Zanesljiv in veljaven zaključek je mogoče iz akademskih in znanstvenih študij izpeljati le, če je raziskava zanesljiva. Raziskovalci lahko pridejo do napačnih zaključkov, če so ugotovitve nedosledne, nezanesljive in nezanesljive. Za raziskovalce, znanstvenike in študente je razumevanje različnih vrst zanesljivosti raziskav bistveno za kritično presojo kakovosti in zanesljivosti študije.

Raziskali bomo vrste zanesljivosti v raziskavah ter njihov pomen v akademski in znanstveni sferi. Raziskave bodo zanesljivejše, merilna orodja ustreznejša, rezultati pa natančnejši. Zagotoviti je treba zanesljivost rezultatov raziskav, ne glede na to, ali ste izkušeni raziskovalec ali študent, ta prispevek na blogu vam bo zagotovil dragocene informacije in orodja, ki vam bodo pomagala razširiti vaše znanje. 

Kaj je v raziskavah zanesljivost?

Zanesljivost raziskovalne študije je opredeljena kot doslednost in stabilnost meritev, testov ali opazovanj, opravljenih v okviru študije. Zagotavlja, da bi dobili enake rezultate, če bi isto študijo ponovili ali ponovili. Pri zbiranju podatkov, merilnih orodjih ali vedenju udeležencev zanesljivost služi kot varovalo pred naključnimi napakami in nihanji.

Raziskave so bistvene za sprejemanje veljavnih sklepov, informiranih odločitev in prispevanje k skupnemu znanju. Raziskovalna zanesljivost kot temelj strogega znanstvenega raziskovanja omogoča napredek na različnih področjih in spodbuja prakse, ki temeljijo na dokazih. Raziskovalci ocenjujejo doslednost in zanesljivost meritev na podlagi več vrst zanesljivosti. V raziskavah se običajno obravnavajo štiri vrste zanesljivosti:

  1. Notranja skladnost Zanesljivost
  2. Zanesljivost ponovnega preizkusa
  3. Zanesljivost med ocenjevalci
  4. Zanesljivost vzporednih oblik

Z ocenjevanjem doslednosti, stabilnosti in enakovrednosti meritev raziskovalci zagotavljajo, da so njihove ugotovitve zanesljive in veljavne. Raziskovalci lahko dajo prednost eni vrsti ocenjevanja zanesljivosti pred drugo glede na pomembnost svoje raziskave in uporabljenega merilnega instrumenta.

1. Notranja skladnost Zanesljivost

Z oceno zanesljivosti notranje konsistentnosti se ugotavlja, kako dosledne in skladne so meritve v študiji. Z raziskavo ali vprašalnikom se preveri, ali različne postavke ali vprašanja merijo isti osnovni konstrukt. Pri sestavljeni lestvici ali indeksu se preveri zanesljivost postavk skupaj.

Kateri so koraki k zanesljivosti notranje skladnosti?

Zanesljivost notranje konsistence je mogoče meriti z različnimi statističnimi metodami. Običajno se za izračun povprečne korelacije med vsemi postavkami lestvice uporablja Cronbachova alfa. Rezultat notranje konsistentnosti nad 0,70 pomeni visoko Cronbachova alfa. (Če vas zanima Cronbachova alfa, si lahko preberete članek na našem blogu "Kakšna je vloga Cronbachovega alfa in kako ga razlagate?“)

Metoda zanesljivosti razdeljene polovice preučuje korelacijo med dvema polovicama merilnega instrumenta, razdeljenega na dve polovici. Raziskovalci lahko s to metodo ugotovijo, ali različni polovici instrumenta dosledno merita isti konstrukt.

Primer zanesljivosti notranje skladnosti

Pomen zanesljivosti notranje konsistence v raziskavah na različnih področjih je neprecenljiv. Psihologi lahko na primer za merjenje zaupanja v psihološke raziskave uporabijo vprašalnik z več postavkami. Vse postavke morajo biti zanesljive v smislu notranje konsistentnosti, tako da dosledno merijo samozavest in nanje ne vplivajo nepovezani dejavniki. Ugotovitve študije je mogoče potrditi z ugotavljanjem veljavnosti merskega instrumenta.

2. Zanesljivost testov in ponovnih testov

Pri testiranju se ocenjujejo zanesljivost, stabilnost in doslednost v daljšem časovnem obdobju. Z uporabo istega merilnega instrumenta ob dveh različnih priložnostih se preveri, ali so rezultati primerljivi. Metoda je še posebej uporabna pri ocenjevanju zanesljivosti konstruktov, ki naj bi dolgoročno ostali stabilni.

Kateri so koraki za zanesljivost ponovnega preizkusa?

Za izvedbo študije zanesljivosti test-retest je treba opraviti več korakov. Najprej morajo raziskovalci izbrati reprezentativen vzorec udeležencev. Zaradi posploševanja morata biti velikost in raznolikost vzorca zadostna.

Nato udeleženci dvakrat uporabijo merilni instrument, pri čemer je med vsakim uporabljanjem časovni presledek. Raziskovalni kontekst in narava konstrukta lahko določita časovni razmik. Za študije, ki merijo osebnostne lastnosti, je na primer primerno od nekaj tednov do nekaj mesecev.

Raziskovalci analizirajo skladnost med dvema izvedbama testov, ko so podatki zbrani. V ta namen se običajno izračuna korelacijski koeficient, kot je Pearsonov korelacijski koeficient ali intraklasni korelacijski koeficient (ICC). Visoki korelacijski koeficienti kažejo na visoko zanesljivost testiranja in ponovnega testiranja, kar kaže na stabilno in dosledno merjenje v daljšem časovnem obdobju.

Primer zanesljivosti testiranja in ponovnega testiranja

Dolgoročne študije, v katerih raziskovalci spremljajo skupino posameznikov v daljšem časovnem obdobju, so še posebej pomembne pri ocenjevanju zanesljivosti testiranja in ponovnega testiranja. Raziskovalci lahko ocenijo stabilnost merilnega instrumenta, da bi zagotovili, da spremembe konstrukta niso posledica neskladnosti merjenja. Zato je mogoče morebitne spremembe zanesljivo pripisati spremembam konstrukta in ne napaki pri merjenju. Ohranjanje doslednega merjenja skozi čas je pomembno na primer v intervencijskih študijah, kjer se učinki zdravljenja ocenjujejo na več časovnih točkah.

3. Zanesljivost med ocenjevalci

Pri ocenjevanju istega pojava ali podatkov v raziskavi se zanesljivost med ocenjevalci nanaša na doslednost in soglasje med različnimi ocenjevalci ali opazovalci. Pri tej metodi ocenjevalec ali opazovalec meri, presoja ali kategorizira stvari na podoben ali dosleden način. Pri izvajanju kvalitativnih raziskav, analizi kvalitativnih podatkov ali opazovanju z več vidikov je zanesljivost med ocenjevalci ključnega pomena.

Kateri so koraki za zanesljivost med ocenjevalci?

Za oceno zanesljivosti med ocenjevalci se uporabljajo različni statistični ukrepi. Cohenova kappa je pogosto uporabljeno merilo, ki upošteva soglasje, ki presega naključje. Prilagaja se možnosti naključnega ujemanja. Korelacija med razredi (ICC) je še ena pogosto uporabljena statistična mera, zlasti kadar so ocene ali opazovanja zvezna ali na intervalni lestvici. ICC zagotavlja oceno deleža variance v ocenah, ki jo je mogoče pripisati resničnim razlikam med opazovanji.

Primer zanesljivosti med ocenjevalci 

Subjektivne ocene, kvalitativne raziskave, pri opazovalnih študijah pa je potrebna zanesljivost med ocenjevalci. Kadar več psihologov neodvisno ocenjuje vedenje ali simptome bolnikov, je zanesljivost med ocenjevalci ključnega pomena. Raziskovalci, ki izvajajo kvalitativne raziskave, morajo zagotoviti, da so njihove razlage intervjujev in besedilnih podatkov dosledne in dosežejo soglasje. Zanesljivost med ocenjevalci je pomembno zagotoviti tudi pri izvajanju opazovalnih študij, podobno kot zanesljivost med kodiranjem pri analizi vsebine, kjer podatke dosledno kategorizira in kodira več koderjev.

4. Zanesljivost vzporednih oblik

Vzporedna oblika zanesljivosti, ki je znana tudi kot zanesljivost nadomestne oblike, se nanaša na doslednost in enakovrednost več različic ali oblik merilnega instrumenta, namenjenega merjenju istega konstrukta. Gre za preverjanje korelacije ali soglasja med dvema ali več vzporednimi oblikami merilnega orodja. Kadar želijo raziskovalci zmanjšati pristranskost postavk ali ublažiti učinke prakse, povezane z eno samo obliko, je zanesljivost vzporednih oblik lahko koristna.

Kateri so koraki za zanesljivost vzporednih obrazcev?

Zanesljivost vzporednih obrazcev je mogoče oceniti z različnimi statističnimi merili. Pogosto se Pearsonovi korelacijski koeficienti uporabljajo za preučevanje linearne povezave med rezultati, pridobljenimi iz vzporednih obrazcev. Obstajajo tudi druge mere, na primer Spearmanov korelacijski koeficient za neparametrične podatke ali intrarazredni korelacijski koeficient (ICC), kadar sodeluje več ocenjevalcev ali opazovalcev.

Primer zanesljivosti vzporednih oblik 

Številna raziskovalna področja in zasnove študij zahtevajo vzporedne oblike zanesljivosti. V izobraževalnih raziskavah se lahko vzporedne oblike preizkusa izvedejo za različne skupine učencev, da se primerja učinkovitost različnih učnih metod. Tako bodo vse ugotovljene razlike v rezultatih pripisane metodi poučevanja. Pri ocenjevanju različnih intervencij zdravljenja je lahko zanesljivost vzporednih oblik dragocena. Da bi zmanjšali pristranskost merjenja, lahko raziskovalci primerjajo rezultate pred zdravljenjem in po njem z uporabo vzporednih oblik meritev rezultatov, o katerih poročajo pacienti.

Izgradnja zanesljivih raziskav po principu "opeka za opeko

Akademske in znanstvene študije se močno zanašajo na zanesljivost raziskav. Na ta način zagotavljamo doslednost, zanesljivost in verodostojnost naših meritev. Da bi okrepili veljavnost svojih ugotovitev in prispevali k znanju, moramo razumeti in uporabljati različne vrste zanesljivosti.

Zanesljivost raziskav je pomembna, zato jo kot raziskovalci upoštevajmo. Zagotovite skladnost merilnih instrumentov z vključitvijo zanesljivosti notranje konsistentnosti. Z upoštevanjem zanesljivosti testiranja in ponovnega testiranja ocenite stabilnost v daljšem časovnem obdobju. Upoštevajte zanesljivost med opazovalci, kadar je vključenih več opazovalcev. Za ublažitev pristranskosti in učinkov prakse ne pozabite na zanesljivost vzporednih oblik.

Ker dajemo prednost zanesljivosti raziskav, prispevamo k napredku celotnega področja. Z zanesljivimi in zaupanja vrednimi raziskavami, oboroženimi z znanjem o zanesljivosti, ustvarite trajni vpliv.

Povečajte vpliv in zanesljivost svojega dela

Dodajanje ilustracij tematskim analizam lahko poveča globino in jasnost raziskovalne zanesljivosti. Znanstvene izsledke je mogoče bolje razumeti in se jih naučiti z vizualnimi predstavitvami. Orodje, kot je Mind the Graph omogoča lažje razumevanje zapletenih podatkov s skrbno oblikovanimi vizualnimi prikazi. Ilustracije lahko na bralce naredijo močan vtis in jih pritegnejo k vašim raziskovalnim ugotovitvam. Vizualizacija vaših tematskih analiz jih bo povzdignila in pustila trajen vtis na vašem občinstvu.

logotip-odjava

Naročite se na naše novice

Ekskluzivna visokokakovostna vsebina o učinkovitih vizualnih
komuniciranje v znanosti.

- Ekskluzivni vodnik
- Nasveti za oblikovanje
- Znanstvene novice in trendi
- Učni listi in predloge