Privacybeleid


Laatst bijgewerkt op 20 juni 2022.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website https://mindthegraph.com/ ("Website"). Uw privacy is belangrijk voor ons, en Cactus Communications, met inbegrip van haar dochterondernemingen en filialen ("CACTUS", "het bedrijf", "wij", "onze" of "ons") is toegewijd aan het beschermen van uw privacy terwijl we u een persoonlijke en waardevolle service bieden.

Bij CACTUS hechten wij veel belang aan de bescherming van uw gegevens bij het verlenen van onze professionele diensten. Deze website omvat een portefeuille van diensten en producten aangeboden door CACTUS die opereert via verschillende entiteiten van de groep waaronder, maar niet beperkt tot, entiteiten gevestigd in Singapore, India, Japan, China, Zuid-Korea, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Dit Privacybeleid regelt onze praktijken voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens. Het is ontworpen om u in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken met betrekking tot het gebruik, de toegang en de correctie van uw persoonlijke informatie.

1. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen uw persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in antwoord op een enquête, wanneer u solliciteert naar een baan, zich inschrijft voor evenementen, zich registreert voor gepersonaliseerde diensten, informatie aanvraagt over producten, onze diensten gebruikt of om klantenondersteuning vraagt.

Persoonlijke informatie zoals volledige naam, geslacht, geboortedatum, land, postadres, postcode, functie, bedrijfsinformatie, e-mailadressen, telefoonnummers, commerciële informatie, zoals aankoopgeschiedenis en verwijzingsbron, betalingsinformatie (inclusief bank- en andere gegevens), factuuradres en werk- en opleidingsprofiel.

Deze gegevens kunnen bestaan uit IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Wij verzamelen ook gegevens over uw persoonlijke voorkeuren met betrekking tot de tijdschriften die u graag leest, uw meest favoriete gepubliceerde artikelen, enz. ("Persoonsgegevens").

Wij verzamelen niet opzettelijk meer persoonsgegevens dan hier beschreven. Indien u echter naar eigen keuze, opzettelijk of onopzettelijk andere persoonsgegevens bekendmaakt dan de beschrijving in deze paragraaf, blijven deze gegevens onderworpen aan dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook hebben verkregen van een derde dienstverlener of een openbaar beschikbare gegevensbron.

Wij verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (zoals gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

De Website kan links bevatten naar andere sites. CACTUS is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of de inhoud van dergelijke websites van derden, ook niet als:

◦ U bent op de website van een derde terechtgekomen via links op onze website; of

◦ U bent op onze Website gekomen via links van een website van derden.

2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

1. Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Wij gebruiken de Persoonsgegevens die wij verzamelen alleen in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie nooit aan derden verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Naast de toepassingen die elders in dit Privacybeleid worden vermeld, kunnen wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken om (a) u te helpen met een verzoek om dienstverlening, partnerschap of tewerkstelling; (b) u per post, e-mail of andere middelen informatie te sturen waarvan wij denken dat die voor u van belang kan zijn; (c) u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf, huidige diensten, nieuwe diensten of promoties; (d) te reageren op een vraag, verzoek of bezorgdheid die u hebt geuit; (e) analyses uit te voeren en een database te creëren om uw surfervaring te verbeteren en de functionaliteit van onze diensten te vergroten; of (f) u via e-mail of op een andere manier een lijst met leesvoorstellen te sturen op basis van uw persoonlijke voorkeuren die u ons hebt doorgegeven. 

Wij kunnen Persoonsgegevens delen met vertrouwde dienstverleners of onze filialen voor het verwerken van betalingen, het aanvullen van de informatie die u ons verstrekt om u een betere service te verlenen, accountadministratie, het uitvoeren van statistische analyses, het verlenen van marketinghulp, het hosten van de Website, het indexeren van pagina's met gebruikersprofielen en gebruikersnamen als onderdeel van de URL, technische en klantenondersteuning.

Het is derden die uw Persoonlijke Informatie van ons ontvangen, verboden uw Persoonlijke Informatie te gebruiken, behalve voor deze doeleinden, en zij zijn verplicht uw informatie vertrouwelijk te houden. 

Nadat u een bestelling op onze Website hebt geplaatst, moet u mogelijk betalingen verrichten voor de diensten die u hebt besteld. Om uw betalingen te verwerken, maken wij gebruik van een aantal externe betalingsverwerkers. Uw betaling wordt verwerkt door de betalingsprovider die u kiest om uw betaling via een betalingsgateway te verwerken.

Als u ons bank- of andere betalingsgegevens verstrekt, gebruiken wij deze uitsluitend om eventuele terugbetalingen aan u te verwerken. De betalingsverwerkers van derden die wij gebruiken, verzamelen, gebruiken en verwerken ook uw informatie, met inbegrip van betalingsinformatie, in overeenstemming met hun respectieve privacybeleid.

Om de veiligheid en de integriteit van de Website te waarborgen, kan CACTUS uw persoonsgegevens controleren. CACTUS kan in bepaalde omstandigheden een beroep doen op een vertrouwde derde dienstverlener voor het beheer van de technische operaties in verband met de hosting van de Website. 

Wij zullen de Persoonsgegevens delen, indien openbaarmaking vereist is bij wet, regel of verordening of als reactie op een geldig bevel van een rechtbank of een bevoegde overheidsinstantie of een ander juridisch proces.

Wij kunnen verplicht zijn Persoonsgegevens te verwerken om wettelijke en nalevingsredenen, zoals het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een misdrijf, het voorkomen van verlies of het voorkomen van fraude. Wij kunnen Persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze interne en externe auditvereisten en voor informatiebeveiligingsdoeleinden.

2. Internationale overdracht van persoonsgegevens:

Om onze wereldwijde activiteiten te vergemakkelijken, kunnen wij uw Persoonsgegevens over geografische grenzen heen overdragen aan onze dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen of dienstverleners die namens ons werken in andere landen met verschillende wetten inzake gegevensbescherming die mogelijk niet gelijk zijn aan die van het land van herkomst.

Een overdracht van persoonsgegevens heeft een brede betekenis en vindt plaats wanneer informatie wordt meegedeeld, verplaatst, geopend of anderszins naar een ander land wordt verzonden. Dit Privacybeleid is ook van toepassing als wij persoonsgegevens overdragen naar landen buiten uw land.

In de mate dat het nodig kan zijn, en uitsluitend met het oog op het verlenen van de dienst die op de Website voor u beschikbaar is, kunnen wij aan een dergelijke derde partij al uw Persoonsgegevens bekendmaken die nodig zijn voor het verkrijgen van diensten van de derde partij. 

In gevallen waarin persoonsgegevens zouden moeten worden overgedragen buiten een land waar CACTUS actief is, naar andere rechtsgebieden, kunnen specifieke vereisten gelden om een dergelijke overdracht toe te staan. Wij kunnen ook persoonsgegevens overdragen aan een derde partij buiten het land waar u vandaan komt, zonder dat de bovengenoemde maatregelen hoeven te worden toegepast, indien u ons toestemming hebt gegeven voor de overdracht van uw persoonsgegevens. 

Vanaf nu worden uw Persoonlijke Gegevens via internet overgedragen aan een externe dienstverlener Amazon Web Services in Singapore, India, VS of Japan voor hosting/back-up van de gegevens in de cloud. De gegevens worden in rust en tijdens het transport gecodeerd.

Door gebruik te maken van de diensten stemt u uitdrukkelijk in met de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen waarvoor uw toestemming vereist is.

3. Als gegevensverwerker:

Wij gebruiken en verwerken de informatie of gegevens die wij via Data Controllers/Controllers ("Business Partners") verzamelen volgens de instructies van de Controllers en in overeenstemming met de voorwaarden die van toepassing zijn op verwerkers krachtens de Controller/Processor Binding Agreement die met de Controllers is gesloten en de toepasselijke regelgeving.

Wij komen overeen dergelijke informatie niet aan subverwerkers (subcontractanten) te verwerken, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is gevraagd aan de Controller, en in het geval dat de Controller algemene toestemming heeft gegeven, zullen wij de Controller op de hoogte stellen van elke nieuwe subverwerker. Wij zullen met de subverwerkers dezelfde contractuele verplichtingen hebben als met de Controller zijn overeengekomen en nemen de volledige verantwoordelijkheid op ons voor het doen en laten van die subverwerkers.

Op schriftelijk verzoek van de verantwoordelijke voor de verwerking stemmen wij ermee in om na afloop van de dienstverlening in verband met de verwerking alle persoonsgegevens of gegevens te wissen of terug te geven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting of grondslag bestaat om een kopie van dergelijke informatie of gegevens te bewaren voor verdere verwerking. 

Naast de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen, zullen wij de verantwoordelijke voor de verwerking alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat wij onze verplichtingen nakomen en de verantwoordelijke voor de verwerking of een andere door de verantwoordelijke voor de verwerking aangewezen controleur in staat stellen audits uit te voeren, met inbegrip van inspecties, om aan te tonen dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de verordening, en de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.

4. Persoonlijke gegevens van kinderen:

CACTUS verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, verzoeken wij u geen persoonlijke informatie te verstrekken via onze websites of diensten. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken via onze dienst(en) of websites zonder hun toestemming.

Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 jaar via onze websites of dienst(en) Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, meld dit dan aan ons en wij zullen trachten deze informatie te verwijderen en de account van het kind uit onze databanken te verwijderen.

5. Bewaring van persoonsgegevens:

Wij bewaren Persoonsgegevens die u ons verstrekt zolang een account actief is of zolang als nodig is om de dienst(en) te leveren of als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, een nauwkeurige financiële en andere administratie bij te houden, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Als u uw account wilt beëindigen of wilt dat wij uw Persoonlijke Informatie niet langer gebruiken, neem dan contact met ons op. 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig, rekening houdend met het volgende:

◦ Het doel/de doelen en het gebruik van uw informatie nu en in de toekomst (zoals of het nodig is om die informatie te blijven opslaan om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u te blijven nakomen of om in de toekomst contact met u op te nemen);

◦ of wij een wettelijke verplichting hebben om uw informatie te blijven verwerken (zoals verplichtingen tot het bijhouden van gegevens op grond van relevante wet- of regelgeving);

◦ of we een wettelijke basis hebben om uw gegevens te blijven verwerken (zoals uw toestemming);

Hoe waardevol uw informatie is (zowel nu als in de toekomst);

◦ Alle relevante overeengekomen industriepraktijken over hoe lang informatie moet worden bewaard;

◦ de risico's, kosten en aansprakelijkheid die verbonden zijn aan het feit dat wij de informatie blijven bewaren;

◦ Hoe moeilijk het is om ervoor te zorgen dat de informatie actueel en nauwkeurig kan worden gehouden; 

Alle relevante omgevingsomstandigheden (zoals de aard en status van onze relatie met u);

◦ De periode dat uw account actief blijft.

6. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën:

Cookies zijn gegevensbestanden die door een website naar een browser worden gestuurd om informatie over gebruikers vast te leggen voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken cookies, waaronder essentiële, functionele en analytische cookies. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, zie ons cookiebeleid.

U kunt uw cookievoorkeur aanpassen of uw toestemming voor cookies op elk moment intrekken door te klikken op de link "Uw voorkeur aanpassen" die onder Cookiebeleid staat, maar dit kan uw vermogen om sommige of alle functies op de Website te gebruiken aantasten. 

7. Sociale media functies:

Onze Website kan integraties bevatten met social media sites, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en ORCID, de "Deel dit" knop, of interactieve miniprogramma's. Met uw toestemming kunnen deze functies uw IP-adres en de pagina die u op onze websites bezoekt verzamelen en een cookie plaatsen om de functie goed te laten functioneren.

Sociale mediafuncties en widgets worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze Websites. Uw interacties met deze functies vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

8. Beveiliging van uw persoonlijke informatie:

CACTUS heeft de volgende beveiligingspraktijken en -procedures ingevoerd om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking:

◦ Wij beveiligen de Persoonlijke Informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking.

◦ Al onze informatiebeveiligingsprocessen voldoen aan ISO/IEC 27001:2013.

◦ Al onze werknemers en dienstverleners hebben geheimhoudingsovereenkomsten ondertekend waarin zij zich ertoe verbinden geen Persoonlijke Informatie aan wie dan ook ter beschikking te stellen, tenzij de gebruiker daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

◦ Persoonlijke informatie wordt niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve zoals hierin bepaald of door het verkrijgen van uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

◦ Waar van toepassing worden alle ingediende documenten beheerd via een beveiligd online opdrachtbeheersysteem; de documenten die naar ons worden verzonden kunnen alleen worden bekeken door serviceprofessionals die aan uw opdracht werken.

◦ Betalingsgerelateerde persoonlijke informatie:

De site gebruikt Secure Socket Layer (SSL) encryptie bij het accepteren van betalingsgerelateerde Persoonlijke Informatie, om ervoor te zorgen dat uw betalingsgerelateerde Persoonlijke Informatie veilig is.

Om uw creditcardgegevens te beschermen, worden alle online transacties uitgevoerd met een veilige 256-bits SSL-codering, ondertekend door VeriSign. De codering zorgt ervoor dat geen enkele informatie toegankelijk is voor onbekenden. CACTUS verbindt zich ertoe uw kredietkaartgegevens niet op te slaan om de kans op frauduleuze betalingen door CACTUS te verkleinen.

9. Hyperlinks:

Onze bedrijfswebsites bevatten links naar andere websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot de websites van onze filialen. De opname van deze links betekent niet dat wij de inhoud van deze websites goedkeuren of bekrachtigen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites, met inbegrip van die van onze groepsmaatschappijen die hun eigen privacybeleid hebben dat is afgestemd op de zakelijke praktijken en sectoren waarin zij actief zijn.

10. Getuigenissen & Openbare Forums:

Wij plaatsen op onze Website getuigenissen/opmerkingen/recensies van klanten die Persoonsgegevens kunnen bevatten. Voordat wij de getuigenis plaatsen, vragen wij de toestemming van de klant om hun naam samen met hun getuigenis te plaatsen. Als u uw getuigenis wilt verwijderen, neem dan contact met ons op.

Onze Websites bieden openbaar toegankelijke blogs, gemeenschapsforums of discussieposten. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u verstrekt in deze gebieden kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. U gaat ermee akkoord en erkent dat het gebruik van dergelijke informatie niet vertrouwelijk is, geen persoonlijke informatie vormt en niet onder de bescherming valt van CACTUS's Privacy Policy.

11. Bedrijfsevenementen:

In het geval CACTUS een bedrijfsovergang doormaakt, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of verkoop van alle of een deel van haar activa, zullen uw gebruikersaccount en persoonlijke gegevens waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren. U zult via een opvallend bericht op de hoogte worden gebracht van een dergelijke verandering in eigendom of controle. Tijdens een dergelijke gebeurtenis kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan een andere derde partij met uw voorafgaande toestemming.

12. Verantwoordelijkheid bij jou:

Wanneer u Persoonlijke Informatie aan ons verstrekt, verklaart u dat u het wettelijke recht hebt om de Persoonlijke Informatie te verstrekken en stemt u ermee in dat u geen informatie zult verstrekken tenzij u daartoe wettelijk gerechtigd bent en dat deze Persoonlijke Informatie waar, volledig en nauwkeurig is. U mag geen vals e-mailadres of andere identificerende informatie gebruiken om u voor te doen als een persoon of entiteit, of anderszins de oorsprong van inhoud misleiden.

Elke ongepaste verzameling of elk misbruik van Persoonlijke Informatie is een schending van dit Privacybeleid en van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in geen misbruik te maken van Persoonsgegevens die beschikbaar zijn op onze Website of deze te verzamelen of robots of andere geautomatiseerde scripts, codes of functionaliteiten te gebruiken om dit te doen. Wij kunnen uw toegang tot onze Website onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen indien wij vaststellen dat u de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of dit Privacybeleid schendt.

13. Opting Out en uitschrijving:

13.1. Controle, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Op verzoek zal CACTUS u informeren of wij over uw persoonsgegevens beschikken. Wij stellen de gebruikers van de dienst(en) of de website in staat om hun gegevens in te zien, bij te werken of te wijzigen door te klikken op de link Mijn account in het CACTUS navigatiemenu. Als u ons uw persoonlijke informatie verstrekt, heeft u de volgende rechten met betrekking tot die informatie:

◦ Om de gebruikersinformatie te bekijken die u ons hebt verstrekt;

◦ Om te verzoeken dat wij eventuele fouten, verouderde informatie of omissies in gebruikersinformatie die u ons hebt verstrekt, corrigeren;

◦ Om te verzoeken dat uw gebruikersinformatie niet wordt gebruikt om contact met u op te nemen;

◦ Om te vragen dat uw gebruikersinformatie uit onze bestanden wordt verwijderd;

◦ Om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken; let wel dat als u uw toestemming intrekt, dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van ons gebruik en de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming vóór het moment waarop u uw toestemming intrekt. 

13.2. Afmelden voor onze communicatie

Uw geregistreerde e-mail adres zal automatisch worden ingeschreven voor onze nieuwsbrieven, die informatie bevatten over de industrie updates, auteur bronnen, komende webinars, nieuwste aanbiedingen, en nieuwe diensten van CACTUS. U kunt zich afmelden voor onze marketing communicatie door te klikken op de "unsubscribe" link onderaan onze e-mails, of door contact met ons op te nemen. Klanten kunnen zich niet afmelden voor het ontvangen van transactionele e-mails met betrekking tot hun account bij ons.

14. Gevoelige persoonlijke informatie:

Wat is gevoelige persoonlijke informatie?

"Gevoelige persoonsgegevens" zijn gegevens over een persoon waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, het lidmaatschap van een vakvereniging, genetische informatie, biometrische informatie voor de unieke identificatie van een persoon, gegevens over de gezondheid of gegevens over iemands seksleven of seksuele gerichtheid blijken.

Wij verzamelen niet bewust of opzettelijk gevoelige persoonlijke informatie van personen, en u mag ons geen gevoelige persoonlijke informatie verstrekken.

Indien u echter al dan niet opzettelijk gevoelige persoonsgegevens aan ons doorgeeft, wordt u geacht er uitdrukkelijk mee te hebben ingestemd dat wij die gevoelige persoonsgegevens verwerken.

15. Wijzigingen van het privacybeleid:

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen aan veranderende wetgeving en beste praktijken. Wij raden u aan om regelmatig onze website te raadplegen om het huidige privacybeleid in te zien zodat u op de hoogte bent van hoe CACTUS uw persoonlijke informatie gebruikt en beschermt.

Als wij een belangrijke wijziging aanbrengen, zullen wij een duidelijk bericht op de Website plaatsen en een bijgewerkte ingangsdatum geven. Uw voortgezette gebruik van deze Website of de dienst(en) na het plaatsen van een wijziging, aanpassing of verandering van dit beleid houdt in dat u de wijzigingen in dit beleid aanvaardt. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van de Websites of de dienst(en) te staken als u de voorwaarden van dit beleid of een gewijzigde versie van dit beleid niet accepteert.

3. Contacteer ons

Als u vragen / verzoeken hebt over dit Privacybeleid of Persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: 

Naam van de functionaris voor gegevensbescherming: Mr. Uttam Sarkar
E-mail: privacy@cactusglobal.com

RegioAdresContactgegevens
Beschikbaar van 10 tot 18 uur op werkdagen
China10A, Shanghai International Ocean Shipping & Finance Center, No. 720 Pudong Anvenue, Shanghai, China 200120.400-120-3020
Zuid-Korea4F, 22, World Cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul 03999202-3478-4396
Brazilië214 Carnegie Center, Suite 102, Princeton, NJ 08540, USA0800 047 47 73
Japan4F, TUG-I Building, 2-4-1 Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0061.0120-50-2987
IndiaCactus Communications Private Limited, A-703, Satellite Gazebo, Guru Hargovindji Marg, Andheri (East), Mumbai 400093, Maharashtra, India.+1 (833) 979-0061
Singapore en de rest van de wereld4 Battery Road Bank of China Building, #25-01 Singapore 049908

Heb je twijfels?
Neem contact met ons op via de chatknop!

nl_NLDutch