Zaujímalo vás niekedy, ako sa hodnotia výskumné práce? Je to veľmi dôležitá úloha, pretože zahŕňa faktické informácie, ktoré sa musia skontrolovať a náležite preskúmať. Jednou z bežných metód, ktorá sa používa, je tzv. Preskúmanie s jednou slepou skupinou.

V tomto procese autori predkladajú svoje práce, ale ich totožnosť je recenzentom utajená. Na druhej strane recenzenti vedia, kto sú autori. Je to trochu ako jednosmerné zrkadlo, v ktorom autori nevidia recenzentov, ale recenzenti vidia ich.

Celé toto usporiadanie je navrhnuté tak, aby hodnotenie dokumentov bolo spravodlivé a nestranné. V tomto článku sa ponoríme do sveta Jednoslepé preskúmanie, preskúmajte, ako funguje, aké sú jeho výhody a nevýhody a prečo je dôležitou súčasťou vedeckého procesu.

Čo je to hodnotenie s jednou slepou skupinou?

Single-blind review je metóda používaná v akademických a vedeckých komunitách na hodnotenie kvality a validity výskumných prác predložených na publikovanie. V tomto procese sú recenzenti oboznámení s totožnosťou a príslušnosťou autorov, zatiaľ čo autori o totožnosti recenzentov nevedia.

Počas jednostranného hodnotenia umožňuje anonymita recenzentov nestranné a nezaujaté posúdenie obsahu výskumu. Pomáha predchádzať akejkoľvek potenciálnej zaujatosti, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku faktorov, ako je reputácia, akademický rodokmeň alebo inštitucionálna príslušnosť autorov. Recenzenti sa môžu sústrediť výlučne na prínos výskumu vrátane jeho metodiky, výsledkov a záverov bez toho, aby ich ovplyvňovali osobné faktory.

Tento proces hodnotenia podporuje spravodlivosť a integritu pri hodnotení vedeckej práce. Zabezpečuje, že rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí práce je založené predovšetkým na kvalite, prísnosti a význame výskumu, a nie na povesti alebo vzťahoch autorov. Vďaka zachovaniu dôvernosti, pokiaľ ide o totožnosť recenzentov, sa v rámci jednostranného hodnotenia podporujú rovnaké podmienky pre všetkých autorov bez ohľadu na ich pôvod alebo vzťahy.

Výhody kontroly naslepo

Jednoslepé hodnotenie ponúka niekoľko výhod pri hodnotení výskumných prác pri zachovaní anonymity autorov. 

Tieto výhody prispievajú k prísnemu a spoľahlivému hodnoteniu výskumných prác a podporujú excelentnosť v akademickom prostredí a vedecký pokrok.

Dve hlavné výhody Single Blind Review sú objektívnosť a dôvernosť.

Objektívnosť

Ciele jednozáslepkového preskúmania zahŕňajú:

 1. Zabezpečenie nestrannosti
 2. Podpora spravodlivosti a rovnakých príležitostí
 3. Zvyšovanie kvality a prísnosti
 4. Minimalizácia zaujatosti autora
 5. Uľahčenie konštruktívnej spätnej väzby

Dôvernosť

Dôvernosť je rozhodujúcim aspektom kontroly zaslepením. Tento proces je navrhnutý tak, aby zabezpečil dôvernosť autorov aj zúčastnených recenzentov. Tu je uvedené, ako sa zachováva dôvernosť v rámci single-blind review:

 1. Identita autora
 2. Identita recenzentov
 3. Diskusie recenzentov
 4. Rozhodnutia o uverejnení
 5. Údaje a zistenia

Nevýhody jednostranného preskúmania

Potenciálnou nevýhodou procesu jednostranného slepého hodnotenia môže byť neobjektívne rozhodovanie. Napriek snahe o zachovanie nestrannosti existujú prirodzené faktory, ktoré môžu viesť k neobjektívnemu hodnoteniu:

 • Slepé recenzovanie je proces recenzovania, pri ktorom je identita recenzenta skrytá pred autorom recenzovanej práce, ale identita autora je recenzentovi známa. Aj pri tejto anonymite však stále existuje možnosť neobjektívneho rozhodovania.
 • Jedným z potenciálnych zdrojov zaujatosti pri jedno-zaslepených preskúmaniach je nevedomá zaujatosť. Recenzenti môžu mať nevedomé predsudky založené na pohlaví autora, rase, inštitucionálnej príslušnosti alebo iných faktoroch, ktoré nesúvisia s kvalitou výskumu. Tieto predsudky môžu ovplyvniť recenzentovo hodnotenie práce, čo vedie k zaujatému rozhodnutiu.
 • Ďalším potenciálnym zdrojom zaujatosti sú osobné názory a preferencie recenzenta. Recenzenti môžu mať určité presvedčenie alebo preferencie, ktoré ovplyvňujú ich hodnotenie dokumentu. Napríklad recenzent, ktorý je silne oddaný určitej teórii alebo metodológii, môže byť kritickejší k dokumentu, ktorý používa iný prístup.
 • Ďalším problémom pri jedno-zaslepených recenziách je, že autori nemusia byť schopní plne pochopiť alebo spochybniť pripomienky a kritiku recenzenta. Je to preto, že nepoznajú identitu recenzenta, a preto s ním nemôžu priamo diskutovať o spätnej väzbe alebo požiadať o ďalšie vysvetlenie. Tento nedostatok transparentnosti môže autorom sťažovať zlepšenie ich prác a môže viesť k frustrácii a nevôli.

Alternatívy k Single Blind Review

Dve alternatívy, ktoré môžu plniť úlohu Single Blind Review, sú:

Dvojitá slepá recenzia

Dvojito zaslepené recenzné konanie je proces recenzného konania, pri ktorom je identita autorov aj recenzentov navzájom utajená. To znamená, že autori nevedia, kto recenzoval ich prácu, a recenzenti nepoznajú totožnosť autorov, ktorých prácu hodnotia.

Pri dvojito zaslepenom posudzovaní autori zvyčajne predkladajú svoje práce s titulnou stranou, ktorá neobsahuje žiadne identifikačné údaje, ako sú ich mená, afiliácie alebo kontaktné údaje. Časopis alebo organizátori konferencie potom postúpia rukopis recenzentom, ktorí prácu hodnotia bez toho, aby poznali totožnosť autorov.

Účelom dvojito zaslepeného posudzovania je znížiť zaujatosť a potenciálny konflikt záujmov, ktoré môžu vzniknúť, ak je recenzentom známa identita autorov. Cieľom dvojito slepého posudzovania je zabezpečiť, aby sa práce hodnotili výlučne na základe ich vedeckého prínosu, a nie na základe reputácie, afiliácie alebo osobných charakteristík autorov.

Otvorené partnerské hodnotenie

Otvorené partnerské hodnotenie je recenzný proces, v ktorom je identita autorov aj recenzentov navzájom známa, čo podporuje transparentnosť a otvorenosť pri hodnotení výskumných prác. Pri otvorenom recenznom konaní sa odstraňuje tradičná anonymita recenzného konania a mená recenzentov sa zverejňujú spolu s publikovaným dokumentom.

Pri otvorenom recenznom konaní autori predkladajú svoje rukopisy a identita recenzentov je autorom známa. Táto transparentnosť umožňuje priamu komunikáciu medzi autormi a recenzentmi počas recenzného konania, čo uľahčuje konštruktívny dialóg a objasnenie akýchkoľvek obáv alebo návrhov.

Softvér pre Single Blind Review

K dispozícii je niekoľko softvérových platforiem, ktoré môžu uľahčiť proces jednostranného posudzovania výskumných prác. Tu je niekoľko príkladov:

 1. OpenConf: OpenConf je systém na správu konferencií, ktorý podporuje single-blind review. Umožňuje autorom predkladať svoje príspevky a sleduje priebeh recenzovania. Systém zabezpečuje anonymitu tým, že počas procesu hodnotenia skrýva informácie o autorovi pred recenzentmi.
 2. EasyChair: EasyChair je obľúbený softvér na správu konferencií, ktorý ponúka funkcie na hodnotenie jedným okom. Umožňuje autorom predkladať svoje príspevky a recenzentom poskytuje platformu na ich posúdenie. EasyChair umožňuje anonymnú interakciu medzi autormi a recenzentmi s cieľom zachovať dôvernosť.
 3. Rukopisy ScholarOne: ScholarOne Manuscripts je komplexný systém na správu predkladania a recenzovania, ktorý používajú mnohé vedecké časopisy. Podporuje single-blind review tým, že umožňuje autorom predkladať svoje príspevky a recenzentom poskytuje bezpečnú platformu na hodnotenie príspevkov pri zachovaní anonymity.
 4. OJS (Open Journal Systems): OJS je softvérová platforma s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá sa široko používa na správu akademických časopisov. Ponúka možnosti jednoduchého slepého recenzovania, umožňuje autorom predkladať svoje príspevky a uľahčuje recenzný proces pomocou funkcií anonymného recenzovania.
 5. Ex Ordo: Ex Ordo je systém na správu konferencií, ktorý podporuje single-blind review. Umožňuje autorom predkladať svoje príspevky a recenzentom poskytuje užívateľsky prívetivé rozhranie na anonymné hodnotenie príspevkov.

Dodajte svojim plagátom vizuálnu pôsobivosť pomocou vedeckých ilustrácií a grafiky

Ako by ste sa cítili, keby ste dostali príležitosť zjednodušiť svoj výskum a zrozumiteľne ho vysvetliť publiku? Vizualizácie pomáhajú rozdeliť zložité výskumné témy na ľahko pochopiteľné koncepty. Mind the Graph vám pomôže dodať plagátom vizuálnu pôsobivosť pomocou vedeckých ilustrácií a grafiky. Zaregistrujte sa teraz! 

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny