rašykite dvigubais tarpais.
 • Pasidomėkite, ar jūsų mokymo įstaiga arba dėstytojas turi kokių nors konkrečių reikalavimų dėl tarpų tarp eilučių.

Puslapių numeriai

 • Kiekvieno puslapio antraštėje arba paraštėje, paprastai viršutiniame dešiniajame kampe, nurodykite puslapių numerius.
 • Numeruoti pradėkite nuo pirmojo įvado puslapio arba pirmojo pagrindinio dokumento puslapio.

Antraštės ir paantraštės

 • Naudokite aiškias ir nuoseklias antraštes, kad sutvarkytumėte savo darbą.
 • Laikykitės hierarchinės struktūros su pagrindinėmis antraštėmis (pvz., Įvadas, Metodologija, Rezultatai) ir, jei reikia, paantraštėmis (pvz., Literatūros apžvalga, Duomenų analizė).
 • Taikykite loginę numeravimo sistemą (pvz., 1. Įvadas, 2. Literatūros apžvalga), jei to reikalauja jūsų institucija arba stiliaus vadovas.

Citatos tekste

 • Priklausomai nuo citavimo stiliaus (pvz, APA, MLA, Čikaga), nurodydami šaltinius naudokite tinkamus citavimo tekste formatus.
 • Skliausteliuose arba pagal nustatytas stiliaus gaires nurodykite autoriaus pavardę, publikavimo metus ir puslapio numerį (jei taikoma).

Nuorodos / bibliografija

 • Dokumento pabaigoje skirkite atskirą skyrių, kuriame išvardykite visus cituotus šaltinius.
 • Literatūros sąrašą formuokite vadovaudamiesi citavimo stiliaus vadovu (pvz., APA, MLA).
 • Pateikite visus būtinus duomenis apie kiekvieną šaltinį, pavyzdžiui, autorių (-ius), pavadinimą, leidimo metus ir informaciją apie leidinį.

Pastraipos ir įtraukos

 • Kiekvieną naują pastraipą pradėkite nuo įtraukos (paprastai pusės colio arba 1,27 cm).
 • Užtikrinkite, kad kiekviena pastraipa būtų skirta vienai minčiai ar temai ir kad tarp pastraipų būtų aiškūs perėjimai.

Antraštės ir formatavimas

 • Pusjuodžiu šriftu, pasviruoju šriftu arba pabraukimu pabrėžiama nedaug, kad pabrėžtumėte pavadinimus, vardus ar konkrečius terminus.
 • Visame dokumente išlaikykite nuoseklų formatavimą.

Korektūros ir redagavimas

 • Atidžiai patikrinkite savo darbą, ar jame nėra gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų.
 • Patikrinkite, ar aiškiai, nuosekliai ir logiškai dėstomos mintys.
 • Užtikrinkite, kad jūsų darbas atitiktų visus papildomus institucijos ar dėstytojo pateiktus formatavimo nurodymus.

Žingsniai, kaip parašyti akademinį esė

Akademinio rašinio rašymas gali atrodyti sunki užduotis, tačiau suskirsčius ją į mažesnius etapus, procesas gali būti lengviau įveikiamas ir ne toks slegiantis. Toliau pateikiame žingsnius, kaip parašyti akademinę esė:

1. Suprasti esė užduotį

Atidžiai perskaitykite ir supraskite esė raginimą arba klausimą. Nustatykite pagrindinius reikalavimus, pavyzdžiui, temą, apimtį, formatavimo gaires ir kitus konkrečius nurodymus.

2. Atlikite išsamius temos tyrimus

Pradėkite rinkti svarbią informaciją ir atlikti pasirinktos temos tyrimą. Remkitės akademinėmis knygomis, moksliniais straipsniais, patikimomis interneto svetainėmis ir kitais patikimais šaltiniais, kad surinktumėte įrodymų, pavyzdžių ir patvirtinamosios medžiagos.

3. Sukurkite aiškią tezę

Suformuluokite aiškią ir glaustą tezės formuluotę, kurioje išdėstytumėte pagrindinį argumentą arba pagrindinę mintį. Tezės teiginys turėtų nurodyti jūsų rašinio kryptį ir būti jūsų analizės ir diskusijos ašis.

4. Sukurkite planą, kad galėtumėte susisteminti savo idėjas

Susitvarkykite savo mintis ir idėjas sukurdami esė planą. Apsibrėžkite pagrindines dalis arba pastraipas, kurios sudarys įžangą, pagrindines pastraipas ir išvadas. Logiška tvarka išdėstykite pagalbinius punktus ir įrodymus.

5. Parašykite įtraukiančią įžangą su aiškia teze

Pradėkite rašinį patrauklia įžanga, kuri prikausto skaitytojo dėmesį ir pateikia būtiną pagrindinę informaciją apie temą. Įvade aiškiai išdėstykite savo tezę ir apžvelkite pagrindinius dalykus, kuriuos aptarsite.

6. Kiekvieną pagrindinį punktą plėtokite atskirose pagrindinėse pastraipose

Kiekvieną pagrindinį punktą ar argumentą išdėstykite atskirose pastraipose. Kiekvieną pagrindinę pastraipą pradėkite teminiu sakiniu, kuriame pateikiama pagrindinė tos pastraipos koncepcija. Pateikite argumentus pagrindžiančių įrodymų, iliustracijų ir analizės. Užtikrinkite, kad kiekviena pastraipa būtų aiškiai sutelkta ir susieta su tezės teiginiu.

7. Analizuokite ir interpretuokite įrodymus, kad pagrįstumėte savo argumentus

Pateikite kritinę analizę ir paaiškinimus, kaip įrodymai pagrindžia jūsų pagrindinį argumentą. Naudokite loginius argumentus ir mokslines įžvalgas, kad sustiprintumėte savo teiginius.

8. Apibendrinkite pagrindinius aptartus dalykus ir pakartokite pagrindinę tezę

Apmąstykite savo argumentų svarbą ir užbaigkite rašinį. Išvadoje nepateikite naujos informacijos ar argumentų.

9. Peržiūrėkite ir redaguokite dėl aiškumo, nuoseklumo ir gramatikos

Kruopščiai išnagrinėkite savo rašinį, kad užtikrintumėte aiškumą, nuoseklumą ir logišką minčių eigą. Patikrinkite, ar nėra gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų. Įsitikinkite, kad rašinys atitinka nurodytas formatavimo gaires. Peržiūrėkite ir redaguokite esė turinio, struktūros ir kalbos vartojimo požiūriu.

10. Patikrinkite savo esė dėl klaidų ir atlikite galutinius patobulinimus

Atidžiai perskaitykite savo rašinį, kad pastebėtumėte likusias klaidas ar neatitikimus. Perskaitykite esė garsiai arba paprašykite, kad kas nors kitas jį peržiūrėtų, kad nustatytumėte sritis, kurias gali reikėti patobulinti. Atkreipkite dėmesį į sakinių struktūrą, žodžių pasirinkimą ir bendrą skaitomumą.

Gramatikos ir skyrybos patarimai

Kad akademinis rašinys būtų aiškus ir nuoseklus, atkreipkite dėmesį į gramatiką ir skyrybą:

 • Užtikrinkite subjekto ir veiksmažodžio atitikimą, t. y. kad sakinio subjektas ir veiksmažodis sutaptų skaičiumi ir asmeniu. 
 • Kad išvengtumėte painiavos, visame rašto darbe laikykitės nuoseklių veiksmažodžių laikų. 
 • Tinkamas skyrybos ženklų, tokių kaip kableliai, kabliataškiai ir apostrofai, vartojimas yra labai svarbus norint perteikti norimą reikšmę. 
 • Atsargiai dėliokite nesudėtingus sakinius ir stenkitės glaustai ir aiškiai išreikšti savo mintis. 
 • Atidžiai patikrinkite, ar esė nėra rašybos ir spausdinimo klaidų, naudodamiesi automatinėmis priemonėmis ir rankiniu būdu.

Korektūros ir redagavimo patarimai

Korektūros ir redagavimo procesas yra labai svarbus siekiant pagerinti akademinio rašinio kokybę. Štai keletas patarimų:

 • Prieš pradėdami korektūrą padarykite pertrauką ir pažvelkite į savo darbą naujomis akimis. 
 • Garsiai perskaitydami savo esė galite nustatyti nepatogias sakinių struktūras, gramatikos klaidas ir sritis, kurias reikia tobulinti. 
 • Daug dėmesio skirkite aiškumui ir nuoseklumui - įsitikinkite, kad jūsų mintys logiškai rišliai dėliojasi, o argumentai yra tinkamai pagrįsti. 
 • Gaudami grįžtamąjį ryšį iš kolegų, dėstytojų ar rašymo centrų, galite gauti vertingų įžvalgų ir perspektyvų.
 • Redaguokite savo rašinį, kad jis būtų glaustas ir aiškus, pašalinkite nereikalingus pasikartojimus ar žodžius. Išsami peržiūra padės patobulinti bendrą esė struktūrą ir kalbos vartojimą.

Šaltinių citavimas

Šaltinių nurodymas akademiniuose rašiniuose yra labai svarbus, kad būtų įvertintas originalus autorius ir išvengta plagijavimo. Vadovaukitės šiais pagrindiniais punktais:

 • Pasirinkite savo institucijos reikalaujamą citavimo stilių, pavyzdžiui, APA, MLA arba Čikagos.
 • Naudodami išorinius šaltinius, pateikite citatas tekste, nurodydami autoriaus pavardę ir leidimo metus.
 • Tiesioginėms citatoms naudokite kabutes, o teksto citatoje nurodykite puslapio numerį.
 • Perfrazuokite arba apibendrinkite šaltiniuose pateiktą informaciją savais žodžiais, kartu pateikdami nuorodas tekste.
 • Esė pabaigoje sudarykite literatūros sąrašą arba bibliografiją, nurodydami visus naudotus šaltinius ir laikydamiesi konkretaus citavimo stiliaus nurodymų.
 • Jei tai internetiniai šaltiniai, nurodykite URL arba DOI, jei yra.
 • Atminkite, kad tiksli ir nuosekli citavimo praktika patvirtina kitų autorių darbą ir padidina jūsų esė patikimumą.

Didelį poveikį ir didesnį jūsų darbo matomumą

Mind the Graph suteikia mokslininkams galimybę pagerinti savo tyrimų pristatymą ir matomumą naudojant vizualiai patrauklių vaizdinių priemonių kūrimo įrankius. Naudodamiesi šiomis priemonėmis mokslininkai gali veiksmingai pranešti apie savo rezultatus, padidinti savo darbo matomumą ir padidinti jo poveikį.

mokslinės iliustracijos
logotipas-užsisakyti

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Išskirtinis aukštos kokybės turinys apie veiksmingą vaizdinį
bendravimas mokslo srityje.

- Išskirtinis vadovas
- Dizaino patarimai
- Mokslo naujienos ir tendencijos
- Mokomosios medžiagos ir šablonai