Открийте нови перспективи и идеи чрез качествено изследване на базата на обоснованата теория. Разберете как да насочвате решенията си в правилната посока с помощта на мощни прозрения. Може да е трудно да се намери смисъл и да се извлекат ценни прозрения в ерата на изобилната информация. За разбирането на сложни явления обоснованата теория предлага убедителен подход.

Методът на обоснованата теория щателно анализира и интерпретира качествените данни, за да разкрие основните модели, взаимоотношения и значения на света. Тази методология може да трансформира нашето мислене и процесите на вземане на решения, като разкрие скрити измерения и получи нови прозрения.

Заповядайте на увлекателно пътешествие в областта на качествените изследвания на базата на обоснованата теория. Разберете как този подход работи на практика чрез реални казуси, практически примери и експертни гледни точки. Пригответе се да изпитате красотата на нюансираните наблюдения и богатството на качествените данни, което ще ви даде увереност да вземате сигурни решения. Разгледайте нови перспективи и открийте нови неща.

Какво е качествена базисна теория?

Подходът към изучаването и разбирането на социалните явления, основан на обоснованата теория, е строг и систематичен. През 60-те години на ХХ век Анселм Щраус и Барни Глейзър разработват обоснованата теория, за да създадат теории, основани на емпирични данни, а не на предварително изградени представи.

За разлика от традиционните дедуктивни изследователски подходи той започва без предварително определени хипотези или предположения. По-скоро се използват индуктивни разсъждения, за да се развият теориите органично. За да открият модели, категории и връзки в качествените данни, изследователите извършват постоянен сравнителен анализ.

Според обоснованата теория социалните взаимодействия се характеризират със субективни преживявания и значения. Поведението и убежденията на хората се формират от социалните процеси и контексти. В изследването на основаната теория могат да се използват интервюта, наблюдения и анализ на документи.

Изследванията, в които се използва обоснована теория, могат да разкрият нови идеи и да създадат теории, основани на емпирични доказателства, които отразяват сложността на човешкия опит. Социолозите, психолозите, педагозите и мениджърите могат да се възползват от този подход при разбирането и обяснението на социалните явления.

Философски основи на обоснованата теория Качествена теория

Методологията и подходът на качественото изследване на базата на обоснованата теория се коренят във философията. Участниците в изследването активно конструират знание в резултат на взаимодействието си с изследователя, което е основната теза на обоснованата теория. Според тази перспектива реалността е субективна и са възможни множество интерпретации.

Основаната теория също така черпи вдъхновение от прагматизма, като набляга на практическото приложение на знанието. Емпирично обоснованата теория е тази, която има практически последици и се основава на емпирични доказателства. Използването на обоснованата теория като инструмент за вземане на решения гарантира, че прозренията, получени от изследванията, могат да бъдат ефективно приложени.

Основаната теория се основава в голяма степен на символния интеракционизъм. Значенията и символите играят решаваща роля за формирането на човешкото поведение. Изследванията, в които се използва обоснованата теория, проучват взаимодействието между индивидите и техния социален контекст.

В резултат на тези философски основи качественото изследване на основаната теория дава възможност на изследователите да създават теории, които резонират с ежедневната практическа реалност, като изследват сложността на човешкия опит.

Предпоставката на качествената теория

Изследванията, основани на обоснованата теория, предполагат, че данните, а не съществуващите теории или хипотези, определят какви знания се разкриват. Чрез систематично анализиране на качествени данни се цели да се разберат изследваните социални явления.

Посредством постоянни сравнения и теоретични извадки обоснованата теория позволява на теориите да възникнат от данните, за разлика от традиционното дедуктивно изследване, което проверява теориите спрямо данните. Учените се потапят в данните, като старателно ги кодират и категоризират и постепенно изграждат теории и концепции въз основа на тях.

Изследователите могат да създават емпирично обосновани теории, като същевременно разкриват скрити модели и изследват нови перспективи, използвайки този подход. Разнообразни дисциплини могат да се възползват от качествените изследвания на основаната теория, които могат да генерират нови прозрения.

Методология на обоснованата теория Качествена

С помощта на методологията на качествените изследвания, основана на теорията, изследователите могат да открият дълбоки прозрения и да създадат теория на базата на емпирични доказателства. В основата на обоснованата теория е идентифицирането на модели, концепции и връзки в качествените данни чрез систематичен анализ. Като част от изследователския процес изследователите непрекъснато събират, кодират и анализират данни. Итеративният процес създава теми и категории, които водят до теории, основани на данните.

Кодиране

Кодирането играе ключова роля в анализа и развитието на качественото изследване на базата на обоснованата теория. Кодът на обоснованата теория идентифицира модели, концепции и връзки чрез категоризиране на качествените данни. Изследователите кодират данните, като внимателно разглеждат всяка част от информацията, за да идентифицират значими единици или сегменти. След това данните се категоризират в съответствие с описателни етикети или кодове. Кодовете се сравняват, анализират и свързват, в резултат на което с напредването на процеса на кодиране се получават теми и категории. Събирането на данни и кодирането се извършват едновременно по време на кодирането на основаната теория. Кодовете и категориите, основани на данните, улесняват развитието на теорията, като позволяват разработването на теории, основани на данните.

Мемориране

Като част от методологията на качественото изследване по метода на обоснованата теория запаметяването е важна стъпка. По време на анализа на данните се документират мисли, разсъждения и прозрения. В записките изследователят улавя и организира новите идеи и интерпретации, когато те се появят от данните. Бележките предоставят богата информация, която може да се използва за разработване на концепции и теории. Целта на мемоарите е да се изследват връзките между сегменти от данни, да се генерират хипотези и да се усъвършенстват теориите, които възникват от данните. Освен това тя подпомага надеждността и строгостта на изследването, като осигурява прозрачен и проверим запис на аналитичния процес. С напредването на процеса на качествено изследване на основаната теория бележките служат като незаменим инструмент за улавяне и запазване на развиващото се разбиране на изследователите за данните.

Серендипити модел

Неочакваното и случайно откритие по време на процеса на анализ на данните е моделът на "serendipity" в качествените изследвания на базата на обоснованата теория. Значима находка се открива, когато се разпознае нещо неочаквано или незабелязано преди това. Когато изследователите сравняват и кодират постоянно, се появяват модели на случайността, което позволява гъвкаво и непредубедено изследване на данните. Съществува възможност за разработване на нови теории или перспективи в резултат на тези случайни открития, които могат да оспорят съществуващите предположения. Изследователите, които възприемат моделите на случайността, развиват по-задълбочено разбиране на явленията, като насърчават възприемчивостта към неочаквани открития в своите изследвания на основаната теория.

Сортиране

Ключова стъпка в процеса на кодиране и анализ на качественото изследване по метода на обоснованата теория е сортирането. Процесът на сортиране включва организиране на сегментите от данни въз основа на техните прилики и разлики, след като те са били транскрибирани и сегментирани. Изследователите могат да разработват концепции и теории чрез сортиране на данните и идентифициране на модели и връзки в тях. Данните систематично се сравняват и противопоставят, правят се връзки и се групират свързани сегменти. Чрез сортиране на данните изследователите могат да разработят рамка за кодиране, която ще им позволи да анализират и интерпретират данните по-нататък. В този повтарящ се процес данните се анализират по-задълбочено и се изграждат теории.

Писане

Разработването и разпространението на теориите се основава в голяма степен на писането. Изследователите генерират теоретични прозрения и концепции, докато постоянно анализират и кодират данни. Като документират и формулират тези възникващи теории, изследователите могат да усъвършенстват и изследват допълнително своите идеи. Документът по обоснована теория трябва да бъде написан по начин, който улавя нюансите и сложността на данните чрез богати описания и разкази. Изследванията могат да бъдат ефективно предадени на по-широка аудитория чрез използване на ясен и убедителен писмен текст, допринасяйки за развитието на знанията в своите области.

Използване на вече съществуваща теория в основаната теория

Увлекателен и динамичен аспект на качественото изследване на базата на обоснованата теория е използването на вече съществуваща теория. За разлика от други изследователски методологии, фокусирани върху проверката или верификацията на хипотези, обоснованата теория акцентира върху изследването на теория, основана на емпирични данни.

Основаната теория не отхвърля вече съществуващи теории, а по-скоро ги третира като ценни източници на информация за изследването. За да открият модели, концепции и връзки в данните, изследователите започват с отворено съзнание. За да усъвършенстват, разширят или дори да оспорят съществуващите рамки, те сравняват възникващите концепции със съществуващите теории.

Изследователите могат да се възползват от богатия набор от знания, който вече е наличен, като интегрират вече съществуващи теории в обоснованата теория. Подходът улеснява идентифицирането на нови прозрения, като насърчава задълбоченото разбиране на предмета. Освен това той насърчава сътрудничеството и иновациите между различните дисциплинарни перспективи.

Качественото изследване на основаната теория използва вече съществуваща теория, за да предложи цялостно разбиране на сложни явления, което разширява границите на знанието. За да създадат значим принос, изследователите трябва да надграждат съществуващите знания, което е пример за динамичния характер на изследването.

Сплит в методологията и методите на качествената теория

В полето на качествените изследвания, основани на теорията, има много дебати и разделения, особено по отношение на методологията и методологическия избор. Изследванията на основаната теория се разглеждат по различен начин от изследователите.

Дедуктивният и индуктивният подход са две основни разделения. При дедуктивното изследване изследователят започва с вече съществуваща теория и я потвърждава или усъвършенства въз основа на анализа на качествените данни. При индуктивния подход, от друга страна, се започва с отворено съзнание, което позволява на теорията да възникне по естествен начин от данните.

Методите за събиране и анализ на данни също са предмет на спорове. В традиционната обоснована теория данните се категоризират с помощта на техники за кодиране, постоянни сравнения и теоретични извадки. Разработени са и алтернативни методи, като например конструктивистката обоснована теория, която се концентрира повече върху рефлексивността и участието на изследователя.

Конструктивистка обоснована теория

В качествените изследвания на основата на теорията конструктивистката основана теория (КЗТ) представлява алтернативен подход. Като набляга на активната роля на изследователя в оформянето на анализа, той се различава от традиционната обоснована теория. Чрез CGT индивидите изследват своите субективни преживявания и значения на социалната реалност. На всеки етап от изследователския процес изследователите разсъждават и осмислят влиянието си върху интерпретацията на данните. Чрез КГТ се насърчава сътрудничеството между изследователите и участниците, което признава съвместното конструиране на знанието. Разбирането на социалния свят чрез КГТ позволява на изследователите да разработват теории, които обясняват сложността и разнообразието на човешкия опит.

Критичен реалист

Перспективата на критическия реализъм е обект на внимание в рамките на качествените изследвания на базата на теорията. Въпреки че признава влиянието на социалните и културните фактори върху нашето разбиране за реалността, критичният реализъм признава, че съществува външна реалност, която съществува независимо от нашите възприятия. Изследователят критичен реалист се стреми да разкрие механизмите и структурите, които оформят социалните явления. Вместо да се фокусира единствено върху повърхностните наблюдения, той се стреми да изследва по-дълбоките причинно-следствени връзки и контексти. В рамките на обоснованата теория изследователите могат да постигнат по-дълбоко разбиране на социалната реалност чрез критическия реализъм.

Предимства на използването на основаната теория

Можем значително да подобрим разбирането си и процесите на вземане на решения, като използваме качествено изследване на базата на обоснованата теория. Само въз основа на данните то е в състояние да разкрие дълбоки прозрения и да генерира нови теории. Разбирането на сложни явления може да се постигне чрез потапяне в качествена информация. Някои от ползите са следните:

 • Разработване на нови теории въз основа на самите данни чрез разкриване на дълбоки прозрения.
 • Насърчаване на гъвкав, повтарящ се подход, позволяващ усъвършенстване на теориите въз основа на нови данни.
 • Чрез разглеждане на множество гледни точки и интерпретации развийте цялостна перспектива по темата на изследването.
 • Качествените данни отразяват богатството на човешкия опит и обхващат сложността на човешката природа.
 • Като предоставят изключително актуални и приложими прозрения, те преодоляват пропастта между теорията и практиката.
 • Предоставяйте на вземащите решения информация, основана на доказателства, за да могат да вземат информирани решения.
 • Използването на основаната теория за информиране на процесите на вземане на решения е мощен начин за постигане на положителна промяна.
 • Намираме се на прага на революция в разбирането на широк спектър от сложни явления в най-различни дисциплини.
 • Важно е да се подобри разбирането на предмета и да се осигури цялостна представа за него.

Както се вижда от тези предимства, качествените изследвания на базата на обоснованата теория могат да разкрият дълбоки прозрения, да насърчат гъвкавостта, да приемат разнообразието, да улеснят вземането на решения, основани на доказателства, и да допринесат за значим напредък.

Ограничения при използването на качествената теория

Качественото изследване по метода на обоснованата теория е ефективна и задълбочена методология, но тя има своите ограничения. Цялостното разбиране на нейната приложимост зависи от признаването на тези ограничения. По-долу са изброени някои от установените ограничения:

 • Събирането, кодирането и анализът на данни в качествените изследвания на базата на обоснованата теория са времеемки и ресурсоемки.
 • При качествения анализ предубедеността на изследователя може да повлияе на интерпретацията на данните, като потенциално застраши обективността поради предубежденията и гледните точки на изследователя.
 • Възможно е да е трудно да се прехвърлят резултатите от обоснованата теория към други условия или популации, тъй като тя се фокусира върху специфични за контекста явления.
 • Броят на участниците в проучванията на основаната теория често е малък, тъй като в тези проучвания дълбочината има предимство пред широтата. Възможно е чрез този подход да се получат богати прозрения, но неговата обобщаемост и статистическа сила могат да бъдат ограничени.

Отчитайки тези ограничения, изследователите могат да решат какви контексти и съображения да приложат към качественото изследване на базата на обоснованата теория.

Как се прави качествено изследване по метода на обоснованата теория?

Важно е да се следва систематичен и повтарящ се процес при провеждане на изследване на основаната теория. Следвайте тези стъпки, за да започнете:

 1. Да придобие задълбочено разбиране за принципите, концепциите и техниките на обоснованата теория. Отделете време, за да научите повече за пионерите на тази методология, включително Глейзър и Щраус.
 1. Изберете тема за качествено изследване, която ви интересува. Основаната теория е особено полезна за изучаване на сложни социални явления или за изследване на области, които са слабо проучени.
 1. Интервюта, наблюдения и анализ на документи са методи за събиране на данни. Целта е да се съберат богати качествени данни, които отразяват гледната точка и опита на участниците.
 1. Кодирайте и категоризирайте данните, преди да започнете процеса на анализ. Сравнете и съпоставете първоначалните концепции чрез постоянно сравнение, като използвате отворено кодиране. Анализирайте възникващите теми, модели и връзки.
 1. Идентифицирайте връзките и понятията в данните и разработвайте категории и подкатегории, които да отразяват тези връзки и понятия в хода на анализа. Вместо да налагате предварителни схващания върху данните, оставете теорията да се появи органично.
 1. За да потвърдите и усъвършенствате възникващите категории и концепции, събирайте непрекъснато допълнителни данни. В съответствие с възникващата теория се избират нови участници или източници.
 1. Анализирайте и потвърждавайте теорията непрекъснато чрез текущ анализ. Уверете се, че нововъзникващата теория е достоверна и надеждна, като потърсите обратна връзка от колеги, експерти или участници.
 1. Последната стъпка е да документирате констатациите си, като напишете изследователски доклад, в който да опишете какво сте научили от данните. Представете подробно описание на изследователския процес, анализа и разработената теоретична рамка.

Итеративните и рефлексивните процеси са неразделна част от изследването на основаната теория. За да се разбере даден феномен, събирането на данни, анализът и разработването на теория трябва да се преплитат.

Инструменти за провеждане на изследвания по метода на базисната теория

Въпреки че изследването на основаната теория разчита предимно на качествен анализ и интерпретация на данни, няколко инструмента могат да подпомогнат и подобрят процеса. Някои от най-често използваните инструменти са изброени по-долу:

 • Софтуер за водене на бележки: Evernote и Microsoft OneNote са чудесни инструменти за водене на записки, стенограми от интервюта, наблюдения и бележки. Анализирането на данните с тези инструменти е гъвкаво и лесно.
 • Използване на софтуер за анализ на качествени данни: Инструменти като NVivo и MAXQDA могат да се използват за управление и анализ на качествени данни. В резултат на тези инструменти данните могат да се кодират, категоризират и изследват ефективно, което позволява да се идентифицират модели и да се разработят теоретични рамки.
 • Рамки за кодиране: Използвайте рамки за кодиране, за да категоризирате и анализирате данните систематично. Първоначалният списък с категории може да бъде изведен от данните или да се използва набор от предварително определени кодове. Последователността и идентифицирането на темите се улесняват с помощта на рамки за кодиране.
 • Инструменти за картографиране на концепции: Визуализирането на взаимоотношенията, връзките и йерархиите между понятията и категориите може да се извърши с инструменти за картографиране на понятия като Mind the Graph. Тези инструменти осигуряват визуално представяне на теоретичната рамка и сложността на данните.
 • Tинструменти за управление на научни изследвания: Управлявайте препратките, цитатите и прегледите на литературата с помощта на инструменти за управление на изследванията, като например Zotero или Mendeley. Цитирането на източници и проследяването на съответната литература се улесняват с тези инструменти.
 • Платформи, които улесняват сътрудничеството: Инструменти като Google Docs и Microsoft Teams улесняват съвместното писане, редактиране и коментиране на изследователски документи, когато работите в екип. 

Наложително е да изберете изследователски инструменти, които отговарят на вашите изследователски нужди и предпочитания, въпреки че тези инструменти могат да бъдат полезни. Провеждането на изследване по метода на обоснованата теория трябва да бъде ефикасно и ефективно, като същевременно се запазва целостта на качествения анализ.

Увеличете въздействието на работата си и я направете по-значима

В рамките на качественото изследване на базата на обоснованата теория се събират и интерпретират богати качествени данни. Визуалното представяне улеснява разбирането и усвояването на информацията. Ние подобряваме комуникацията на вашите научни резултати чрез внимателно разработени визуални представяния. С Mind the Graph, можете ефективно да съобщите за своето изследване на основаната теория, което ще позволи на по-широка аудитория да го разбере.

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони