От самото начало историите са играли важна роля в човешката цивилизация. Разказите имат невероятния потенциал да завладяват мозъците ни, да докосват сърцата ни и да променят възприятието ни за света, независимо дали се съдържат в класически митове, басни или в съвременни романи и филми. Какво обаче се крие в основата на тези завладяващи истории? Как можем да разгадаем сложността и пластовете от значения, скрити в историите?

При анализа на разкази се анализира, декодира и изяснява същността на разказа. Наративният анализ позволява да се изследват основните теми, модели и обществени последици, заложени в структурата на разказа.

Това изчерпателно ръководство има за цел да предостави знанията и уменията, необходими за точна оценка и разбиране на разказите.

Какво е наративен анализ?

Наративният анализ е мултидисциплинарен подход, който има за цел да разбере и интерпретира структурата, съдържанието и значението на разказите. Той включва анализ на редица подходи за разказване на истории, включително тези, които се срещат в литературата, устните традиции, филмите, личните разкази и др. Анализът на разказите разглежда историите, за да идентифицира основните теми, модели и обществени последици, които се съдържат в тях.

В своята същност наративният анализ признава, че историите са мощни инструменти за комуникация, изразяване и предаване на култура, а не само забавни или измислени творения. Изследователите и учените се интересуват да научат повече за това как историите влияят на социалната динамика, как променят възприятието ни за света и как отразяват индивидуалния и груповия опит.

Видове разкази

Съществуват много различни видове разкази, всеки от които има своите качества и цели. Ето някои примери за често срещани формати на разкази:

Литературни разкази

 • Художествени произведения като романи, разкази, поезия и пиеси.
 • Сложни разкази, добре разработени герои и тематични изследвания.
 • Предназначени са да забавляват, да предизвикват мислене и да предизвикват емоции.

Устни разкази

 • Предава се устно от поколение на поколение.
 • Включва устна история, народни приказки, митове и легенди.
 • Съхранява културното наследство, дава морални поуки и създава колективна идентичност.

Лични разкази

 • Разкази за уникални преживявания, спомени и размисли.
 • Написани като лични есета, автобиографии, мемоари или дневници.
 • Осигурява поглед върху перспективите, емоциите и личностното развитие на хората.

Исторически разкази

 • Описва личности, събития и исторически промени.
 • Разчита на исторически документи, разкази на очевидци и изследвания.
 • Представя фактологически разкази за исторически събития и формира нашето разбиране за историята.

Медийни разкази

 • Срещат се в средствата за масова информация, като филми, телевизионни предавания, документални филми и репортажи.
 • Използва визуални и аудио елементи за разказване на истории и предаване на информация.
 • Забавлява, образова и влияе на общественото мнение.

Цифрови разкази

 • Възниква с развитието на цифровите технологии.
 • Включва разкази в социалните медии, преживявания във виртуалната реалност, интерактивни разкази от видеоигри и онлайн разкази.

Институционални разкази

 • Създават се от институции като предприятия, правителства и религиозни групи.
 • формиране на общественото мнение за институцията, нейните принципи и цели.
 • Стратегически създадени, за да повлияят на общественото мнение и да поддържат институционалната легитимност.

Митични разкази

 • Срещат се в религиозните и културните традиции.
 • Обяснете произхода на света, природните явления и човешките практики.
 • Често съдържат свръхестествени или божествени елементи.

Цел на анализа на разкази

Целта на наративния анализ е да осигури цялостно и задълбочено разбиране на разказите, като изследва техните основни структури, теми и социални последици. Чрез щателно и систематично изследване на текста наративният анализ цели да разкрие сложността и хитростите на разказа.

Целта е да се проучи как разказите влияят на разбирането ни за света, на възприятията ни за него и как представят индивидуалния и колективния опит. Изследователите могат да открият по-дълбокия смисъл и културната стойност, скрити в разказите, като внимателно проучват повествователните техники, развитието на героите, сюжетните структури и символичните елементи. 

Анализът на разказите има за цел също така да хвърли светлина върху динамиката на властта, социалните представи и идеологическите основи, присъстващи в разказите, което позволява критично разглеждане на посланията и ценностите, които се предават. В крайна сметка наративният анализ се стреми да предложи проницателно разбиране за променящото се въздействие на историите и тяхната роля за формирането на нашата идентичност, убеждения и обществена динамика.

Анализ на съдържанието X Анализ на разказа

Анализът на съдържанието и анализът на разказите са два различни подхода, използвани в научните изследвания за анализ на текстове, включително разкази. 

Съдържателният анализ се фокусира върху обективното изследване на явното съдържание на текста, като категоризира и определя количествено специфични елементи или теми. Той често се използва за изучаване на големи масиви от данни и за идентифициране на модели или тенденции. 

Наративният анализ, от друга страна, има за цел качествено тълкуване и разбиране на разказите чрез изследване на тяхното по-дълбоко значение, структура и субективни преживявания. Той включва внимателен прочит, тълкуване и ангажиране с нюансите на разказа. 

Докато анализът на съдържанието набляга на обективността и обобщаването, анализът на разказите се занимава със субективните и интерпретативните аспекти на разказването на истории.

Наративен анализ X Проучване на случай в качественото изследване

В качествените изследвания изучаването на случаи и наративният анализ са свързани подходи. 

Проучванията на случаи разглеждат внимателно конкретни явления, докато наративният анализ се фокусира върху анализирането на истории, за да се разберат преживяванията и обществените последици. 

Когато се използват в тандем, проучването на случаи и наративният анализ създават мощна симбиоза в качествените изследвания. Докато проучването на случай предлага задълбочено изследване на конкретно събитие в неговия контекст, наративният анализ задълбочава разбирането, като се фокусира върху различните разкази и преживявания, включени в конкретния случай. 

Чрез интегрирането на тези подходи изследователите могат да създадат по-всеобхватна и проницателна картина.

Наративен анализ X Тематичен анализ

Наративният анализ навлиза в индивидуалните истории и разкази, разкривайки субективни преживявания и социални последици. Тематичният анализ, от друга страна, идентифицира и анализира общите теми в множество разкази. 

Когато се използват заедно, тези подходи осигуряват цялостно разбиране както на отделните истории, така и на по-широките модели в даден набор от данни. 

Улавяне на повествователни данни

Улавянето на повествователни данни е нюансиран и многостранен процес, който надхвърля простото събиране на истории. Той включва създаването на пространство, в което хората могат открито да изразяват своите гледни точки, емоции и преживявания чрез наративен подход. 

Изследователите могат да се потопят в богатата тъкан на човешките разкази, като използват техники, включващи фокус групи, интервюта, писмени разкази, етнографски наблюдения, архивни изследвания или дигитални разкази. 

Транскрибиране на наративни данни

Транскрибирането на повествователни данни е важен и сложен процес, който превръща устните разкази в писмена форма, улеснявайки задълбочения анализ и интерпретация. Ето някои ключови съображения при транскрибиране на повествователни данни:

 • Прецизността е от първостепенно значение, като се улавя същността на оригиналния разказ чрез точно преписване на произнесените думи, изражения и невербални знаци. 
 • Яснотата и четливостта подобряват разбирането, като се използват подходящо форматиране и етикетиране. 
 • Времевите печати и анотациите помагат за препратките към конкретни раздели, което улеснява ефективния анализ. 
 • За оптимизиране на процеса може да се използва софтуер или услуги за транскрибиране. 
 • Етичните съображения гарантират премахването на идентифициращата информация, като се защитава поверителността на участниците. 

Като цяло, транскрипцията на наративни данни дава възможност на изследователите да разкрият нюансите, значенията и прозренията, заложени в разказите, обогатявайки качествения анализ.

Кодиране при наративен анализ

Кодирането при анализа на разкази включва процеса на категоризиране и организиране на данните с цел идентифициране на модели, теми и смислови единици в разказите. Това е важна стъпка, която позволява на изследователите систематично да анализират и интерпретират съдържанието на разказите. 

Индуктивен метод за анализ на разкази

Индуктивният метод за анализ на разкази включва извличане на теми и модели директно от данните, без предварителни категории или теории. Изследователите се потапят в разказите, извършват кодиране ред по ред, за да идентифицират първоначалните модели, и разработват кодове и категории въз основа на възникващите теми.

Дедуктивен метод за анализ на разкази

Дедуктивният метод за анализ на разкази включва прилагането на вече съществуващи теории или рамки за анализ на разкази. Изследователите започват с установени категории или кодове, извлечени от теорията, и ги прилагат към данните.

Целта е да се валидират или изследват теоретични концепции в рамките на разказите. 

Хибриден индуктивен и дедуктивен наративен анализ

Хибридният индуктивен и дедуктивен наративен анализ е подход, който съчетава изследователския характер на индуктивния анализ със структурата, осигурена от дедуктивните рамки. 

Изследователите участват в итеративен процес, който започва със запознаване с разказите, последвано от индуктивно кодиране за идентифициране на възникващи теми и дедуктивно кодиране за прилагане на вече съществуващи концепции или теории. 

Подход стъпка по стъпка към анализа на разкази и намирането на основни разкази

Стъпка 1: Кодиране на повествователни блокове

Идентифициране и кодиране на повествователни блокове в набора от данни, които представляват важни пасажи или части от разказа.

Стъпка 2: Групиране и четене по събития на живо

Групирайте блоковете с разкази въз основа на събитията или ситуациите, с които са свързани, и ги прочетете в контекста на тези събития.

Стъпка 3: Създаване на вложени кодове на структурата на историята

Разработване на вложени кодове за структурата на разказа, за да се уловят различните елементи на разказите, като например обстановка, герои, сюжет, конфликти, развръзки и теми.

Стъпка 4: Вникване в структурата на историята

Анализирайте структурата на разказа във всеки групиран повествователен блок, като разгледате последователността, прогресията и връзките между различните елементи на разказа.

Стъпка 5: Сравняване на структурата на историята

Сравнете структурите на разказа в групираните блокове, като търсите прилики, разлики или вариации в елементите и тяхната организация.

Стъпка 6: Разкажете основния разказ

Въз основа на анализа на структурите на разказите и на идентифицираните теми изведете основния разказ, който представлява основните идеи, послания или преживявания, споделяни от разказите.

Над 75 000 точни научни данни за увеличаване на въздействието ви

Използване на Mind the Graph, платформа, която предлага повече от 75 000 точни научни фигури и илюстрации, които могат да се използват за графично представяне на резултатите от изследванията, концепциите и идеите, изследователите могат да увеличат въздействието на своята работа чрез отлична визуализация на данните.

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони