Zajímalo vás někdy, jak se recenzují výzkumné práce? Jedná se o zásadní úkol, protože zahrnuje faktické informace, které je třeba náležitě zkontrolovat a přezkoumat. Jednou z běžných metod, která se používá, je tzv. Single-Blind Review.

V tomto procesu autoři předkládají své práce, ale jejich identita zůstává recenzentům utajena. Na druhou stranu recenzenti vědí, kdo jsou autoři. Je to trochu jako jednosměrné zrcadlo, kdy autoři nevidí recenzenty, ale recenzenti vidí je.

Celé toto uspořádání je navrženo tak, aby bylo zajištěno spravedlivé a nestranné hodnocení dokumentů. V tomto článku se ponoříme do světa Jednoslepé přezkoumání, prozkoumejte, jak funguje, jaké má výhody a nevýhody a proč je důležitou součástí vědeckého procesu.

Co je to Single-Blind Review?

Single-blind review je metoda používaná v akademických a vědeckých komunitách k hodnocení kvality a validity výzkumných prací předložených k publikaci. V tomto procesu jsou recenzenti seznámeni s identitou autorů a jejich afiliací, zatímco autoři o identitě recenzentů nevědí.

Při jednorázovém zaslepeném hodnocení umožňuje anonymita recenzentů nestranné a nezaujaté posouzení obsahu výzkumu. Pomáhá zabránit případné zaujatosti, která by mohla vzniknout v důsledku faktorů, jako je pověst, akademický původ nebo institucionální příslušnost autorů. Recenzenti se mohou zaměřit výhradně na podstatu výzkumu, včetně jeho metodiky, výsledků a závěrů, aniž by byli ovlivněni osobními faktory.

Tento recenzní řízení podporuje spravedlnost a poctivost při hodnocení vědecké práce. Zajišťuje, že rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí článku je založeno především na kvalitě, přísnosti a významu výzkumu, nikoli na pověsti nebo vztazích autorů. Zachováním důvěrnosti ohledně totožnosti recenzentů podporuje hodnocení "single-blind" rovné podmínky pro všechny autory bez ohledu na jejich zázemí nebo vazby.

Výhody přezkumu naslepo

Slepé hodnocení nabízí několik výhod při hodnocení výzkumných prací při zachování anonymity autorů. 

Tyto výhody přispívají k přísnému a spolehlivému hodnocení výzkumných prací a podporují excelenci na akademické půdě a vědecký pokrok.

Dvě hlavní výhody Single Blind Review jsou objektivita a důvěrnost.

Objektivita

Mezi cíle jednorázového slepého hodnocení patří:

 1. Zajištění nestrannosti
 2. Podpora spravedlnosti a rovných příležitostí
 3. Zvyšování kvality a přísnosti
 4. Minimalizace předpojatosti autorů
 5. Usnadnění konstruktivní zpětné vazby

Důvěrnost

Důvěrnost je kritickým aspektem jednoslepého hodnocení. Proces je navržen tak, aby byla zajištěna důvěrnost autorů i zúčastněných recenzentů. Zde je uvedeno, jak je důvěrnost zachována při jednoslepém recenzním řízení:

 1. Identita autora
 2. Identita recenzentů
 3. Diskuze recenzentů
 4. Rozhodnutí o zveřejnění
 5. Údaje a zjištění

Nevýhody jednoslepého přezkumu

Potenciální nevýhodou procesu jednoslepého hodnocení může být neobjektivní rozhodování. I přes snahu o zachování nestrannosti existují neodmyslitelné faktory, které mohou vést k neobjektivnímu hodnocení:

 • Slepé recenzní řízení je recenzní řízení, při kterém je identita recenzenta skryta před autorem recenzovaného článku, ale identita autora je recenzentovi známa. I při této anonymitě však stále existuje možnost neobjektivního rozhodování.
 • Jedním z možných zdrojů zkreslení v jednoslepých recenzích je nevědomé zkreslení. Recenzenti mohou být nevědomě zaujatí na základě pohlaví autora, rasy, institucionální příslušnosti nebo jiných faktorů, které nesouvisejí s kvalitou výzkumu. Tyto předsudky mohou ovlivnit recenzentovo hodnocení práce a vést k neobjektivnímu rozhodnutí.
 • Dalším možným zdrojem zkreslení je osobní přesvědčení a preference recenzenta. Recenzenti mohou mít určité přesvědčení nebo preference, které ovlivňují jejich hodnocení práce. Například recenzent, který je silně oddán určité teorii nebo metodice, může být kritičtější k práci, která používá jiný přístup.
 • Dalším problémem u jednostranných recenzí je, že autoři nemusí být schopni plně porozumět recenzentovým připomínkám a kritice nebo je zpochybnit. Je to proto, že neznají totožnost recenzenta, a nemohou s ním tedy přímo diskutovat o zpětné vazbě nebo se snažit o další vysvětlení. Tato netransparentnost může autorům ztížit zlepšení jejich prací a může vést k frustraci a nelibosti.

Alternativy k přezkumu naslepo

Dvě alternativy, které se mohou hodit do role Single Blind Review, jsou:

Dvojitá slepá recenze

Dvojité zaslepené recenzní řízení je recenzní řízení, při kterém je identita autorů i recenzentů navzájem utajena. To znamená, že autoři nevědí, kdo jejich práci recenzoval, a recenzenti neznají totožnost autorů, jejichž práci hodnotí.

Při dvojitém slepém hodnocení autoři obvykle předkládají své práce s titulní stranou, která neobsahuje žádné identifikační údaje, jako jsou jejich jména, afiliace nebo kontaktní údaje. Časopis nebo organizátoři konference pak rukopis předají recenzentům, kteří práci hodnotí bez znalosti totožnosti autorů.

Účelem dvojitě zaslepeného recenzního řízení je omezit předpojatost a potenciální střet zájmů, které mohou vzniknout, pokud je recenzentům známa totožnost autorů. Cílem dvojitého slepého recenzního řízení je zajistit, aby byly práce hodnoceny výhradně na základě jejich vědeckého přínosu, a nikoli na základě pověsti, afiliací nebo osobních charakteristik autorů.

Otevřené vzájemné hodnocení

Otevřené vzájemné hodnocení je recenzní řízení, v němž je vzájemně známa identita autorů i recenzentů, což podporuje transparentnost a otevřenost při hodnocení výzkumných prací. Při otevřeném recenzním řízení je odstraněna tradiční anonymita recenzního řízení a jména recenzentů jsou zveřejněna spolu s publikovaným článkem.

Při otevřeném recenzním řízení autoři předkládají své rukopisy a totožnost recenzentů je autorům známa. Tato transparentnost umožňuje přímou komunikaci mezi autory a recenzenty v průběhu recenzního řízení, což usnadňuje konstruktivní dialog a vyjasnění případných obav nebo návrhů.

Software pro Single Blind Review

Existuje několik softwarových platforem, které mohou usnadnit proces jednorázového slepého hodnocení výzkumných prací. Zde je několik příkladů:

 1. OpenConf: OpenConf je systém pro správu konferencí, který podporuje single-blind review. Umožňuje autorům zasílat své příspěvky a sleduje průběh recenzního řízení. Systém zajišťuje anonymitu tím, že během procesu hodnocení skrývá informace o autorech před recenzenty.
 2. EasyChair: EasyChair je oblíbený software pro správu konferencí, který nabízí funkce pro hodnocení "naslepo". Umožňuje autorům zasílat příspěvky a recenzentům poskytuje platformu pro jejich hodnocení. EasyChair umožňuje anonymní interakci mezi autory a recenzenty, aby byla zachována důvěrnost.
 3. Rukopisy ScholarOne: ScholarOne Manuscripts je komplexní systém pro správu zasílání a recenzování příspěvků, který používá mnoho vědeckých časopisů. Podporuje single-blind review tím, že umožňuje autorům odesílat své příspěvky a recenzentům poskytuje bezpečnou platformu pro hodnocení příspěvků při zachování anonymity.
 4. OJS (Open Journal Systems): OJS je softwarová platforma s otevřeným zdrojovým kódem, která se široce používá pro správu akademických časopisů. Nabízí možnost jednorázového slepého recenzování, umožňuje autorům zasílat své články a usnadňuje recenzní řízení pomocí anonymního recenzního řízení.
 5. Ex Ordo: Ex Ordo je systém pro správu konferencí, který podporuje single-blind recenze. Umožňuje autorům zasílat příspěvky a recenzentům poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní pro anonymní hodnocení příspěvků.

Dodejte svým plakátům vizuální efekt pomocí vědeckých ilustrací a grafiky.

Jak byste se cítili, kdybyste dostali příležitost zjednodušit svůj výzkum a srozumitelně ho vysvětlit publiku? Vizualizace pomáhají rozdělit složitá výzkumná témata do snadno pochopitelných konceptů. Mind the Graph vám pomůže dodat plakátům vizuální efekt pomocí vědeckých ilustrací a grafiky. Zaregistrujte se nyní! 

logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony