Описові дослідження є важливим інструментом для дослідників у широкому спектрі дисциплін, оскільки вони дають цінну інформацію про характеристики, поведінку і тенденції популяцій, груп або явищ, які їх цікавлять. Це потужний інструмент для генерування гіпотез, виявлення закономірностей і отримання нових знань про певну тему чи сферу інтересів.

Що таке описове дослідження?

Дескриптивне дослідження - це метод дослідження це спостереження та опис поведінки, характеристик або умов певної групи населення чи явища без маніпулювання будь-якими змінними. Основна мета описових досліджень - надати детальний і точний звіт про явище або групу населення, зазвичай за допомогою різних методів збору даних, таких як опитування, інтерв'ю та спостереження. 

Цілі описового дослідження

Основна мета описового дослідження - надати детальний і точний опис явища або групи населення, що становить інтерес. Зокрема, деякі загальні цілі описових досліджень включають

 • Опишіть характеристики популяції: Дескриптивні дослідження мають на меті надати детальний звіт про характеристики певної групи людей, такі як їхні демографічні дані, стан здоров'я, поведінка, ставлення та переконання.
 • Визначте закономірності або тенденції: Описові дослідження можуть допомогти виявити закономірності або тенденції в поведінці чи інших явищах, які можуть бути корисними для спрямування подальших досліджень або втручань.
 • Генеруйте гіпотези: Описові дослідження можуть генерувати гіпотези або ідеї про потенційні причини або фактори, які впливають на певне явище або групу населення.
 • Сприяти розумінню: Описові дослідження можуть допомогти дослідникам і практикам краще зрозуміти певне явище або групу населення, що може бути корисним для розробки ефективних втручань або політики.

Типи описових досліджень

Тип використовуваного описового дослідження залежить від дослідницького питання та наявних ресурсів. Існує кілька типів описових досліджень, зокрема

Звіти про кейси та серії кейсів

Звіти про випадки та серії випадків - це описові дослідження, які включають спостереження та звітність про один або більше випадків певного стану або захворювання. Звіти про випадки зазвичай описують клінічну історію, симптоми та лікування окремого пацієнта, тоді як серії випадків включають спостереження за групою пацієнтів зі схожими станами. Ці дослідження можуть надати цінну інформацію про рідкісні стани або несподівані результати лікування. Однак вони обмежені у своїй здатності встановлювати причинно-наслідкові зв'язки або узагальнювати результати на більші популяції.

Перехресні дослідження

Перехресні дослідження - це описові дослідження, які збирають дані в один момент часу. Ці дослідження корисні для опису поширеності певного стану або поведінки в популяції, а також для виявлення потенційних факторів ризику або асоціацій з іншими змінними. Вони відносно швидкі та прості у проведенні, але їхня здатність встановлювати причинно-наслідкові зв'язки обмежена. Більше про перехресні дослідження читайте в нашій статті "Картографування сьогодення: Вивчення переваг і недоліків перехресних досліджень“.

Екологічні дослідження

Екологічні дослідження - це описові дослідження, які вивчають зв'язок між впливом і результатом на рівні популяції. Вони зазвичай використовують сукупні дані, такі як дані перепису населення або адміністративні записи, для вивчення зв'язку між певним впливом і наслідками для здоров'я. Вони корисні для формування гіпотез і виявлення закономірностей або тенденцій на рівні популяції. Однак вони обмежені у своїй здатності враховувати фактори індивідуального рівня або встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Переваги описових досліджень

Дескриптивні дослідження мають кілька переваг, які роблять їх корисними для дослідників і практиків, зокрема:

 • Надайте детальну інформацію: Дескриптивні дослідження можуть надати детальний і точний опис явища або групи населення, що може допомогти дослідникам краще зрозуміти характеристики, поведінку, ставлення і переконання певної групи людей.
 • Генеруйте гіпотези: Описові дослідження можуть генерувати гіпотези або ідеї про потенційні причини або фактори, що впливають на певне явище або групу населення, які можуть бути корисними для спрямування майбутніх досліджень.
 • Відносно швидке і просте у проведенні: Описові дослідження часто відносно швидкі та прості у проведенні, що робить їх економічно ефективним способом збору даних.

Недоліки описових досліджень

Хоча описові дослідження мають низку переваг, вони також мають певні недоліки, які слід враховувати:

 • Обмежена можливість встановити причинно-наслідковий зв'язок: Описові дослідження можуть описати певне явище або популяцію, але вони не встановлюють причинно-наслідковий зв'язок. Вони не можуть визначити, чи певний вплив або поведінка спричинили певний результат.
 • Обмежена узагальнюваність: В описових дослідженнях часто використовується невелика, специфічна вибірка, яка може не бути репрезентативною для більшої кількості населення. Як наслідок, результати описових досліджень не можуть бути узагальнені для інших груп населення або умов.
 • Обмежена можливість контролювати заплутані змінні: Описові дослідження часто не в змозі контролювати всі потенційно заплутані змінні, що може ускладнити висновки про зв'язок між певним впливом або поведінкою та результатом.

Методи збору даних для описових досліджень

В описових дослідженнях вибір методу збору даних залежить від питання дослідженнявід наявних ресурсів і характеру досліджуваної групи населення. Вибравши відповідний метод збору даних, дослідники можуть зібрати точну і корисну інформацію. Основні методи збору даних для описових досліджень включають

Опитування та анкети

Опитування та анкетування зазвичай використовуються в описових дослідженнях для збору даних від великої кількості людей. Ці методи передбачають постановку серії стандартизованих запитань для збору інформації про ставлення, переконання, поведінку або інші характеристики досліджуваної групи населення. Їх можна ставити особисто, по телефону або онлайн, і вони можуть використовуватися для збору кількісних або якісних даних.

Спостереження та інтерв'ю

Спостереження та інтерв'ю передбачають безпосереднє спостереження або розмову з окремими особами чи групами для збору інформації про їхню поведінку або досвід. Спостереження можуть проводитися в природних або лабораторних умовах, тоді як інтерв'ю можуть проводитися особисто або по телефону. Ці методи можуть використовуватися для збору якісних або кількісних даних і можуть надати багату, детальну інформацію про досліджувану групу населення.

Фокус-групи

Фокус-групи - це тип групового інтерв'ю, який використовується для збору якісних даних про певну тему або проблему. У фокус-групах зазвичай бере участь невелика група людей, яким ставлять низку відкритих запитань про їхній досвід або думки. Воно може проводитися особисто або онлайн і може дати уявлення про ставлення, переконання та досвід досліджуваної групи населення.

Аналіз вторинних даних

Аналіз вторинних даних передбачає аналіз наявних даних, які були зібрані для інших цілей, наприклад, адміністративних документів, медичних записів або даних перепису населення. Цей метод може бути економічно ефективним способом збору інформації про певну групу населення і може дати уявлення про тенденції або закономірності з плином часу. Однак важливо враховувати обмеженість даних і потенційну можливість упередженості вторинних джерел даних.

Методи аналізу даних для описових досліджень

Аналіз даних є важливим компонентом будь-якого описового дослідження. Метою аналізу даних є отримання значущих висновків з даних, зібраних під час дослідження. Існує кілька методів аналізу даних, які зазвичай використовуються в описових дослідженнях, зокрема

Описова статистика

Описова статистика використовується для узагальнення та опису характеристик певного набору даних. До найпоширеніших описових статистик належать показники центральної тенденції, такі як середнє значення, медіана та мода, а також показники варіабельності, такі як стандартне відхилення та діапазон. Вони можуть бути використані для опису розподілу змінної, виявлення відхилень і порівняння різних підгруп у досліджуваній популяції.

Розвідувальний аналіз даних

Дослідницький аналіз даних (ДАН) передбачає використання візуальних і графічних методів для вивчення даних і виявлення закономірностей або взаємозв'язків між змінними. ЕДА можна використовувати для виявлення відхилень, перевірки на нормальність і виявлення потенційних помилок або невідповідностей у даних. Найпоширеніші методи аналізу даних включають діаграми розсіювання, гістограми, секторні діаграми та кореляційні матриці.

Етичні міркування в описових дослідженнях

Як і в будь-якому науковому дослідженні, існують етичні міркування, які слід враховувати при проведенні описових досліджень. Вживаючи заходів для забезпечення етичного проведення дослідження, дослідники можуть допомогти захистити права і благополуччя учасників, а також забезпечити отримання валідних і надійних результатів. Деякі з ключових етичних міркувань включають

 • Інформована згода: Учасники описового дослідження повинні бути повністю поінформовані про мету і характер дослідження, а також про будь-які потенційні ризики або переваги. 
 • Конфіденційність та анонімність: Дослідники повинні вжити заходів для забезпечення конфіденційності та анонімності даних, зібраних в ході описового дослідження. 
 • Небезпека заподіяння шкоди: Дослідники повинні ретельно зважити всі потенційні ризики, з якими можуть зіткнутися учасники в результаті участі в дослідженні. Будь-які потенційні ризики повинні бути зведені до мінімуму, наскільки це можливо.

Приклади описових досліджень

Вивчаючи методи дослідження, важливо розуміти питання "Що таке описове дослідження" та його роль у зборі даних. Нижче наведено кілька прикладів описових досліджень:

Дослідники хочуть зрозуміти особливості сну студентів коледжів. Він провів опитування 500 студентів коледжу, ставлячи їм запитання про те, скільки годин вони сплять щоночі, о котрій годині зазвичай лягають спати і прокидаються, і чи відчувають вони себе відпочилими вранці. Потім дослідник проаналізував дані опитування, щоб створити профіль типового режиму сну студентів коледжів.

Компанія хоче зрозуміти демографічний склад своєї клієнтської бази. Вона провела опитування 1 000 клієнтів, ставлячи їм запитання про вік, стать, рівень освіти та інші важливі фактори. Потім компанія аналізує дані опитування, щоб створити профіль свого типового клієнта, включаючи таку інформацію, як віковий діапазон, гендерний розподіл і середній рівень доходу.

Дослідник хоче зрозуміти харчові звички людей у певному регіоні. Він проводить спостереження за вибором їжі та харчовою поведінкою людей у громадських місцях. Потім дослідник аналізує результати спостережень, щоб створити опис типових харчових звичок людей у цьому регіоні, включаючи те, які види їжі вони споживають, скільки вони їдять і як часто вони їдять поза домом.

Понад 75 000 точних наукових даних для посилення вашого впливу

Mind the Graph це онлайн-платформа, яка допомагає вченим створювати високоякісні наукові презентації для покращення своїх досліджень. Платформа пропонує бібліотеку з понад 75 000 наукових даних, які розроблені таким чином, щоб бути інформативними та візуально привабливими. Однією з ключових переваг використання Mind the Graph є те, що вона дозволяє вченим легко створювати та налаштовувати наукові презентації, не вимагаючи попереднього досвіду в дизайні.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони