Velkommen til vår omfattende guide med tips om søknadsskriving! Å skaffe finansiering gjennom tilskudd kan være en utfordrende, men givende oppgave for enhver organisasjon eller enkeltperson. Enten du er en ideell organisasjon som søker støtte til et lokalt prosjekt, en forsker som ønsker å fremme vitenskapelige oppdagelser, eller en gründer som ønsker å starte en ny virksomhet, er det viktig å mestre kunsten å skrive søknader. I denne artikkelen deler vi ekspertkunnskap og velprøvde strategier som hjelper deg med å navigere trygt gjennom prosessen og øke sjansene for å lykkes. Vi gir deg praktiske råd om alt fra å utforme overbevisende søknader til å forstå bidragsyternes forventninger, slik at du blir bedre til å skrive søknader. La oss dykke ned i materien og avsløre hemmelighetene bak hvordan du sikrer deg den finansieringen du trenger for å realisere visjonen din.

Introduksjon til søknadsskriving

Foto av Kenny EliasonUnsplash

Bidragsskriving er prosessen med å utarbeide et forslag til finansiering fra organisasjoner, offentlige etater eller stiftelser. Det kan virke som en skremmende oppgave, men med den rette tilnærmingen og de rette verktøyene kan den bli mer overkommelig. I denne artikkelen tar vi for oss noen tips som kan hjelpe deg med å skrive effektive søknader. Vi tar for oss viktigheten av å skrive søknader, hvordan du går frem for å lage en vellykket søknad, og vi foreslår noen nyttige verktøy som du kan bruke i prosessen.

La oss først definere hva som menes med "søknadsskriving". Med "grant writing" menes det å utarbeide og sende inn søknader for å sikre finansiering fra organisasjoner eller stiftelser. Dette krever bakgrunnsundersøkelser om emnet og finansieringsorganenes interesser. Når midlene er bevilget, brukes de til ulike prosjekter, for eksempel forskningsstudier eller samfunnsprogrammer. Men hvorfor er det viktig å skrive gode søknader? Jo, fordi det gir forskere og prosjektledere tilgang til nødvendige ressurser som ellers ikke ville vært tilgjengelige. Dermed kan de utføre arbeidet sitt effektivt uten økonomiske begrensninger. En søknad er en refleksjon av forskernes tanker for finansieringsinstitusjonene og må derfor utformes på riktig måte. Søknaden må overbevise den bevilgende institusjonen om at forskerne er dyktige, samtidig som den nevnte forskningen er nødvendig for verden på mer enn én måte. 

Relatert artikkel: Finansiering av forskning - hvorfor, hvilke typer finansiering, når og hvordan?

En velskrevet søknad vil ikke bare overbevise bidragsyterne om viktigheten og gjennomførbarheten av prosjektet ditt, men også sette klare mål som gjør det enklere å følge opp prosjektet etter at du har mottatt midlene. La oss ta en titt på prosessen og se på hva du bør og ikke bør gjøre når du skriver en søknad om forskningsstipend. 

Forstå søknadsprosessen for tilskudd

For å kunne levere en effektiv søknad må du først undersøke hvilke behov finansiørene har og kjenne til deres interesseområder. En rekke bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige etater har egne nettsider der de beskriver forskningsbehovene sine. Det er alltid lurt å følge med på nettsidene deres eller abonnere på feeds/nyhetsbrev for å holde seg oppdatert om søknader og søknadsfrister. 

Lese og analysere retningslinjer for tilskudd

Begynn med å lese retningslinjene nøye fra begynnelse til slutt. Følg nøye med på hvert enkelt avsnitt, inkludert innledningen, kriterier for støtteberettigelse, søknadsinstruksjoner, evalueringskriterier og eventuelle spesifikke krav fra finansiøren. Bruk en markeringstusj eller ta notater for å identifisere og understreke viktige krav, tidsfrister og kriterier som er spesifisert i retningslinjene. Dette kan du bruke som referanse når du utarbeider søknaden. Legg merke til eventuelle kriterier for støtteberettigelse, inkludert geografisk fokus, hvilke typer organisasjoner som kan søke, og spesifikke prosjektkrav. Forsikre deg om at prosjektet og organisasjonen din oppfyller alle kriteriene. 

Identifiser kriteriene som vurdererne vil bruke til å evaluere søknadene. Skreddersy søknaden slik at den eksplisitt tar hensyn til disse kriteriene og viser hvordan prosjektet er i tråd med finansiørens forventninger.

Følge instruksjoner og overholde tidsfrister

Se etter eventuelle spesielle instruksjoner eller tilleggsinformasjon som finansiøren ber om. Unnlatelse av å følge spesifikke instruksjoner kan føre til at søknaden din blir diskvalifisert. Forstå den trinnvise søknadsprosessen som er beskrevet i retningslinjene. Identifiser eventuelle nødvendige skjemaer, vedlegg eller støttedokumenter. Legg merke til hvilket format og hvilken struktur som forventes for søknaden. Hvis noe i retningslinjene er uklart, eller hvis du har spørsmål, må du ikke nøle med å kontakte finansiøren for å få en avklaring. Det er bedre å få en avklaring tidlig i prosessen enn å sende inn en ufullstendig eller feilaktig søknad.

Skrive en overbevisende behovserklæring

Foto av Daniel ThomasUnsplash

En overbevisende behovsbeskrivelse er en viktig del av enhver søknad. Den skal på en tydelig og overbevisende måte formulere problemet eller behovet som prosjektet ditt tar sikte på å løse. Begynn behovsbeskrivelsen med en kraftfull og oppsiktsvekkende innledning. Formuler problemstillingen på en tydelig måte som fanger leserens interesse. Definer klart og tydelig det problemet eller behovet som prosjektet skal løse. Bruk spesifikke og målbare begreper for å beskrive problemet og gi kontekst og bakgrunnsinformasjon. Bruk data og statistikk for å underbygge påstandene dine. Beskriv konteksten og forklar hvorfor det identifiserte problemet er viktig. Gi en historisk, sosial eller økonomisk kontekst som hjelper leseren til å forstå dybden og omfanget av problemet.

Underbygg påstandene dine med pålitelige data og bevis. 

Bruk statistikk, forskningsresultater og eksempler fra virkeligheten for å understreke hvor viktig det identifiserte behovet er. Selv om data er viktig, er det også viktig å appellere til leserens følelser. Del overbevisende historier eller casestudier som illustrerer de menneskelige konsekvensene av problemet. Hjelp leseren til å få en følelsesmessig tilknytning til de berørte personene eller lokalsamfunnene. Legg eventuelt vekt på eventuelle forskjeller eller ulikheter knyttet til problemet. Forklar hvordan enkelte grupper eller lokalsamfunn er uforholdsmessig hardt rammet, og understrek hvor viktig det er å gjøre noe med disse forskjellene.

Sette klare mål og resultater

Beskriv tydelig hvordan det identifiserte behovet er i tråd med organisasjonens formål og mål. Demonstrer prosjektets relevans når det gjelder å bidra til positiv endring. Beskriv tydelig konsekvensene av ikke å ta tak i det identifiserte behovet. Hjelp leseren til å forstå de potensielle negative konsekvensene hvis det ikke iverksettes tiltak, og understrek at prosjektet haster.

Skriv i et klart og konsist språk. Unngå sjargong eller altfor tekniske termer som kan forvirre leseren. Sørg for at behovsbeskrivelsen er tilgjengelig for et bredt publikum. Selv om behovsbeskrivelsen først og fremst fremhever problemet, bør du samtidig introdusere ideen om prosjektet ditt som en løsning på en subtil måte. Begynn med å vise hvordan organisasjonen din er i en unik posisjon til å gjøre en positiv forskjell. Når du har skrevet behovsbeskrivelsen, bør du gå gjennom og revidere den nøye. Sørg for at hver eneste setning bidrar til å gjøre argumentet ditt mer slagkraftig og overbevisende. Be om tilbakemelding fra andre for å få ulike perspektiver.

Utarbeide et realistisk budsjett

Et omfattende budsjett viser hvor mye penger som kreves for hvert enkelt aspekt av det foreslåtte prosjektet. Folk elsker tall fordi de er lettere å forstå enn abstrakte ideer. I tillegg til å estimere kostnadene nøyaktig, bør du alltid vise at du har en fullstendig forståelse av målene og målsettingene som er spesifisert for hvert enkelt stipend.

Et godt utarbeidet budsjett viser at du har tenkt nøye gjennom alle aspekter av prosjektets utgifter og hvordan de skal dekkes gjennom støtten. Vær realistisk, men likevel detaljert når du skisserer kostnader knyttet til lønn/godtgjørelser til ansatte, rekvisita/materiell/leie av utstyr/reiseutgifter/konsulenttjenester/programvareutvikling/markedsføring/ PR/offentlige avgifter/lisenser/profesjonelle abonnementer/avskrivninger/avskrivningsplaner/nyttigheter/etc. 

Demonstrere effekt og samfunnsnytte

Husk at en overbevisende behovsbeskrivelse ikke bare informerer leseren, men også motiverer dem til å støtte prosjektet. Argumenter godt for hvorfor forskningen din er i en unik posisjon til å dekke det identifiserte behovet, og demonstrer den positive effekten prosjektet vil ha. 

Nettverksbygging på konferanser og arrangementer

Utforsk andre støttemuligheter enn tradisjonelle tilskudd, for eksempel sponsing, partnerskap og samarbeidsinitiativer. Noen bidragsytere foretrekker ikke-finansielle bidrag eller støtte i form av naturalier. Ta kontakt med fagfeller og kolleger innen ditt felt eller din sektor. Delta på konferanser, workshoper og nettverksarrangementer for å bygge relasjoner med enkeltpersoner og organisasjoner som kan ha innsikt i potensielle bidragsytere. Bli med i relevante grupper, fora og nettsamfunn på sosiale medier som er relatert til fagområdet ditt. Delta i diskusjoner, del organisasjonens resultater og lær av andres erfaringer. Vurder medlemskap i fagforeninger eller bransjegrupper. Disse organisasjonene tilbyr ofte ressurser, nettverksmuligheter og innsikt i potensielle bidragsytere i din sektor.

Tips om skriving av tilskudd: Vanlige feil å unngå

 1. Misforståelse av finansiørens mål og prioriteringer
 2. Overser nødvendig dokumentasjon
 3. Bruk av inkonsekvent eller unøyaktig språkbruk
 4. Unnlatelse av å fremlegge klare og overbevisende beviser

Ressurser og verktøy for søknadsskribenter

Nettsteder som Grants.gov tilbyr omfattende databaser med informasjon om ulike typer finansieringsmuligheter som tilbys av offentlige myndigheter på alle nivåer - føderalt, delstatlig og lokalt. Disse nettstedene gir også viktig informasjon om kriterier for støtteberettigelse, søknadskrav og søknadsfrister. Man bør gå nøye gjennom disse retningslinjene før man går i gang med planleggingen, slik at man ikke får noen overraskelser senere. Neste steg er å sette seg inn i de ulike kildenes prioriteringer, forskningsinteresser, budsjettbegrensninger osv. Nedenfor følger en liste over ti nettsteder med informasjon om ulike finansieringsmuligheter. 

 1. Grants.gov
  • En omfattende kilde for å finne føderale tilskudd i USA.
 2. GlobalGiving.org
  • Kobler sammen ideelle organisasjoner, givere og bedrifter i nesten alle land for å støtte ulike prosjekter.
 3. The Foundation Center (nå Candid)
  • Candid inneholder et vell av informasjon om stiftelser og deres bevilgninger, inkludert en global database.
 4. Idealist
  • Idealist er en plattform som kobler enkeltpersoner med muligheter, inkludert stipend og finansiering av prosjekter over hele verden.
 5. Veiledning for europeisk finansiering
  • Fokuserer på finansieringsmuligheter i Europa for studenter, forskere og organisasjoner.
 6. Midler til frivillige organisasjoner
  • En plattform med informasjon om tilskudd og ressurser for frivillige organisasjoner globalt.
 7. Devex
  • Devex er en medieplattform for det globale utviklingsmiljøet, og har også en jobb- og finansieringsdatabase.
 8. GrantSpace
  • GrantSpace er en tjeneste fra Candid og tilbyr ressurser og informasjon til støtte for den sosiale sektoren.
 9. Open Society Foundations
  • Open Society Foundations gir støtte til prosjekter og initiativer over hele verden med fokus på rettferdighet, styresett og menneskerettigheter.
 10. AidData
  • AidData fokuserer på sporing og visualisering av internasjonal utviklingsfinansiering, inkludert tilskudd fra ulike organisasjoner.

Workshops og opplæringsprogrammer for faglig utvikling

Workshops og opplæringsprogrammer for profesjonell utvikling gir uvurderlige muligheter til å forbedre ferdighetene i søknadsskriving og øke evnen til å sikre finansiering. Ved å delta aktivt i disse programmene kan man få innsikt i de nyeste trendene, beste praksis og strategier innen det dynamiske feltet tilskuddsskriving. Workshopene byr ofte på praktiske øvelser, casestudier fra den virkelige verden og tilbakemeldinger fra erfarne instruktører, noe som gjør det mulig for deltakerne å forbedre teknikkene sine for å skrive søknader. I tillegg fremmer disse arrangementene nettverksbygging med kolleger og eksperter, noe som skaper et støttende fellesskap der kunnskap deles. Deltakelse på opplæringsprogrammer kan avmystifisere søknadsprosessen og gi veiledning i hvordan man navigerer i ulike finansieringslandskaper og forstår finansiørenes forventninger. Gjennom kontinuerlig læring i profesjonelle utviklingsmiljøer kan enkeltpersoner holde seg oppdatert på nye metoder for søknadsskriving, krav til etterlevelse og innovative tilnærminger, noe som til syvende og sist øker deres ferdigheter og suksess når det gjelder å sikre finansiering til meningsfulle prosjekter.

Konklusjon for tips om bidragsskriving

Tilskudd kan åpne nye veier for forskning og øke finansieringen av laboratoriene dine. Det er viktig å sette seg inn i hvordan en søknad er bygd opp, og å følge kravene fra finansieringsinstitusjonene. Søknadsskriving gir forskningsmiljøer muligheten til å omsette ideene sine og skape gjennombrudd på feltet. Utvid vingene dine og strekk deg etter det beste.

Sliter du med å finne ideer til infografikken din?

Du trenger ikke lete lenger! Mind the Graph tilbyr en løsning med sitt omfattende bibliotek av vitenskapelige illustrasjoner, ikoner og bilder. Med tilpassbare maler som er skreddersydd for ulike vitenskapelige disipliner som biologi, medisin, kjemi og fysikk, gjør Mind the Graph det mulig for forskere å lage engasjerende og informative bilder til forskningen sin. Enten du står overfor en kreativ blokkering eller ønsker å forenkle komplekse konsepter, er plattformens ferdige maler og tilpassbare grafikk en uvurderlig støtte for forskere. Registrer deg gratis og kom i gang nå!

illustrasjoner-banner
logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler