Ο έλεγχος των μεταβλητών είναι απαραίτητος στην επιστημονική έρευνα για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο προσεκτικά προετοιμασμένες μελέτες μπορούν να επηρεαστούν από εξωγενείς μεταβλητές που δεν χειραγωγούνται ή δεν λαμβάνονται υπόψη σκόπιμα, αλλά μπορούν ωστόσο να επηρεάσουν τα συμπεράσματα της έρευνας. Οι εξωγενείς μεταβλητές μπορούν να συμβάλουν σε λανθασμένα αποτελέσματα, κακές προβλέψεις και έλλειψη αναπαραγωγιμότητας στην έρευνα. 

Αυτό το άρθρο θα αναλύσει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις ξένες μεταβλητές, γιατί είναι σημαντικές και ποιους τύπους μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Ποιες είναι οι εξωγενείς μεταβλητές;

Μια εξωγενής μεταβλητή είναι μια μεταβλητή που δεν χειραγωγείται ή ελέγχεται σκόπιμα σε μια επιστημονική μελέτη, αλλά μπορεί ωστόσο να επηρεάσει το συμπέρασμα της μελέτης. Έχουν την ικανότητα να μπερδεύουν ή να διαστρεβλώνουν τις μεταβλητές, επηρεάζοντας κυρίως την/τις εξαρτημένη/ες μεταβλητή/ές.

Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εγκυρότητα της μελέτης και να μειώσει την ικανότητα εξαγωγής κατάλληλων συμπερασμάτων ή γενικεύσεων με βάση τα ευρήματα. Για να διασφαλίσουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των ευρημάτων τους, οι ερευνητές πρέπει να αναλύουν προσεκτικά και να ελέγχουν τις εξωγενείς μεταβλητές.

Οι εξωγενείς μεταβλητές μπορεί να προέρχονται από διάφορες αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών των συμμετεχόντων, των αλλαγών στο πειραματικό περιβάλλον ή στις συνθήκες και των ανεξέλεγκτων περιβαλλοντικών επιδράσεων. 

Γιατί είναι σημαντικές οι εξωγενείς μεταβλητές;

Οι εξωγενείς μεταβλητές είναι σημαντικές, δεδομένου ότι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας διαστρεβλώνοντας και επηρεάζοντας ενδεχομένως την εξαρτημένη μεταβλητή (ή τις εξαρτημένες μεταβλητές). 

Οι εξωγενείς μεταβλητές, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλμένα ή παραπλανητικά αποτελέσματα εάν δεν εντοπιστούν και δεν ληφθούν υπόψη, γεγονός που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην περαιτέρω έρευνα και στις εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο.

Ξένες μεταβλητές μπορεί να προκαλέσουν μεροληψία όπως:

  • Μεροληψία φθοράς: Συμβαίνει όταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα που αποχωρούν είναι συστηματικά διαφορετικοί από εκείνους που παραμένουν,
  • Μεροληψία υποκάλυψης: Εμφανίζεται όταν κάποιο συγκεκριμένο είδος ατόμου του πληθυσμού σας δεν αντιπροσωπεύεται στο δείγμα,
  • Μεροληψία μη ανταπόκρισης: Εμφανίζεται όταν εκείνοι που δεν απαντούν σε μια έρευνα διαφέρουν σημαντικά από εκείνους που απαντούν,
  • Μεροληψία δειγματοληψίας, επίσης γνωστή ως μεροληψία καταγραφής: Συμβαίνει όταν ορισμένα μέλη του πληθυσμού-στόχου είναι λιγότερο πιθανό να συμπεριληφθούν από άλλα,
  • Μεροληψία επιβίωσης: Συμβαίνει όταν οι ερευνητές διαπιστώνουν ευρήματα που βασίζονται αποκλειστικά σε περιπτώσεις επιτυχημένων ανθρώπων και όχι σε ολόκληρη την ομάδα.

Οι ερευνητές μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των ευρημάτων τους με τον ορθό εντοπισμό και την προσαρμογή των εξωγενών μεταβλητών. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση ή την εξάλειψη των επιδράσεων των εξωγενών μεταβλητών, είτε μέσω πειραματικού σχεδιασμού (π.χ. τυχαιοποίηση, εξισορρόπηση) είτε μέσω στατιστικής ανάλυσης. (π.χ., συμπερίληψη ξένων μεταβλητών ως συνδιακυμάνσεις). Με τον τρόπο αυτό οι ερευνητές μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τους στα αποτελέσματα της μελέτης και να δώσουν πιο ακριβείς και πολύτιμες πληροφορίες στην επιστημονική κοινότητα.

Ποιοι είναι οι τύποι ξένων μεταβλητών;

Υπάρχουν διάφορα είδη εξωγενών μεταβλητών που ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα:

Μεταβλητή χαρακτηριστικών ζήτησης

Ένας τύπος εξωτερικής μεταβλητής που αναπτύσσεται όταν οι συμμετέχοντες σε έρευνα τροποποιούν τη συμπεριφορά ή τις αντιδράσεις τους ως αποτέλεσμα των ενδείξεων ή των προσδοκιών που παρέχονται από το ίδιο το πείραμα. Για παράδειγμα, εάν οι συμμετέχοντες αισθάνονται ότι αναμένεται να συμπεριφερθούν ή να αντιδράσουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, μπορεί να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους κατάλληλα.

Μεταβλητές κατάστασης

Αυτά τα είναι ξένες μεταβλητές που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα στοιχείων του πειραματικού περιβάλλοντος ή του σκηνικού. Οι μεταβολές στη θερμοκρασία, το φωτισμό ή τα επίπεδα θορύβου, για παράδειγμα, μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της μελέτης, όπως και η παρουσία άλλων ατόμων ή περισπασμών στο περιβάλλον.

Μεταβλητές των συμμετεχόντων

Ατομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων που, αν δεν ληφθούν υπόψη, μπορεί να επηρεάσουν τα ερευνητικά ευρήματα. Μπορούν να ληφθούν υπόψη δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλο και η εθνικότητα, καθώς και ψυχολογικά χαρακτηριστικά, όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η γνωστική ικανότητα ή η διάθεση.

Μεταβλητή πειραματιστή

Οι μεταβλητές πειραματιστή ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι ότι οι αλληλεπιδράσεις των πειραματιστών με τους συμμετέχοντες μπορεί να επηρεάσουν ακούσια τη συμπεριφορά τους, κάτι που είναι ανάλογο με τη μεταβλητή των χαρακτηριστικών της ζήτησης. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η πιθανή μεροληψία που προκαλείται από τον πειραματιστή στη μέτρηση, την παρατήρηση, την ανάλυση ή την ερμηνεία μπορεί να μεταβάλει τα ευρήματα της μελέτης.

Μεθοδολογικές μεταβλητές

Οι διαφοροποιήσεις στην τεχνική ή τις διαδικασίες της έρευνας, όπως οι αποκλίσεις στον εξοπλισμό μέτρησης ή στις μεθόδους συλλογής δεδομένων, ενδέχεται να αποτελούν ξένες μεταβλητές που επηρεάζουν τα συμπεράσματα.

Μεταβλητές χρόνου

Οι χρονικές μεταβλητές, όπως η ώρα της ημέρας ή η ημέρα της εβδομάδας, μπορεί να είναι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τα ερευνητικά ευρήματα.

Μεταβλητές εργασίας

Χαρακτηριστικά του έργου ή του ερεθίσματος που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη, όπως η δυσκολία ή η εξοικείωσή του, μπορεί να είναι εξωγενείς μεταβλητές που επηρεάζουν τα ευρήματα της μελέτης.

Πώς να ελέγξετε τις ξένες μεταβλητές;

Ακολουθούν ορισμένα απλά βήματα που μπορούν να λάβουν οι ερευνητές για τον έλεγχο των μη ελεγχόμενων μεταβλητών:

1. Προσδιορισμός πιθανών περιττών μεταβλητών

Οι ερευνητές θα πρέπει να αναλύουν προσεκτικά όλους τους πιθανούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα ευρήματα της μελέτης και να εντοπίζουν τους εξωγενείς παράγοντες.

2. Μέθοδος ελέγχου

Αφού εντοπίσετε τις εξωγενείς μεταβλητές που επηρεάζουν τη μελέτη σας, μπορείτε να επιλέξετε μια μέθοδο ελέγχου. Οι μέθοδοι συνδέονται με μια συγκεκριμένη κατηγορία μεταβλητών, καθιστώντας απλή την επιλογή της τεχνικής που θα εφαρμοστεί. Οι μέθοδοι ελέγχου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

Τυποποιημένες διαδικασίες

Η προσέγγιση αυτή αφορά τις μεταβλητές που χαρακτηρίζουν την κατάσταση, το χρόνο, το έργο και τη ζήτηση και οι οποίες προκύπτουν σε όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού της μελέτης. Δημιουργήστε τυποποιημένα μέτρα για μια συνεπή ρύθμιση για όλους τους συμμετέχοντες.

Εξισορρόπηση

Η προσέγγιση αυτή σχετίζεται με μεταβλητές των συμμετεχόντων, όπως η συγκεκριμένη σειρά των γεγονότων της μελέτης. Για να λάβετε υπόψη αυτό, μπορείτε να δώσετε εντολή σε ένα σύνολο συμμετεχόντων να ολοκληρώσουν ένα τμήμα, ενώ μια άλλη ομάδα ολοκληρώνει ένα διαφορετικό τμήμα.

Τυχαία δειγματοληψία

Η προσέγγιση αυτή σχετίζεται με τις μεταβλητές των συμμετεχόντων και εξασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ίσες πιθανότητες να επιλεγούν. Όταν χωρίζετε τους ανθρώπους σε μια ομάδα ελέγχου και μια πειραματική ομάδα, για παράδειγμα, μπορείτε να κληρώσετε ονόματα με τυχαίο τρόπο για να διασφαλίσετε ότι κάθε άτομο έχει την ίδια πιθανότητα να είναι σε οποιαδήποτε ομάδα.

Κάλυψη

Αυτή η προσέγγιση αφορά τις μεταβλητές του πειραματιστή. Η συγκάλυψη σημαίνει ότι κάποιος διαχειρίζεται το πείραμα χωρίς να γνωρίζει το στόχο της μελέτης.

Mind the Graph είναι η μεγαλύτερη γκαλερί επιστημονικά ακριβών εικονογραφήσεων στον κόσμο, γεμάτη με εικόνες και γραφήματα από πολλούς κλάδους της επιστήμης, όπως η βιολογία, η χημεία, η φυσική και πολλά άλλα. Απλή στη χρήση και φανταστική για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας σας!

Εξωγενείς μεταβλητές στην έρευνα:
logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα