Точното и убедително формулиране на проблема е крайъгълен камък на успеха във всяка област на решаване на проблеми, независимо дали сте студент, предприемач или човек, който иска да постигне значителна промяна.

Докато изследваме изкуството и науката за определяне на дисертация проблемно твърдение в този блог ще изясним границите му, ще уловим същността на предизвикателството и ще подготвим почвата за иновативни решения. За да овладеете това изключително важно умение, ще разгледаме техники, съвети и примери, които ще ви дадат яснотата и целта, от които се нуждаете, за да решавате сложни проблеми.

Няма значение дали се стремите към подобряване на процесите, дали търсите нови идеи за изследвания или просто искате да подобрите арсенала си за решаване на проблеми, нашият подход за определяне на убедителни, точни и целенасочени дисертация проблемно твърдение ще ви служи като пътеводна светлина. Време е да поемем заедно на това пътешествие и да отключим силата на съвършенството в писането на проблемни твърдения.

Затова нека започнем да изучаваме това основно умение за постигане на забележителни резултати и стимулиране на положителна промяна.

Изложение на проблема

Когато се занимавате с даден проблем, формулировката на проблема служи като компас, който направлява усилията ви. Целта на изложението на проблема е ясното и кратко формулиране на предизвикателството или проблема, който трябва да бъде решен. Определянето на обхвата, контекста и значението на проблема е съществена част от процеса на решаване на проблема.

Идентифицирането на проблема и описването на неговото въздействие върху бенефициентите и околната среда са основни елементи на добре формулираното изложение на проблема. В резултат на това то поставя основите за разбиране на първопричините и възможните решения.

По същество целта на формулировката на проблема е да насочва хората и екипите в сложния терен на решаването на проблеми. Това е основата за изграждане на стратегии, проектиране на решения и измерване на напредъка. Чрез съгласуване на усилията, фокусиране на ресурсите и целенасочена работа може да се реши въпросният проблем. Първата стъпка към постигането на значими резултати в областта на иновациите и вземането на решения се състои в добре дефинираните формулировки на проблемите.

Прочетете също: Какво представлява формулировката на проблема и как трябва да бъде формулирана?

Компоненти на изложението на проблема

Ефективният процес на решаване на проблеми започва с добре структурирано изложение на проблема. Като го следвате, ще можете да сте сигурни, че сте на прав път към разбирането и разрешаването на проблема. Едно стабилно изложение на проблема включва следните компоненти:

 1. Определяне на проблема: Започнете с ясно и кратко дефиниране на проблема. Опишете проблема без излишен жаргон или двусмислие в "какво" на вашето изложение на проблема.
 2. Контекст: Важно е да се разбере контекстът. Опишете подробно проблема, включително кога и къде се появява. По този начин аудиторията ви може да придобие по-добра представа за това как и защо съществува проблемът.
 3. Определение на обхвата: Определете ясно границите на проблема. Ясно определете какво обхваща вашето твърдение и какво не. Целта на това е да се избегнат недоразумения и да се гарантира, че всички са на една и съща страница.
 4. Мащаб или въздействие на проблема: Обяснете колко голям е проблемът и как той влияе на общността. Засяга ли той отделни лица, организации или общността като цяло? За да се предаде сериозността на проблема, е полезно да се определи количествено неговото въздействие.
 5. Идентифициране на заинтересованите страни: Определете кои ключови играчи участват. Как ще бъде решен проблемът и кой е пряко засегнат? При съвместното решаване на проблеми е важно да се отчитат заинтересованите страни.
 6. Целта: Обяснете какво се надявате да постигнете с решаването на проблема. В крайна сметка какво се надявате да постигнете? Като направите това, усилията ви за решаване на проблема и потенциалните решения ще бъдат насочени в правилната посока.
 7. Ограничения или рестрикции: Има ли някакви ограничения, които трябва да се вземат предвид? Възможно е да се прилагат ограничения на ресурсите, бюджетни ограничения или ограничения във времето. За реалистичното планиране е важно да се отчитат ограниченията.
 8. Анализ на възможните първопричини: Идентифицирането на възможните първопричини може да бъде полезно, въпреки че не винаги се включва. Разбирането на причините и начина на възникване на проблема създава предпоставки за ефективни решения.

Прочетете също: От симптоми към решения: Изкуството на анализа на първопричината

 1. Данни или доказателства: Не забравяйте да включите всички данни или доказателства, с които разполагате в подкрепа на твърденията си. Като използвате данни, можете да подкрепите твърдението си, че проблемът съществува и е значим, и да добавите достоверност към аргументацията си.
 2. Приоритет: Понякога е необходимо да се справите с проблемите незабавно. В такъв случай трябва да подчертаете спешността. Това, че всички разбират спешността на ситуацията, гарантира, че ще се предприемат бързи действия.

Като използвате тези компоненти в изложението на проблема, вие не само ще можете да разбиете проблема ефективно, но и ще можете да го предадете ясно на другите, което ще улесни намирането на решения и наблюдението на напредъка. Това е пътната карта, от която се нуждаете, за да решавате успешно проблеми.

Писане на дисертация с изложение на проблема

Написването на силно изложение на проблема е неразделна част от писането на дисертация. Добре написаното изложение на проблема се състои от няколко ключови елемента.

Първото изискване е ясно и точно изложение. Осигурете незабавно разбиране на изследователския проблем, като го опишете накратко и без двусмислици. Освен това трябва да се подчертае актуалността и значимостта на проблема. С какво решаването му допринася за съществуващите знания и защо заслужава научно внимание?

Добавете дълбочина към изложението на проблема, като обсъдите потенциалните последици от него. Представете значението на вашето изследване за предишни изследвания и теории, като интегрирате изложението на проблема със съществуващата литература. Вашето изследване трябва да бъде подчертано заради неговата оригиналност и принос. Покажете как вашето изследване е уникално и предлага нов поглед или перспектива във вашата област. Вашият подход към академичния дискурс е уникален, като по този начин се подчертава неговата стойност. 

Изготвяне на увлекателно и конкретно изложение на проблема 

Изключително важно е да създадете ясен и убедителен проблем за вашата дисертация като първа стъпка. Изберете изследователска тема, която резонира с вашата област на изследване и наистина ангажира интереса ви. За да установите пропуските или нерешените проблеми в съществуващата литература, от решаващо значение е да направите задълбочен литературен обзор. Използвайте точен език и увлекателен тон, за да определите ясно проблема, който искате да изследвате. 

Като подчертаете как решението на проблема ще допринесе за обогатяване на съществуващото знание, обяснете значението на проблема както в академичен, така и в практически контекст. Осигурете целенасоченост и яснота, като определите какво включва и какво изключва вашето изследване. 

Трябва да се разработят изследователски въпроси или хипотези, пряко свързани с формулировката на проблема. Уверете се, че използвате език, който е привлекателен както за експертите, така и за хората с ограничени познания по темата. Бъдете готови да преработите изложението си в хода на изследването и потърсете обратна връзка от колеги, наставници или консултанти. В крайна сметка именно изложението на проблема е това, което направлява вашето изследване и привлича интереса на читателите, което служи като крайъгълен камък на вашата дисертация.

Разглеждане на съответните теоретични въпроси

В дисертационния труд трябва да се разглеждат съответните теоретични въпроси. Дефинирането и контекстуализирането на всеки проблем зависи от теоретичната рамка, която служи за основа на всяко изследователско начинание. В този контекст е важно да се разгледат съответните теоретични въпроси по няколко причини.

На първо място, той осигурява необходимата основа за разбиране на теоретичните основи на проблема. С нейна помощ могат да се идентифицират изследователски модели, теории и концепции, свързани с темата на изследването. На второ място, това изследване дава възможност да се идентифицират пропуски, несъответствия и области, в които може да са необходими изменения в съществуващите теории.

Изследователите са в състояние да формулират точни и интересни постановки на проблемите след цялостно проучване на теоретичните въпроси. Изложението на проблема трябва също така да бъде интегрирано в по-широкия академичен дискурс, за да се гарантира, че изследването допринася за областта.

Чрез разглеждане на теоретични въпроси може да се изгради стабилна теоретична рамка, която не само подкрепя формулировката на проблема, но и насочва дисертацията, допринасяйки за достоверността и напредъка на знанието.

Включване на статистическия анализ в изложението на проблема

При количествените изследвания включването на статистическия анализ в изложението на проблема е от решаващо значение за изграждането на основа за изследване, основано на данни. За да се изследва правилно изследователският въпрос, формулировката на проблема трябва да бъде съобразена със статистическите методи и инструменти.

Първото нещо, което прави, е да създаде предпоставки за дефиниране на ясен и проверим проблем. Той подчертава количествения характер на изследването, като изрично споменава използването на статистически анализ. Освен това той засилва специфичността и яснотата на формулировката на проблема. Изложението дава на читателите представа за методологията на изследването заедно със статистическите техники, които ще бъдат приложени, включително регресионен анализ, проверка на хипотези или извличане на данни.

В резултат на включването на статистическия анализ изследването се отличава с допълнителна научна строгост. Резултатите и заключенията от изследването ще бъдат достоверни, тъй като ще се използват систематично събиране и анализ на данни.

Пример за добри изложения на проблеми за дисертация

"Енергийният сектор е изправен пред сложно предизвикателство - преминаване към възобновяема енергия, като същевременно се поддържа надеждността на мрежата. Целта на това проучване е да се анализират техническите, икономическите и регулаторните аспекти на интегрирането на възобновяемите енергийни източници в съществуващите енергийни мрежи. Целта на изследването е да се идентифицират пречките и възможностите при интегрирането на възобновяемата енергия и да се предложи рамка за максимално увеличаване на интеграцията."

 • Контекстна обстановка: "Енергийният сектор е изправен пред сложно предизвикателство - да премине към възобновяема енергия и същевременно да запази надеждността на мрежата."
 • Цел на проучването: "Целта на това проучване е да анализира..."
 • Цели и фокус: "...техническите, икономическите и регулаторните аспекти на интегрирането на възобновяемите енергийни източници в съществуващите енергийни мрежи."
 • Цели на изследването: "Целта на изследването е да се определят пречките и възможностите..."
 • Желаният резултат: "...и да предложим рамка за максимална интеграция."

Започвайки с контекста, в изложението на проблема се очертават основните предизвикателства в енергийния сектор. Следва описание на целта на изследването, която е да се анализират специфични аспекти на интегрирането на възобновяемата енергия. За да се постигне максимална интеграция на възобновяемите енергийни източници в съществуващите енергийни мрежи, изследването има за цел да идентифицира пречките и възможностите. Всички необходими компоненти присъстват в това перфектно формулиране на проблема.

Силата на визуализациите на Mind the Graph ще изведе визуализацията на данни на следващото ниво

В стремежа за по-добро предаване и разбиране на научните открития е настъпила промяна в играта. Изследванията и дисертациите могат да бъдат улеснени с Mind the Graph. Научната комуникация ще бъде предефинирана, както я познаваме, когато визуалните елементи бъдат безпроблемно интегрирани в проектите ви. Чрез мощните инструменти на Mind the Graph можете да ангажирате визуално аудиторията си със сложни данни, като ги направите по-лесни за разбиране.

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони