Изследванията са мощен инструмент за опознаване на света около нас. Независимо дали са в академичните среди, промишлеността или публичния сектор, научните изследвания могат да предоставят информация за вземането на решения, да стимулират иновациите и да подобрят разбирането ни за сложните явления. Стойността на научните изследвания обаче се крие не само в събраните данни, но и в интерпретацията на резултатите. Правилното интерпретиране на резултатите от изследванията е от решаващо значение за извличане на значими прозрения, изготвяне на точни заключения и информиране за бъдещите насоки на изследванията. 

В тази статия на Mind the Graph ще разберете основната концепция за тълкуване на резултатите от научни изследвания. В статията ще разгледате правилната процедура за проверка, почистване и редактиране на данните, както и как да ги организирате ефективно, за да подпомогнете интерпретацията.

Какво представлява интерпретацията на резултатите от научните изследвания?

Процесът на интерпретиране и осмисляне на данните, получени в рамките на научно изследване, е известен като интерпретация на резултатите от изследването. Той включва изучаване на моделите, тенденциите и корелациите на данните, за да се разработят надеждни констатации и да се направят смислени заключения.  

Интерпретацията е ключов етап от изследователския процес, тъй като помага на изследователите да определят значимостта на своите резултати, да ги свържат със съществуващите знания и да определят последващите изследователски цели. Задълбоченото тълкуване на резултатите от изследванията може да помогне да се гарантира, че резултатите са легитимни и надеждни и че допринасят за развитието на знанието в дадена област на изследване. 

Интерпретирането на резултатите от научните изследвания изисква множество стъпки, включително проверка, почистване и редактиране на данните, за да се гарантира тяхната точност, както и правилното им организиране с цел опростяване на интерпретацията. За да проверят данните и да получат надеждни заключения, изследователите трябва да използват подходящи статистически методи. Освен това те трябва да разгледат по-широките последици от своите резултати и как те се прилагат в ежедневието. 

От решаващо значение е да се има предвид, че достигането до точни изводи и генерирането на смислени заключения е повтарящ се процес, който се нуждае от задълбочено проучване. 

Процесът на проверка, почистване и редактиране на данни

Процесът на проверка, почистване и редактиране на данните може да бъде разделен на три етапа: скрининг, диагностика и лечение. Всяка стъпка има отделна цел и набор от задачи за проверка на точността и надеждността на данните. 

Фаза на скрининг

Процесът на скрининг се състои от първоначална проверка на данните с цел откриване на грешки или аномалии. Част от този процес може да бъде провеждането на основна описателна статистика, преглед на разпределенията на данните и откриване на липсващи стойности. Целта на този етап е да се открият всички проблеми с данните, които трябва да бъдат проучени допълнително.

Диагностична фаза

Диагностичната фаза включва по-обширен преглед на данните, за да се идентифицират конкретни проблеми, на които трябва да се обърне внимание. Примери за това са идентифицирането на отклонения, изследването на връзките между променливите и забелязването на аномалии в данните. Целта на тази фаза е да се идентифицират всички проблеми с данните и да се предложат подходящи варианти за лечение.

Фаза на лечение

Фазата на лечение включва предприемане на действия за разрешаване на всички трудности, установени по време на диагностичната фаза. Това може да включва премахване на отклоненията, попълване на липсващи стойности, преобразуване на данни и редактиране на данни. Целта на тази фаза е да се гарантира, че данните са надеждни, точни и в подходящ формат за анализ.

Изследователите могат да гарантират, че техните данни са висококачествени и приемливи за анализ, като използват структуриран подход за проверка, почистване и редактиране на данните.

Как да организирате показването и описанието на данните?

Организирането на показването и описването на данните е друг важен етап в процеса на анализ на резултатите от проучването. Форматът, в който се представят данните, оказва значително влияние върху това колко бързо могат да бъдат разбрани и интерпретирани. По-долу са посочени някои най-добри практики за организиране на показването и описанието на данните.

Най-добрите практики за качествени данни включват следното:

Чрез abs.gov.au

 • Използвайте цитати и анекдоти: Използвайте цитати и анекдоти от участниците, за да илюстрирате основните теми и модели в данните.
 • Групирайте подобни отговори: Подобни отговори трябва да се групират, за да се открият основните теми и модели в данните.
 • Използвайте таблици: Таблици за подреждане и обобщаване на основните теми, категории или подкатегории, разкрити от данните.
 • Използвайте цифри: Фигурите, като диаграми или графики, могат да ви помогнат да визуализирате данните и да забележите модели или тенденции.
 • Осигурете контекст: Преди да представите резултатите, обяснете темата на изследователския проект или разглежданата хипотеза, както и всякаква важна справочна информация.
 • Използвайте прост и директен език: За да опишете предоставените данни, използвайте ясен и кратък език.

Най-добрите практики за количествени данни включват следното:

Чрез abs.gov.au

 • Използвайте подходящи диаграми и графики: Изберете подходящата диаграма или графика за представените данни. Например стълбовидната диаграма може да бъде идеална за категорични данни, но диаграмата на разпръскване може да бъде подходяща за непрекъснати данни.
 • Маркирайте осите и включете легенда: Маркирайте осите на диаграмата или графиката и включете легенда, за да обясните всички използвани символи или цветове. Това улеснява читателите да разберат предлаганата информация.
 • Осигурете контекст: Дайте контекст на предоставените данни. Това може да включва кратко обобщение на разглеждания изследователски проблем или хипотеза, както и всякаква подходяща справочна информация.
 • Използвайте ясен и кратък език: За да опишете предоставените данни, използвайте ясен и кратък език. Избягвайте да използвате технически жаргон или сложен език, който може да се стори труден за разбиране от читателите.
 • Подчертайте важните констатации: Подчертайте забележителните констатации в предоставените данни. Пример за това е идентифицирането на всякакви тенденции, модели или съществени различия между групите.
 • Създайте обобщаваща таблица: Представете обобщаваща таблица, която обяснява предоставените данни. Може да се включат ключови данни като средни стойности, медиани и стандартни отклонения.

3 Съвети за тълкуване на резултатите от изследванията

Ето няколко основни съвета, които трябва да имате предвид, когато интерпретирате резултатите от изследванията:  

 1. Имайте предвид изследователския си въпрос: Най-важният съвет за интерпретиране на резултатите е да не забравяте за изследователския си въпрос. Интерпретацията ви трябва да бъде съсредоточена върху отговора на вашия изследователски въпрос и целият ви анализ трябва да бъде насочен в тази посока.
 2. Помислете за алтернативни обяснения: Изключително важно е да обмислите алтернативни обяснения на резултатите. Запитайте се дали някакви други обстоятелства могат да окажат влияние върху резултатите ви и внимателно ги преценете. Това може да помогне да се гарантира, че интерпретацията ви се основава на доказателства, а не на предположения или пристрастия. 
 3. Контекстуализирайте резултатите: Поставете резултатите в перспектива, като ги сравните с предишни изследвания по разглежданата тема. Това може да помогне за идентифициране на тенденции, модели или несъответствия, които иначе може да сте пропуснали, както и да осигури основа за последващи изследвания. 

Като следвате тези три съвета, можете да гарантирате, че интерпретацията на данните е правилна, полезна и релевантна на темата на вашето изследване и на по-широкия контекст на вашата област на изследване.

Професионален и персонализиран дизайн за вашите публикации

Mind the Graph е усъвършенстван инструмент, който осигурява професионален и адаптивен дизайн на научни публикации. Подобрете визуалното въздействие на изследванията си, като използвате привличащи вниманието визуални материали, диаграми и графики. С помощта на Mind the Graph можете просто да генерирате визуално привлекателни и информативни публикации, които привличат аудиторията ви и успешно обясняват резултатите от изследването.

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони