Innen samfunnsvitenskapelig forskning har snøballutvalg vokst frem som en unik og effektiv metode. Tradisjonelle utvalgsmetoder har ofte utfordringer når det gjelder å studere populasjoner som er vanskelige å nå. Snøballutvalg er imidlertid et effektivt alternativ ved å utnytte eksisterende kontakter og nettverk. 

Ved å forstå hvordan denne metoden fungerer, kan forskere utvide utvalgsstørrelsen og få verdifull innsikt som ellers ville ha forblitt skjult. I denne artikkelen gir vi en oversikt over snøballutvalg, utforsker de ulike typene og metodene, ser nærmere på hvordan de kan brukes på ulike områder, og vurderer både fordeler og begrensninger.

Hva er Snowball Sampling?

Snøballutvalg, også kjent som kjedeutvalg eller nettverksutvalg, har fått oppmerksomhet som en ikke-sannsynlighetsteknikk som er mye brukt i samfunnsvitenskapelig forskning. Det primære formålet er å overvinne begrensningene ved tradisjonelle utvalgsmetoder når man studerer populasjoner som er vanskelige å få tilgang til.

Ved å dra nytte av henvisningene fra de første deltakerne kan forskerne utvide utvalget og få tilgang til skjulte populasjoner, marginaliserte grupper eller personer med stigmatisert atferd. I de følgende avsnittene går vi nærmere inn på det grunnleggende ved snøballutvalg, de underliggende prinsippene og årsakene til at det er så effektivt.

Typer av snøballutvalg

Innenfor snøballutvalg kan man bruke ulike tilnærminger for å imøtekomme spesifikke forskningsbehov og -mål. I dette avsnittet vil vi diskutere to typer snøballutvalg i detalj, belyse deres unike egenskaper og vise når de bør brukes. 

 • Homogent snøballutvalg: Denne typen snøballutvalg fokuserer på å rekruttere deltakere med lignende egenskaper eller erfaringer, slik at utvalget representerer en spesifikk undergruppe i målpopulasjonen. Med et homogent snøballutvalg kan forskerne få nyansert innsikt i forskningstemaet.
 • Heterogen snøballprøvetaking: I heterogene snøballutvalg tar forskerne sikte på å rekruttere deltakere med ulik bakgrunn for å få et bredere perspektiv på forskningstemaet. Denne tilnærmingen muliggjør en omfattende utforskning av forskningsområdet. 

Metoder for snøballutvalg

Snøballutvelgelse omfatter ulike metoder som forskere kan bruke for å initiere og utvide utvalgsstørrelsen på en effektiv måte. En fremtredende metode er Respondent-Driven Sampling (RDS), som kombinerer respondentdrevet rekruttering med statistiske justeringer. I tillegg er Snowball Sampling with Seeds en annen verdifull metode. I denne delen går vi nærmere inn på disse metodene og undersøker hvordan de kan brukes i ulike forskningssammenhenger.

Respondentdrevet prøvetaking (RDS)

RDS er en grundig og mye brukt metode for snøballutvalg som har blitt populær på grunn av sin evne til å gi representative estimater i skjulte populasjoner. Denne metoden kombinerer likemannsdrevet rekruttering med statistiske justeringer for å overvinne noen av begrensningene forbundet med tradisjonelle snøballutvalg.

The process of RDS begins with the identification of a small number of initial participants, often referred to as “seeds”. Researchers select seeds based on their knowledge of and connections within the target population. The criteria may include specific characteristics or attributes that align with the research objectives.

Når frøene er rekruttert, blir de bedt om å nominere andre personer fra målgruppen som oppfyller forskningskriteriene. Henvisningsprosessen fortsetter iterativt, der hver deltaker henviser andre, slik at det dannes et nettverk av henvisninger. Det er viktig å merke seg at RDS introduserer en mekanisme for å kontrollere skjevhetene som er forbundet med snøballutvalg, ved å foreta statistiske justeringer i dataanalysefasen.

The statistical adjustments in RDS aim to account for the non-random nature of the recruitment process. These adjustments utilize the information on participants’ network sizes and the characteristics of the target population to weight the data and estimate population parameters accurately. By incorporating these adjustments, RDS provides valid and reliable estimates that can be extrapolated to the broader hidden population.

Bruksområdene for RDS er mangfoldige, og forskere bruker metoden innen ulike fagfelt som folkehelse, sosiologi og epidemiologi. Den er spesielt nyttig når man studerer befolkningsgrupper som er berørt av stigmatisert atferd, for eksempel personer som lever med HIV/AIDS, narkotikabrukere eller sexarbeidere.

RDS gjør det mulig for forskere å nå personer som kan være skeptiske til å avsløre sin identitet eller tilhørighet, og gir dermed verdifull innsikt i disse ofte marginaliserte og underrepresenterte gruppene.

Snøballprøvetaking med frø

Snowball Sampling with Seeds er en annen metode som brukes innenfor snøballutvalg, og som begynner med et lite antall deltakere, såkalte seeds. Utvelgelsen av seeds i Snowball Sampling with Seeds er avgjørende, ettersom de danner grunnlaget for den videre rekrutteringsprosessen. 

Forskere søker etter personer som har relevant kunnskap, erfaring eller kontakter i målpopulasjonen. Ved å starte med frø som oppfyller de spesifikke kriteriene, kan forskerne sikre at de påfølgende henvisningene med større sannsynlighet også oppfyller forskningskriteriene.

Når seedene er identifisert, blir de kontaktet av forskerne og bedt om å delta i studien. I tillegg til at de selv deltar, blir de bedt om å henvise andre personer i nettverket sitt som også oppfyller forskningskriteriene. Denne henvisningsprosessen danner grunnlaget for å utvide utvalgsstørrelsen gjennom påfølgende rekrutteringsrunder.

Henvisningsprosessen fortsetter iterativt, der hver deltaker nominerer andre som i sin tur henviser flere deltakere. Denne kjedehenvisningsmekanismen gjør det mulig å rekruttere personer som kanskje ikke ville vært tilgjengelige med tradisjonelle utvalgsmetoder. Ved å utnytte eksisterende sosiale kontakter og nettverk gir Snowball Sampling with Seeds tilgang til skjulte eller vanskelig tilgjengelige grupper.

Denne metoden er både effektiv og praktisk, ettersom den utnytter eksisterende relasjoner til å utvide utvalget. Tilliten og relasjonen som er etablert mellom de opprinnelige seedene og deres henvisninger, kan øke sannsynligheten for deltakelse og gi mer omfattende data. 

Det er imidlertid viktig å merke seg at utvalget som oppnås gjennom Snowball Sampling with Seeds fortsatt kan være utsatt for skjevheter, ettersom rekrutteringen er avhengig av egenskapene og forbindelsene til de opprinnelige Seeds.

Oppsummert er Snowball Sampling with Seeds en strategisk tilnærming til å utvide utvalgsstørrelsen ved å benytte seg av seedede personer som oppfyller spesifikke kriterier, og utnytte deres sosiale nettverk til å rekruttere deltakere. Denne metoden gir forskere et verdifullt verktøy for å få tilgang til skjulte populasjoner og samle innsikt fra personer som kan ha unike perspektiver eller erfaringer knyttet til forskningstemaet.

Bruksområder for snøballprøvetaking

Forskere har brukt snøballutvalg i ulike forskningssammenhenger. Snøballutvelgelse er spesielt nyttig når man studerer lokalsamfunn eller grupper som er tett knyttet sammen, geografisk spredt eller har en høy grad av sosialt samhold. Ved å starte med frø som har sterke forbindelser i disse miljøene, kan forskere effektivt utnytte nettverkene og få tilgang til personer som ellers kan være vanskelige å finne eller engasjere.

Snøballutvelgelse kan brukes på en rekke forskningsområder, blant annet:

 • Forskning på infeksjonssykdommer: Studier av vanskelig tilgjengelige populasjoner som er rammet av smittsomme sykdommer, for eksempel HIV/AIDS, der tradisjonelle prøvetakingsteknikker kanskje ikke er effektive.
 • Samfunnsvitenskap: Utforske marginaliserte lokalsamfunn, skjulte befolkningsgrupper eller personer som er involvert i ulovlige aktiviteter for å forstå deres atferd, holdninger og erfaringer.
 • Markedsundersøkelser: Undersøke nisjemarkeder eller forbrukersegmenter som er vanskelige å identifisere ved hjelp av tradisjonelle utvalgsmetoder.
 • Antropologi og etnografi: Gjennomføre dybdestudier av små, sammensveisede samfunn eller kulturer der tilgangen kan være begrenset.

Fordeler og ulemper

Snøballutvalg gir forskere en rekke fordeler som gjør det til et overbevisende valg i forskningssammenheng. I denne delen skal vi se nærmere på både fordelene og ulempene ved snøballutvalg, slik at forskerne får en helhetlig forståelse av hva det innebærer.

Fordeler med snøballutvalg

 1. Tilgang til vanskelig tilgjengelige grupper: Det gjør det mulig for forskere å nå populasjoner som ellers er utilgjengelige eller underrepresentert i konvensjonelle utvalgsmetoder.
 2. Kostnads- og tidseffektivitet: Snøballutvelgelse er ofte mer kostnadseffektivt og raskere enn andre utvalgsmetoder, siden det utnytter eksisterende kontakter og nettverk.
 3. Økt samarbeid mellom deltakerne: Deltakere som henvises av eksisterende kontakter, kan føle seg mer komfortable og være mer villige til å delta i studien.

Ulemper ved snøballutvalg

 1. Utvalgsskjevhet: Det å basere seg på henvisninger kan føre til seleksjonsskjevhet, ettersom deltakerne kan ha felles egenskaper eller meninger.
 2. Begrenset generaliserbarhet: Snøballutvalg gir kanskje ikke et representativt utvalg av målpopulasjonen, noe som begrenser generaliserbarheten av funnene.
 3. Etiske betraktninger: Dette bør ta opp spørsmål som informert samtykke, personvern og potensiell skade på deltakerne.

Vurdering av metning: Ulike tilnærminger

Metning er et viktig aspekt ved kvalitativ forskning, som avgjør når innsamling av mer data gir mindre avkastning. Det finnes flere metoder for å vurdere metning i forbindelse med snøballutvalg. I dette avsnittet skal vi se nærmere på tre ulike metoder for å vurdere metning i snøballutvalg, slik at forskerne kan avgjøre når de skal avslutte datainnsamlingen.

 • Triangulering av data: Forskere analyserer data fra flere kilder, perspektiver eller metoder for å oppnå metning.
 • Teoretisk metning: Når de innsamlede dataene støtter eller videreutvikler det teoretiske rammeverket, er det oppnådd metning.
 • Informasjonsredundans: Forskere fortsetter prøvetakingen helt til lite eller ingen ny informasjon kommer ut av dataene.

Snøballutvalg: et verdifullt forskningsverktøy

Snøballutvalg har vist seg å være et verdifullt forskningsverktøy som gjør det mulig for forskere å studere populasjoner som ellers er vanskelige å nå med tradisjonelle utvalgsmetoder. Ved å forstå metodikken, typene, metodene, fordelene og begrensningene ved snøballutvalg, kan forskere ta informerte beslutninger om bruken av snøballutvalg i sine studier.

Med sitt potensial til å avdekke innsikt fra skjulte populasjoner, bidrar snøballutvalg til å fremme samfunnsvitenskapelig forskning og mer enn det. Ved å utnytte eksisterende kontakter og nettverk kan forskere utvide utvalgsstørrelsen, få tilgang til marginaliserte miljøer og gå dypere inn i atferden, holdningene og erfaringene til personer som er involvert i stigmatisert atferd.

Mind the Graph er en kraftfull plattform som gir forskere, lærere og undervisere tilgang til over 200 ferdige maler for profesjonell infografikk. Med disse visuelt tiltalende malene kan brukerne lage engasjerende og informative bilder for å kommunisere vitenskapelige konsepter på en effektiv måte. 

Enten det gjelder å presentere forskningsresultater, forklare komplekse emner eller lage undervisningsmateriell, Mind the Graph tilbyr et brukervennlig grensesnitt og et stort bibliotek med grafikk og ikoner for å forbedre vitenskapelig kommunikasjon.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler