Kvalitativ forskning gir forskere muligheten til å lære mer om kompleksiteten og nyansene i et tema eller fenomen gjennom dybdeanalyse. Kvalitativ forskning focuses on understanding the essence of human experience, behavior, and perception instead of acquiring numerical data. It involves interviewing, observing, and analyzing documents in order to gather detailed, descriptive data. Researchers can uncover hidden patterns, explore diverse perspectives, and capture the nuances of the study by immersing themselves in the subject’s context. 

For kvalitative forskere, Delve er et kraftig verktøy som støtter denne metoden. Flere funksjoner gjør det enkelt å analysere og tolke data. Koding, kategorisering og visualisering av data kan forenkles ved hjelp av Delve, som forenkler organiseringen og håndteringen av kvalitative data. Forskere kan hente ut meningsfull innsikt fra dataene sine ved å effektivisere disse prosessene med Delve.

Hva er kvalitativ koding?

I kvalitativ forskning refererer kvalitativ koding til systematisk organisering og kategorisering av data for å identifisere mønstre, temaer og begreper. I løpet av forskningen samles det inn store mengder kvalitative data. Forskere kan trekke ut meningsfull innsikt fra dataene ved hjelp av koding, som gir en struktur for analysen. Etter å ha lest eller lyttet til dataene, for eksempel intervjutranskripsjoner, feltnotater eller lydopptak, tilordnes tekstsegmenter koder som representerer spesifikke ideer, konsepter eller temaer. For å organisere analysen grupperer vi disse kodene i større kategorier eller temaer.

Forskere kan få en dypere forståelse av temaet gjennom koding, som avdekker sammenhenger og identifiserer mønstre som går igjen. Ny innsikt forfines og revideres etter hvert som prosessen gjentas og reflekteres. Den kvalitative kodingsprosessen er avgjørende for å forvandle kvalitative rådata til meningsfulle og tolkbare funn.

Hvilke typer kvalitative data kan kodes?

Ulike typer kvalitative data kategoriseres og analyseres ved hjelp av kvalitativ datakoding. Det er ingen grenser for hvilke typer kvalitative data som kan kodes for å identifisere mønstre, temaer og sammenhenger. Et intervju, en fokusgruppediskusjon, en observasjon, et dokument, et fotografi, en video eller et innlegg på sosiale medier kan alle kodes.

Forskeren kan ikke bare kode deltakernes verbale svar, men også kroppsspråk, følelser og ikke-verbale signaler. Ved å kode fokusgruppediskusjoner kan man identifisere temaer og ulike perspektiver blant deltakerne. Atferd, interaksjoner og kontekstuelle detaljer kan fanges opp gjennom observasjoner i naturalistiske omgivelser eller kontrollerte miljøer. Koding kan avdekke underliggende temaer eller ideologier i dokumenter, for eksempel skriftlige tekster, rapporter eller arkivmateriale. Identifisering av visuelle mønstre eller representasjoner kan oppnås ved å kode visuelle data, for eksempel fotografier eller videoer.

Along with these traditional sources of data, qualitative researchers can also collect data online, such as on social media, blogs, or online forums. People’s experiences, opinions, and narratives can be gleaned from these sources.

Kom i gang med Delve Qualitative Research

Med Delve, users can organize their data, analyze it, and visualize it in a collaborative and intuitive way. No matter what your role is, Delve offers a seamless way to dive into your datasets, whether you’re a researcher, data analyst, or simply someone trying to gain insights from it. You can import your data into Delve from spreadsheets, databases, and cloud storage platforms. 

It’s easy to import data regardless of its source with Delve because it supports a variety of file formats. The intuitive Delve interface provides interactive visualizations and tools for exploring your data once you have imported it. With Delve, one can slice and dice the data to discover patterns and trends using filters, sorting, and aggregating. Collaboration is also supported by Delve, allowing multiple users to work on the same dataset simultaneously, facilitating knowledge sharing and teamwork. No matter your level of expertise, Delve makes it easy to extract meaningful insights from your data.

De mest verdsatte funksjonene

Forskere som ønsker en effektiv og omfattende måte å finne og håndtere informasjon på, kan ha nytte av Delve. Delve har flere funksjoner som forbedrer forskningsopplevelsen og gjør det til et effektivt forskningsverktøy. Blant de mest verdsatte funksjonene er:

 • Delve har et intuitivt og brukervennlig grensesnitt som gjør det mulig for forskere med ulik teknisk kompetanse å bruke plattformen på en effektiv og enkel måte.
 • Researchers can extract meaningful insights from rich, narrative-based data with Delve’s comprehensive tools and techniques.
 • Plattformen støtter visualisering av data i en rekke overbevisende og lett forståelige formater, inkludert diagrammer, grafer og ordskyer.
 • Identifying themes, patterns, and connections within qualitative data is simplified with Delve’s coding and categorization tools.
 • Forskere kan samarbeide ved hjelp av plattformen ved å jobbe sammen, dele merknader og diskutere funn, noe som letter samarbeidet mellom kolleger.
 • Privacy and security of qualitative data are Delve’s highest priorities, with robust encryption measures and access controls to ensure data remains confidential and secure.
 • For forskere som arbeider på ulike språk og i ulike kulturelle kontekster, tilbyr Delve integrerte transkripsjons- og oversettelsestjenester for å effektivisere datainnsamlingsprosessen.
 • Forskere kan utnytte eksisterende programvare og metoder og integrere plattformen med andre kvalitative forskningsverktøy, noe som effektiviserer arbeidsflyten.

Metodiske fordeler

There are several methodological advantages to using Delve to analyze qualitative data. Delve’s features and functionalities enable researchers to gain deep insights into the complexities of human experiences by analyzing their data. For qualitative data analysis, Delve has the following methodological advantages:

 • En omfattende utforskning: Ved å fordype seg i fortellinger, intervjuer og observasjoner kan forskeren få en helhetlig forståelse av forskningsobjektet.
 • Identifisering av mønster: Using Delve’s tools and techniques, researchers can code, categorize, and organize data, identifying recurring themes, trends, and relationships.
 • En dyptpløyende analyse av subjektive menneskelige opplevelser: Delve tilbyr transkripsjons- og oversettelsestjenester for å fange opp ulike perspektiver, kulturelle nyanser og kontekstuelle påvirkninger.
 • Rike betydningslag: Delve gjør det mulig for forskere å utforske kvalitative data i dybden og avdekke kompleksiteten i fenomenene de studerer.
 • Validitet og stringens i kvalitativ forskning: Delve’s methodological advantages ensure that qualitative research findings are reliable and accurate, promoting a thorough and nuanced understanding of research subjects.
 • Forskningsinnsikt: Delve tilbyr verktøy som gjør det mulig for forskere å fange opp ulike synspunkter, analysere kulturelle kontekster og fange opp ulike perspektiver.

Anvendelse av Delve Qualitative Research

Her er stegene du må følge for å bruke Delve effektivt til kvalitativ forskning:

Bli kjent med plattformen

Learn about Delve’s features and functionality by exploring its interface. Navigate the platform, learn the layout, and locate the key tools and options.

Import og organisering av data

Importer kvalitative data til Delve. Eventuelle andre relevante datakilder, for eksempel intervjutranskripsjoner, feltnotater eller dokumenter, kan inkluderes her. Etter hvert som du gjennomfører forskningen, bør du organisere dataene logisk ved å opprette mapper og kategorier.

Kode og kategorisere dataene dine

Delve’s coding and categorization tools can help you organize and analyze your data. Identify key themes, patterns, and concepts in your data by developing a coding scheme or framework. To categorize and analyze your data systematically, apply relevant codes to specific segments.

Analyser og tolk dataene dine

Analyze and interpret the coded data that you have collected. Explore patterns, relationships, and trends in your data with Delve’s visualization options. Present your findings in an informative and meaningful manner by using charts, graphs, or word clouds.

Samarbeid og del innsikt

Work with team members or seek input from others using Delve’s collaborative features. Within the platform, you can share annotations, discuss findings, and exchange insights. By collaborating on your research, you can receive a variety of perspectives on your data analysis, which can enrich your research process.

Sikre datasikkerhet og personvern

Data security and privacy are of utmost importance to Delve. Make sure your qualitative data is protected and confidential by familiarizing yourself with the platform’s security features and encryption measures. Manage data and access controls within Delve in accordance with best practices.

Få støtte og ressurser

Delve offers comprehensive support. Get assistance from Delve’s documentation, tutorials, and customer service. Learn more about the platform and its features by exploring the available resources.

Hold deg oppdatert

Delve introduserer nye funksjoner og forbedringer med jevne mellomrom. Hold deg oppdatert ved å se etter oppdateringer og kunngjøringer fra Delve. Ved å bruke disse funksjonene kan du forbedre den kvalitative forskningsprosessen ytterligere.

Increase Your Work’s Impact And Make It More Significant

Ved å visualisere temaer kan illustrasjoner gi dybde og klarhet til tematiske analyser. En visuell presentasjon av informasjon gjør det lettere å forstå og lære. Gjennom nøye utformede visuelle fremstillinger hjelper vi deg med å formidle vitenskapelige funn. Analysen din kan forbedres effektivt ved hjelp av Mind the Graphnoe som gjør den mer tilgjengelig for et bredere publikum.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler