In de wereld van de academische wereld, industriële rapporten of artistieke bezigheden zul je vaak de term 'abstract' tegenkomen. Maar wat houdt het in? Is het een samenvatting? Een inleiding? En waarom is het zo cruciaal in de schrijf- en onderzoekssector? Als deze vragen door je hoofd spelen, blijf dan even kijken terwijl ik de betekenis en het belang van een samenvatting uit de doeken doe.

Als je je ooit hebt verdiept in academische papers of complexe technische rapporten zonder de kerninhoud te kennen, dan heb je misschien de kracht van een goede samenvatting nog niet aangeboord. In wezen opent een samenvatting de deur naar een beter begrip voor lezers in verschillende domeinen.

En dit gaat niet alleen over tekst - het huidige tijdperk is getuige van grafische abstracts die een pioniersrol vervullen op het gebied van visuele informatieweergave. Laten we met zo'n uitgebreid onderwerp beginnen door eerst 'abstract' te definiëren.

Definitie van Abstract

Een samenvatting kan worden gedefinieerd als een uitgebreide samenvatting van een onderzoek, artikel, recensie of rapport. Het wordt aan het begin van een document geplaatst en presenteert de belangrijkste punten uit elk belangrijk deel van je werk - van de doelstellingen tot de resultaten - in precies gedestilleerde vorm.

De kunst hier is om een beknopt maar impactvol overzicht te maken van meestal 150-300 woorden (hoewel het aantal woorden kan variëren afhankelijk van specifieke richtlijnen). Ondanks de relatief korte lengte in vergelijking met de hoofdtekst, moet een samenvatting de volledige reikwijdte van je werk omvatten als op zichzelf staande inhoud.

Abstract' komt van het Latijnse 'Abstrahere', wat 'wegtrekken' betekent. Het haalt de belangrijkste punten en bevindingen weg uit je volledige werkstuk met de bedoeling om inzichten te verschaffen aan toekomstige lezers. Het dient dus in wezen als een geconcentreerde versie of een uittreksel uit een bredere compositie.

Het is echter belangrijk om op te merken dat een abstract niet verward mag worden met inleidend proza. Het is niet slechts een achtergronddetail, maar omvat elk cruciaal segment - doelstellingen/methodologie/resultaten/conclusie - van de tekst in kwestie. Laten we in de volgende paragrafen meer over de kenmerken en doelen ervan ontcijferen.

Kenmerken van een samenvatting

Voordat we in specifieke kenmerken duiken, nemen we even de tijd om abstracte inhoud in algemene termen te definiëren. In wezen is een samenvatting een beknopte en informatieve samenvatting van een groter werk - zoals een onderzoekspaper, scriptie of proefschrift. Het bevat meestal het probleem dat werd aangepakt, de toegepaste methodologie, belangrijke bevindingen en conclusies uit de analyse.  

Om deze definitie uitgebreider en begrijpelijker te maken, zullen we nu de belangrijkste kenmerken bespreken die abstracte inhoud definiëren:

 1. Kortheid: Een effectieve samenvatting blijft altijd beknopt - ze moet beknopt genoeg zijn zodat de lezer de essentie ervan snel kan vatten zonder het hele document te moeten doornemen.
 2. Duidelijkheid: Duidelijk en recht door zee zijn is cruciaal bij het schrijven van een samenvatting. Vergeet niet dat veel lezers de samenvatting slechts vluchtig zullen doornemen voordat ze beslissen of ze het hele artikel zullen lezen of niet.
 3. Volledigheid: Hoewel het hand in hand gaat met beknoptheid en duidelijkheid, is volledigheid een essentieel kenmerk van elk goed geschreven abstract. Het moet alle essentiële elementen bevatten die nodig zijn voor een goed begrip, zoals de introductie van het onderwerp of de probleemstelling, de gebruikte methodologische aanpak, de belangrijkste bevindingen en de daaropvolgende implicaties of aanbevelingen.
 4. Onafhankelijkheid: De samenvatting moet op zichzelf staan, zonder terug te verwijzen naar andere delen van je werk. Het is mogelijk dat je publiek in eerste instantie alleen dit gedeelte leest; ze moeten je onderzoek begrijpen zonder de extra context die wordt geboden door meteen in het volledige artikel te duiken.
 5. Nauwkeurigheid: Alle informatie die in een samenvatting wordt gepresenteerd, moet volledig accuraat zijn en precies overeenkomen met wat er in detail is besproken in een langere tekst.

In essentie - bij het verfijnen van de definitie van 'abstract' - moet het doel altijd zijn om iets te creëren dat nauwkeurig blijft maar toch veelomvattend, gezien de betekenis van elk kenmerk zoals hierboven beschreven.

Het idee hier is niet om elk minuscuul detail te geven, maar om genoeg informatie te geven in combinatie met effectieve informatie, zodat je publiek precies begrijpt wat het aan het bekijken van het hele document heeft.

Doel van een samenvatting

Als we dieper graven in ons onderzoek naar de definitie van abstract, moeten we ons verdiepen in het kerndoel - het doel van een abstract. In lekentaal: zie een samenvatting als een trailer van een film. Net zoals dit korte fragment je bekend maakt met het plot, de setting en de cruciale personages van een film, biedt een samenvatting lezers een beknopt overzicht van het hele document of wetenschappelijke artikel.

 1. Kapselt belangrijke informatie in: De belangrijkste missie van een samenvatting is om alle belangrijke details over je onderzoek op één plek samen te vatten - met duidelijke doelstellingen, methoden, resultaten en conclusies.
 2. Tijdsbesparing voor lezers: Omgaan met een overdaad aan informatie is tegenwoordig aan de orde van de dag. Een samenvatting is een tijdsbesparing voor drukbezette mensen die snel willen weten of het hele document nuttig is of niet, zonder het helemaal te hoeven doornemen.
 3. Gids voor complex onderzoek: Een andere manier waarop je de rol van een samenvatting kunt definiëren is als een gids door ingewikkeld en uitgebreid onderzoekswerk. Vaak volgen wetenschappelijke papers of technische rapporten geen lineaire gedachtengang; hier geeft een samenvatting richting.
 4. Helpt zoekmachineresultaten: Nu digitale databases de overhand hebben bij het online zoeken naar academische bronnen, zijn nauwkeurige en goed geschreven samenvattingen essentieel om je werk vindbaar te maken voor een relevant publiek.

Hoewel het misschien gewoon een taak lijkt die toegevoegd wordt aan het schrijven van je rapport of scriptie, helpt het in beeld brengen en begrijpen van de betekenis ervan om zinvolle haltes te creëren binnen de uitdijende volumes van beschikbare kennis - echt definiërend wat effectief gebruik maakt van een 'abstract'.

Soorten samenvattingen

Om de term "abstract definiëren" echt te begrijpen, is het essentieel om te beseffen dat er geen standaardaanpak bestaat. Verschillende soorten abstracts zijn ontworpen om unieke doelen te dienen, en bieden verschillende diepte en details afhankelijk van hun doelen. Laten we vier typische vormen ontvouweninformatief, beschrijvend, kritisch en benadrukken samenvattingen.

Informatieve samenvattingen

Informatieve samenvattingen zijn het meest voorkomende type dat je vaak tegenkomt bij het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Zoals de naam al zegt, is het de bedoeling om een uitgebreid overzicht van je werk te geven.

 • Ze vatten alle onderdelen van een document samen, zoals het doel, de gebruikte methoden, bevindingen en conclusies.
 • Deze samenvattingen zijn misschien lang in vergelijking met andere, maar ze geven een bijna volledig beeld van het onderzoek.
 • Het presenteren van feitelijke informatie in een beknopt formaat is hun fundamentele kenmerk.

Het lezen van een informatieve samenvatting zou een begrip moeten opleveren dat gelijk staat aan het doorbladeren van de originele paper zelf.

Beschrijvende samenvattingen

Bijna op de tweede plaats als ik 'abstract' definieer komen beschrijvende abstracts - compacter dan informatieve abstracts en puur gericht op het geven van een overzicht.

 • Ze beschrijven wat voor soort informatie het werk bevat zonder in te gaan op gedetailleerde resultaten of conclusies.
 • De belangrijkste punten die aan bod komen, omvatten cruciale aspecten zoals het doel, de reikwijdte en de methodologie, maar er worden geen numerieke resultaten of oplossingen gepresenteerd.

Ook al onthullen ze geen belangrijke details over de bevindingen van het onderzoek, door ze te lezen weet je wat je hoe dan ook van het werk kunt verwachten.

Kritische samenvattingen

Kritische samenvattingen bevinden zich op een hoger complexiteitsniveau - ze bevatten elementen van zowel informatieve als beschrijvende vormen, terwijl ze ook meningen of evaluaties over het onderzochte werk toevoegen.

 • Hun primaire doel is niet alleen beschrijven of samenvatten, maar ook het kritisch analyseren van verschillende aspecten zoals validiteit of relevantie.
 • Het opnemen van een oordeel voegt waarde toe voor lezers doordat ze uit de eerste hand inzicht krijgen in de beoordeling door collega's.

Het vereist echter een uitzonderlijke vaardigheid omdat het objectiviteit moet behouden terwijl het persoonlijke standpunten vasthoudt. Ze gaan verder dan eenvoudigweg detailleren en voegen een oordeel toe aan de vergelijking.

Highlight samenvattingen

Ten slotte kunnen we bij het definiëren van 'samenvatting' niet voorbijgaan aan het benadrukken van samenvattingen - deze vorm is niet generiek, maar gestructureerd om specifieke lezers naar de tekst te lokken.

 • Deze zijn opgesteld om de aandacht van de lezer te vestigen op de belangrijkste bevindingen of conclusies in het betreffende werk.
 • In plaats van een grondig overzicht benadrukken ze echter alleen die punten die de interesse wekken of unieke inzichten bieden.

Dit type richt zich op een bepaald publiek in plaats van te proberen iedereen aan te trekken en vereist dus een precieze afstemming op de voorkeuren van de lezer.

Samenvattend onderstrepen 'soorten samenvattingen' verschillende facetten op basis van het ingewikkeldheidsniveau of het doel. Door je werkbehoefte af te stemmen op een passend verband, stuur je het effectief aan. Of je nu diepgang nastreeft zoals in informatieve samenvattingen, beknoptheid met beschrijvende types, kritiek via kritische samenvattingen of je richt op een select publiek door highlight abstracts te gebruiken - de keuze moet perfect aansluiten bij je einddoel.

Voorbeeld van een samenvatting

Voor een goed begrip is het belangrijk om te werken met voorbeelden uit de echte wereld. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar dit voorbeeld dat we hebben gemaakt. Het is een samenvatting van een fictief onderzoeksartikel met de titel "De invloed van klimaatverandering op bijenpopulaties".

"Deze studie onderzoekt hoe zure regenval en extreme weersomstandigheden gerelateerd aan klimaatverandering de bijenpopulaties wereldwijd beïnvloeden. Door gegevens te verzamelen van 50 verschillende onderzoeken die in de afgelopen twintig jaar zijn uitgevoerd, bieden we een meta-analyse die een duidelijke afname laat zien van deze vitale bestuivers. De resultaten suggereren verbanden met veranderingen in de beschikbaarheid van bloeiende planten, veranderde nectarproductie en directe fysiologische stress bij bijen als gevolg van barre weersomstandigheden.

In onze conclusie schetsen we voorgestelde maatregelen om deze schadelijke effecten te verzachten en doen we aanbevelingen voor duurzamere landbouwpraktijken en lobbyen we voor een strenger klimaatbeleid wereldwijd."

In dit geval laat de zin zien hoe je abstract kunt definiëren door vier essentiële elementen aan te geven:

 1. Beschrijf kort waar het onderzoek over gaat: "Deze studie onderzoekt hoe zure regenval en extreme weersomstandigheden gerelateerd aan klimaatverandering de bijenpopulaties wereldwijd beïnvloeden."
 2. Vermeldt de gebruikte methode: "Door gegevens te verzamelen van 50 verschillende onderzoeken die de afgelopen twintig jaar zijn uitgevoerd..."
 3. Vat de belangrijkste bevindingen of resultaten samen: "Een meta-analyse die een duidelijke afname laat zien van deze vitale bestuivers...met veranderingen in de beschikbaarheid van bloeiende planten...."
 4. Suggereert implicaties of conclusies van deze bevindingen: "Suggesties voor meer duurzame landbouwpraktijken en lobbyen..."

Uit de bovenstaande demonstratie kun je gemakkelijk opmaken dat een effectief abstract vaak precisie, samenhang en een beknopte beschrijvende kwaliteit heeft, terwijl het de interesse van lezers wekt voor wat ze in het hoofdgedeelte van het werk zullen vinden.

Het belang van een samenvatting

Wanneer we "samenvatting" definiëren, is het essentieel om de betekenis ervan in de bredere context te bekijken. Samenvattingen zijn van het grootste belang en dienen als een belangrijk instrument in wetenschappelijke communicatie, en bieden een immense waarde aan zowel de auteur als de lezer. 

Auteurs kunnen met een samenvatting hun ideeën of bevindingen beknopt overbrengen. In dit tijdperk van aandachtstekort, waarin tijd schaars is, helpt het om complexe informatie te condenseren in een verteerbaar formaat om onmiddellijk de aandacht te trekken. Het kan de interesse in je studie aanwakkeren en mogelijk de citatiefrequentie verhogen.

Het zou niet verkeerd zijn om te zeggen dat een goed gemaakt abstract de eerste indruk van je werk is. Zoals ze zeggen - eerste indrukken zijn belangrijk! Bijgevolg speelt een duidelijk abstract een belangrijke rol in het kweken van onmiddellijk vertrouwen in de inhoud die volgt.

Het is niet alleen bedoeld voor auteurs, maar ook voor lezers uit verschillende hoeken - onderzoekers op zoek naar relevante literatuur, wetenschappers op zoek naar beknopte samenvattingen of leken die nieuwsgierig zijn naar technische studies - iedereen heeft er baat bij! Het fungeert als een voorvertoning, zodat lezers de essentie kunnen begrijpen zonder eerst diep in een zee van informatie te hoeven duiken.

En wat is er nog meer? Zoekmachines vertrouwen op deze samenvattingen bij het indexeren van artikelen. Een goed samengestelde samenvatting met relevante trefwoorden kan de zichtbaarheid en toegankelijkheid voor zoekmachines enorm verbeteren.

De elegantie van abstracties overstijgt ook de traditionele grenzen; grafische abstracties zijn naar voren gekomen als een klassiek voorbeeld van dit feit - leren leuk maken door visuals te integreren!

Lees ook: Grafische samenvattingen versus infografieken: Leer de verschillen

In essentie is het gebruik van strak geschreven 'klompjes' kennis gedestilleerd uit samenvattingen niet alleen handig, het is van onschatbare waarde bij het overbruggen van complexiteit met begrip.

Beperkingen van een abstract

Ondanks de vele voordelen heeft een samenvatting bepaalde beperkingen waar je je bewust van moet zijn als je hem gebruikt om een groter geheel te begrijpen. Onthoud dat kennis van deze beperkingen je een evenwichtigere en inzichtelijkere analyse kan geven wanneer je door een tekst navigeert - academisch of niet. 

Eerst en vooral is het belangrijk op te merken dat een samenvatting gewoon een beknopt overzicht of momentopname is van een veel langer werk. Het biedt vooral een samenvatting op hoog niveau zonder diep in te gaan op specifieke details en nuances die belangrijk zijn om de volledige context te begrijpen. Het is alsof je de wereld door een sleutelgat bekijkt - je krijgt alleen bepaalde aspecten te zien in plaats van een allesomvattend beeld.

Ten tweede kan de doeltreffendheid van een samenvatting aanzienlijk worden beïnvloed door het feit of de auteur zijn samenvatting vakkundig of anderszins heeft opgesteld. Een slecht geschreven stuk kan essentiële informatie missen of een verkeerde voorstelling geven van wat in de hoofdinhoud wordt gepresenteerd, wat tot verwarring bij de lezers kan leiden.

Tot slot: 

 • In een samenvatting kunnen belangrijke gegevens of ondersteunende argumenten ontbreken die wel in het volledige document te vinden zijn.
 • Het risico op verkeerde interpretaties door taalsubtiliteiten en contextuele complexiteit behoren ook tot de beperkingen.
 • En inderdaad, kritische evaluaties zoals persoonlijke observaties, genuanceerde reflecties en gedetailleerde verklaringen ontbreken meestal in een samenvatting.

Samenvattend: hoewel een samenvatting dient als een efficiënte routekaart voordat je in de dichte materie duikt, is het niet op alle fronten vlekkeloos. Hoewel het snelle overzichten zijn die ons helpen onze begripsscopes beter af te stemmen op efficiëntie en volledigheid, zal het kennis nemen van deze beperkingen je helpen teksten uitgebreider te evalueren.

Geschiedenis van een samenvatting

Laten we even teruggaan in het verleden om de wortels en ontwikkeling van samenvattingen te achterhalen. Historische verslagen laten zien dat het schrijven van samenvattingen of het extraheren van belangrijke punten uit documenten begon in de 18e eeuw. In deze periode zagen veel wetenschappers in dat het niet praktisch was om elk gepubliceerd artikel te lezen, gezien het enorme aantal. Vandaar het ontstaan van wat ik vandaag de dag zou omschrijven als samenvattingen - korte geschreven stukjes die de essentie van een veel groter werk weergeven.

In de beginfase was abstraheren beperkt tot enkele disciplines zoals geneeskunde, wetenschap en technologie, waar gespecialiseerde informatie zich op grote schaal begon te verspreiden. Dergelijke domeinen identificeerden hoe een samenvatting kon dienen als een signaalverlichting die onderzoekers door doolhoven van dichte academische tekst leidde en tegelijkertijd tijd bespaarde.

Rond de eeuwwisseling van de 19e eeuw groeide het vakgebied verder door factoren als de toename van het aantal publicaties en de groeiende geletterdheid. Maar in tegenstelling tot de moderne tijd, waarin we abstracte precisie strikt definiëren, brachten de vroege abstractors vaak hun interpretaties of kritische standpunten in deze capsules van gedistilleerde informatie.

Fast forward naar de 20e eeuw; organisaties als 'The American Documentation Institute' (nu bekend als 'The American Documentation Institute') erkenden de cruciale rol van een samenvatting in het effectief verspreiden van kennis.De vereniging voor informatiewetenschap en technologie) ontstond. Deze instellingen verfijnden ons begrip en hielpen robuuste richtlijnen op te stellen die nu wereldwijd worden gebruikt om "abstract" te definiëren.

Later heeft digitale technologie geleid tot online databases zoals PubMed en sites zoals Google Scholar. Dit technologische tijdperk bracht ingrijpende verschuivingen met zich mee in de manier waarop we een samenvatting waarnemen en gebruiken. Toen fysieke grenzen digitaal in elkaar zakten, werd het hebben van beknopte maar uitgebreide samenvattingen nog essentiëler omdat het sorteren van miljarden publicaties ondenkbaar zou zijn zonder deze samenvattingen.

Spring terug naar vandaag: Een toenemende drang naar beknoptheid dwong ons opnieuw een definitie te geven van een abstract gericht grafisch ontwerp dat bekend staat als grafisch of visueel Abstract - opmerkelijke wendingen in onze fascinerende reis met deze compacte performer!

De opeenvolgende overgang door deze periodes lijkt op de evolutie in de rol en perceptie van een samenvatting binnen de academische wereld, onderzoek en publicaties. Hoewel de vorm en het doel in de loop der tijd enigszins zijn veranderd, geloof ik dat de kernwaarde intact is gebleven: het vereenvoudigen van complexiteiten door inhoud terug te brengen tot de essentiële, verteerbare essentie.

Als we het terrein van het geschreven woord verkennen, komen we onvermijdelijk problemen met auteursrecht tegen. En ja, zelfs als we abstracten proberen te definiëren, kunnen deze zich voordoen. Als je je voorstelt dat je een werkstuk maakt, waar je je creatieve energie in stopt, hoe zou je je dan voelen als iemand het zomaar overneemt zonder toestemming te vragen of krediet te geven? Waarschijnlijk enigszins verontrust.

Om deze belangrijke voorspelling te begrijpen, moet je weten dat samenvattingen natuurlijk onder het auteursrecht vallen. In wezen zijn auteursrechten bedoeld om originele creaties te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

Lees ook: Plagiaat vs. schending van het auteursrecht

Er komen echter ingewikkelde dingen aan het licht als we ons verder in dit domein begeven. Denk er bijvoorbeeld aan dat een simpele compilatie van feiten niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming omdat ze niet worden beschouwd als uniek geschreven inhoud. Daarentegen vallen samenvattingen die de exclusieve ideeën en bevindingen van een auteur samenvatten meer binnen de verdedigingslinies van het auteursrecht omdat ze de intellectuele arbeid weerspiegelen die de maker heeft verricht.

Zo wordt de centrale vraag ontrafeld - in hoeverre maakt het gebruik van een 'abstract' inbreuk op de auteursrechtwetten?

Eén perspectief suggereert dat het gebruik van samenvattingen onder bepaalde voorwaarden acceptabel is vanwege 'fair use'. Deze doctrine zorgt voor een evenwicht tussen het handhaven van de rechten van makers en het ondersteunen van de verrijking van de maatschappij door de vrije stroom van informatie en ideeën.

Met name in academische kringen, waar het definiëren van 'samenvatting' steeds belangrijker wordt, wordt het citeren van beknopte segmenten uit gepubliceerde werken (zoals samenvattingen) vaak onschuldig geacht, op voorwaarde dat de juiste hoeveelheden worden aangehouden en de juiste referenties worden opgenomen.

Desalniettemin vereist het navigeren door de wateren van fair use nog steeds omzichtigheid vanwege de grijze gebieden rond wat kwalificeert als 'fairness'. Daarom moeten vooral onderzoekers voorzichtig zijn met het opnemen van samenvattingen van anderen in hun onderzoek zonder expliciete toestemming.

Ter afsluiting van dit gedeelte over auteursrechtelijke kwesties die verbonden zijn met abstracte definities, moet je onthouden dat elk geval zijn eigen unieke parameters heeft die een zorgvuldige afweging vereisen. Het begrijpen van deze complexiteit benadrukt het respect voor de inspanningen van creatieven en moedigt tegelijkertijd een doordachte uitwisseling aan tussen kenniszoekers over de hele wereld.

Grafische samenvattingen

Als je de term "abstract" hoort, denk je traditioneel aan een alinea die een beknopte samenvatting geeft van een onderzoekspaper of een artikel. Soms is dit echter niet genoeg om iemands aandacht te trekken of om ingewikkelde gegevens efficiënt weer te geven. Dat is waar grafische samenvattingen om de hoek komen kijken.

Een grafisch abstract wijkt af van de traditionele tekstgerichte beschrijvingen en is een intuïtieve en visueel aantrekkelijke methode om een abstract te definiëren. Het vat meestal de essentie van wetenschappelijke bevindingen samen in één beknopte illustratie, zodat lezers de inhoud in één oogopslag kunnen begrijpen.

Het primaire doel is vergelijkbaar met dat van de tekstuele tegenhangers: het is bedoeld om geleerden snel te helpen complexe ideeën te begrijpen zonder diep in het eigenlijke onderzoek te duiken. Op die manier bieden ze een momentopname van wat een diepgaand lezerspubliek te wachten staat en bevorderen ze het onmiddellijke begrip tussen wetenschappers uit verschillende disciplines.

Grafische samenvattingen hebben vier onderscheidende kenmerken:

 1. Visuele impact: Omdat het gebruik maakt van visuals, springt het snel in het oog van de kijker; boeiende afbeeldingen betekenen inhoud van hoge waarde.
 2. Duidelijkheid: Het ontwerp vermindert de complexiteit door belangrijke resultaten in een beter verteerbaar formaat te presenteren.
 3. Kortheid: Door de informatie te beperken tot de kernpunten kun je snel scannen.
 4. Interdisciplinaire aantrekkingskracht: Omdat ze niet zwaar leunen op tekstjargon, kunnen slim ontworpen illustraties zelfs buiten het specifieke studiegebied betekenisvol zijn.

In het huidige schermgerichte tijdperk is het genereren van betrokkenheid nog nooit zo belangrijk - of uitdagend - geweest. Daarom zien we een toenemende acceptatie en goedkeuring voor deze vorm van abstracte presentatie bij tal van academische publicatieplatforms zoals Elsevier en Springer Natuur.

Voor het maken van effectieve grafische samenvattingen zijn echter gecombineerde vaardigheden vereist - expertise in het vereenvoudigen van ingewikkelde informatie en tegelijkertijd beschikken over esthetisch ontwerpbegrip dat niet ten koste gaat van de feitelijke nauwkeurigheid.

Dat gezegd hebbende, zijn grafische samenvattingen aanvullende verbeteringen naast traditionele tekstuele definities in plaats van deze volledig te vervangen - een geval van het versterken van communicatie in plaats van het weggooien van gevestigde methoden.

Als Ernest Hemingway zei ooit: "Proza is architectuur, geen interieurdecoratie". Hetzelfde geldt voor abstracten. Of we een samenvatting nu definiëren als een reeks woorden of een verzameling beelden, het doel blijft hetzelfde: duidelijke en beknopte bevindingen presenteren die uitnodigen tot verdere verkenning.

Mind the Graph gebruiken om een grafisch abstract te maken

Mind the Graph is de "canva voor nerds" zoals wij. Het is een eenvoudig te gebruiken tool waarmee onderzoekers in slechts een paar minuten grafische samenvattingen voor publicaties kunnen maken. Zoek gewoon naar trefwoorden die verband houden met je onderzoek, filter de resultaten en sleep elementen naar canva. Je kunt ook kleuren, vormen, teksten en nog veel meer aanpassen, zodat je grafische samenvatting er precies zo uitziet als je zelf had bedacht. Meld je gratis aan en begin met het maken van je ontwerp!

Define Abstract
logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen