Araştırma makalesinin taraflı olduğu Araştırma Önyargısını duymuş olmalısınız, ancak bunu yazan araştırmacıyı hiç düşündünüz mü? Ya o araştırmacı önyargılıysa ve bu nedenle makale de önyargılı hale geliyorsa?

Bu fenomen şu şekilde bilinir araştırmacı önyargısı Bu makalede önyargıları, türlerini ve önleme yöntemlerini analiz ederek bu konuyu derinlemesine öğreneceğiz. Öyleyse derinlere inelim ve anlayalım araştırmada önyargıdan nasıl kaçınılır

Araştırmacı Önyargısı Nedir?

Araştırmacı önyargısı, bir araştırmacının bir çalışmanın tasarımını, yürütülmesini veya sonuçlarının yorumlanmasını etkileyebilecek öznel inançlarını, değerlerini, tutumlarını veya tercihlerini ifade eder. Araştırmacının kişisel önyargıları yanlışlıkla veya kasıtlı olarak araştırma sürecini veya bulguların raporlanmasını etkilediğinde ortaya çıkar ve potansiyel olarak çarpıtılmış veya yanlış sonuçlara yol açar. 

Araştırmacı önyargısının bilinçsiz önyargılar nedeniyle kasıtsız olarak veya kötü niyet olmaksızın ortaya çıkabileceğini belirtmek önemlidir. Ancak yine de araştırmanın tarafsızlığı ve bütünlüğü için bir tehdit oluşturmaktadır. Araştırmacı önyargısını en aza indirmek için bilim insanları titiz araştırma metodolojileri kullanmakta, şeffaflığı korumakta ve kör çalışmalar gibi stratejiler benimsemektedir, akran deneti̇mi̇ve bağımsız replikasyon.

Araştırmacı Önyargı Türleri

Araştırma sürecinde çeşitli araştırmacı önyargıları ortaya çıkabilir. İşte bazı yaygın örnekler:

Seçim Önyargısı

Bu önyargı, araştırmacının bir çalışmaya belirli bireyleri veya veri noktalarını seçici olarak dahil etmesi veya hariç tutması durumunda ortaya çıkar ve incelenen popülasyonun çarpık bir şekilde temsil edilmesine yol açar. Kasıtsız veya kasıtlı olabilir ve temsili olmayan bir örneklemle sonuçlanabilir.

Onaylama Önyargısı

Araştırmacılar, çelişkili kanıtları görmezden gelirken veya önemsizleştirirken, önyargılı inançlarını veya hipotezlerini doğrulayan bilgileri tercih etme veya arama eğiliminde olabilirler. Bu önyargı, istenen sonuçları destekleyen verilerin seçilmesine yol açabilir.

Gözlemci Önyargısı

Gözlemci önyargısıDeneyci önyargısı olarak da bilinen bu durum, araştırmacının beklentileri veya ön bilgileri, çalışma katılımcılarının davranışları veya yanıtlarına ilişkin gözlemlerini veya yorumlarını etkilediğinde ortaya çıkar. Veri toplama ve analizinin nesnelliğini etkileyebilir.

Raporlama Önyargısı

Bu önyargı, araştırmacının tercih ettiği sonuçlarla uyumlu olan belirli bulguların seçici olarak rapor edilmesini veya vurgulanmasını, çelişkili veya olumsuz sonuçların ise ihmal edilmesini veya önemsiz gösterilmesini içerir. Veri analizinden araştırma bulgularının yayınlanmasına kadar herhangi bir aşamada ortaya çıkabilir.

Yayın Önyargısı

Yayın yanlılığı Araştırmacıların veya dergilerin pozitif veya istatistiksel olarak anlamlı sonuçları olan çalışmaları, negatif veya anlamlı olmayan bulguları olanlardan daha sık yayınlama eğilimini ifade eder. Bu önyargı, belirli bir konuya ilişkin kanıtların bütününü bozabilir.

Hatırlama Önyargısı

Katılımcıların hafızasına veya kendi raporlarına dayanan çalışmalarda, katılımcıların olayları veya deneyimleri hatırlamaları mevcut inançlarından veya beklentilerinden etkilendiğinde hatırlama yanlılığı ortaya çıkabilir. Bu yanlılık yanlış veya çarpıtılmış verilere yol açabilir.

Kültürel Önyargı

Araştırmacılar kendi kültürel bakış açılarını, değerlerini veya normlarını istemeden de olsa araştırma sürecine empoze edebilir ve bu da potansiyel olarak farklı kültürler veya bağlamlar için geçerli olmayabilecek önyargılı yorumlara veya genellemelere yol açabilir.

Tasarım Önyargısı

Çalışma tasarımı yanlılığı veya araştırma tasarımı yanlılığı olarak da bilinen tasarım yanlılığı, tasarım veya metodolojideki kusurlar veya sınırlamalar nedeniyle bir çalışmaya dahil edilen sistematik bir hata veya çarpıtma anlamına gelir. Aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar bir araştırmanın tasarımı çalışma sistematik olarak belirli sonuçları tercih eder veya yanlı sonuçlara yol açar. 

Prosedürel Önyargı Nedir ve Bir Araştırma Makalesinde Nasıl Tespit Edilir?

Prosedürel yanlılık, araştırma çalışmalarında, çalışma sırasında kullanılan prosedür veya yöntemlerdeki kusurlardan veya önyargılardan kaynaklanan sistematik bir hata veya çarpıtmayı ifade eder. Araştırmanın yürütülme şekli veri toplama, veri analizi veya sonuçların yorumlanmasında önyargıya yol açtığında ortaya çıkar. Prosedürel yanlılık, çalışma bulgularının geçerliliğini ve güvenilirliğini etkileyebilir ve araştırmanın bütünlüğünü tehlikeye atabilir.

Prosedürel önyargıyı tespit etmeye yardımcı olacak bazı kilit noktalar aşağıda verilmiştir:

Araştırma Tasarımını Değerlendirin

Çalışmanın genel tasarımını dikkatlice inceleyin. Katılımcıların seçiminde, tedavi veya kontrol gruplarının dağılımında veya çalışmanın genel yapısında herhangi bir potansiyel yanlılık kaynağı olup olmadığına bakın. Seçilen tasarımın araştırma sorusu için uygun olup olmadığını ve potansiyel karıştırıcı değişkenleri yeterince ele alıp almadığını değerlendirin.

Örnekleme Prosedürlerini Gözden Geçirin

Katılımcıların çalışma için nasıl işe alındığını veya seçildiğini değerlendirin. Örnekleme sürecinde temsili olmayan veya önyargılı bir örneklemle sonuçlanabilecek olası önyargıları araştırın. Ortak örnekleme önyargıları kolayda örnekleme, kendi kendini seçme önyargısı veya hedef kitleyi yeterince yakalayamayan uygunsuz örnekleme tekniklerinin kullanılması.

Veri Toplama Yöntemlerini Değerlendirin

Veri toplamak için kullanılan yöntemleri inceleyin. Veri toplama sürecinde ortaya çıkan herhangi bir potansiyel yanlılık olup olmadığını değerlendirin. Ölçüm tekniklerinin tutarsız uygulanması, ölçüm araçlarının güvenilirliğinin veya geçerliliğinin olmaması veya kendi kendine bildirilen verilerdeki potansiyel yanlılıklar gibi ölçüm yanlılığının belirtilerini arayın.

Katılımcı Önyargısı Nedir?

Katılımcı önyargısı veya anket yanıtı önyargısı olarak da bilinen katılımcı önyargısı, araştırma çalışmalarında katılımcılar yanlış veya önyargılı yanıtlar verdiğinde ortaya çıkabilecek sistematik hataları veya çarpıtmaları ifade eder. Katılımcı yanlılığı, katılımcıların öznel yorumları, sosyal arzu edilebilirlik, hafıza sınırlamaları veya kendilerini olumlu bir ışık altında sunma motivasyonları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Öz bildirim ölçümleri, anketler, mülakatlar veya soru formları aracılığıyla toplanan verilerin güvenilirliğini ve geçerliliğini etkileyebilir.

Analiz ve Raporlama Sırasında Önyargı Oluşması

Önyargı, bir araştırma çalışmasının analiz ve raporlama aşamalarında ortaya çıkabilir ve potansiyel olarak verilerin çarpıtılmış veya yanıltıcı yorumlanmasına yol açabilir. İşte bu aşamalarda önyargının ortaya çıkabileceği bazı yollar:

Onaylama Önyargısı

Araştırmacılar, çalışmanın sonuçları hakkında önyargılı fikirlere veya beklentilere sahip olabilir ve bu da analizi ve raporlamayı etkileyebilir. Doğrulama önyargısı, araştırmacılar seçici olarak önceden var olan inançları veya hipotezleri ile uyumlu bulgulara odaklandıklarında veya bunları vurguladıklarında, çelişkili kanıtları küçümsediklerinde veya görmezden geldiklerinde ortaya çıkar.

Kiraz Toplama Sonuçları

Önyargı, araştırmacılar istedikleri sonuçları destekleyen belirli bulguları seçerek raporladıklarında veya vurguladıklarında, daha az olumlu olabilecek diğer sonuçları ihmal ettiklerinde veya atladıklarında ortaya çıkabilir. Bu durum, verilerin eksik veya çarpık bir şekilde temsil edilmesine yol açarak genel resmi bozabilir.

Aşırı Yorumlama veya Yanlış Yorumlama

Araştırmacılar sonuçları, verilerin sağladığı kanıtları aşacak şekilde yorumlayabilirler. Aşırı yorumlama, araştırmacılar çalışmanın bulgularının destekleyebileceğinin ötesinde geniş veya genel sonuçlar çıkardığında ortaya çıkar. Yanlış yorumlama, araştırmacılar istatistiksel analizleri yanlış anladığında veya yanlış temsil ettiğinde ya da sonuçlar için alternatif açıklamaları dikkate almadığında da ortaya çıkabilir.

HARKing (Sonuçlar Bilindikten Sonra Hipotez Oluşturma)

HARKing, verileri analiz ettikten sonra hipotezler oluşturma ve bu hipotezleri veri analizinden önce oluşturulmuş gibi gösterme uygulamasını ifade eder. Bu durum, post hoc açıklamaları yanlış bir şekilde önceden var olan hipotezler gibi sunarak önyargıya yol açabilir ve potansiyel olarak araştırmanın bütünlüğünü tehlikeye atabilir.

Ayrıca okuyun: Post Hoc Analizi: Süreç ve Test Türleri

Araştırmalarda Önyargıdan Nasıl Kaçınılır?

Araştırmacı önyargısını önlemek, araştırma çalışmalarının bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumak için çok önemlidir. Önyargının tamamen ortadan kaldırılması zor olsa da, araştırmacılar bunun etkisini en aza indirmek için çeşitli adımlar atabilirler. İşte araştırmacı önyargısını önlemeye yönelik bazı stratejiler:

Farkındalık ve Refleksivite

Araştırmacılar kendi önyargılarının ve peşin hükümlerinin farkında olmalıdır. Kişisel inançlar ve potansiyel önyargılar üzerine düşünmek, araştırmacıların kendi bakış açılarını araştırma sürecinden bilinçli bir şekilde ayırmalarını sağlar. Açıklık ve tarafsızlık zihniyetinin geliştirilmesi esastır.

Açık Araştırma Soruları ve Hedefleri

Çalışmaya başlamadan önce araştırma sorularını ve hedeflerini net bir şekilde tanımlayın. Bu, araştırmacıların önyargılı fikirleri desteklemek için kanıt aramak yerine, belirli araştırma hedeflerini ele almak için ilgili ve tarafsız veri toplamaya odaklanmalarına yardımcı olur.

Sağlam Çalışma Tasarımı

Yanlılığı en aza indiren titiz çalışma tasarımı yöntemleri kullanın. Randomizasyon, körleme ve kontrol grupları, adil ve tarafsız karşılaştırmalar sağlamak için yaygın olarak kullanılan tekniklerdir. Örneklem temsiliyetinin sağlanması ve rastgele örnekleme teknikleriyle seçim önyargılarının en aza indirilmesi de çok önemlidir.

Ön Kayıt

Veri toplamadan önce hipotezler, çalışma tasarımı ve analiz planları dahil olmak üzere araştırma protokollerinin önceden kaydedilmesi etkili bir stratejidir. Bu, önyargıya yol açabilecek değişiklikleri ve veri odaklı analizleri önler.

Çoğaltma ve Doğrulama

Bulguları bağımsız olarak doğrulamak için tekrarlama çalışmalarını teşvik edin. Çoğaltma, sonuçların farklı araştırmacılar, ortamlar ve metodolojiler arasında tutarlı olmasını sağlayarak önyargıyı azaltmaya yardımcı olur.

Etik Hususlar

Bilgilendirilmiş onam, gizlilik ve çıkar çatışmalarından kaçınma gibi etik ilkelere bağlı kalınmalıdır. Etik davranış, araştırmanın genel geçerliliğine ve güvenilirliğine katkıda bulunur.

Araştırmacılar bu stratejileri uygulayarak araştırmacı yanlılığını en aza indirebilir ve araştırma bulgularının geçerliliğini, güvenilirliğini ve nesnelliğini artırabilirler. 

Sonuç

Sonuç olarak, araştırmacı önyargısı, bulguların bütünlüğünü tehlikeye atan sistematik hatalar veya çarpıtmalar ortaya çıkarabileceğinden, araştırma çalışmalarında önemli bir endişe kaynağıdır. Araştırmacılar, bu makalede tartışılan stratejileri uygulayarak ve etik davranışı teşvik ederek çalışmalarının nesnelliğini ve güvenilirliğini artırabilir, araştırma bulgularının inandırıcılığını ve geçerliliğini sağlayabilirler.

Tam Olarak İhtiyacınız Olanı Bulamıyor musunuz? Sizin İçin Tasarlayalım!

Bir araştırmacı olarak, internette tezinize uygun görselleri bulmak çoğu zaman zordur. Eğer siz de aynı sorunla karşı karşıyaysanız, işte çözümü Mind the Graph. Bilimsel grafiklerden oluşan bir kütüphanedeki görselleri kullanmanıza yardımcı olan bir infografik aracıdır. İhtiyacınız olan görselleri bulamazsanız, ekibimiz bunları sizin için tasarlayacaktır. Yüksek kaliteli bilimsel görselleri keşfetmek için şimdi kaydolun. 

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar