Η έρευνα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον κόσμο γύρω μας. Είτε στον ακαδημαϊκό, βιομηχανικό ή δημόσιο τομέα, οι ερευνητικές μελέτες μπορούν να ενημερώσουν για τη λήψη αποφάσεων, να προωθήσουν την καινοτομία και να βελτιώσουν την κατανόηση πολύπλοκων φαινομένων. Ωστόσο, η αξία της έρευνας δεν έγκειται μόνο στα δεδομένα που συλλέγονται αλλά και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η ορθή ερμηνεία των ερευνητικών ευρημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την άντληση ουσιαστικών γνώσεων, την εξαγωγή ακριβών συμπερασμάτων και την ενημέρωση για τις μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις. 

Σε αυτό το άρθρο του Mind the Graph, θα κατανοήσετε τη βασική έννοια της ερμηνείας των αποτελεσμάτων στην έρευνα. Το άρθρο θα αναλύσει τη σωστή διαδικασία για τον έλεγχο, τον καθαρισμό και την επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και τον τρόπο αποτελεσματικής οργάνωσής τους για να βοηθηθεί η ερμηνεία.

Ποια είναι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας;

Η διαδικασία ερμηνείας και νοηματοδότησης των δεδομένων που παράγονται σε μια ερευνητική μελέτη είναι γνωστή ως ερμηνεία των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Περιλαμβάνει τη μελέτη των μοτίβων, των τάσεων και των συσχετίσεων των δεδομένων προκειμένου να αναπτυχθούν αξιόπιστα ευρήματα και να εξαχθούν συμπεράσματα με νόημα.  

Η ερμηνεία είναι ένα κρίσιμο βήμα στην ερευνητική διαδικασία, καθώς βοηθά τους ερευνητές να καθορίσουν τη σημασία των αποτελεσμάτων τους, να τα συσχετίσουν με την υπάρχουσα γνώση και να διαμορφώσουν τους επόμενους ερευνητικούς στόχους. Μια ενδελεχής ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας μπορεί να βοηθήσει να εξασφαλιστεί ότι τα ευρήματα είναι νόμιμα και αξιόπιστα και ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της γνώσης σε έναν τομέα μελέτης. 

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας απαιτεί πολλαπλά βήματα, όπως ο έλεγχος, ο καθαρισμός και η επεξεργασία των δεδομένων για να διασφαλιστεί η ακρίβειά τους και η κατάλληλη οργάνωσή τους για να απλοποιηθεί η ερμηνεία. Για την εξέταση των δεδομένων και την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, οι ερευνητές πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες στατιστικές μεθόδους. Πρέπει επιπλέον να εξετάζουν τις ευρύτερες προεκτάσεις των αποτελεσμάτων τους και τον τρόπο εφαρμογής τους σε καθημερινά σενάρια. 

Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε κατά νου ότι η εξαγωγή ακριβών συμπερασμάτων και η παραγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων είναι μια επαναληπτική διαδικασία που απαιτεί διεξοδική διερεύνηση. 

Η διαδικασία ελέγχου, καθαρισμού και επεξεργασίας δεδομένων

Η διαδικασία ελέγχου, καθαρισμού και επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια: διαγνωστικός έλεγχος, διάγνωση και θεραπεία. Κάθε βήμα έχει έναν ξεχωριστό στόχο και ένα σύνολο εργασιών για την επαλήθευση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των δεδομένων. 

Φάση διαλογής

Η διαδικασία διαλογής συνίσταται σε μια πρώτη επιθεώρηση των δεδομένων για τον εντοπισμό τυχόν σφαλμάτων ή ανωμαλιών. Η εκτέλεση βασικών περιγραφικών στατιστικών στοιχείων, η επανεξέταση των κατανομών των δεδομένων και η ανακάλυψη ελλιπών τιμών μπορεί να αποτελούν μέρος αυτής της διαδικασίας. Στόχος αυτής της φάσης είναι να ανακαλύψει τυχόν προβλήματα με τα δεδομένα που πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.

Διαγνωστική φάση

Η διαγνωστική φάση περιλαμβάνει μια πιο εκτεταμένη επισκόπηση των δεδομένων για τον εντοπισμό συγκεκριμένων προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο εντοπισμός ακραίων τιμών, η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ μεταβλητών και ο εντοπισμός ανωμαλιών στα δεδομένα αποτελούν παραδείγματα αυτού του είδους. Στόχος αυτής της φάσης είναι να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα με τα δεδομένα και να προταθούν κατάλληλες επιλογές αντιμετώπισης.

Φάση θεραπείας

Η φάση της θεραπείας περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για την επίλυση τυχόν δυσκολιών που διαπιστώθηκαν κατά τη διαγνωστική φάση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εξάλειψη των ακραίων τιμών, τη συμπλήρωση των ελλιπών τιμών, το μετασχηματισμό των δεδομένων και την επεξεργασία των δεδομένων. Στόχος αυτής της φάσης είναι να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα είναι αξιόπιστα, ακριβή και στην κατάλληλη μορφή για ανάλυση.

Οι ερευνητές μπορούν να εγγυηθούν ότι τα δεδομένα τους είναι υψηλής ποιότητας και αποδεκτά για ανάλυση, χρησιμοποιώντας μια δομημένη προσέγγιση για τον έλεγχο, τον καθαρισμό και την επεξεργασία των δεδομένων.

Πώς να οργανώσετε την εμφάνιση και την περιγραφή των δεδομένων;

Η οργάνωση της εμφάνισης και της περιγραφής των δεδομένων είναι ένα άλλο κρίσιμο στάδιο στη διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων της μελέτης. Η μορφή με την οποία παρουσιάζονται τα δεδομένα έχει σημαντική επίδραση στο πόσο γρήγορα μπορούν να κατανοηθούν και να ερμηνευθούν. Ακολουθούν ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για την οργάνωση της εμφάνισης και της περιγραφής των δεδομένων.

Οι βέλτιστες πρακτικές για ποιοτικά δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

Μέσω abs.gov.au

 • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά και ανέκδοτα: Χρησιμοποιήστε αποσπάσματα και ανέκδοτα από τους συμμετέχοντες για να απεικονίσετε βασικά θέματα και μοτίβα στα δεδομένα.
 • Ομαδοποιήστε παρόμοιες απαντήσεις: Οι παρόμοιες απαντήσεις θα πρέπει να ομαδοποιηθούν για να βρεθούν σημαντικά θέματα και μοτίβα στα δεδομένα.
 • Χρησιμοποιήστε πίνακες: Πίνακες για την οργάνωση και σύνοψη των κύριων θεμάτων, κατηγοριών ή υποκατηγοριών που αποκαλύπτονται από τα δεδομένα.
 • Χρησιμοποιήστε αριθμούς: Τα σχήματα, όπως τα διαγράμματα ή τα γραφήματα, μπορούν να σας βοηθήσουν να οπτικοποιήσετε τα δεδομένα και να εντοπίσετε μοτίβα ή τάσεις.
 • Παροχή πλαισίου: Εξηγήστε το θέμα του ερευνητικού έργου ή την υπόθεση που εξετάζεται, καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία για το ιστορικό, πριν παρουσιάσετε τα ευρήματα.
 • Χρησιμοποιήστε απλή και άμεση γλώσσα: Για να περιγράψετε τα δεδομένα που σας δίνονται, χρησιμοποιήστε σαφή και περιεκτική γλώσσα.

Οι βέλτιστες πρακτικές για τα ποσοτικά δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

Μέσω abs.gov.au

 • Χρησιμοποιήστε σχετικά διαγράμματα και γραφήματα: Επιλέξτε το σωστό διάγραμμα ή γράφημα για τα δεδομένα που παρουσιάζονται. Ένα ραβδόγραμμα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ιδανικό για κατηγορικά δεδομένα, αλλά ένα διάγραμμα διασποράς μπορεί να είναι κατάλληλο για συνεχή δεδομένα.
 • Να επισημάνετε τους άξονες και να συμπεριλάβετε ένα υπόμνημα: Να επισημάνετε τους άξονες του διαγράμματος ή του γραφήματος και να συμπεριλάβετε ένα υπόμνημα για να εξηγήσετε τυχόν σύμβολα ή χρώματα που χρησιμοποιούνται. Αυτό διευκολύνει τους αναγνώστες να κατανοήσουν τις προσφερόμενες πληροφορίες.
 • Παροχή πλαισίου: Δώστε πλαίσιο στα δεδομένα που δίνονται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια σύντομη περίληψη του υπό εξέταση ερευνητικού ζητήματος ή της υπόθεσης, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία ιστορικού.
 • Χρησιμοποιήστε σαφή και περιεκτική γλώσσα: Για να περιγράψετε τα δεδομένα που σας δίνονται, χρησιμοποιήστε σαφή και περιεκτική γλώσσα. Αποφύγετε τη χρήση τεχνικής αργκό ή σύνθετης γλώσσας που οι αναγνώστες μπορεί να δυσκολευτούν να κατανοήσουν.
 • Επισημάνετε τα σημαντικά ευρήματα: Επισημάνετε τα αξιοσημείωτα ευρήματα στα παρεχόμενα δεδομένα. Ο εντοπισμός τυχόν τάσεων, προτύπων ή σημαντικών ανισοτήτων μεταξύ των ομάδων είναι ένα παράδειγμα.
 • Δημιουργήστε έναν συνοπτικό πίνακα: Παρέχετε συνοπτικό πίνακα που εξηγεί τα παρεχόμενα δεδομένα. Μπορούν να συμπεριληφθούν βασικά δεδομένα όπως οι μέσοι όροι, οι διάμεσοι και οι τυπικές αποκλίσεις.

3 Συμβουλές για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων στην έρευνα

Ακολουθούν ορισμένες βασικές συμβουλές που πρέπει να έχετε κατά νου όταν ερμηνεύετε τα αποτελέσματα των ερευνών:  

 1. Έχετε κατά νου το ερευνητικό σας ερώτημα: Η πιο σημαντική συμβουλή για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι να έχετε κατά νου το ερευνητικό σας ερώτημα. Η ερμηνεία σας θα πρέπει να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του ερευνητικού σας ερωτήματος και όλη η ανάλυσή σας θα πρέπει να κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση.
 2. Εξετάστε εναλλακτικές εξηγήσεις: Είναι σημαντικό να σκεφτείτε εναλλακτικές εξηγήσεις για τα αποτελέσματά σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας αν τυχόν άλλες συνθήκες μπορεί να επηρεάζουν τα ευρήματά σας και αξιολογήστε τις προσεκτικά. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να εγγυηθείτε ότι η ερμηνεία σας βασίζεται στα αποδεικτικά στοιχεία και όχι σε υποθέσεις ή προκαταλήψεις. 
 3. Προσδιορίστε το πλαίσιο των αποτελεσμάτων: Βάλτε τα αποτελέσματα σε προοπτική συγκρίνοντας τα με προηγούμενες έρευνες στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τάσεων, μοτίβων ή αποκλίσεων που μπορεί να σας είχαν διαφύγει διαφορετικά, καθώς και να αποτελέσει τη βάση για μεταγενέστερη έρευνα. 

Ακολουθώντας αυτές τις τρεις συμβουλές, μπορείτε να εγγυηθείτε ότι η ερμηνεία των δεδομένων σας είναι σωστή, χρήσιμη και σχετική με το θέμα της έρευνάς σας και το ευρύτερο πλαίσιο του ερευνητικού σας πεδίου.

Επαγγελματικά και προσαρμοσμένα σχέδια για τις εκδόσεις σας

Mind the Graph είναι ένα εξελιγμένο εργαλείο που παρέχει επαγγελματικά και προσαρμόσιμα σχέδια ερευνητικών δημοσιεύσεων. Ενισχύστε τον οπτικό αντίκτυπο της έρευνάς σας χρησιμοποιώντας εντυπωσιακά γραφικά, διαγράμματα και γραφήματα. Με το Mind the Graph, μπορείτε απλά να δημιουργήσετε οπτικά ελκυστικές και κατατοπιστικές δημοσιεύσεις που αιχμαλωτίζουν το κοινό σας και εξηγούν με επιτυχία τα ευρήματα της έρευνας.

logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα