Akateemisessa tutkimuksessa, teollisuusraporteissa tai taiteellisissa tehtävissä törmää usein termiin "abstrakti". Mutta mitä se tarkoittaa? Onko se tiivistelmä? Johdanto? Ja miksi se on niin tärkeä kirjoitus- ja tutkimusalalla? Jos nämä kysymykset pyörivät mielessäsi, pysy mukana, kun selvitän tiivistelmän merkityksen ja merkityksen.

Jos olet joskus huomannut perehtyväsi akateemisiin papereihin tai monimutkaisiin teknisiin raportteihin tuntematta niiden keskeistä sisältöä, et ehkä ole hyödyntänyt hyvän tiivistelmän voimaa. Pohjimmiltaan tiivistelmä avaa lukijoille eri alojen lukijoista oven parempaan ymmärrykseen.

Eikä kyse ole pelkästään tekstistä - nykyaika todistaa graafisia abstrakteja, jotka ovat visuaalisen tiedon esittämisen edelläkävijöitä. Kun on näin laaja aihepiiri, aloitetaan määrittelemällä ensin "abstrakti".

Abstraktin määritelmä

Tiivistelmä voidaan määritellä kattavaksi yhteenvedoksi tutkimuksesta, artikkelista, katsauksesta tai raportista. Se sijoitetaan asiakirjan alkuun, ja siinä esitellään keskeiset kohdat työn jokaisesta merkittävästä osasta - tavoitteista tuloksiin - täsmällisesti tislattuun muotoon.

Taitoa on laatia tiivis mutta vaikuttava katsaus, joka on yleensä 150-300 sanaa (sanamäärä voi kuitenkin vaihdella erityisten ohjeiden mukaan). Vaikka tiivistelmä on suhteellisen lyhyt verrattuna varsinaiseen tekstiin, sen pitäisi kiteyttää koko työsi laajuus itsenäisenä sisältönä.

Abstrakti" tulee latinan sanasta "abstrahere", joka tarkoittaa "vetää pois". Siinä vedetään tärkeimmät kohdat ja havainnot pois koko kirjoituksestasi ja pyritään tarjoamaan ennakkotietoa mahdollisille lukijoille. Näin ollen se toimii lähinnä tiivistettynä versiona tai otteena laajemmasta kirjoituksesta.

On kuitenkin tärkeää huomata, että abstraktia määriteltäessä on oltava selvää, että sitä ei pidä sekoittaa pelkkään johdattelevaan proosaan. Se ei ole pelkkä taustatieto, vaan se kattaa kaikki kyseisen tekstin keskeiset osa-alueet - tavoitteet/menetelmät/tulokset/johtopäätökset. Seuraavissa jaksoissa kerrotaan lisää sen ominaisuuksista ja tarkoituksista.

Tiivistelmän ominaisuudet

Ennen kuin paneudumme tiettyihin ominaisuuksiin, määrittelemme hetken abstraktin sisällön yleisellä tasolla. Tiivistelmä on pohjimmiltaan tiivis ja informatiivinen tiivistelmä laajemmasta teoksesta, kuten tutkimuksesta, opinnäytetyöstä tai väitöskirjasta. Se sisältää tyypillisesti käsitellyn ongelman, käytetyt menetelmät, merkittävät havainnot ja analyysin johtopäätökset.  

Jotta määritelmästä tulisi kattavampi ja helpommin sovellettavissa oleva, käsittelemme nyt abstraktin sisällön pääpiirteitä:

 1. Brevity: Tehokas tiivistelmä on aina lyhyt - sen on oltava riittävän ytimekäs, jotta lukija voi hahmottaa sen sisällön nopeasti ilman, että hänen tarvitsee käydä läpi koko asiakirjaa.
 2. Selkeys: Selkeys ja suoraviivaisuus on ratkaisevan tärkeää, kun määrittelet abstraktia kirjoitusta. Muista, että monet lukijat käyvät sen läpi vain lyhyesti ennen kuin päättävät, lukevatko he koko artikkelin vai eivät.
 3. Täydellisyys: Vaikka se kulkee käsi kädessä lyhyyden ja selkeyden kanssa, kattavuus on hyvin kirjoitetun tiivistelmän keskeinen ominaisuus. Sen tulisi sisältää kaikki ymmärtämisen kannalta olennaiset osatekijät, kuten aiheen tai ongelmanasettelun esittely, käytetty metodologinen lähestymistapa, keskeiset havainnot sekä niiden perusteella esitetyt seuraukset tai suositukset.
 4. Itsenäisyys: Tiivistelmän tulisi olla järkevä yksinään ilman viittauksia muihin työn osiin. Yleisösi saattaa lukea aluksi vain tämän osan; heidän on ymmärrettävä tutkimustuloksesi ilman ylimääräistä kontekstia, jota koko artikkeliin sukeltaminen heti tarjoaa.
 5. Tarkkuus: Kaikkien tiivistelmässä esitettyjen tietojen on oltava täysin täsmällisiä ja täsmälleen samoja kuin mitä pidemmässä tekstissä on käsitelty yksityiskohtaisesti.

Kun tarkennetaan "abstraktin" määritelmää, olisi aina pyrittävä luomaan jotakin, joka on täsmällinen mutta kattava ottaen huomioon kunkin ominaisuuden edellä kuvatun merkityksen.

Ideana ei ole antaa jokaista pientä yksityiskohtaa, vaan pikemminkin antaa tarpeeksi tietoa yhdistettynä tehokkaasti, jotta yleisösi ymmärtää tarkalleen, mitä se saa koko asiakirjan tutkimisesta.

Tiivistelmän tarkoitus

Kun syvennymme abstraktin määrittelyyn, meidän on perehdyttävä abstraktin keskeiseen tavoitteeseen - abstraktin tarkoitukseen. Maallikon kielellä abstrakti on kuin elokuvan traileri. Aivan kuten tässä lyhyessä pätkässä tutustutaan elokuvan juoneen, asetelmaan ja keskeisiin hahmoihin, tiivistelmä tarjoaa lukijoille tiiviin yleiskatsauksen koko asiakirjasta tai tieteellisestä artikkelista.

 1. Kapseloi keskeiset tiedot: Tiivistelmän ensisijainen tehtävä on tiivistää kaikki tärkeimmät tiedot tutkimuksestasi yhteen paikkaan - esitellä ilmeiset tavoitteet, menetelmät, tulokset ja päätelmät.
 2. Ajan säästöä lukijoille: Tiedon ylikuormitus on nykyään arkipäivää. Tiivistelmä säästää aikaa kiireisille henkilöille, joiden on nopeasti tunnistettava, onko koko asiakirjasta hyötyä vai ei, ilman että heidän tarvitsee lukea sitä kokonaan.
 3. Opas monimutkaiseen tutkimukseen: Toinen tapa määritellä tiivistelmän rooli on toimia oppaana monimutkaisessa ja laajassa tutkimustyössä. Usein tieteelliset artikkelit tai tekniset raportit eivät noudata lineaarista ajatuksen etenemistä; tällöin tiivistelmä antaa suuntaa.
 4. Auttaa hakukoneiden tuloksia: Koska digitaaliset tietokannat ovat nykyään yleisiä, kun akateemisia lähteitä etsitään verkosta, tarkat ja hyvin kirjoitetut tiivistelmät ovat olennaisen tärkeitä, jotta relevantit yleisöt voivat löytää työsi.

Vaikka se saattaa tuntua vain yhdeltä lisätehtävältä raportin tai opinnäytetyön kirjoittamisen ohella, sen merkityksen ymmärtäminen auttaa luomaan mielekkäitä pysähdyspaikkoja saatavilla olevan tiedon valtaviin määriin ja määrittelemään, mikä on "abstraktin" tehokasta käyttöä.

Tiivistelmätyypit

Jos haluat todella ymmärtää termin "määrittele abstrakti", on tärkeää ymmärtää, että ei ole olemassa yhden koon lähestymistapaa. Erityyppiset abstraktit on suunniteltu palvelemaan ainutlaatuisia tarkoituksia, ja niiden syvyys ja yksityiskohtaisuus vaihtelevat tavoitteiden mukaan. Seuraavassa esitellään neljä tyypillistä muotoa.informatiivinen, kuvaileva, kriittinen ja korostava. tiivistelmät.

Informatiiviset tiivistelmät

Informatiiviset tiivistelmät ovat yleisimpiä tieteellisessä kirjoittamisessa usein esiintyviä tiivistelmätyyppejä. Kuten nimestä voi päätellä, niiden tarkoituksena on antaa kattava yleiskatsaus työstäsi.

 • Niissä esitetään yhteenveto asiakirjan kaikista osista, kuten tavoitteesta, käytetyistä menetelmistä, havainnoista ja johtopäätöksistä.
 • Nämä tiivistelmät saattavat olla muihin verrattuna pitkiä, mutta ne antavat lähes täydellisen kuvan tutkimuksesta.
 • Niiden perusominaisuutena on faktatiedon esittäminen tiivistetyssä muodossa.

Informatiivisen tiivistelmän lukemisen pitäisi antaa ymmärtämystä, joka vastaa alkuperäisen artikkelin läpikäymistä.

Kuvailevat tiivistelmät

Kun määrittelen "tiivistelmän", toiseksi tärkeimpiä ovat kuvailevat tiivistelmät, jotka ovat tiiviimpiä kuin informatiiviset tiivistelmät ja joissa keskitytään pelkästään yleiskatsauksen antamiseen.

 • Niissä kuvataan, millaista tietoa teos sisältää, mutta ei syvennytä yksityiskohtaisiin tuloksiin tai johtopäätöksiin.
 • Käsitellyt pääkohdat sisältävät keskeisiä näkökohtia, kuten tarkoituksen, soveltamisalan ja metodologian, mutta niissä ei esitetä numeerisia tuloksia tai ratkaisua.

Vaikka niissä ei paljasteta merkittäviä yksityiskohtia tutkimuksen tuloksista, niiden lukeminen antaa sinulle tietoa siitä, mitä voit odottaa työstä huolimatta.

Kriittiset tiivistelmät

Kriittiset tiivistelmät ovat monimutkaisemmalla tasolla - ne sisältävät elementtejä sekä informatiivisesta että kuvailevasta muodosta ja lisäävät samalla mielipiteitä tai arvioita tutkittavasta teoksesta.

 • Niiden ensisijaisena tavoitteena ei ole vain kuvata tai tehdä yhteenvetoa, vaan myös analysoida kriittisesti eri näkökohtia, kuten validiteettia tai relevanssia.
 • Arvioinnin sisällyttäminen antaa lukijoille lisäarvoa, sillä se antaa heille mahdollisuuden tutustua vertaisarviointiin omakohtaisesti.

Se vaatii kuitenkin poikkeuksellista ammattitaitoa, koska sen on säilytettävä objektiivisuus ja pidettävä kiinni henkilökohtaisista näkemyksistä. Ne ylittävät pelkän yksityiskohtien määrittelyn ja tuovat yhtälöön arvostelukyvyn.

Korosta tiivistelmät

Lopuksi, kun määrittelemme "tiivistelmän", emme voi jättää huomiotta tiivistelmien korostamista - tämä muoto ei ole yleinen, vaan se on suunniteltu houkuttelemaan tiettyjä lukijoita tekstin pariin.

 • Ne on laadittu kiinnittämään lukijan huomio kyseisen teoksen tärkeimpiin tuloksiin tai päätelmiin.
 • Perusteellisen yleiskatsauksen sijaan niissä kuitenkin korostetaan vain niitä kohtia, jotka saattavat herättää kiinnostusta tai tarjota ainutlaatuisia näkemyksiä.

Tämäntyyppiset lehdet on suunnattu tietylle yleisölle sen sijaan, että ne yrittäisivät houkutella kaikkia, ja siksi ne on räätälöitävä tarkasti lukijoiden mieltymysten mukaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että "abstraktiotyypeissä" korostetaan eri puolia, jotka perustuvat monimutkaisuuden tasoon tai tarkoitukseen. Työn vaatimuksen sovittaminen yhteen sopivan yhteyden kanssa ohjaa sitä tehokkaasti. Riippumatta siitä, haluatko syvällisyyttä kuten informatiivisissa tiivistelmissä, tiiviyttä kuvailevilla tyyppeillä, kritiikkiä kriittisillä tiivistelmillä vai kohdistatko valikoimalle yleisölle käyttämällä korostettuja tiivistelmiä - valinnan pitäisi olla täysin linjassa lopputavoitteesi kanssa.

Esimerkki tiivistelmästä

Kattavan ymmärryksen varmistamiseksi on tärkeää tarkastella käytännön esimerkkejä. Tarkastellaan esimerkiksi tätä luomamme malliesimerkkiä. Se on tiivistelmä kuvitteellisesta tutkimustyöstä "Ilmastonmuutoksen vaikutus mehiläispopulaatioihin".

"Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten happamat sateet ja ilmastonmuutokseen liittyvät äärimmäiset sääolosuhteet vaikuttavat mehiläispopulaatioihin maailmanlaajuisesti. Keräämällä tietoja 50 eri tutkimuksesta, jotka on tehty viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, laadimme meta-analyysin, joka osoittaa, että näiden elintärkeiden pölyttäjien määrä on selvästi vähentynyt. Tulokset viittaavat yhteyksiin kukkivien kasvien saatavuuden muutoksiin, muuttuneeseen nektarituotantoon ja mehiläisten suoraan fysiologiseen stressiin, joka johtuu ankarista sääolosuhteista.

Johtopäätöksissämme hahmotamme ehdotettuja toimenpiteitä näiden haitallisten vaikutusten lieventämiseksi, annamme suosituksia kestävämpiä maatalouskäytäntöjä varten ja vaadimme tiukempaa ilmastonsuojelupolitiikkaa maailmanlaajuisesti."

Tässä tapauksessa lause on esimerkki siitä, miten abstrakti määritellään osoittamalla neljä olennaista elementtiä:

 1. Kuvaile lyhyesti, mistä tutkimuksessa on kyse: "Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten happamat sateet ja ilmastonmuutokseen liittyvät äärimmäiset sääolosuhteet vaikuttavat mehiläispopulaatioihin maailmanlaajuisesti."
 2. Mainitaan käytetty menetelmä: "Kokoamalla tietoja 50 eri tutkimuksesta, jotka on tehty viimeisten kahden vuosikymmenen aikana... "
 3. Tiivistetään yhteenveto tärkeimmistä havainnoista tai tuloksista: "Meta-analyysi osoittaa, että näiden elintärkeiden pölyttäjien määrä on vähentynyt huomattavasti... kukkivien kasvien saatavuuden muutosten myötä...."
 4. Ehdotetaan näistä havainnoista johdettuja seurauksia tai johtopäätöksiä: "Ehdotuksia kestävämpiä maatalouskäytäntöjä ja edunvalvontaa varten...".

Yllä olevaa esitystä tarkastelemalla voit helposti havaita, että tehokkaassa tiivistelmässä on usein tarkkuutta, johdonmukaisuutta ja tiivistä kuvailua, ja se herättää lukijoiden kiinnostuksen siihen, mitä he löytävät teoksen pääkappaleesta.

Tiivistelmän merkitys

Kun määrittelemme "abstraktia", on tärkeää pohtia sen merkitystä laajemmassa kontekstissa. Tiivistelmillä on ensisijainen merkitys, ja ne ovat keskeinen väline tieteellisessä tiedonvälityksessä, ja ne tarjoavat valtavasti arvoa sekä kirjoittajalle että lukijalle. 

Tiivistelmä antaa kirjoittajille mahdollisuuden esittää ajatuksensa tai havaintonsa lyhyesti. Tänä huomiohäiriöiden aikakautena, jolloin aika on vähissä, monimutkaisen tiedon tiivistäminen helposti sulavaan muotoon auttaa kiinnittämään välittömän huomion. Se voi herättää kiinnostusta tutkimustasi kohtaan ja mahdollisesti lisätä viittaustiheyttä.

Ei olisi väärin sanoa, että hyvin laadittu tiivistelmä antaa ensivaikutelman työstäsi. Kuten sanotaan - ensivaikutelmalla on väliä! Näin ollen selkeä tiivistelmä on tärkeä tekijä, joka luo välitöntä luottamusta seuraavaan sisältöön.

Se ei palvele vain kirjoittajia vaan myös lukijoita eri ryhmistä - tutkijoita, jotka etsivät relevanttia kirjallisuutta, tutkijoita, jotka etsivät tiiviitä tiivistelmiä, tai maallikoita, jotka ovat uteliaita teknisistä tutkimuksista - kaikki hyötyvät! Se toimii esikatseluikkunana, jonka avulla lukijat voivat ymmärtää pääkohdan syventymättä aluksi valtaviin tietomereen.

Mitä muuta? Hakukoneet tukeutuvat näihin tiivistelmiin indeksoidessaan artikkeleita. Asianmukaisesti laadittu tiivistelmä, johon on ripoteltu asiaankuuluvia avainsanoja, voi parantaa huomattavasti hakukonenäkyvyyttä ja saavutettavuutta.

Abstraktioiden tyylikkyys ylittää myös perinteiset rajat; graafiset abstraktiot ovat klassinen esimerkki, joka osoittaa tämän tosiasian - ne tekevät oppimisesta hauskaa sisällyttämällä siihen visuaalisia elementtejä!

Lue myös: Graafiset tiivistelmät vs. Infografiikka: Oppia erot

Tiukasti kirjoitettujen, tiivistelmien kautta tislattujen tiedonmurujen käyttäminen ei ole vain kätevää, vaan se on korvaamatonta, kun monimutkaisia asioita pyritään ymmärtämään.

Tiivistelmän rajoitukset

Tiivistelmällä on lukuisista eduistaan huolimatta tiettyjä rajoituksia, jotka on otettava huomioon, kun sitä käytetään laajemman teoskokonaisuuden ymmärtämiseen. Kun avaamme rajoituksia tässä jaksossa, muistakaa, että näiden puutteiden tunteminen voi antaa teille tasapainoisemman ja oivaltavamman analyysin, kun selaatte mitä tahansa tekstiä - akateemista tai ei-akateemista. 

Ensinnäkin on tärkeää huomata, että tiivistelmä on vain tiivistetty yleiskatsaus tai tilannekuva paljon pidemmästä teoksesta. Se tarjoaa ensisijaisesti korkean tason yhteenvedon, mutta ei syvenny yksityiskohtiin ja vivahteisiin, jotka ovat keskeisiä koko asiayhteyden ymmärtämisen kannalta. Se on kuin katselisi maailmaa avaimenreiän läpi - näet vain valikoituja näkökohtia sen sijaan, että saisit kattavan näkymän.

Toiseksi, riippuen siitä, onko kirjoittaja laatinut tiivistelmän taitavasti vai ei, se voi vaikuttaa merkittävästi sen tehokkuuteen. Huonosti kirjoitetusta kappaleesta voi jäädä pois olennaisia tietoja tai se voi antaa väärän kuvan siitä, mitä pääsisällössä esitetään, mikä aiheuttaa lukijoissa hämmennystä.

Lopuksi: 

 • Tiivistelmästä saattaa puuttua elintärkeitä tietoja tai perusteluja, jotka löytyvät koko asiakirjasta.
 • Kielen hienovaraisuudesta ja kontekstin monimutkaisuudesta johtuvat virhetulkintariskit kuuluvat myös sen rajoituksiin.
 • Kriittiset arvioinnit, kuten henkilökohtaiset havainnot, vivahteikkaat pohdinnat ja yksityiskohtaiset selitykset, puuttuvat yleensä abstraktista tekstistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka tiivistelmä toimii tehokkaana etenemissuunnitelmana ennen kuin sukellat tiiviiseen aineistoon, se ei ole kaikin puolin virheetön. Vaikka ne ovatkin nopeita yleiskatsauksia, jotka auttavat meitä ymmärtämään paremmin, tehokkuus ja kattavuus ovat tasapainossa, ja näiden rajoitusten huomioon ottaminen auttaa sinua arvioimaan tekstejä kattavammin.

Abstraktin historia

Kävelemme muistojen lomassa ja seuraamme abstraktien juuria ja kehitystä. Historialliset tiedot osoittavat, että tiivistelmien kirjoittaminen tai asiakirjojen keskeisten kohtien poimiminen alkoi 1700-luvulla. Tuona aikana monet tutkijat totesivat, ettei ollut käytännöllistä lukea kaikkia julkaistuja artikkeleita, koska niitä oli niin paljon. Näin syntyi se, mitä nykyään kutsutaan yleisesti tiivistelmiksi - lyhyet kirjalliset kappaleet, jotka sisältävät paljon laajemman teoksen olennaisen sisällön.

Alkuvaiheessa abstrahointi rajoittui useisiin tieteenaloihin, kuten lääketieteeseen, luonnontieteisiin ja tekniikkaan, joilla erikoistunutta tietoa oli alkanut levitä laajasti. Tällaisilla aloilla havaittiin, miten tiivistelmä voisi toimia merkkivalona, joka opastaa tutkijoita tiheän akateemisen tekstin sokkeloissa ja säästää samalla aikaa.

1800-luvun vaihteessa tieteenala kasvoi entisestään, mikä johtui muun muassa julkaisutoiminnan lisääntymisestä ja lukutaidon lisääntymisestä. Toisin kuin nykyaikana, jolloin abstraktin tarkkuus määritellään tiukasti, varhaiset abstraktin tekijät kuitenkin usein sisällyttivät tulkintojaan tai kriittisiä näkemyksiään näihin tislattujen tietojen kapseleihin.

Eteenpäin 1900-luvulle; kun tunnustettiin abstraktin keskeinen rooli tiedon tehokkaassa levittämisessä, järjestöt, kuten "The American Documentation Institute" (nykyisin tunnettu nimellä 'Informaatiotieteen ja -teknologian yhdistys') syntyi. Nämä instituutiot tarkensivat käsitystämme ja auttoivat luomaan vankat suuntaviivat, joita nyt käytetään maailmanlaajuisesti määrittelemään "abstrakti".

Myöhemmin digitaalitekniikan myötä syntyi verkkotietokantoja, kuten PubMed ja sivustot kuten Google Scholar. Tämä teknologinen aikakausi toi mukanaan merkittäviä muutoksia siihen, miten hahmotamme ja käytämme abstraktia. Fyysisten rajojen romahtaessa digitaalisessa muodossa tiiviistä mutta kattavista tiivistelmistä tuli entistäkin tärkeämpiä, koska miljardien julkaisujen lajittelu olisi mahdotonta ilman niitä.

Siirry takaisin tähän päivään: Huomionarvoisia käänteitä kiehtovalla matkallamme tämän kompaktin seurueen esiintyjän kanssa!

Näiden ajanjaksojen läpi siirtyminen muistuttaa abstraktin roolin ja käsityksen kehittymistä akateemisessa yhteisössä, tutkimuksessa ja julkaisuissa. Vaikka abstraktin muoto ja tarkoitus ovatkin hieman muuttuneet ajan myötä, uskon, että sen ydinarvo on säilynyt ennallaan: monimutkaisten asioiden yksinkertaistaminen kiehauttamalla mikä tahansa sisältö sen olennaisimpaan, sulavaan olemukseen.

Kun tutkimme kirjoitetun sanan maastoa, törmäämme väistämättä tekijänoikeuskysymyksiin. Ja kyllä, niitä voi syntyä jopa silloin, kun yritetään määritellä abstrakteja. Jos kuvittelet luoneesi jonkin teoksen - vuodattaneesi siihen luovaa tarmoa - miltä sinusta tuntuisi, jos joku yksinkertaisesti nostaisi sen pyytämättä lupaa tai antamatta tunnustusta? Todennäköisesti hieman järkyttyneenä.

Tämän merkittävän ennusteen ymmärtämiseksi on syytä huomata, että tiivistelmät kuuluvat luonnollisesti tekijänoikeuslainsäädännön piiriin. Tekijänoikeuksilla pyritään pohjimmiltaan suojelemaan alkuperäisiä luomuksia luvattomalta käytöltä.

Lue myös: Plagiointi vs. tekijänoikeuden rikkominen

Monimutkaisuudet paljastuvat kuitenkin, kun menemme syvemmälle tähän maailmaan. Ensinnäkin on muistettava, että pelkkä faktojen kooste ei voi saada tekijänoikeussuojaa, koska sitä ei pidetä ainutlaatuisena sisältönä. Sitä vastoin tiivistelmät, joissa esitetään yhteenveto kirjoittajan yksinomaisista ideoista ja havainnoista, kuuluvat paremmin tekijänoikeuden suojalinjoille, koska ne heijastavat tekijänsä tekemää henkistä työtä.

Näin avautuu keskeinen kysymys - missä määrin abstraktin teoksen käyttö rikkoo tekijänoikeuslakia?

Eräässä näkökulmassa ehdotetaan, että tiivistelmien käyttö on tietyin edellytyksin hyväksyttävää "oikeudenmukaisen käytön" vuoksi. Tämä doktriini tasapainottaa tekijöiden oikeuksia ja tukee samalla yhteiskunnan rikastumista tiedon ja ideoiden vapaan liikkuvuuden kautta.

Erityisesti akateemisissa piireissä, joissa "tiivistelmän" määrittelyn merkitys korostuu, pidetään usein harmittomana lyhyiden osien lainaamista julkaistuista teoksista (kuten tiivistelmistä) edellyttäen, että se noudattaa kohtuullisia määriä ja sisältää asianmukaiset viittaukset.

Oikeudenmukaisen käytön vesillä liikkuminen vaatii kuitenkin edelleen varovaisuutta, koska "oikeudenmukaisuuden" määritelmän harmaalla alueella on harmaita alueita. Tutkijoiden on siksi oltava varovaisia ennen kuin he sisällyttävät muiden yhteenvetoja tutkimuksiinsa ilman nimenomaista lupaa.

Tämän abstrakteihin määritelmiin liittyviä tekijänoikeudellisia kysymyksiä käsittelevän jakson lopuksi on muistettava, että jokainen tapaus on ainutlaatuinen ja vaatii huolellista harkintaa. Näiden monitahoisuuksien ymmärtäminen korostaa luovan työn tekijöiden työn kunnioittamista ja kannustaa samalla harkittua tiedonvaihtoa tiedonetsijöiden kesken kaikkialla maailmassa.

Graafiset tiivistelmät

Kun kuulet termin "tiivistelmä", kuvittelet perinteisesti kappaleen, joka on tiivis yhteenveto tutkimustyöstä tai artikkelista. Joskus tämä ei kuitenkaan riitä herättämään huomiota tai ilmaisemaan tehokkaasti monimutkaisia tietoja. Silloin tarvitaan graafisia tiivistelmiä.

Poikkeuksena perinteisistä tekstipohjaisista kuvauksista graafinen tiivistelmä on intuitiivinen ja visuaalisesti houkutteleva tapa määritellä tiivistelmä. Se kiteyttää yleensä tieteellisten tulosten ytimen yhteen ytimekkääseen kuvitukseen, jolloin lukijat voivat ymmärtää sisällön yhdellä silmäyksellä.

Ensisijainen tarkoitus on samanlainen kuin tekstikohtaisilla vastineilla: sen tarkoituksena on auttaa tutkijoita nopeasti ymmärtämään monimutkaisia ajatuksia syventymättä varsinaiseen tutkimukseen. Näin ne tarjoavat tilannekuvan siitä, mikä odottaa syvällistä lukijaa, ja edistävät välitöntä ymmärrystä eri tieteenalojen tutkijoiden keskuudessa.

Graafisilla tiivistelmillä on neljä erityispiirrettä:

 1. Visuaalinen vaikutus: Koska siinä käytetään visuaalisia elementtejä, se herättää nopeasti katsojan huomion; kiehtova grafiikka on merkki arvokkaasta sisällöstä.
 2. Selkeys: Suunnittelu vähentää monimutkaisuutta esittämällä merkittävät tulokset helpommin omaksuttavassa muodossa.
 3. Brevity: Tietojen rajaaminen vain keskeisiin kohtiin mahdollistaa nopean skannauksen.
 4. Monialainen vetovoima: Koska ne eivät perustu paljoa tekstin jargoniin, tarkkaan suunnitellut kuvitukset voivat olla merkityksellisiä myös tieteenalan ulkopuolella.

Tämän päivän ruutukeskeisellä aikakaudella sitoutumisen luominen ei ole koskaan ollut näin tärkeää - tai haastavaa. Tästä syystä olemme nähneet tämän abstraktin esitysmuodon lisääntyneen ja hyväksytyn lukuisilla akateemisilla julkaisualustoilla, kuten Elsevier ja Springer Nature.

Tehokkaiden graafisten tiivistelmien luominen vaatii kuitenkin yhteisiä taitoja - asiantuntemusta monimutkaisen tiedon yksinkertaistamisessa ja samalla esteettisen suunnittelun ymmärrystä, joka ei vaaranna asiasisällön tarkkuutta.

Graafiset tiivistelmät ovat kuitenkin pikemminkin täydentäviä lisäyksiä perinteisten tekstimuotoisten määritelmien rinnalla kuin korvaavat niitä kokonaan - kyse on pikemminkin viestinnän vahvistamisesta kuin vakiintuneiden menetelmien hylkäämisestä.

Kuten Ernest Hemingway totesi kerran: "Proosa on arkkitehtuuria, ei sisustusta". Sama pätee abstrakteihin. Määritelläänpä abstrakti sitten sanojen säikeiksi tai kuvakokoelmaksi, tavoite on sama: esittää selkeitä ja ytimekkäitä havaintoja, jotka kutsuvat jatkotutkimuksiin.

Käytä Mind the Graph:tä graafisen abstraktin luomiseen

Mind the Graph on "canva kaltaisillemme nörtteille". Se on helppokäyttöinen työkalu, jolla tutkijat voivat helposti luoda graafisia tiivistelmiä julkaisuja varten muutamassa minuutissa. Etsi vain tutkimukseesi liittyviä avainsanoja, suodata tulokset ja vedä ja pudota elementtejä canvaan. Voit myös muokata värejä, muotoja, tekstejä ja muuta, jotta graafinen tiivistelmäsi näyttää juuri siltä kuin kuvittelit. Rekisteröidy ilmaiseksi ja aloita luonnoksen luominen!

Define Abstract
logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit