Har du någonsin undrat hur forskning papper granskas? Detta är en viktig uppgift eftersom det handlar om faktauppgifter som måste kontrolleras och granskas på lämpligt sätt. En vanlig metod som används kallas Enkelblind granskning.

I den här processen skickar författarna in sitt arbete, men deras identitet hålls hemlig för granskarna. Granskarna, å andra sidan, vet vilka författarna är. Det är lite som en enkelriktad spegel, där författarna inte kan se granskarna, men granskarna kan se dem.

Hela detta upplägg är utformat för att säkerställa att utvärderingen av uppsatserna är rättvis och opartisk. I den här artikeln kommer vi att dyka in i världen av enkelblind granskning, utforska hur det fungerar, dess för- och nackdelar och varför det är en viktig del av den akademiska processen.

Vad är en enkelblindgranskning?

Enkelblind granskning är en metod som används i akademisk och vetenskaplig för att utvärdera kvaliteten och giltigheten hos forskningsartiklar som lämnats in för publicering. I denna process är granskarna medvetna om författarnas identitet och tillhörighet, medan författarna förblir omedvetna om granskarnas identitet.

Vid enkelblindgranskning möjliggör granskarnas anonymitet en opartisk och objektiv bedömning av forskningsinnehållet. Det bidrar till att förhindra eventuell partiskhet som kan uppstå på grund av faktorer som författarnas rykte, akademiska bakgrund eller institutionella tillhörighet. Granskarna kan fokusera enbart på forskningens meriter, inklusive dess metodik, resultat och slutsatser utan att påverkas av personliga faktorer.

Denna granskningsprocess främjar rättvisa och integritet i utvärderingen av vetenskapligt arbete. Den säkerställer att beslutet att acceptera eller förkasta en uppsats främst baseras på kvalitet, stringens och betydelse av forskningen snarare än på författarnas rykte eller relationer. Genom att bevara sekretessen kring granskarnas identitet främjar enkelblind granskning lika villkor för alla författare, oavsett deras bakgrund eller anknytning.

Fördelar med Single Blind Review

Enkelblind granskning ger flera fördelar vid utvärderingen av forskningsartiklar samtidigt som författarnas anonymitet bevaras. 

Dessa fördelar bidrar till en rigorös och tillförlitlig utvärdering av forskningsartiklar, vilket främjar spetskompetens inom den akademiska världen och vetenskapliga framsteg.

Två viktiga fördelar med Single Blind Review är objektivitet och konfidentialitet.

Objektivitet

Syftet med en enkelblind granskning är bl.a:

 1. Säkerställande av opartiskhet
 2. Främja rättvisa och lika möjligheter
 3. Förbättrad kvalitet och stringens
 4. Minimera partiskhet hos författare
 5. Underlätta konstruktiv feedback

Konfidentialitet

Konfidentialitet är en viktig aspekt av single-blind review. Processen är utformad för att säkerställa konfidentialitet för både författare och granskare. Så här upprätthålls konfidentialiteten i en enkelblind granskning:

 1. Författarens identitet
 2. Granskarnas identitet
 3. Diskussioner med granskare
 4. Beslut om offentliggörande
 5. Uppgifter och resultat

Nackdelar med enkelblind granskning

Partiskt beslutsfattande kan vara en potentiell nackdel med den enkelblinda granskningsprocessen. Trots ansträngningar för att upprätthålla opartiskhet finns det inneboende faktorer som kan leda till partiska bedömningar:

 • Enkelblind granskning är en peer review-process där granskarens identitet hålls dold för författaren till den artikel som granskas, men författarens identitet är känd för granskaren. Även med denna anonymitet finns det dock fortfarande en risk för partiskt beslutsfattande.
 • En potentiell källa till partiskhet i enkelblinda granskningar är omedveten partiskhet. Granskare kan ha omedvetna fördomar baserade på författarens kön, ras, institutionell tillhörighet eller andra faktorer som inte är relaterade till forskningens kvalitet. Dessa fördomar kan påverka granskarens utvärdering av uppsatsen och leda till ett partiskt beslut.
 • En annan potentiell källa till partiskhet är granskarens personliga övertygelser och preferenser. Granskare kan ha vissa övertygelser eller preferenser som påverkar deras utvärdering av uppsatsen. Till exempel kan en granskare som är starkt engagerad i en viss teori eller metod vara mer kritisk till en uppsats som använder ett annat tillvägagångssätt.
 • Ett annat problem med enkelblinda granskningar är att författarna kanske inte fullt ut kan förstå eller ifrågasätta granskarens kommentarer och kritik. Detta beror på att de inte känner till granskarens identitet och därför inte kan diskutera återkopplingen direkt med denne eller be om ytterligare förtydliganden. Denna brist på insyn kan göra det svårt för författarna att förbättra sina artiklar och kan leda till frustration och bitterhet.

Alternativ till Single Blind Review

Två alternativ som kan passa in i rollen som Single Blind Review är:

Dubbelblind granskning

Dubbelblind granskning är en peer review-process där både författarnas och granskarnas identiteter är dolda för varandra. Det innebär att författarna inte vet vem som har granskat deras uppsats och att granskarna inte känner till identiteten på de författare vars arbete de utvärderar.

I en dubbelblind granskning skickar författarna vanligtvis in sina artiklar med ett försättsblad som inte innehåller någon identifierande information, till exempel namn, anknytning eller kontaktuppgifter. Tidskriften eller konferens organisatörerna sedan vidarebefordra manuskript till granskarna, som utvärderar arbetet utan någon kännedom om författarnas identitet.

Syftet med en dubbelblind granskning är att minska partiskhet och potentiella intressekonflikter som kan uppstå när författarnas identitet är känd för granskarna. Den dubbelblinda granskningen syftar till att säkerställa att artiklarna utvärderas enbart utifrån deras vetenskapliga meriter, snarare än utifrån författarnas rykte, tillhörighet eller personliga egenskaper.

Öppen peer review

Öppen peer review är en granskningsprocess där både författarnas och granskarnas identiteter är kända för varandra, vilket främjar transparens och öppenhet i utvärderingen av forskningsartiklar. I öppen peer review är den traditionella anonyma natur av peer review tas bort och namnen på granskarna offentliggörs tillsammans med den publicerade artikeln.

I en öppen peer review skickar författarna in sina manuskript, och granskarnas identitet görs känd för författarna. Denna öppenhet möjliggör direkt kommunikation mellan författare och granskare under granskningsprocessen, vilket underlättar konstruktiv dialog och klargörande av eventuella problem eller förslag.

Programvara för Single Blind Review

Det finns flera programvaruplattformar som kan underlätta single-blind-granskningsprocessen för forskningsartiklar. Här är några exempel:

 1. OpenConf: OpenConf är ett konferenshanteringssystem som stöder enkelblind granskning. Systemet gör det möjligt för författare att skicka in sina bidrag och följer upp hur granskningen fortskrider. Systemet garanterar anonymitet genom att dölja författarinformation för granskarna under utvärderingsprocessen.
 2. EasyChair: EasyChair är en populär programvara för konferenshantering som erbjuder funktioner för enkelblind granskning. Det gör det möjligt för författare att skicka in sina artiklar och ger en plattform för granskare att bedöma inlämningarna. EasyChair tillåter anonyma interaktioner mellan författare och granskare för att upprätthålla sekretessen.
 3. Manuskript från ScholarOne: ScholarOne Manuscripts är ett omfattande system för inlämning och peer review som används av många vetenskapliga tidskrifter. Det stöder enkelblind granskning genom att låta författare skicka in sina artiklar och tillhandahåller en säker plattform för granskare att utvärdera inlämningarna samtidigt som anonymiteten bibehålls.
 4. OJS (öppna journalsystem): OJS är en mjukvaruplattform med öppen källkod som ofta används för att hantera akademiska tidskrifter. Den erbjuder enkelblind granskning, vilket gör det möjligt för författare att skicka in sina artiklar och underlätta granskningsprocessen med anonyma peer review-funktioner.
 5. Ex Ordo: Ex Ordo är ett konferenshanteringssystem som stöder enkelblindgranskning. Systemet gör det möjligt för författare att skicka in sina bidrag och tillhandahåller ett användarvänligt gränssnitt för granskare som kan utvärdera bidragen anonymt.

Single-blind review är en peer review-process där författarnas identitet är dold för granskarna. Granskarna känner till författarnas identitet, men författarna känner inte till granskarnas identitet.

Vid enkelblinda granskningar skickar författarna in sina artiklar för utvärdering utan att avslöja sin identitet. Granskarna bedömer artiklarna utan att känna till författarnas identitet och fokuserar enbart på forskningens innehåll, kvalitet och meriter.

Huvudsyftet med single-blind review är att säkerställa opartiskhet och rättvisa i utvärderingsprocessen. Genom att dölja författarnas identitet syftar single-blind review till att förhindra fördomar baserade på rykte, institutionell tillhörighet eller personliga relationer.

Några fördelar med enkelblind granskning är att den främjar rättvisa och lika möjligheter, minskar partiskhet hos författare, förbättrar forskningens kvalitet och stringens samt underlättar konstruktiv feedback och meningsfulla diskussioner mellan granskare.

Vid en enkelblind granskning känner granskarna till författarnas identitet, medan författarna inte känner till granskarnas identitet. I en dubbelblind granskning är både författarna och granskarna anonyma för varandra, vilket garanterar en högre nivå av anonymitet i utvärderingsprocessen.

Potentiella nackdelar med enkelblind granskning inkluderar risken för partiskt beslutsfattande, bristen på transparens i utvärderingsprocessen och svårigheten att hantera problem eller klargöra feedback på grund av begränsad kommunikation mellan författare och granskare.

Konfidentialiteten i en enkelblind granskning upprätthålls genom att författarnas identitet hålls dold för granskarna. Granskarnas identitet hålls vanligtvis också konfidentiell. Dessutom förväntas diskussioner och överläggningar mellan granskarna ske på ett konfidentiellt sätt.

I de flesta fall kan författarna inte begära specifika granskare i en enkelblind granskning. Urvalet av granskare sköts vanligtvis av konferensens eller tidskriftens redaktörer för att säkerställa opartiska och sakliga utvärderingar.

Hur lång tid den enskilda blinda granskningsprocessen tar kan variera beroende på den specifika konferensen eller tidskriften. Det tar vanligtvis flera veckor till några månader för granskarna att utvärdera de inlämnade bidragen och för de slutliga besluten att meddelas författarna.

Lägg till visuell effekt till dina affischer med vetenskapliga illustrationer och grafik

Hur skulle det kännas om du fick chansen att förenkla din forskning och förklara den tydligt för din publik? Visuella bilder hjälper till att bryta komplex forskningsämnen till lättförståeliga koncept. Mind the Graph hjälper dig att lägga till visuell påverkan på dina affischer med vetenskapliga illustrationer och grafik. Registrera dig nu! 

Rollen för single-blind-granskning i forskningsrapporter
logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar