Можливо, вам цікаво, що таке конструкти? Подумайте про них як про будівельні блоки дослідження - абстрактні ідеї, теорії чи концепції, які дослідники прагнуть вивчити і зрозуміти. Вони слугують фундаментом, на якому будуються дослідження. Але недостатньо просто мати ці теоретичні конструкти; дослідники потребують ефективних способів їх вимірювання та валідизації. Саме тут в гру вступає валідність конструктів. 

У цій статті ми розглянемо поняття конструювання в дослідженнях детально, знати їхні типи та як вимірювати конструкти в реальному часі. 

Що таке конструкт у дослідженні?

У дослідницькій сфері конструкт означає абстрактну концепцію або ідею, яку досліджують або вивчають. Він являє собою теоретичну або гіпотетичну сутність, яку неможливо безпосередньо спостерігати або виміряти. Конструкти часто використовуються для пояснення і розуміння складних явищ або взаємозв'язків у різних галузях знань.

Дослідники часто розробляють конструкти на основі існуючих теорій або спостережень і використовують їх як основу для планування експериментів або проведення досліджень. Конструкти слугують будівельними блоками для формулювання гіпотез і розробки дослідницьких питань. Вони забезпечують основу для організації та інтерпретації даних, дозволяючи дослідникам вивчати та оцінювати основні фактори або змінні, що сприяють певному явищу.

Конструкти відіграють фундаментальну роль у розвитку знань у багатьох дисциплінах, включаючи психологію, соціологію, економіку та освіту. Вони дозволяють дослідникам вивчати складні явища, виявляти взаємозв'язки між змінними та створювати теоретичні рамки, які сприяють глибшому розумінню навколишнього світу.

Типи конструкцій

У дослідженнях конструкти можна умовно поділити на три основні типи:

Латентні конструкції

Латентні конструкти - це неспостережувані змінні або поняття, які виводяться на основі спостережуваних показників або вимірів. Ці конструкти представляють абстрактні ідеї або базові виміри, які неможливо виміряти безпосередньо. Прикладами латентних конструктів є інтелект, риси особистості, ставлення та мотивація. Дослідники використовують статистичні методи, такі як факторний аналіз або моделювання структурних рівнянь, для виявлення та аналізу латентних конструктів на основі їхніх видимих показників.

Композитні конструкції

Композитні конструкти утворюються шляхом поєднання декількох спостережуваних змінних або індикаторів. Ці конструкти створюються для представлення концепції або конструкції вищого порядку, яка охоплює кілька пов'язаних між собою вимірів або факторів. Наприклад, задоволеність роботою може бути складеним конструктом, що включає такі показники, як заробітна плата, баланс між роботою та особистим життям, безпека роботи та міжособистісні стосунки на роботі. Дослідники агрегують або комбінують ці окремі показники, щоб сформувати комплексний вимір конструкту, який їх цікавить.

Операційні конструкції

Операційні конструкти, також відомі як операціоналізації, відносяться до конкретних заходів або показників, які використовуються для оцінки конструкту в дослідженні. Ці конструкти передбачають переведення абстрактних понять у конкретні та вимірювані змінні. Операційні конструкти можуть включати анкети, опитування, тести, спостереження або будь-який інший метод збору даних, який надає емпіричні дані, пов'язані з досліджуваним конструктом. Дослідники ретельно розробляють і перевіряють ці операційні конструкти, щоб переконатися, що вони ефективно відображають досліджуваний конструкт.

Важливо зазначити, що ці типи конструктів не є взаємовиключними і часто можуть бути взаємопов'язаними. Дослідник зазвичай приймає рішення про те, який тип конструкту використовувати, виходячи з цілей дослідження, теоретичних рамок і доступних методів вимірювання.

Вимірювальні конструкції

Процес вимірювання конструктів зазвичай починається з операціоналізації, що передбачає визначення та вибір відповідних заходів або індикаторів. Ці заходи ретельно розробляються, щоб охопити різні аспекти або виміри досліджуваного конструкту. Залежно від характеру дослідження, вони можуть мати форму запитань в опитуванні, протоколів інтерв'ю, поведінкових спостережень або архівних джерел даних.

Існує два способи, якими можна вивчати або вимірювати конструкт:

1. Анкети для опитування

Опитувальники зазвичай використовуються в дослідженнях для непрямого вимірювання конструктів. Вони забезпечують структурований і систематичний підхід до збору даних, ставлячи учасникам серію заздалегідь визначених запитань. Ці запитання ретельно розроблені, щоб оцінити різні виміри чи аспекти досліджуваного конструкту.

Створюючи опитувальники, дослідники прагнуть розробити питання, які ефективно відображають основний конструкт. Це передбачає використання чіткої та однозначної мови, забезпечення релевантності запитань до конструкту та всебічне охоплення його різних аспектів. Формулювання запитань розробляються таким чином, щоб уникнути навідних або упереджених відповідей, тим самим підвищуючи валідність вимірювань.

2. Спостережні заходи

У дослідженнях спостереження застосовують як засіб непрямого оцінювання конструктів без прямого посилання на них. Вони передбачають систематичне спостереження і запис поведінки, дій або взаємодій учасників у конкретних контекстах, що мають відношення до конструкту, який нас цікавить.

Спостереження дозволяють дослідникам збирати об'єктивні дані в режимі реального часу про спостережувану поведінку учасників, що дає змогу глибше зрозуміти основний конструкт. Дослідники ретельно розробляють протоколи спостереження або схеми кодування, щоб зафіксувати конкретні показники чи виміри, пов'язані з конструктом.

Під час збору даних дослідники спостерігають за учасниками в природних або контрольованих умовах, зосереджуючись на поведінці або діях, які мають відношення до досліджуваного конструкту. Вони використовують свій досвід, щоб виявити і зафіксувати певну поведінку, часто використовуючи заздалегідь визначені категорії або критерії. Ці категорії можуть бути встановлені на основі існуючих теорій, попередніх спостережень або експертного консенсусу.

Валідність конструкції

Конструктна валідність - це критично важливе поняття в дослідженнях, яке стосується того, наскільки точно і ефективно вимірювальний інструмент або операціоналізація фіксує базовий конструкт, який він має намір виміряти. Вона оцінює ступінь, до якого вимірювання узгоджуються з теоретичним значенням і концептуалізацією досліджуваного конструкту. 

Для перевірки валідності конструктів дослідники широко використовують два типи:

1. Побудова збіжної валідності

Конвергентна валідність досліджує ступінь позитивної кореляції інструменту вимірювання з іншими заходами або показниками, які оцінюють той самий або подібний конструкт. Вона передбачає демонстрацію того, що інструмент вимірювання позитивно пов'язаний з іншими показниками, які теоретично мають бути пов'язані з даним конструкту. Це свідчить про те, що інструмент ефективно фіксує бажаний конструкт.

2. Побудова валідності дискримінанта

Дискримінантна валідність оцінює ступінь, до якого інструмент вимірювання не має сильної кореляції з показниками або індикаторами, які концептуально відрізняються від досліджуваного конструкту. Вона передбачає демонстрацію того, що інструмент має низькі або незначні кореляції з показниками, які не повинні бути тісно пов'язані з конструктом. Це свідчить про те, що інструмент є чітким і специфічним для досліджуваного конструкту.

Загрози для валідності конструкції

Під час проведення досліджень існують потенційні фактори, які можуть становити загрозу валідності конструкту, що означає ступінь, до якого вимірювальний інструмент точно фіксує основний конструкт. Ці загрози можуть вплинути на валідність вимірювань і потенційно призвести до помилкових або оманливих висновків.

Погана експлуатація

Погана операціоналізація стосується ситуацій, коли вимірювальний інструмент або методи, що використовуються для оцінки конструкту, не дають змоги ефективно зафіксувати його передбачуване значення або виміри. Це може поставити під сумнів валідність вимірювань і внести неточності або упередженість у результати дослідження.

Коли операціоналізація погана, вимірювальний інструмент може неадекватно репрезентувати досліджуваний конструкт. Йому може бракувати повноти, він може не охоплювати всі відповідні аспекти чи показники конструкту. Як наслідок, отримані вимірювання можуть неточно відображати концепцію або теорію, що лежить в основі дослідження.

Очікування експериментатора

Очікування експериментатора - це несвідомі або свідомі упередження та очікування, які можуть мати дослідники, що можуть вплинути на вимірювання або інтерпретацію досліджуваного конструкту. Ці упередження можуть призвести до систематичних помилок і поставити під сумнів валідність вимірювань і результатів дослідження.

Коли дослідники мають упереджені уявлення або очікування щодо результатів, це може непомітно впливати на їхню поведінку, взаємодію з учасниками або інтерпретацію даних. Наприклад, дослідники можуть ненавмисно повідомити учасникам про свої очікування за допомогою невербальних сигналів або ненавмисних підказок у дизайні дослідження. Тоді учасники можуть реагувати відповідно до цих очікувань, що потенційно може спотворювати результати вимірювань.

Упередженість суб'єкта

Упередженість суб'єкта є потенційною загрозою для валідності конструкту в дослідженні. Суб'єктивне упередження - це вплив переконань, очікувань або соціальної бажаності учасників на їхні відповіді, що призводить до викривлених або неточних вимірювань досліджуваного конструкту. Таке упередження може поставити під сумнів валідність і надійність результатів дослідження.

Отже, конструкти відіграють життєво важливу роль у дослідженнях, оскільки вони репрезентують теоретичні концепції та явища, що досліджуються. Валідність конструктів має вирішальне значення для забезпечення того, щоб використовувані вимірювання точно відображали передбачувані конструкти. Застосовуючи суворі методи операціоналізації, дослідники можуть підвищити валідність і надійність своїх вимірювань. Однак дослідники також повинні усвідомлювати потенційні загрози валідності конструкту, такі як погана операціоналізація, очікування експериментатора та упередженість досліджуваних. 

Інтегруйте інформацію та ілюстрації в красиві та ефективні слайди

Ваша презентація важлива для того, щоб зацікавити аудиторію, але інформація на слайдах - це секретний соус, який привертає їхню увагу. Щоб отримати максимальну користь від вашої презентації, ось кілька порад. Використовуйте Mind the Graph інтегрувати інформацію та ілюстрації в красиві та вражаючі слайди. Зареєструйтесь зараз і виведіть свої презентації на новий рівень. 

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони