Дескриптивните изследвания са основен инструмент за изследователите в широк кръг от дисциплини, тъй като осигуряват ценна информация за характеристиките, поведението и тенденциите на популациите, групите или явленията, които представляват интерес. То е мощен инструмент за създаване на хипотези, идентифициране на закономерности и генериране на нови знания по определена тема или област на интерес.

Какво представлява описателното изследване?

Описателното изследване е изследователски метод която включва наблюдение и описание на поведението, характеристиките или условията на определена популация или явление, без да се манипулират променливите. Основната цел на дескриптивните изследвания е да се предостави подробен и точен отчет за дадено явление или популация, обикновено чрез използване на различни техники за събиране на данни, като например анкети, интервюта и наблюдения. 

Цели на описателното изследване

Основната цел на описателното изследване е да предостави подробно и точно описание на явление или популация, които представляват интерес. По-конкретно, някои общи цели на описателните изследвания включват:

 • Опишете характеристиките на населението: Описателните проучвания имат за цел да предоставят подробна информация за характеристиките на определена група хора, като например техните демографски данни, здравен статус, поведение, нагласи и убеждения.
 • Идентифициране на модели или тенденции: Дескриптивните проучвания могат да помогнат за идентифициране на модели или тенденции в поведението или други явления, които могат да бъдат полезни за насочване на по-нататъшни изследвания или интервенции.
 • Създаване на хипотези: Дескриптивните проучвания могат да генерират хипотези или идеи за потенциалните причини или фактори, които оказват влияние върху дадено явление или популация.
 • Улесняване на разбирането: Описателните проучвания могат да помогнат на изследователите и практиците да разберат по-добре дадено явление или група от населението, което може да бъде полезно за разработването на ефективни интервенции или политики.

Видове описателни изследвания

Видът на използваното описателно проучване зависи от изследователския въпрос и наличните ресурси. Съществуват няколко вида дескриптивни проучвания, включително:

Доклади за случаи и серии от случаи

Докладите за случаи и сериите от случаи са описателни проучвания, които включват наблюдение и докладване на един или повече случаи на определено състояние или заболяване. Докладите за случаи обикновено описват клиничната история, симптомите и лечението на отделен пациент, докато сериите от случаи включват наблюдение на група пациенти със сходни състояния. Тези проучвания могат да предоставят ценна информация за редки състояния или неочаквани резултати от лечението. Те обаче са ограничени по отношение на способността си да установяват причинно-следствена връзка или да обобщават за по-големи популации.

Кръстосани проучвания

Кръстосаните проучвания са описателни проучвания, които събират данни в един момент от време. Тези проучвания са полезни за описване на разпространението на дадено състояние или поведение в дадена популация, както и за идентифициране на потенциални рискови фактори или връзки с други променливи. Те са сравнително бързи и лесни за провеждане, но са ограничени в способността си да установяват причинно-следствени връзки. Прочетете повече за кръстосаните проучвания в нашата статия "Картографиране на настоящето: Изследване на плюсовете и минусите на кръстосаното проучване“.

Екологични изследвания

Екологичните проучвания са описателни проучвания, които изследват връзката между експозицията и резултата на ниво популация. Обикновено те използват обобщени данни, като например данни от преброяване на населението или административни записи, за да изследват връзката между определена експозиция и здравните резултати и са полезни за генериране на хипотези и идентифициране на модели или тенденции на популационно ниво. Въпреки това те са ограничени в способността си да отчитат фактори на индивидуално ниво или да установяват причинно-следствена връзка.

Предимства на описателните изследвания

Дескриптивните проучвания имат няколко предимства, които ги правят полезни за изследователите и практиците, включително:

 • Предоставете подробна информация: Дескриптивните изследвания могат да предоставят подробно и точно описание на дадено явление или популация, което може да помогне на изследователите да разберат по-добре характеристиките, поведението, нагласите и убежденията на определена група хора.
 • Създаване на хипотези: Дескриптивните проучвания могат да генерират хипотези или идеи за потенциалните причини или фактори, които влияят върху определено явление или популация, което може да бъде полезно за насочване на бъдещи изследвания.
 • Сравнително бързо и лесно провеждане: Дескриптивните проучвания често са сравнително бързи и лесни за провеждане, което ги прави икономически ефективен начин за събиране на данни.

Недостатъци на описателните изследвания

Въпреки че описателните проучвания имат редица предимства, трябва да се вземат предвид и някои недостатъци, включително:

 • Ограничена възможност за установяване на причинно-следствена връзка: Описателните проучвания могат да опишат определено явление или популация, но не установяват причинно-следствена връзка. Те не могат да определят дали определено излагане или поведение е причинило определен резултат.
 • Ограничена обобщаемост: В описателните проучвания често се използва малка, специфична извадка, която може да не е представителна за по-голямата популация. В резултат на това констатациите от описателните проучвания може да не могат да се обобщят за други популации или условия.
 • Ограничена способност за контрол на смущаващите променливи: Описателните проучвания често не са в състояние да контролират всички потенциално смущаващи променливи, което може да затрудни изготвянето на заключения за връзката между конкретна експозиция или поведение и резултата.

Методи за събиране на данни за описателни проучвания

При описателните проучвания изборът на метод за събиране на данни зависи от изследователски въпрос, наличните ресурси и естеството на изследваната популация. Чрез избора на подходящ метод за събиране на данни изследователите могат да съберат точна и полезна информация. Основните методи за събиране на данни при описателните изследвания включват: 1:

Проучвания и въпросници

Проучванията и въпросниците обикновено се използват в описателните проучвания за събиране на данни от голям брой хора. Тези методи включват задаване на поредица от стандартизирани въпроси за събиране на информация за нагласите, убежденията, поведението или други характеристики на изследваната популация. Те могат да се провеждат лично, по телефона или онлайн и могат да се използват за събиране на количествени или качествени данни.

Наблюдения и интервюта

Наблюденията и интервютата включват пряко наблюдение или разговори с отделни лица или групи, за да се събере информация за тяхното поведение или опит. Наблюденията могат да се провеждат в естествена или лабораторна среда, а интервютата могат да се провеждат лично или по телефона. Тези методи могат да се използват за събиране на качествени или количествени данни и могат да осигурят богата, подробна информация за изследваната популация.

Фокус групи

Фокус групите са вид групово интервю, което се използва за събиране на качествени данни по определена тема или въпрос. Фокус групите обикновено включват малка група хора, на които се задават поредица от отворени въпроси за техния опит или мнения. Те могат да се провеждат лично или онлайн и могат да дадат представа за нагласите, убежденията и опита на изследваната група от населението.

Анализ на вторични данни

Анализът на вторични данни включва анализ на съществуващи данни, които са събрани за други цели, като например административни записи, медицински записи или данни от преброявания. Този метод може да бъде икономически ефективен начин за събиране на информация за определена група от населението и може да даде представа за тенденциите или моделите във времето. Важно е обаче да се вземат предвид ограниченията на данните и възможността за отклонения във вторичните източници на данни.

Техники за анализ на данни за описателни изследвания

Анализът на данните е съществен компонент на всяко описателно изследване. Целта на анализа на данните е да се извлече значима информация от данните, събрани по време на проучването. Съществуват няколко техники за анализ на данни, които обикновено се използват в описателните проучвания, включително:

Описателна статистика

Описателната статистика се използва за обобщаване и описване на характеристиките на даден набор от данни. Обикновено използваната описателна статистика включва мерки за централна тенденция, като средна стойност, медиана и мода, както и мерки за вариативност, като стандартно отклонение и диапазон. Тя може да се използва за описване на разпределението на дадена променлива, за идентифициране на отклонения и за сравняване на различни подгрупи в рамките на изследваната популация.

Проучвателен анализ на данните

Проучвателният анализ на данни (EDA) включва използването на визуални и графични техники за изследване на данните и идентифициране на модели или връзки между променливите. EDA може да се използва за идентифициране на отклонения, проверка на нормалността и откриване на потенциални грешки или несъответствия в данните. Обикновено използваните техники на EDA включват диаграми на разпръскване, хистограми, диаграми на кутии и корелационни матрици.

Етични съображения при описателните проучвания

Както и при всяко друго изследване, при провеждането на описателни проучвания има етични съображения, които трябва да се вземат предвид. Като предприемат стъпки, за да гарантират, че проучването се провежда по етичен начин, изследователите могат да помогнат да се гарантира, че правата и благосъстоянието на участниците са защитени и че проучването дава валидни и надеждни резултати. Някои от основните етични съображения включват:

 • Информирано съгласие: Участниците в описателно проучване трябва да бъдат напълно информирани за целта и естеството на проучването, както и за всички потенциални рискове или ползи. 
 • Конфиденциалност и анонимност: Изследователите трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че данните, събрани в описателно проучване, са поверителни и анонимни. 
 • Риск от увреждане: Изследователите трябва внимателно да обмислят всички потенциални рискове, на които участниците могат да бъдат изложени в резултат на участието си в проучването. Всички потенциални рискове трябва да бъдат сведени до минимум, доколкото е възможно.

Примери за описателни изследвания

Когато изучавате методите на изследване, е важно да разберете въпроса "Какво представлява описателното изследване" и неговата роля при събирането на данни. По-долу са представени някои примери за описателни проучвания:

Изследовател иска да разбере какви са моделите на сън на студентите от колежа. Проведено е проучване сред 500 колежани, като са им зададени въпроси за това колко часа спят всяка нощ, в колко часа обикновено си лягат и се събуждат и дали се чувстват отпочинали сутрин. След това изследователят анализира данните от проучването, за да създаде профил на типичните модели на сън на студентите от колежа.

Компанията иска да разбере демографските характеристики на своята клиентска база. Тя провежда проучване сред 1000 клиенти, като им задава въпроси за тяхната възраст, пол, ниво на образование и други важни фактори. След това компанията анализира данните от проучването, за да създаде профил на типичния си клиент, включващ информация като възрастов диапазон, разпределение по пол и средно ниво на доходите.

Изследовател иска да разбере какви са хранителните навици на хората в даден регион. Те провеждат наблюдения върху избора на храна и хранителното поведение на хората на обществени места. След това изследователят анализира наблюденията, за да създаде описание на типичните хранителни навици на хората в този регион, включително какви видове храна консумират, колко ядат и колко често се хранят навън.

Повече от 75 000 точни научни данни, за да увеличите въздействието си

Mind the Graph е онлайн платформа, която помага на учените да създават висококачествени научни презентации, за да подобрят своите изследвания. Платформата предлага библиотека от над 75 000 научни фигури, които са проектирани така, че да бъдат информативни и визуално привлекателни. Едно от основните предимства на използването на Mind the Graph е, че тя позволява на учените лесно да създават и персонализират научни презентации, без да се изисква предварителен опит в областта на дизайна.

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони