Η έρευνα βάσει τεκμηρίων είναι μια συστηματική και αντικειμενική προσέγγιση για την εξεύρεση, αξιολόγηση και χρήση επιστημονικών στοιχείων για την ενημέρωση της λήψης αποφάσεων και της πρακτικής σε διάφορους τομείς. Η προσέγγιση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών, τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των παρεμβάσεων και των πολιτικών σε διάφορους τομείς.

Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεκμηριωμένη έρευνα για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, την προώθηση της λογοδοσίας, την προώθηση της επιστημονικής γνώσης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και τη διασφάλιση της ασφάλειας. Θα διερευνήσουμε επίσης τις διάφορες στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ερευνητές για να διεξάγουν έρευνα βασισμένη σε αποδείξεις. 

Τι είναι η βασισμένη σε αποδείξεις έρευνα;

Η βασισμένη σε στοιχεία έρευνα είναι ένας τύπος επιστημονικής έρευνας που περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την υποστήριξη ή την αντίκρουση μιας υπόθεσης ή ενός ερευνητικού ερωτήματος, με στόχο τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων στοιχείων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Στόχος της τεκμηριωμένης έρευνας είναι η παροχή αξιόπιστων και έγκυρων στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση πολιτικών, πρακτικών και παρεμβάσεων που βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και όχι σε ανεπίσημα στοιχεία, προσωπικές εμπειρίες ή γνώμες. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει συνήθως μια ενδελεχή ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, συμπεριλαμβανομένων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών και άλλων τύπων ερευνητικών μελετών, για τον εντοπισμό των πιο αξιόπιστων και έγκυρων διαθέσιμων στοιχείων.

Στην τεκμηριωμένη έρευνα, τα δεδομένα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται επιλέγονται προσεκτικά με βάση την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη δυνατότητα γενίκευσής τους στον πληθυσμό ενδιαφέροντος. Αυτό συνεπάγεται τη χρήση σχολαστικών ερευνητικών σχεδίων, όπως τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές ή μετα-αναλύσεις, για την ελαχιστοποίηση της μεροληψίας και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αξιοπιστίας των ευρημάτων. Περιλαμβάνει επίσης τη χρήση στατιστικών μεθόδων και άλλων αναλυτικών τεχνικών για την αξιολόγηση της ισχύος και της ποιότητας των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών περιορισμών ή προκαταλήψεων που ενδέχεται να επηρεάσουν την εγκυρότητα και τη γενικευσιμότητα των ευρημάτων.

Γιατί είναι σημαντική η τεκμηριωμένη έρευνα;

Η τεκμηριωμένη έρευνα είναι σημαντική για διάφορους λόγους:

Βελτίωση της ποιότητας της λήψης αποφάσεων

Παρέχει στους επαγγελματίες και τους ερευνητές αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με πολιτικές, παρεμβάσεις και πρακτικές.

Προώθηση της λογοδοσίας

Προωθεί τη λογοδοσία, απαιτώντας από τους ερευνητές να αιτιολογούν τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους με βάση επιστημονικά στοιχεία και όχι προσωπικές απόψεις ή πεποιθήσεις.

Προώθηση της επιστημονικής γνώσης

Συμβάλλει στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης με τη δημιουργία νέων γνώσεων και ιδεών και με τον εντοπισμό κενών στην υπάρχουσα γνώση.

Αύξηση της αποδοτικότητας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας

Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των παρεμβάσεων και των πρακτικών που είναι πιο αποτελεσματικές, αποδοτικές και οικονομικά αποδοτικές, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη των περιορισμένων πόρων.

Εξασφάλιση της ασφάλειας

Μπορεί να εντοπίσει πιθανούς κινδύνους και ανησυχίες για την ασφάλεια που σχετίζονται με ορισμένες πρακτικές και παρεμβάσεις, προωθώντας έτσι την ασφάλεια και ελαχιστοποιώντας τη βλάβη.

Συνολικά, η τεκμηριωμένη έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών, τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των παρεμβάσεων και των πολιτικών σε διάφορους τομείς.

Ποιες είναι οι τεκμηριωμένες ερευνητικές στρατηγικές;

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν διάφορες ερευνητικές στρατηγικές βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία για τη διεξαγωγή συστηματικών και αξιόπιστων μελετών. Ορισμένες κοινές στρατηγικές περιλαμβάνουν:

Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές (RCT)

Οι RCT θεωρούνται το χρυσό πρότυπο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Σε μια RCT, οι συμμετέχοντες κατανέμονται τυχαία είτε στην ομάδα θεραπείας είτε στην ομάδα ελέγχου και τα αποτελέσματα συγκρίνονται μεταξύ των δύο ομάδων. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της μεροληψίας και στην αύξηση της εσωτερικής εγκυρότητας της μελέτης.

Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις

Χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση των αποτελεσμάτων πολλαπλών μελετών για ένα συγκεκριμένο θέμα. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στην αύξηση της στατιστικής ισχύος της ανάλυσης και παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη και ακριβή εικόνα των αποδεικτικών στοιχείων.

Μελέτες παρατήρησης

Χρησιμοποιούνται για την εξέταση της σχέσης μεταξύ μεταβλητών σε ένα φυσικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με τις RCT, οι μελέτες παρατήρησης δεν περιλαμβάνουν χειρισμό των μεταβλητών αλλά παρατηρούν φυσικά φαινόμενα. Οι μελέτες παρατήρησης μπορεί να είναι χρήσιμες όταν οι RCT δεν είναι εφικτές ή δεοντολογικές, αλλά μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς σε μεροληψία και σύγχυση.

Ποιοτική έρευνα

Χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση και κατανόηση σύνθετων κοινωνικών φαινομένων. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων μέσω συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης ή παρατηρήσεων και την ανάλυση των δεδομένων για θέματα και μοτίβα. Η ποιοτική έρευνα μπορεί να προσφέρει πλούσιες και σε βάθος γνώσεις για πολύπλοκα φαινόμενα, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο γενικεύσιμη από την ποσοτική έρευνα.

Αναλύσεις κόστους-οφέλους

Χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει τη σύγκριση του κόστους μιας παρέμβασης με τα οφέλη της και τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα οφέλη αντισταθμίζουν το κόστος.

Οι στρατηγικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους συνδυασμούς ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα και τα διαθέσιμα δεδομένα. Ο στόχος της τεκμηριωμένης έρευνας είναι να χρησιμοποιηθεί η καταλληλότερη στρατηγική ή ο καταλληλότερος συνδυασμός στρατηγικών για την απόκτηση αξιόπιστων και έγκυρων στοιχείων που μπορούν να ενημερώσουν για τη λήψη αποφάσεων και την πρακτική.

Γίνετε μέλος της ταχύτατα αναπτυσσόμενης κοινότητάς μας για να φέρουμε επανάσταση στην επιστημονική επικοινωνία

Mind the Graph είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες και ερευνητές να δημιουργούν υψηλής ποιότητας επιστημονικές εικονογραφήσεις, infographics και γραφικές περιλήψεις για να ενισχύσουν τον οπτικό αντίκτυπο των ερευνητικών τους δημοσιεύσεων, παρουσιάσεων και αφισών. Με την ένταξή σας Mind the Graph κοινότητα, οι επιστήμονες μπορούν να φέρουν επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν τα ερευνητικά τους ευρήματα, καθιστώντας το έργο τους πιο προσιτό, ελκυστικό και αποτελεσματικό για ένα ευρύτερο κοινό.

logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα