In het domein van sociaal-wetenschappelijk onderzoek heeft sneeuwbalsteekproeftrekking zich ontpopt als een unieke en krachtige methodologie. Traditionele steekproefmethoden worden vaak geconfronteerd met uitdagingen als het gaat om het bestuderen van populaties die moeilijk te bereiken zijn. Sneeuwbalsteekproeven bieden echter een effectief alternatief door gebruik te maken van bestaande connecties en netwerken. 

Door de fijne kneepjes van deze methodologie te begrijpen, kunnen onderzoekers hun steekproefgrootte uitbreiden en waardevolle inzichten verwerven die anders misschien verborgen waren gebleven. In dit artikel geven we een overzicht van sneeuwbalsteekproeven, verkennen we de verschillende soorten en methoden, duiken we in de toepassingen ervan in verschillende domeinen en evalueren we zowel de voordelen als de beperkingen.

Wat is sneeuwbalsteekproeven?

Sneeuwbalsteekproeftrekking, ook bekend als kettingreferentiesteekproeftrekking of netwerksteekproeftrekking, heeft de aandacht getrokken als een niet-probabiliteitssteekproeftrekkingstechniek die veel wordt gebruikt in sociaalwetenschappelijk onderzoek. Het belangrijkste doel is om de beperkingen van traditionele steekproefmethoden te overwinnen bij het bestuderen van populaties die moeilijk toegankelijk zijn.

Door gebruik te maken van de kracht van verwijzingen van oorspronkelijke deelnemers, kunnen onderzoekers hun steekproefgrootte uitbreiden en toegang krijgen tot verborgen populaties, gemarginaliseerde gemeenschappen of personen die betrokken zijn bij gestigmatiseerd gedrag. In de volgende secties gaan we dieper in op de basisprincipes van sneeuwbalsteekproeftrekking, de onderliggende principes en de redenen achter de effectiviteit.

Soorten sneeuwbalsteekproeven

Binnen het domein van sneeuwbalsteekproeftrekking kunnen verschillende benaderingen worden gebruikt om tegemoet te komen aan specifieke onderzoeksbehoeften en -doelstellingen. In dit hoofdstuk bespreken we twee soorten sneeuwbalsteekproeven in detail, waarbij we hun unieke kenmerken belichten en laten zien wanneer elke benadering kan worden gebruikt. 

 • Homogene sneeuwbalsteekproeftrekking: Dit type sneeuwbalsampling richt zich op het werven van deelnemers met vergelijkbare kenmerken of ervaringen, zodat de steekproef een specifieke subgroep binnen de doelpopulatie vertegenwoordigt. Met homogene sneeuwbalsampling kunnen onderzoekers genuanceerde inzichten verkrijgen in het onderzoeksonderwerp.
 • Heterogene sneeuwbalsteekproeftrekking: Bij heterogene sneeuwbalsampling proberen onderzoekers deelnemers met verschillende achtergronden te werven om een breder perspectief op het onderzoeksonderwerp te krijgen. Deze aanpak maakt een uitgebreide verkenning van het onderzoeksdomein mogelijk. 

Sneeuwbalmethode

Sneeuwbalsteekproeftrekking omvat verschillende methoden die onderzoekers kunnen gebruiken om hun steekproefomvang effectief te initiëren en uit te breiden. Een prominente methode is Respondent-Driven Sampling (RDS), die peer-driven werving combineert met statistische aanpassingen. Daarnaast is sneeuwbalsampling met zaden een andere waardevolle methode. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de details van deze methoden en verkennen we hun toepassingen in verschillende onderzoekscontexten.

Respondentgestuurde steekproef (RDS)

RDS is een rigoureuze en veelgebruikte methode van sneeuwbalsteekproeftrekking die aan populariteit heeft gewonnen omdat ze representatieve schattingen kan opleveren binnen verborgen populaties. Deze methode combineert werving door gelijken met statistische aanpassingen om enkele van de beperkingen van traditionele sneeuwbalsteekproeven te omzeilen.

Het RDS-proces begint met de identificatie van een klein aantal initiële deelnemers, vaak "seeds" genoemd. Onderzoekers selecteren de deelnemers op basis van hun kennis van en connecties binnen de doelpopulatie. De criteria kunnen specifieke kenmerken of eigenschappen omvatten die aansluiten bij de onderzoeksdoelstellingen.

Zodra de seeds zijn geworven, wordt hen gevraagd om andere personen uit de doelpopulatie die aan de onderzoekscriteria voldoen, voor te dragen. Het verwijzingsproces gaat iteratief verder, waarbij elke deelnemer anderen doorverwijst en zo een verwijzingsketen creëert. Belangrijk is dat RDS een mechanisme introduceert om de vertekeningen die inherent zijn aan sneeuwbalsteekproeven te beheersen door statistische aanpassingen toe te passen tijdens de fase van gegevensanalyse.

De statistische aanpassingen in RDS zijn bedoeld om rekening te houden met de niet-willekeurige aard van het wervingsproces. Deze aanpassingen maken gebruik van de informatie over de netwerkgrootte van de deelnemers en de kenmerken van de doelpopulatie om de gegevens te wegen en de populatieparameters nauwkeurig te schatten. Door deze aanpassingen op te nemen, levert RDS geldige en betrouwbare schattingen die geëxtrapoleerd kunnen worden naar de bredere verborgen populatie.

De toepassingen van RDS zijn divers, onderzoekers gebruiken deze methode op verschillende gebieden zoals volksgezondheid, sociologie en epidemiologie. Het is vooral nuttig bij het bestuderen van populaties die te maken hebben met gestigmatiseerd gedrag, zoals mensen met hiv/aids, drugsgebruikers of sekswerkers.

RDS stelt onderzoekers in staat om personen te bereiken die misschien huiverig zijn om hun identiteit of affiliatie bekend te maken en zo waardevolle inzichten te verschaffen in deze vaak gemarginaliseerde en ondervertegenwoordigde populaties.

Sneeuwbalbemonstering met zaden

Sneeuwbalsampling met zaden is een andere methode binnen de sneeuwbalsampling die begint met een kleine reeks initiële deelnemers, beter bekend als zaden. De selectie van seeds bij Snowball Sampling met zaden is cruciaal, omdat zij als basis dienen voor het daaropvolgende wervingsproces. 

Onderzoekers zoeken individuen met relevante kennis, ervaringen of connecties binnen de doelpopulatie. Door te beginnen met zaden die aan de specifieke criteria voldoen, kunnen onderzoekers ervoor zorgen dat de kans groter is dat de volgende doorverwijzingen ook aan de onderzoekscriteria voldoen.

Zodra de seeds zijn geïdentificeerd, worden ze benaderd door de onderzoekers en gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Naast hun eigen deelname wordt de seeds gevraagd om andere personen uit hun netwerk door te verwijzen die ook aan de onderzoekscriteria voldoen. Dit verwijzingsproces vormt de basis voor het uitbreiden van de steekproefomvang door middel van volgende wervingsgolven.

Het doorverwijzingsproces gaat iteratief verder, waarbij elke deelnemer anderen nomineert die op hun beurt meer deelnemers doorverwijzen. Dit doorverwijsmechanisme maakt het mogelijk om mensen te werven die via traditionele methoden niet te bereiken waren. Door gebruik te maken van bestaande sociale connecties en netwerken, biedt Snowball Sampling met Seeds een manier om verborgen of moeilijk bereikbare populaties te bereiken.

Deze methode biedt voordelen in termen van efficiëntie en praktische uitvoerbaarheid, omdat bestaande relaties worden gebruikt om de steekproef uit te breiden. Het vertrouwen en de goede verstandhouding tussen de initiële seeds en hun verwijzers kan de kans op deelname vergroten en uitgebreidere gegevens opleveren. 

Het is echter belangrijk om op te merken dat de steekproef verkregen via Snowball Sampling met zaden nog steeds onderhevig kan zijn aan vertekeningen, aangezien de rekrutering afhankelijk is van de kenmerken en connecties van de initiële zaden.

Samengevat biedt Snowball Sampling met Seeds een strategische aanpak om de steekproefgrootte uit te breiden door gebruik te maken van initiële seeds die aan specifieke criteria voldoen en door hun sociale netwerken in te zetten voor het werven van deelnemers. Deze methode biedt onderzoekers een waardevol hulpmiddel om toegang te krijgen tot verborgen populaties en inzichten te verzamelen van individuen die mogelijk unieke perspectieven of ervaringen hebben met betrekking tot het onderzoeksonderwerp.

Toepassingen van sneeuwbalsteekproeven

Onderzoekers hebben in verschillende onderzoekscontexten gebruik gemaakt van Snowball Sampling. Het is vooral nuttig bij het bestuderen van gemeenschappen of groepen die nauw met elkaar verbonden zijn, geografisch verspreid zijn of een hoge mate van sociale cohesie bezitten. Door te beginnen met zaden die sterke banden hebben binnen deze gemeenschappen, kunnen onderzoekers effectief netwerken aanboren en toegang krijgen tot individuen die anders moeilijk te vinden of te betrekken zouden zijn.

Sneeuwbalsteekproeven vinden toepassingen in verschillende onderzoeksdomeinen, waaronder:

 • Onderzoek naar infectieziekten: Het bestuderen van moeilijk te bereiken populaties die getroffen zijn door infectieziekten, zoals HIV/AIDS, waarbij traditionele steekproeftechnieken mogelijk niet effectief zijn.
 • Sociale wetenschappen: Het onderzoeken van gemarginaliseerde gemeenschappen, verborgen populaties of individuen die betrokken zijn bij illegale activiteiten om hun gedrag, houding en ervaringen te begrijpen.
 • Marktonderzoek: Het onderzoeken van nichemarkten of consumentsegmenten die moeilijk te identificeren zijn met traditionele steekproefmethoden.
 • Antropologie en etnografie: Het uitvoeren van diepgaande studies van kleine, hechte gemeenschappen of culturen waar de toegang beperkt kan zijn.

Voordelen en nadelen

Steekproeftrekking met sneeuwbal biedt onderzoekers een reeks voordelen die het een aantrekkelijke keuze maken voor onderzoeksinspanningen. In dit hoofdstuk zullen we zowel de voor- als nadelen van sneeuwbalsteekproeven onderzoeken, zodat onderzoekers een volledig begrip krijgen van de implicaties ervan.

Voordelen van sneeuwbalsteekproeftrekking

 1. Toegang tot moeilijk te bereiken populaties: Het stelt onderzoekers in staat om populaties te bereiken die anders ontoegankelijk of ondervertegenwoordigd zijn in conventionele steekproefbenaderingen.
 2. Kosten- en tijdefficiëntie: Sneeuwbalsteekproeven zijn vaak kosteneffectiever en sneller dan andere steekproefmethoden, omdat ze gebruik maken van bestaande connecties en netwerken.
 3. Meer samenwerking tussen deelnemers: Deelnemers die worden doorverwezen door bestaande connecties voelen zich mogelijk meer op hun gemak en zijn eerder bereid om deel te nemen aan het onderzoek.

Nadelen van sneeuwbalsteekproeftrekking

 1. Vertekening steekproef: Het vertrouwen op verwijzingen kan leiden tot selectievooroordelen, omdat deelnemers gemeenschappelijke kenmerken of meningen kunnen hebben.
 2. Beperkte generaliseerbaarheid: Het is mogelijk dat sneeuwbalsteekproeven geen representatieve steekproef van de doelpopulatie opleveren, wat de generaliseerbaarheid van de bevindingen beperkt.
 3. Ethische overwegingen: Hierin moeten zaken aan de orde komen als geïnformeerde toestemming, privacy en mogelijke schade voor deelnemers.

Verzadiging beoordelen: Verschillende benaderingen

Verzadiging is een cruciaal aspect van kwalitatief onderzoek, dat bepaalt wanneer het verzamelen van meer gegevens minder rendement oplevert. Er kunnen verschillende benaderingen worden gebruikt om verzadiging te beoordelen binnen de context van sneeuwbalsampling. In dit hoofdstuk verkennen we drie verschillende benaderingen om verzadiging te beoordelen bij sneeuwbalsampling, om onderzoekers te helpen bepalen wanneer ze moeten stoppen met het verzamelen van gegevens.

 • Gegevensdriehoeksmeting: Onderzoekers analyseren gegevens vanuit meerdere bronnen, perspectieven of methoden om verzadiging te bereiken.
 • Theoretische verzadiging: Wanneer de verzamelde gegevens het theoretisch kader ondersteunen of ontwikkelen, is de verzadiging bereikt.
 • Redundantie van informatie: Onderzoekers blijven monsters nemen totdat er weinig of geen nieuwe informatie uit de gegevens naar voren komt.

Sneeuwbalsampling: een waardevol onderzoeksinstrument

Steekproeftrekking met sneeuwballen is een waardevol onderzoeksinstrument gebleken dat onderzoekers in staat stelt om populaties te bestuderen die anders moeilijk te bereiken zijn met traditionele steekproefmethoden. Door de methodologie, soorten, methoden, voordelen en beperkingen van sneeuwbalsteekproeven te begrijpen, kunnen onderzoekers weloverwogen beslissingen nemen over de toepassing ervan in hun onderzoeken.

Met zijn potentieel om inzichten te onthullen van verborgen populaties, draagt sneeuwbalsteekproeftrekking bij aan de vooruitgang van sociaal-wetenschappelijk onderzoek en daarbuiten. Door gebruik te maken van bestaande connecties en netwerken kunnen onderzoekers hun steekproefgrootte vergroten, toegang krijgen tot gemarginaliseerde gemeenschappen en dieper ingaan op het gedrag, de houding en de ervaringen van personen die betrokken zijn bij gestigmatiseerd gedrag.

Mind the Graph is een krachtig platform dat wetenschappers, docenten en onderzoekers toegang biedt tot meer dan 200 kant-en-klare sjablonen voor professionele infografieken. Met deze visueel aantrekkelijke sjablonen kunnen gebruikers boeiende en informatieve visuals maken om wetenschappelijke concepten effectief over te brengen. 

Of het nu gaat om het presenteren van onderzoeksresultaten, het uitleggen van complexe onderwerpen of het maken van educatief materiaal, Mind the Graph biedt een gebruiksvriendelijke interface en een uitgebreide bibliotheek met afbeeldingen en pictogrammen om wetenschappelijke communicatie te verbeteren.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen