Steekproeftrekking is een fundamenteel aspect van elk onderzoeksproject en het type steekproef dat wordt gekozen kan een grote invloed hebben op de geldigheid en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Er zijn zoveel verschillende soorten steekproeftechnieken beschikbaar dat het een uitdaging kan zijn om de meest geschikte te kiezen voor je onderzoeksproject. Dit artikel geeft een uitgebreid overzicht van de verschillende soorten steekproeftrekkingstechnieken en hun voor- en nadelen, evenals factoren waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van een type steekproef en veelvoorkomende valkuilen die je moet vermijden.

Wat is bemonstering?

Steekproeftrekking is het proces van het selecteren van een deelverzameling van individuen of items uit een grotere populatie om te representeren en te bestuderen. Het is een essentieel onderdeel van de meeste onderzoeken omdat het onderzoekers in staat stelt geldige conclusies te trekken over de hele populatie op basis van een kleinere steekproef. Het doel van steekproeven is om een representatieve steekproef te verkrijgen die de kenmerken van de populatie nauwkeurig weerspiegelt. De gebruikte steekproefmethode hangt af van de onderzoeksvraag, de kenmerken van de populatie en de beschikbare middelen.

Soorten steekproeven

Steekproeftrekking is het proces van het selecteren van een representatieve groep individuen of eenheden uit een grotere populatie. De twee belangrijkste soorten steekproeven zijn kanssteekproeven en niet-kanssteekproeven.

Waarschijnlijkheidsbemonstering

Kanssteekproeven maken gebruik van een willekeurige techniek die ervoor zorgt dat elk lid van de populatie een gelijke of bekende kans heeft om gekozen te worden, wat een eerlijke en representatieve steekproef oplevert. Er zijn verschillende soorten kanssteekproeven, waaronder:

Eenvoudige aselecte steekproeftrekking

Eenvoudige aselecte steekproeftrekking is een populaire en eenvoudige steekproefmethode in de statistiek. Het gaat om het selecteren van een deelverzameling van individuen of elementen uit een grotere populatie op zo'n manier dat elk individu of element een gelijke kans heeft om in de steekproef opgenomen te worden.

Systematische steekproeftrekking

Systematische steekproeftrekking is een methode om met regelmatige tussenpozen deelnemers uit een populatie te selecteren. Bijvoorbeeld, als de populatie 100 is en de gewenste steekproefgrootte 20, dan wordt elk vijfde lid van de populatie geselecteerd voor de steekproef.

Gestratificeerde steekproeftrekking

Gestratificeerde steekproeftrekking is een techniek waarbij de populatie in verschillende subgroepen of strata wordt verdeeld op basis van specifieke kenmerken, zoals leeftijd of geslacht. Deelnemers worden dan geselecteerd uit elk stratum in verhouding tot de grootte van dat stratum in de populatie.

Clusterbemonstering

Bij clusterbemonstering wordt de populatie opgedeeld in clusters of groepen en wordt vervolgens een willekeurige steekproef uit deze clusters getrokken. Alle leden van de geselecteerde clusters worden vervolgens opgenomen in de steekproef.

Meerfasige bemonstering

Meerfasensampling omvat een mix van verschillende steekproeftechnieken om een representatieve steekproef te verkrijgen. Een onderzoeker kan bijvoorbeeld gestratificeerde steekproeftrekking gebruiken om clusters te selecteren en vervolgens enkelvoudige aselecte steekproeftrekking gebruiken om deelnemers uit die clusters te selecteren.

Steekproeftrekking zonder waarschijnlijkheid

Steekproeftrekking zonder waarschijnlijkheid is een steekproeftechniek waarbij de selectie van deelnemers gebaseerd is op andere factoren dan waarschijnlijkheid. Dit betekent dat sommige leden van de populatie meer kans hebben om in de steekproef opgenomen te worden dan anderen. Er zijn verschillende soorten steekproeven zonder waarschijnlijkheid, waaronder:

Steekproeven voor het gemak

Convenience sampling is een techniek waarbij deelnemers worden geselecteerd op basis van hun gemakkelijke toegankelijkheid of beschikbaarheid. Een onderzoeker kan bijvoorbeeld deelnemers werven uit een klas die hij lesgeeft of van een online forum.

Quota steekproeven

Quota steekproeftrekking is een methode om deelnemers te selecteren met als doel de vertegenwoordiging van specifieke kenmerken binnen de steekproef te garanderen, zodat de diversiteit van de populatie wordt weerspiegeld. Een onderzoeker kan bijvoorbeeld streven naar een bepaald aantal mannen en vrouwen of een bepaald aantal deelnemers uit verschillende leeftijdsgroepen.

Sampling op basis van beoordeling

Judgemental sampling houdt in dat deelnemers worden geselecteerd op basis van het oordeel of de expertise van de onderzoeker. Dit kan geschikt zijn voor onderzoek naar een zeer gespecialiseerde of moeilijk te bereiken populatie.

Sneeuwbalsteekproef

Sneeuwbalsteekproeftrekking is een methode om deelnemers te selecteren op basis van verwijzingen van bestaande deelnemers. Dit kan nuttig zijn bij onderzoek naar een populatie die moeilijk te identificeren of direct te bereiken is, zoals drugsgebruikers of immigranten zonder papieren.

Bekijk onze contentblog over "Sneeuwbalsteekproeven: Onthul de geheimen van een krachtig onderzoeksinstrument“.

soorten steekproeven
Gemaakt met Mind the Graph

Voordelen en nadelen van verschillende soorten monsters

Elk type steekproef heeft zijn voor- en nadelen, waarmee onderzoekers rekening moeten houden bij het kiezen van een steekproefmethode. Hier volgen enkele algemene voor- en nadelen van verschillende soorten steekproeven:

Eenvoudige aselecte steekproeftrekking

Voordelen: Het is gemakkelijk te gebruiken en biedt een representatieve steekproef van de populatie.

Nadelen: Het kan duur en tijdrovend zijn om een volledige lijst van de bevolking te maken.

Systematische steekproeftrekking

Voordelen: Het is minder tijdrovend dan eenvoudige aselecte steekproeven en kan een representatieve steekproef van de populatie opleveren.

Nadelen: Als de populatie een periodiek patroon heeft, levert dit mogelijk geen representatieve steekproef op.

Gestratificeerde steekproeftrekking

Voordelen: Het kan de representativiteit van de steekproef verhogen door ervoor te zorgen dat belangrijke subgroepen worden opgenomen.

Nadelen: Het kan moeilijk zijn om de juiste strata en hun grootte te bepalen.

Clusterbemonstering

Voordelen: Het is nuttig voor grote populaties die geografisch verspreid zijn en kan kosten en tijd besparen.

Nadelen: Het kan de representativiteit van de steekproef verminderen als de clusters niet representatief zijn voor de populatie.

Meerfasige bemonstering

Voordelen: Het kan nuttig zijn voor grote populaties die geografisch verspreid zijn en het kan kosten en tijd besparen.

Nadelen: Het kan de representativiteit van de steekproef verminderen als de clusters niet representatief zijn voor de populatie.

Steekproeven voor het gemak

Voordelen: Het is eenvoudig en snel te implementeren.

Nadelen: Het kan vooroordelen introduceren en is mogelijk niet representatief voor de populatie.

Quota steekproeven

Voordelen: Het is gemakkelijk te implementeren en kan ervoor zorgen dat de steekproef de belangrijke subgroepen omvat.

Nadelen: Het kan vooroordelen introduceren en is mogelijk niet representatief voor de populatie.

Sampling op basis van beoordeling

Voordelen: Het is nuttig voor gespecialiseerde populaties en kan efficiënter zijn dan andere methoden.

Nadelen: Het kan vooroordelen introduceren en is mogelijk niet representatief voor de populatie.

Sneeuwbalsteekproef

Voordelen: Het is nuttig voor moeilijk te bereiken populaties en kan efficiënter zijn dan andere methoden.

Nadelen: Het kan vooroordelen introduceren en is mogelijk niet representatief voor de populatie.

Bekijk onze contentblog over "Sneeuwbalsteekproeven: Onthul de geheimen van een krachtig onderzoeksinstrument“.

Overwegingsfactoren bij het kiezen van een monstertype

Het kiezen van een type steekproef is een belangrijke stap in het onderzoek en omvat het overwegen van verschillende factoren om ervoor te zorgen dat de steekproef representatief is voor de populatie en dat de resultaten geldig en betrouwbaar zijn.

Onderzoeksvraag: Dit is het uitgangspunt voor het selecteren van een type steekproef, aangezien de steekproef moet worden gekozen om de onderzoeksvraag en -doelstellingen te beantwoorden. Onderzoekers moeten bepalen welke populatie ze willen bestuderen en een steekproef selecteren die representatief is voor die populatie.

Bevolking: De grootte en de kenmerken van de populatie zijn ook belangrijke factoren om rekening mee te houden. Een grotere populatie kan een grotere steekproefgrootte vereisen en de kenmerken van de populatie kunnen van invloed zijn op de keuze van het type steekproef.

Steekproefgrootte: De steekproefgrootte moet groot genoeg zijn om te garanderen dat de resultaten betrouwbaar en geldig zijn. Een grotere steekproefgrootte verkleint de foutmarge en verhoogt de precisie van de resultaten. 

Steekproeffout: Onderzoekers moeten ook rekening houden met de kans op steekproeffouten en een type steekproef kiezen dat deze fouten minimaliseert. Steekproeffouten kunnen optreden als de steekproef niet representatief is voor de populatie, wat leidt tot onnauwkeurige resultaten.

Bemonsteringsmethode: De gebruikte steekproefmethode moet geschikt zijn voor het type steekproef en de onderzoeksvraag. Verschillende steekproefmethoden hebben verschillende sterke en zwakke punten en onderzoekers moeten een methode kiezen die het beste bij hun behoeften past.

Gegevensanalyse: Deze methoden moeten ook worden overwogen bij het kiezen van een type steekproef. De grootte van de steekproef en de steekproefmethode kunnen de keuze van gegevensanalysetechnieken beïnvloeden en onderzoekers moeten een methode kiezen die geschikt is voor hun steekproef en onderzoeksvraag.

Veelvoorkomende valkuilen om te vermijden bij steekproeven

Om valkuilen te vermijden, moeten onderzoekers zorgvuldig nadenken over hun steekproefmethoden en ernaar streven om representatieve en onbevooroordeelde steekproeven te gebruiken. Ze moeten ook stappen ondernemen om steekproeffouten te minimaliseren en geschikte statistische methoden gebruiken om de gegevens te analyseren. Hier zijn veelvoorkomende valkuilen die je moet vermijden bij het uitvoeren van steekproeven in onderzoek:

Selectievooroordeel: Vertekende resultaten kunnen ontstaan als de steekproefmethode of de steekproef zelf niet representatief is voor de onderzochte populatie.

Steekproeffout: Het nemen van een steekproef resulteert natuurlijk in variatie, waardoor populatieparameters onnauwkeurig geschat kunnen worden.

Vertekening door non-respons: Dit gebeurt wanneer sommige leden van de steekproef niet reageren op de enquête of het onderzoek, wat kan leiden tot vertekening van de resultaten.

Vertekening steekproefkader: Dit komt door een onvolledig, onnauwkeurig of verouderd steekproefkader, wat leidt tot vertekening. Lees er meer over in onze contentblog "Een probleem genaamd Sampling bias“.

Vrijwillige responsvertekening: Deelnemers selecteren zichzelf voor het onderzoek, wat kan leiden tot bevooroordeelde resultaten omdat degenen die ervoor kiezen om deel te nemen kunnen verschillen van degenen die dat niet doen.

Vooringenomenheid door undercoverage: De resultaten kunnen vertekend zijn als bepaalde groepen binnen de populatie niet vertegenwoordigd zijn in het steekproefkader, wat bekend staat als undercoverage bias.

Overgeneralisatie: Het maken van brede generalisaties is een veelgemaakte fout in onderzoek waarbij radicale conclusies worden getrokken over een populatie op basis van een kleine steekproefgrootte, wat resulteert in onnauwkeurige resultaten.

Steekproeftechnieken in kwalitatief onderzoek

In kwalitatief onderzoek zijn enkele veelgebruikte steekproeftechnieken:

Doelgerichte steekproeftrekking: Dit is het selecteren van deelnemers op basis van specifieke criteria die relevant zijn voor de onderzoeksvraag of -doelstelling. Dit kan inhouden dat er personen worden gekozen die over bepaalde expertise, ervaring of unieke perspectieven beschikken.

Sneeuwbalsteekproeven: Begint met een kleine groep deelnemers en vraagt hen dan om andere potentiële deelnemers door te verwijzen die aan de onderzoekscriteria voldoen. Deze techniek kan nuttig zijn als de doelgroep moeilijk te bereiken is of een lage respons heeft. Bekijk onze contentblog over "Sneeuwbalsteekproeven: Onthul de geheimen van een krachtig onderzoeksinstrument“.

Maximale variatie bemonstering: Als het de bedoeling is om een fenomeen diepgaand te onderzoeken en de complexiteit ervan vast te leggen, is het gunstig om deelnemers te selecteren die een breed spectrum van perspectieven of ervaringen omvatten die relevant zijn voor de onderzoeksvraag. Deze aanpak stelt de onderzoeker in staat om een breder scala aan inzichten te verkrijgen en de uitgebreidheid van het onderzoek te vergroten.

Theoretische steekproeftrekking: Bij deze techniek worden deelnemers geselecteerd op basis van de thema's of patronen die tijdens het verzamelen van de gegevens naar voren komen. Deze techniek wordt vaak gebruikt in gefundeerd theorieonderzoek waarbij het doel is om een theorie te ontwikkelen die is geworteld in de gegevens.

Gemakssampling: Convenience sampling selecteert deelnemers die gemakkelijk bereikbaar of beschikbaar zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Onderzoekers gebruiken deze techniek vaak bij verkennend onderzoek of wanneer tijd en middelen beperkt zijn. Het kan echter leiden tot een vertekende steekproef als de deelnemers niet representatief zijn voor de populatie van belang.

Steekproeftechnieken in kwantitatief onderzoek

Hier zijn enkele veelgebruikte steekproeftechnieken die in kwantitatief onderzoek worden gebruikt:

Eenvoudige aselecte steekproeftrekking: Dit is een basissteekproeftrekkingstechniek waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft om geselecteerd te worden voor de steekproef.

Gestratificeerde aselecte steekproeftrekking: Om representativiteit te garanderen, houdt de gestratificeerde aselecte steekproeftechniek in dat de populatie op basis van bepaalde criteria in strata of groepen wordt verdeeld en dat uit elk stratum een steekproef wordt getrokken.

Clusterbemonstering: Dit is een techniek waarbij een willekeurige steekproef van clusters of groepen, zoals scholen of buurten, wordt geselecteerd en vervolgens individuen binnen elk geselecteerd cluster worden geselecteerd om de steekproef te vormen. Bekijk onze inhoudsblog over "De kracht van clusteranalyse ontsluiten“.

Systematische bemonstering: Systematische steekproeftrekking is een techniek om individuen uit de populatie te selecteren door elk n-de lid te kiezen, bijvoorbeeld elke 10de persoon op een lijst.

Meerfasige bemonstering: Dit selecteert steekproeven in een reeks stappen. Onderzoekers zouden bijvoorbeeld kunnen beginnen met het kiezen van een willekeurige steekproef van staten, gevolgd door een willekeurige steekproef van steden uit die staten en uiteindelijk een willekeurige steekproef van individuen binnen die steden.

Gemakssampling: Het is een techniek die verwijst naar de praktijk van het selecteren van onderzoeksdeelnemers die gemakkelijk beschikbaar of handig zijn voor de onderzoeker, zoals het selecteren van studenten uit een klaslokaal.

Quota steekproeven: Quota steekproeftrekking verwijst naar de methode om steekproeven te selecteren op basis van vooraf vastgestelde quota of vooraf bepaalde aantallen voor specifieke criteria, zoals leeftijd of geslacht.

200+ voorgemaakte prachtige sjablonen voor professionele infographics

Mind the Graph platform is een waardevolle bron voor wetenschappers die de impact van hun onderzoek willen verbeteren en hun bevindingen effectief willen communiceren. Een van de belangrijkste functies van het platform is de toegang tot meer dan 200 kant-en-klare, prachtige sjablonen voor professionele infografieken. Met deze functie kunnen onderzoekers eenvoudig en efficiënt verbluffende visuele weergaven van hun gegevens maken, die de aandacht van hun doelpubliek kunnen trekken en de algehele impact van hun onderzoek kunnen verbeteren.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen